Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

20.11. 2007 Pardubice Bruselština. „Bruselština“ – jazyk projektů EK co je nezbytné znát při přípravě projektů pro Rámcový program EK (důležité termíny)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "20.11. 2007 Pardubice Bruselština. „Bruselština“ – jazyk projektů EK co je nezbytné znát při přípravě projektů pro Rámcový program EK (důležité termíny)"— Transkript prezentace:

1 20.11. 2007 Pardubice Bruselština

2 „Bruselština“ – jazyk projektů EK co je nezbytné znát při přípravě projektů pro Rámcový program EK (důležité termíny)

3 20.11. 2007 Pardubice Workprogram - Pracovní program Workprogram - Pracovní program Základní dokument !!!!! Popis témat, která mohou být v projektech řešena Výchozí materiál pro formulaci cílů projektu Oznamuje harmonogram výzev k podávání projektů (co, kdy, jak a za kolik) Workprogram je průběžně aktualizován (nyní platný pro rok 2007) Témata je možno konzultovat (na informačních dnech - infodays, telefonicky nebo elektronicky)

4 20.11. 2007 Pardubice Call for proposal Výzva Výzva k podávání projektů obsahuje –termín uzávěrky (přesně na hodinu) –volaná (možná) témata (priority) –instrument – vhodný typ projektu –kdo se může zúčastnit, doporučený počet partnerů –jak (kam) se projekt podává –finanční příspěvek EK alokovaný na výzvu

5 20.11. 2007 Pardubice Guide for proposers Návod pro podavatele projektů Návod jak připravit projekt – krok za krokem Popisuje kdo se může zúčastnit (je eligible) Návod, jak vyplnit administrativní část Návod, jak vyplnit obsahovou část a doporučený rozsah, který má být dodržen Instrukce jak podat projekt.

6 20.11. 2007 Pardubice Proposal Projekt Zpracovaná nabídka projektu v předepsané formě Obsahuje: –Administrativní a finanční informace o podavatelích projektu (partnerech) –Vědecko-technické řešení problému –Očekávané přínosy / problémy –Jak budou využity výsledky –Jak bude projekt řízen, tým, zodpovědnosti –Finanční a personální zdroje –Podpůrné dopisy, přehled konečných uživatelů, přehled pilotních lokalit.

7 20.11. 2007 Pardubice Eligibility Formální správnost Včasné podání na správné místo (on line) Úplnost projektu, pravidla podávání Složení konsorcia (minimální podmínky účasti, správné země) Doba trvání projektu (je-li specifikováno v pracovním programu) Maximální finanční limit (je-li specifikováno v pracovním programu) Nesplnění kriterií „eligibility“ vede k vyloučení projektu ještě před evaluací.

8 20.11. 2007 Pardubice Objectives Cíle Cíle projektu – hlavní i vedlejší (specifické) Měly by být popsány tak, aby bylo snadné kontrolovat jejich naplnění (tj. časové horizonty, měřitelnost výsledků, propojení..) Transparentnost, srozumitelnost (nejasně definované cíle vedou často k tomu, že evaluátor/hodnotitel zaujme negativní postoj k projektu) Uskutečnitelné v době trvání projektu.

9 20.11. 2007 Pardubice Disseminace Šíření Šíření výsledků projektu (propagace, promotion, poskytnutí výsledků cílovým skupinám...) Různé formy šíření výstupů Důsledné zpracování! Velký důraz v FP7 (EK bude cíleně pomáhat: helpdesky, speciální semináře).

10 20.11. 2007 Pardubice Exploitation Využití výsledků Jak budou výsledky dále využity řešitelským kolektivem Problematika duševního vlastnictví (background, foreground) Výsledky jsou vlastnictvím účastníků, kteří je vytvořili. V případě, že nelze jejich podíly přesně určit, jsou společné (doporučuje se smluvně ošetřit). Větší flexibilita vztahů v konsorciu (FP7)

11 20.11. 2007 Pardubice Background Vkládané vlastnictví Vlastnictví účastníků (partnerů) projektu před zahájením projektu. Vkládané vlastnictví, které je potřebné pro existenci vlastního projektu nebo/a užívání jeho výsledků.

12 20.11. 2007 PardubiceForeground Výsledky projektu !!!!! Každý z vlastníků výsledků (pokud není smluvně určeno jinak) může po předchozím oznámení udělit neexklusivní licenci třetí straně. S partnery projektu (ostatními vlastníky) se musí náležitě vyrovnat. Nejasné jak postupovat v případě afilovaných partnerů – IPR guidelines budou publikovány až 7.2. 2007

13 20.11. 2007 Pardubice Added value Přidaná hodnota Postavit na znalostech současného stavu a EU politik v dané oblasti Popis toho, co projekt přinese na jednotlivých úrovních - evropské, konsorciální, národní apod. Může ovlivnit úspěšnost projektu (i když je myšlenka výborná, musíme pro ní najít odbytiště, zájemce) Jedno z kriterií hodnocení.

14 20.11. 2007 Pardubice Consortium Sdružení, tým Tým (partners + coordinator) vytvořený pro řešení projektu (nikoliv nová organizace) Každý má vlastní úlohu, vyváženost práce i financí Složení konsorcia může ovlivnit šance projektu V FP7 již neexistuje kolektivní odpovědnost konsorcia (technická i finanční) INCO země v konsorciích v FP7 „podmínkou“ Nutnost velkých hráčů a SME + end users.

15 20.11. 2007 Pardubice Coordinator Koordinátor Komunikuje s EK jménem konsorcia Podává jménem konsorcia zprávy i vyúčtování Je odpovědný za distribuci přidělených finančních prostředků partnerům (podle kontraktu a dohody konsorcia) a vedení příslušné evidence Zajišťuje přistoupení všech partnerů k projektu Z pověření konsorcia koordinuje dohodnuté záležitosti Musí být finančně dostatečně stabilní Zkušenost!!!

16 20.11. 2007 Pardubice Project management Řízení projektu Popis jak bude projekt řízen Řídící struktury Komunikace Rozhodování (práce i peníze) Práva k duševnímu vlastnictví Řešení konfliktních situací

17 20.11. 2007 Pardubice Workplan Pracovní plán Podrobný popis jednotlivých etap řešení a jejich návaznost Realizovatelný partnery projektu v době jeho trvání Rozdělení práce na provázané úlohy (workpackage) Časové etapy, pracovní nasazení Vhodné a měřitelné výstupy, rozhodovací body Zhodnocení rizik a jejich řešení Grafické vyjádření Očekávané výsledky projektu, cílová skupina.

18 20.11. 2007 Pardubice Workpackage (WP) Pracovní balíčky Popis cílů jednotlivých úloh Jejich propojení Výstupy (deliverables) - dobře definované a kontrolovatelné, vhodný počet Určení milníků projektu (ukončení etapy, rozhodovací bod …) Rozpis úlohy partnerů Koordinátoři jednotlivých WP Vyváženost úsilí partnerů při řešení Grafické vyjádření

19 20.11. 2007 Pardubice Project abstract Abstrakt projektu Velmi důležitý Co, jak a proč se bude dělat Žádná prázdná slova Dodržet rozsah Ovlivní mínění hodnotitelů o projektu Provází projekt po celou dobu řešení

20 20.11. 2007 Pardubice Administrative part Administrativní část Specifikuje celou organizaci, nikoliv žadatele samotného nebo pouze jeho skupinu. A1: stručná charakterizace projektu („snapshot“); A2: organizace, řešitel; A3: finance (v Euro) Subkontraktoři nevyplňují A2 a A3 samostatně

21 20.11. 2007 Pardubice Call identifier Referenční číslo výzvy Číslo, pod kterým je vypsána výzva daného programu (např. Cooperation), tématu (např. Environment), aktivity (např. Environmental technologies) a sub-aktivity (např. water) – pod kterou projekt podáváme Vypadá jako: FP7COOP-ENV-6.3.1

22 20.11. 2007 Pardubice Participant Identification Code Identifikační kód účastníka Novinka oproti FP6 (centrální evidence účastníků programu) Nebyl v 1. výzvě FP7 Od dalších výzev FP7 by mělo být povinné.

23 20.11. 2007 Pardubice Direct costs Přímé náklady Finance vynaložené na práce v rámci projektu: Personnel costs: hodiny pracovníka strávené výhradně prací na projektu (partner může deklarovat průměrné pracovní náklady v rámci projektu) Subkontrakt Other direct costs (cestovné, materiál,…)

24 20.11. 2007 Pardubice Indirect eligible costs Nepřímé uznatelné náklady Real indirect costs (reálné) – v souladu s pravidly účetnictví a řízení organizace A flat rate of 20% - partner může požádat o 20% overheads – tedy 20% všech přímých uznatelných nákladů projektu bez subkontraktů A flat rate of 60% - SMEs, NGOs, univerzity a výzkumné organizace, které nejsou schopné přímo identifikovat reálné nepřímé náklady výzkumných projektů (pravděpodobně platné pouze do roku 2009).

25 20.11. 2007 Pardubice Evaluace Hodnocení Hodnocení projektu týmem nezávislých odborníků – evaluátorů - vybraných z evropské vědecké a odborné veřejnosti. Evaluátorem může být potenciálně každý odborník, který se zaregistruje v patřičné databázi (viz. www.cordis.europa.eu) Evaluátorský triplet, consensus Výstup: Evaluation summary report (ERS) a návrh na pořadí projektů vhodných k financování

26 20.11. 2007 Pardubice Evaluace Hodnotí se jen to, co je napsáno v projektu! Rozumná délka (dodržet doporučený rozsah – pečlivá volba slov, nic zbytečného) Dobrá grafická úprava Obsah kapitoly odpovídá nadpisu (cíle = cíle, nikoliv třeba popis současného stavu …) Kritéria a jejich váha jsou předem dána Vybrán je pouze projekt, který je vynikající z hlediska všech kritérií a splňuje „threshold“.

27 20.11. 2007 Pardubice Evaluace v FP7 Dvoukolové/jednokolové evaluace Evaluace na dálku/v Bruselu Evaluace „na slepo“???? – neosvědčilo se v FP5, krok zpátky, FP7: podobné systému nastavenému v FP6 Rules for evaluation of proposals: konec ledna 2007 Vhodné nastudovat před poslední úpravou projektu a jeho podáním

28 20.11. 2007 Pardubice Guide for evaluators Návod pro hodnotitele Veřejně dostupný návod pro hodnotitele projektů jak projekt hodnotit Pro napsání dobrého projektu je nutné být dokonale seznámen s tímto dokumentem a psát svůj projekt tak, aby všechna hodnotící kriteria byla na první pohled snadno prokazatelná Předpokládáme, že mezi evaluátory může sedět i specialista v jiném oboru (z hlediska projektu laik - jednoduchá stavba projektu).

29 20.11. 2007 Pardubice Evaluation summary report (ERS) Souhrnná zpráva o hodnocení Hodnocení projektu týmem nezávislých odborníků - evaluátorů vybraných z evropské vědecké a odborné veřejnosti Evaluátorem může být potenciálně každý odborník, který se zaregistruje v patřičné databázi Triplet – trojice hodnotitelů v rámci 1 projektu, liší se v případě některých priorit – může být více hodnotitelů.

30 20.11. 2007 Pardubice Consensus meeting Setkání hodnotitelů 1 projektu Setkání evaluátorů (většinou triplet), kteří hodnotili jeden projekt Evaluace se účastní zástupce komise (který ale rozhodnutí neovlivňuje, pouze usměrňuje diskusi) Evaluátoři se musí shodnout na společné známce pro každé kriterium v rámci projektu Consensus Report.

31 20.11. 2007 Pardubice Threshold Práh Minimální hodnota, pro zvolené kriterium / celý projekt Bez jejího dosažení je projekt přímo vyloučen z možného financování, bez dalšího hodnocení Threshold je definován pro každé kriterium zvlášť a pro jejich součet, závisí na prioritě/tématickém okruhu.

32 20.11. 2007 Pardubice Panel Panel Setkání všech evaluátorů v dané prioritě, (akční linii), příprava navrhovaného pořadí projektů (diskuse, moderace zástupci EK) Podle tohoto pořadí jsou projekty navrženy k financování Pořadí může komise v odůvodněných případech pozměnit

33 20.11. 2007 Pardubice Reserve list List záložních projektů Seznam kvalitních a dobře hodnocených projektů, které dosáhly threshhold mohou být v případě, že se dodatečně uvolní finance určeny k negociaci

34 20.11. 2007 Pardubice Negociace Uzavírání smlouvy Uzavírání smlouvy mezi EU a konsorciem projektu, zastoupeným koordinátorem Jednání v Bruselu, na kterém se stanoví podmínky, za kterých bude smlouva uzavřena a projekt zahájen X komunikace na dálku Zohlednění připomínek hodnotitelů Změny v rozpočtu – partnerech – pracovním plánu. Pravidla v FP7 známá až 7.2. 2007

35 20.11. 2007 Pardubice Consortium agreement Partnerská smlouva Smlouva mezi partnery upravující jejich vzájemné vztahy v průběhu projektu a po projektu Vztah koordinátora a ostatních členů týmu Finanční toky, odpovědnosti, komunikace, řešení konfliktů Systém rozhodování, Project Board Nakládání s očekávanými výsledky projektu, ochrana duševního vlastnictví - IPR V FP7 je povinná.

36 20.11. 2007 Pardubice Grant agreement Grantová smlouva Grantová smlouva doplňuje obecná pravidla účasti v 7.RP o konkrétní ustanovení: obecný model navržený EK: Cordis práva a povinnosti účastníků projektů (včetně IPR), specifikace, které části příspěvku ES budou založeny na náhradě způsobilých nákladů – refundace- a které části budou mít formu paušální částky nebo pevné sazby stanoví, jaké změny ve složení konsorcia budou vyžadovat předchozí vyhlášení soutěže atd.

37 20.11. 2007 Pardubice Organizer Koordinátor projektu -Žadatel a budoucí koordinátor celého projektu (Culture 2007) -V některých programech další termíny

38 20.11. 2007 Pardubice Co- Organizer Partner projektu -Culture 2007 -V podstatě partner projektu, který se významnou měrou podílí na realizaci projektových aktivit -V předchozím období byl vázán povinným finančním příspěvkem

39 20.11. 2007 Pardubice Associated Partner Asociovaný partner projektu Přidružený partner – v Culture 2007 Partner, který se úřčastní projektu, ale bez podílu na rozpočtu

40 20.11. 2007 Pardubice Mnoho dalších termínů – je třeba číst dokumenty, konzultovat!

41 20.11. 2007 Pardubice DĚKUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "20.11. 2007 Pardubice Bruselština. „Bruselština“ – jazyk projektů EK co je nezbytné znát při přípravě projektů pro Rámcový program EK (důležité termíny)"

Podobné prezentace


Reklamy Google