Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2 – 3. přednáška Finanční trh. Banka. Bankovní systém. Bilance obchodní banky. Bankovní rizika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2 – 3. přednáška Finanční trh. Banka. Bankovní systém. Bilance obchodní banky. Bankovní rizika."— Transkript prezentace:

1 2 – 3. přednáška Finanční trh. Banka. Bankovní systém. Bilance obchodní banky. Bankovní rizika

2 PRODUKČNÍ JEDNOTKY (PODNIKY) TRHY VÝROBNÍCH FAKTORŮ
TRHY ZBOŽÍ A SLUŽEB PRODUKČNÍ JEDNOTKY (PODNIKY) DOMÁCNOSTI TRHY VÝROBNÍCH FAKTORŮ výrobní faktory tok výdajů za výrobní faktory tok příjmů za výrobní faktory tok příjmů za zboží a služby tok výdajů za zboží a služby zboží a služby

3 PRODUKČNÍ JEDNOTKY (PODNIKY) TRHY VÝROBNÍCH FAKTORŮ
TRHY ZBOŽÍ A SLUŽEB PRODUKČNÍ JEDNOTKY (PODNIKY) FINANČNÍ TRHY DOMÁCNOSTI TRHY VÝROBNÍCH FAKTORŮ toky úspor toky příjmů a finančních nároků výrobní faktory tok výdajů za výrobní faktory tok příjmů za výrobní faktory tok příjmů za zboží a služby tok výdajů za zboží a služby zboží a služby

4 FINANČNÍ TRH = systém setkávání a střetávání dočasně volných peněžních fondů a po nich. = systém a zajišťujících pohyb peněz a kapitálu ve všech formách mezi různými ekonomickými subjekty na základě nabídky a poptávky.

5 FINANČNÍ TRH Vlastníci vstupují na finanční trhy s nabídkou volných ,přičemž usilují o získání atraktivních finančních Finanční aktivum = na příjem nebo jmění, představovaný určitým peníze, majetkové cenné papíry, dluhopisy.

6 Schéma finančního trhu
financování DLUŽNÍCI VĚŘITELÉ FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ obchodní banky, spořitelní a úvěrová sdružení, investiční a finanční společnosti, investiční a jiné peněžní fondy,...

7 VÝVOJ BANKOVNICTVÍ Slovo banka – původ v italském „banco“ (lavice, na níž středověcí peněžní obchodníci provozovali svou činnost), první banky vznikaly na křižovatkách obchodních cest a na místech trhů (S i J Evropa), Banka sv. Jiří (Casa di S. Giorgio) 1408, V Rakousku-Uhersku bankovnictví zaznamenalo rozvoj až s nástupem Marie Terezie, v Praze jen detašovaná pracoviště bank sídlících ve Vídni.

8 VÝVOJ BANKOVNICTVÍ V ČSR / ČR
únor 1919 – Bankovní úřad - A. Rašín, 1926 – Národní banka Československá jako CB státu + soukromé banky, lidové peněžní ústavy, spořitelní a úvěrní družstva, do 1945 fungovala v Praze též burza, po roce 1938 byla Národní banka Československá rozdělena na Národní banku pro Čechy a Moravu a Slovenskou národní banku, ve všech bankovních institucích – německý bankovní dohled,

9 VÝVOJ BANKOVNICTVÍ V ČSR / ČR
1945 – obnovena Národní banka Československá, v říjnu 1945 převedena na veřejný ústav (podílela se na přípravě znárodnění) 1950 – Státní banka Československá – plně podřízená státu, Investiční banka, Československá obchodní banka (1965), Živnostenská banka, Československá státní spořitelna, 1990 – nové bankovní zákony – založena KB, Všeobecná úverová banka, Investiční banka (obnovena činnost)

10 VÝVOJ BANKOVNICTVÍ V ČSR / ČR
1991 – Konsolidační banka (státní peněžní ústav) – založena za účelem oddlužení bank, 1992 – Českomoravská záruční a rozvojová banka – pro podporu malého a středního podnikání, 1992 – novela zákona o bankách, SBČS již není závislá na státu, zřízen bankovní dohled, základní kapitál banky 300 mil. Kč, 1993 – Česká národní banka, oddělení bankovních soustav ČR a SR, 1993 – stavební spořitelny,

11 VÝVOJ BANKOVNICTVÍ V ČSR / ČR
1994 – zvýšení ZK banky na 500 mil. Kč, pojištění vkladů, 1995 – po více než 50 letech bylo obnoveno hypoteční bankovnictví, 1995 – Česká exportní banka, přípravy a vstup ČR do EU – unifikace bankovních předpisů.

12 BANKA druh , jehož hlavní činností je mezi jednotlivými ekonomickými subjekty, je podnikatelským subjektem se rysy (druh činnosti, pravidla podnikání,...), základním cílem činnosti banky je maximalizace / maximalizace

13 ZÁKLADNÍ FUNKCE BANK 1) Finanční zprostředkování – banky provádějí transformaci peněz z různých hledisek: transformace, transformace. 2) Emise 3) Provádění 4) Zprostředkování finančního

14 BANKOVNÍ SYSTÉM je způsob uspořádání bankovního sektoru (část ekonomiky, kde základní jednotkou je banka), je tvořen , souhrnem v zemi, vztahy mezi nimi a vztahy k okolí.

15 BANKOVNÍ SYSTÉM podle postavení centrální banky lze rozlišovat bankovní systémy podle rozsahu poskytovaných služeb lze rozlišovat bankovní systémy

16 ČESKÝ BANKOVNÍ SYSTÉM jde o systém s existencí určitých specializovaných bank. centrální banka: Česká národní banka univerzální banky: ČS, ČSOB, KB,... specializované banky: stavební spořitelny, ČMZRB - ČEB - k  působilo v ČR celkem 44 bank, mimo bankovní sektor – spořitelní a úvěrní družstva (upravena zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech), pozn.: ke – 14 subj.

17 OBCHODNÍ BANKA v ČR v ČR je vymezena zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, těmito podmínkami: 1) jde o právnickou osobu se sídlem v ČR založenou jako , 2) přijímá od veřejnosti, 3) poskytuje , 4) k výkonu bankovních činností má

18 OBCHODNÍ BANKA v ČR minimální výše základního kapitálu banky je mil. Kč, o udělení licence rozhoduje ČNB. Pro udělení licence musí být splněny tyto podmínky: průhledný a nezávadný původ základního kapitálu a jeho dostatečnost, splacení základního kapitálu v plné výši, odborná způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost osob, které jsou navrženy na výkonné nebo řídící funkce, technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností banky, …

19 Pojištění pohledávek z vkladů K 31
Pojištění pohledávek z vkladů K 31. prosinci 2010 Fond disponoval částkou cca 18 mld. Kč Zákonem o bankách se zřizuje Fond pojištění vkladů (je právnickou osobou); všechny banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny do tohoto Fondu přispívat. (http://www.fpv.cz/cs/) Pojištěny jsou včetně úroků v české i cizí měně. Roční příspěvek banky do Fondu činí 0,04 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za předchozí rok. Roční příspěvek stavební spořitelny do Fondu činí 0,02 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za předchozí rok. Náhrada je oprávněným vkladatelům poskytována ve výši , nejvýše částka odpovídající pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky.

20 Jednotná bankovní licence
od , možnost podnikání zahraničních bank na území ČR a podnikání našich bank na území členských států EU a EFTA, na základě bankovní licence vydané v domovském státě, banka podléhá dohledu země, ve které má sídlo, hostitelský orgán dohledu (ČNB) dohlíží pouze na dodržování zákona o bankách (nemá možnost odejmout licenci), vklady klientů pojištěny dle předpisů domovské země.

21 Účetní rozvaha (bilance) banky
AKTIVA (umístění zdrojů) PASIVA (zdroje) Pokladní hotovost Závazky vůči centrální bance Vklady u centrální banky Závazky vůči jiným peněžním ústavům Vklady u peněžních ústavů a úvěry peněžním ústavům Závazky vůči nebankovním klientům = Přijaté vklady Státní pokladniční poukázky Závazky z emitovaných vlastních dluhopisů Státní dluhopisy Účelové rezervy Jiné cenné papíry Podřízený dluh Pohledávky za klienty = Úvěry klientům Základní kapitál (akciový) Majetkové účasti Zákonné rezervní fondy Hmotný a nehmotný majetek Ostatní fondy a nerozdělený zisk Pohledávky za akcionáři Ostatní pasiva Ostatní aktiva

22 Česká spořitelna, a.s., Výroční zpráva 2005

23 Česká spořitelna, a.s., Výroční zpráva 2005

24 Vlastní kapitál banky Tvořen: (investoři nakupují akcie);
(z vytvořeného zisku). Funkce vlastního kapitálu: zdroj refinancování aktivních obchodů, krytí ztrát (zabezpečení solventnosti banky), ukazatel kapitálové síly banky.

25 Kapitálová přiměřenost
potřeba VK alespoň v minimální výši, 1987 – Basilejský výbor bankovního dohledu působící v Bance pro mezinárodní platby (BIS) – Cookův standard autorizace (Cooke-ratio), propočet poměru VK k souhrnu rizikově vážených aktiv (cca 8%), váhy rizikovosti, v ČR požadované min. 8 % (v 3/ ,6 %) Basel, Basel II. (The New Basel Capital Accord), Basel III princip řízení kapitálového rizika

26 Bankovní rizika riziko (riziko, že klient či obchodní partner banky nedodrží sjednané podmínky finanční transakce a bance tím vznikne ztráta), zdokonalování systému poskytování úvěrů, stanovení limitů pro dané typy úvěrových operací, využívání Centrálního registru úvěrů (i dalších registrů)

27 Registry v ČR Centrální registr úvěrů (provozuje ČNB) – od r. 2002
shromažďuje a poskytuje info o úvěrovém zatížení a platební morálce klientů bank, Bankovní registr klientských informací (BRKI) zaměřen na fyzické osoby, není úplný (24 zúčastněných bank), od roku 2002. Sdružení SOLUS (Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům) - cca 37 členů, info o FO i PO, které neplní své povinnosti (negativní info).

28 Bankovní rizika riziko (riziko ztráty vyplývající ze změn ),
přizpůsobit strukturu aktiv a pasiv tak, aby jejich úroková citlivost na změny tržních úrokových sazeb byla přibližně shodná, pomocí derivátových obchodů.

29 Bankovní rizika riziko (riziko ztráty vyplývající ze změn ),
přizpůsobit strukturu aktiv a pasiv, pomocí derivátových obchodů.

30 Bankovní rizika riziko (riziko, že banka nedostojí v každém okamžiku svým ), udržování souladu časové struktury aktiv a pasiv, držba dostatečného množství rychle likvidních aktiv (pokladní hotovost, vklady u CB, státní pokladniční poukázky, atp.)

31 Bankovní rizika riziko (provozní riziko) (riziko selhání lidského faktoru, SW, technického zařízení apod.), výběr a výchova zaměstnanců, efektivní vnitřní kontrola.

32 Bankovní rizika riziko (riziko ztráty plynoucí z neochoty / neschopnosti zahraničních subjektů / země uhradit své závazky), politická situace dané země / regionu, přírodní katastrofa, ekonomická krize, stanovení limitů pro angažovanost vůči jednotlivým zemím / regionům a klientům z těchto zemí.


Stáhnout ppt "2 – 3. přednáška Finanční trh. Banka. Bankovní systém. Bilance obchodní banky. Bankovní rizika."

Podobné prezentace


Reklamy Google