Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2 – 3. přednáška Finanční trh. Banka. Bankovní systém. Bilance obchodní banky. Bankovní rizika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2 – 3. přednáška Finanční trh. Banka. Bankovní systém. Bilance obchodní banky. Bankovní rizika."— Transkript prezentace:

1 2 – 3. přednáška Finanční trh. Banka. Bankovní systém. Bilance obchodní banky. Bankovní rizika

2 TRHY ZBOŽÍ A SLUŽEB PRODUKČNÍ JEDNOTKY (PODNIKY) DOMÁCNOSTI TRHY VÝROBNÍCH FAKTORŮ výrobní faktory tok výdajů za výrobní faktory tok příjmů za výrobní faktory tok příjmů za zboží a služby tok výdajů za zboží a služby zboží a služby

3 TRHY ZBOŽÍ A SLUŽEB PRODUKČNÍ JEDNOTKY (PODNIKY) FINANČNÍ TRHY DOMÁCNOSTI TRHY VÝROBNÍCH FAKTORŮ toky úspor toky příjmů a finančních nároků výrobní faktory tok výdajů za výrobní faktory tok příjmů za výrobní faktory tok příjmů za zboží a služby tok výdajů za zboží a služby zboží a služby

4 FINANČNÍ TRH = systém setkávání a střetávání dočasně volných peněžních fondů a po nich. = systém a zajišťujících pohyb peněz a kapitálu ve všech formách mezi různými ekonomickými subjekty na základě nabídky a poptávky.

5 FINANČNÍ TRH Vlastníci vstupují na finanční trhy s nabídkou volných,přičemž usilují o získání atraktivních finančních. Finanční aktivum = na příjem nebo jmění, představovaný určitým - peníze, - majetkové cenné papíry, - dluhopisy.

6 Schéma finančního trhu financování DLUŽNÍCI VĚŘITELÉ financování FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ - obchodní banky, - spořitelní a úvěrová sdružení, - investiční a finanční společnosti, - investiční a jiné peněžní fondy,...

7 VÝVOJ BANKOVNICTVÍ - Slovo banka – původ v italském „banco“ (lavice, na níž středověcí peněžní obchodníci provozovali svou činnost), - první banky vznikaly na křižovatkách obchodních cest a na místech trhů (S i J Evropa), - Banka sv. Jiří (Casa di S. Giorgio) 1408, - V Rakousku-Uhersku bankovnictví zaznamenalo rozvoj až s nástupem Marie Terezie, - v Praze jen detašovaná pracoviště bank sídlících ve Vídni.

8 VÝVOJ BANKOVNICTVÍ V ČSR / ČR - únor 1919 – Bankovní úřad - A. Rašín, - 1926 – Národní banka Československá jako CB státu + soukromé banky, lidové peněžní ústavy, spořitelní a úvěrní družstva, do 1945 fungovala v Praze též burza, - po roce 1938 byla Národní banka Československá rozdělena na Národní banku pro Čechy a Moravu a Slovenskou národní banku, ve všech bankovních institucích – německý bankovní dohled,

9 VÝVOJ BANKOVNICTVÍ V ČSR / ČR - 1945 – obnovena Národní banka Československá, v říjnu 1945 převedena na veřejný ústav (podílela se na přípravě znárodnění) - 1950 – Státní banka Československá – plně podřízená státu, - Investiční banka, Československá obchodní banka (1965), Živnostenská banka, Československá státní spořitelna, - 1990 – nové bankovní zákony – založena KB, Všeobecná úverová banka, Investiční banka (obnovena činnost)

10 VÝVOJ BANKOVNICTVÍ V ČSR / ČR - 1991 – Konsolidační banka (státní peněžní ústav) – založena za účelem oddlužení bank, - 1992 – Českomoravská záruční a rozvojová banka – pro podporu malého a středního podnikání, - 1992 – novela zákona o bankách, SBČS již není závislá na státu, zřízen bankovní dohled, základní kapitál banky 300 mil. Kč, - 1993 – Česká národní banka, oddělení bankovních soustav ČR a SR, - 1993 – stavební spořitelny,

11 VÝVOJ BANKOVNICTVÍ V ČSR / ČR - 1994 – zvýšení ZK banky na 500 mil. Kč, pojištění vkladů, - 1995 – po více než 50 letech bylo obnoveno hypoteční bankovnictví, - 1995 – Česká exportní banka, - přípravy a vstup ČR do EU – unifikace bankovních předpisů.

12 BANKA  druh, jehož hlavní činností je mezi jednotlivými ekonomickými subjekty,  je podnikatelským subjektem se rysy (druh činnosti, pravidla podnikání,...),  základním cílem činnosti banky je maximalizace / maximalizace.

13 ZÁKLADNÍ FUNKCE BANK 1) Finanční zprostředkování – banky provádějí transformaci peněz z různých hledisek: - transformace, - transformace. 2) Emise. 3) Provádění. 4) Zprostředkování finančního.

14 BANKOVNÍ SYSTÉM  je způsob uspořádání bankovního sektoru (část ekonomiky, kde základní jednotkou je banka),  je tvořen, souhrnem v zemi, vztahy mezi nimi a vztahy k okolí.

15 BANKOVNÍ SYSTÉM  podle postavení centrální banky lze rozlišovat bankovní systémy -  podle rozsahu poskytovaných služeb lze rozlišovat bankovní systémy -

16 ČESKÝ BANKOVNÍ SYSTÉM - jde o systém s existencí určitých specializovaných bank. - centrální banka: Česká národní banka - univerzální banky: ČS, ČSOB, KB,... - specializované banky: stavební spořitelny, ČMZRB - http://www.cmzrb.cz/, ČEB - http://www.ceb.cz/content/view/1/2/,http://www.ceb.cz/content/view/1/2/ - k 30.6.2011 působilo v ČR celkem 44 bank, - mimo bankovní sektor – spořitelní a úvěrní družstva (upravena zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech), pozn.: ke 30.6.2011 – 14 subj.

17 OBCHODNÍ BANKA v ČR - v ČR je vymezena zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, těmito podmínkami: 1) jde o právnickou osobu se sídlem v ČR založenou jako, 2) přijímá od veřejnosti, 3) poskytuje, 4) k výkonu bankovních činností má.

18 OBCHODNÍ BANKA v ČR - minimální výše základního kapitálu banky je mil. Kč, - o udělení licence rozhoduje ČNB. Pro udělení licence musí být splněny tyto podmínky: - průhledný a nezávadný původ základního kapitálu a jeho dostatečnost, - splacení základního kapitálu v plné výši, - odborná způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost osob, které jsou navrženy na výkonné nebo řídící funkce, - technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností banky, …

19 Pojištění pohledávek z vkladů K 31. prosinci 2010 Fond disponoval částkou cca 18 mld. Kč - Zákonem o bankách se zřizuje Fond pojištění vkladů (je právnickou osobou); všechny banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny do tohoto Fondu přispívat. ( http://www.fpv.cz/cs/) http://www.fpv.cz/cs/ - Pojištěny jsou včetně úroků v české i cizí měně. - Roční příspěvek banky do Fondu činí 0,04 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za předchozí rok. - Roční příspěvek stavební spořitelny do Fondu činí 0,02 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za předchozí rok. - Náhrada je oprávněným vkladatelům poskytována ve výši, nejvýše částka odpovídající pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky.

20 Jednotná bankovní licence - od 1.5.2004, - možnost podnikání zahraničních bank na území ČR a podnikání našich bank na území členských států EU a EFTA, - na základě bankovní licence vydané v domovském státě, - banka podléhá dohledu země, ve které má sídlo, - hostitelský orgán dohledu (ČNB) dohlíží pouze na dodržování zákona o bankách (nemá možnost odejmout licenci), - vklady klientů pojištěny dle předpisů domovské země.

21 Účetní rozvaha (bilance) banky AKTIVA (umístění zdrojů)PASIVA (zdroje) Pokladní hotovostZávazky vůči centrální bance Vklady u centrální bankyZávazky vůči jiným peněžním ústavům Vklady u peněžních ústavů a úvěry peněžním ústavům Závazky vůči nebankovním klientům = Přijaté vklady Státní pokladniční poukázkyZávazky z emitovaných vlastních dluhopisů Státní dluhopisyÚčelové rezervy Jiné cenné papíryPodřízený dluh Pohledávky za klienty = Úvěry klientůmZákladní kapitál (akciový) Majetkové účastiZákonné rezervní fondy Hmotný a nehmotný majetekOstatní fondy a nerozdělený zisk Pohledávky za akcionářiOstatní pasiva Ostatní aktiva

22 Česká spořitelna, a.s., Výroční zpráva 2005

23

24 Vlastní kapitál banky Tvořen: - (investoři nakupují akcie); - (z vytvořeného zisku). Funkce vlastního kapitálu: - zdroj refinancování aktivních obchodů, - krytí ztrát (zabezpečení solventnosti banky), - ukazatel kapitálové síly banky.

25 Kapitálová přiměřenost - potřeba VK alespoň v minimální výši, - 1987 – Basilejský výbor bankovního dohledu působící v Bance pro mezinárodní platby (BIS) – Cookův standard autorizace (Cooke-ratio), - propočet poměru VK k souhrnu rizikově vážených aktiv (cca 8%), - váhy rizikovosti, - v ČR požadované min. 8 % (v 3/2011 15,6 %) - Basel, Basel II. (The New Basel Capital Accord), Basel III - princip řízení kapitálového rizika

26 Bankovní rizika - riziko (riziko, že klient či obchodní partner banky nedodrží sjednané podmínky finanční transakce a bance tím vznikne ztráta), → zdokonalování systému poskytování úvěrů, → stanovení limitů pro dané typy úvěrových operací, → využívání Centrálního registru úvěrů (i dalších registrů)

27 Registry v ČR Centrální registr úvěrů (provozuje ČNB) – od r. 2002 - shromažďuje a poskytuje info o úvěrovém zatížení a platební morálce klientů bank, Bankovní registr klientských informací (BRKI) - zaměřen na fyzické osoby, - není úplný (24 zúčastněných bank), - od roku 2002. Sdružení SOLUS (Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům) - www.solus.cz/ - cca 37 členů, - info o FO i PO, které neplní své povinnosti (negativní info).

28 - riziko (riziko ztráty vyplývající ze změn ), → přizpůsobit strukturu aktiv a pasiv tak, aby jejich úroková citlivost na změny tržních úrokových sazeb byla přibližně shodná, → pomocí derivátových obchodů. Bankovní rizika

29 - riziko (riziko ztráty vyplývající ze změn ), → přizpůsobit strukturu aktiv a pasiv, → pomocí derivátových obchodů.

30 Bankovní rizika - riziko (riziko, že banka nedostojí v každém okamžiku svým ), → udržování souladu časové struktury aktiv a pasiv, → držba dostatečného množství rychle likvidních aktiv (pokladní hotovost, vklady u CB, státní pokladniční poukázky, atp.)

31 Bankovní rizika - riziko (provozní riziko) (riziko selhání lidského faktoru, SW, technického zařízení apod.), → výběr a výchova zaměstnanců, → efektivní vnitřní kontrola.

32 Bankovní rizika - riziko (riziko ztráty plynoucí z neochoty / neschopnosti zahraničních subjektů / země uhradit své závazky), - politická situace dané země / regionu, - přírodní katastrofa, - ekonomická krize, → stanovení limitů pro angažovanost vůči jednotlivým zemím / regionům a klientům z těchto zemí.


Stáhnout ppt "2 – 3. přednáška Finanční trh. Banka. Bankovní systém. Bilance obchodní banky. Bankovní rizika."

Podobné prezentace


Reklamy Google