Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8/9/12 Ing. Jaroslav Beneš - Povodí Vltavy, státní podnik Plány dílčích povodí v Plzeňském kraji druhý cyklus plánování (2010 – 2015) Seminář k návrhům.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8/9/12 Ing. Jaroslav Beneš - Povodí Vltavy, státní podnik Plány dílčích povodí v Plzeňském kraji druhý cyklus plánování (2010 – 2015) Seminář k návrhům."— Transkript prezentace:

1 8/9/12 Ing. Jaroslav Beneš - Povodí Vltavy, státní podnik Plány dílčích povodí v Plzeňském kraji druhý cyklus plánování (2010 – 2015) Seminář k návrhům plánů povodí a plánům pro zvládání povodňových rizik 7. dubna 2015, Plzeň

2 Program semináře 1.Zahájení 2.Systém plánování v oblasti vod – stručný přehled 3.Představení plánů dílčích povodí na příkladu Plánu dílčího povodí Berounky a Plánu dílčího povodí Horní Vltavy s případnými doplňky dalších „okrajových“ plánů dalších dílčích povodí 4.Představení Národního plánu povodí Labe 5.Představení Národního plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 6.Dotazy, diskuse …

3 Proces plánování v oblasti vod o co se vlastně jedná Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnosti, kterou zajišťuje stát Jeho účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy:  ochrany vod jako složky životního prostředí  snížení nepříznivých účinků povodí a sucha  udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou

4 Plánování v oblasti vod Plány povodí Směrnice 2000/60/ES, ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik a další… Zpracování plánů povodí – hlavní kroky – nejpozději do… 1.Přípravné práce časový plán a program prací22.12.2012 seznam významných problémů nakládání s vodami22.12.2013 2.Pořízení návrhů plánů povodí a jejich zveřejnění k připomínkám22.12.2014 3.Schválení a zveřejnění národních plánů povodí (MZe)22.12.2015 1. cyklus plánování 2004-2009, nyní probíhá realizace opatření a aktualizace Zrušen institut Plánu hlavních povodí ČR, oblast povodí nahrazena dílčím povodím (+ nové vymezení dílčích povodí ostatních přítoků Dunaje a Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry, změna vymezení vodních útvarů (povrchové i podzemní vody), úprava cílů dobrého stavu…

5 Plánování v oblasti vod Plány pro zvládání povodňových rizik Směrnice 2007/60/ES, o zvládání povodňových rizik Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik Zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik – hlavní kroky – nejpozději do… 1.Vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem22.12.2011 2.Zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (správci povodí - OPŽP + SFŽP – http://hydro.chmi.cz/cds)22.12.2013 3.Zpracování a zveřejnění návrhů plánů pro zvládání povodňových rizik k připomínkám veřejnosti (MŽP)22.12.2014 4.Schválení a zveřejnění plánů pro zvládání povodňových rizik 22.12.2015

6 8/9/12 Plánování v oblasti vod Hierarchie jednotlivých plánů Mezinárodní plány povodíLabe, Dunaj, Odra Národní plány povodíLabe, Dunaj, Odra Plány dílčích povodíHorní a střední Labe, Horní Vltava, Dolní Vltava, Berounka, Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe Horní Odra, Lužická Nisa a ostatní přítoky Odry Morava a přítoky Váhu, Dyje, ostatní přítoky Dunaje Mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik Labe, Dunaj, Odra Národní plány pro zvládání povodňových rizik Labe, Dunaj, Odra + Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem – „dílčí úroveň PpZPR + příloha PDP Horní a střední Labe, Horní Vltava, Dolní Vltava, Berounka a Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe Horní Odra, Lužická Nisa a ostatní přítoky Odry Morava a přítoky Váhu, Dyje, ostatní přítoky Dunaje* * Žádná oblast s významným povodňovým rizikem

7 8/9/12 Plánování v oblasti vod Schvalovací proces Národní plány povodí – Schvaluje vláda – vydává MZe jako opatření obecné povahy Plány dílčích povodí – Schvalují kraje dle své územní působnosti (Plzeňský kraj – PDP Horní Vltavy, PDP Berounky, PDP Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe, PDP ostatních přítoků Dunaje) Plány pro zvládání povodňových rizik – Schvaluje vláda – vydává MŽP jako opatření obecné povahy

8 8/9/12 Plánování v oblasti vod Koordinace procesu Komise pro plánování v oblasti vod (KPOV) + programový výbor – předsednictví MZe / MŽP Členové KPOV- zástupci ústředních správních úřadů - zástupci krajských úřadů - zástupce Asociace krajů ČR - správci povodí - Lesy ČR, státní podnik - významné vodohospodářské instituce - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Česká inspekce životního prostředí - významní uživatelé vod - nevládní organizace - a dalších instituce Komise pořizovatelů PDP (poradní orgán správců povodí) −Komise pro Plán dílčího povodí Horní Vltavy (+ příslušná část dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje) −Komise pro Plán dílčího povodí Berounky (+ příslušná část dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje) −Komise pro Plán dílčího povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe

9 Mezinárodní povodí v Plzeňském kraji:  Labe (Severní moře)  Dunaj (Černé moře) Plzeňský kraj v kontextu mezinárodních povodí

10 Dílčí povodí v Plzeňském kraji :  Berounka (PVL)78,72 %  Horní Vltava (PVL)15,01 %  ostatní přítoky Dunaje (PVL) 6,06 %  Ohře a Dolní Labe 0,21 % Plány dílčích povodí v Plzeňském kraji

11 8/9/12 Plány dílčích povodí Základní vstupy Vymezení prostoru pro plánování  dílčí povodí,  útvary povrchových vod (tekoucí a stojaté, resp. řeky a jezera),  útvary podzemních vod (svrchní útvary, útvary základní vrstvy, hlubinné útvary). Stanovení cílů § 24, odst. 4 vodního zákona – cíle stanoví Národní plány povodí:  pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů  ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha  pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění VH služeb, a  pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny.

12 8/9/12 Plány dílčích povodí Základní struktura plánů Obsah plánů dílčích povodí – Maketa PDP: Úvod I.Charakteristiky dílčího povodí II.Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod III.Monitoring a hodnocení stavu IV.Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí V.Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny VI.Opatření k dosažení cílů VII.Ekonomické údaje VIII.Ostatní údaje Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

13 8/9/12 Plány dílčích povodí vodní útvary Dílčí povodí Útvary povrchových vod Útvary podzemních vod „řeky“„jezero“svrchníhlavníhlubinné Horní Vltava14418390 Berounka8653120 Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe 130122232 Ostatní přítoky Dunaje160020 Uvedené počty vodních útvarů jsou pro celá dílčí povodí

14 8/9/12 Plány dílčích povodí stav vodních útvarů Útvary povrchových vod – stav / potenciál (pro AWB a HMWB) Hodnocení chemického a ekologického stavu / potenciálu Chemický stav BEHVDUN OH Ekologický stav / potenciál BEHVDUNOHCelkový stavBEHVDUNOH dobrý661381648dobrý14/227/07/022/5 dobrý 122379 nedosažení dobrého stavu 2524094 střední stav / potenciál 52/272/17/086/2 nevyhovující 79 13 3 9128 poškozený stav / potenciál 18/031/82/016/3 neznámý 0605 zničený2/111/603 dobrý % 1314446 neznámý stav / potenciál 0/00/60/05 nevyhovující % 87825690 neznámý % 0404 Celkový stav – kombinace principem „one out – all out“ Kvantitativní stavBEHVDUNOH Chemický stav BEHVDUNOHCelkový stavBEHVDUNOH vyhovující98 2 18vyhovující34212 vyhovující 342- částečně nevyhovující 1001nevyhovující128015 nevyhovující 1280- nevyhovující2106 dobrý % 2033100- nehodnoceno3302 nevyhovující % 80670- Útvary podzemních vod – chemický a kvantitativní stav

15 8/9/12 Plány dílčích povodí návrh programu opatření

16 8/9/12 Plány dílčích povodí struktura návrhu programu opatření Organizace návrhu programu opatření (základní opatření): VI.1.2.Opatření k aplikaci principu „znečišťovatel platí“ VI.1.3.Opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody pro lidskou spotřebu VI.1.4.Opatření ke zlepšení jakosti vod využívaných ke koupání VI.1.5.Opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod, včetně odůvodnění případných výjimek VI.1.6.Opatření k regulaci umělých infiltrací nebo doplňování podzemních vod VI.1.7.Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů... VI.1.8.Opatření k zabránění nebo regulaci znečištění z plošných zdrojů VI.1.9.Opatření k zamezení přímého vypouštění do podzemních vod... VI.1.10.Opatření k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod VI.1.11.Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění VI.1.12.Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů VI.1.13.Opatření přijatá k zabránění vzrůstu znečištění mořských vod VI.1.14.Opatření prováděná v souvislosti s přeshraničním znečištěním VI.1.15.Opatření pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny VI.1.16.Opatření pro hospodaření s vodami a udržitelné užívání vody a pro zajištění VH služeb VI.1.17.Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v oblastech s významným povodňovým rizikem (LO v DOsVPR) VI.1.18.Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR VI.1.19.Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha

17 8/9/12 Plány dílčích povodí základní skupiny opatření Řada opatření byla navrhována na základě hodnocení a výsledků projektu Emise do vodního prostředí, který se zabýval identifikací vstupů znečištění 1.Bodové zdroje znečištění – povrchové vody: zbývající ČOV nad 2 000 EO, nerealizovaná v 1. POP - nutrienty bodové zdroje znečištění od 500 do 2 000 EO + volné výusti omezení vnosu P z bodových zdrojů 500 – 2 000 EO – vodárenské a velké VN 2.Bodové zdroje znečištění – podzemní vody – staré zátěže 3.Plošné zdroje znečistění – nitrátová směrnice, ale jinak jen obecně 4.Revitalizace a renaturace vodních toků, rybí přechody 5.Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní  V OsVPR PpZPR  Mimo OsVPR NPP (neobsahuje tuto kapitolu, ale uvede seznam opatření) Opatření ke snížení nepříznivých účinku sucha a nedostatku vody (Rakovnicko) 3 kategorie opatření:A – konkrétní lokalizovaná opatření B – konkrétní opatření lokalizovaná na vodní útvar C – opatření obecného charakteru – jen NPP

18 8/9/12 Plány dílčích povodí novinky v návrhu opatření Plány dílčích povodí – návrh programu opatření – není vydáváno nařízením rady kraje – závaznost? Plány dílčích povodí – listy opatření kategorie A a B (OsVPR pouze vyjmenovaná) Národní plány povodí - listy opatření kategorie C + vybraná (závazná) opatření z PDP Plány pro zvládání povodňových rizik – opatření v OsVPR Nově vytvořen list kategorie B – v povodích některých významných vodních nádrží Švihov, Orlík, Žlutice … Omezení vnosu fosforu do povrchových vod ke snížení eutrofizace útvarů povrchových vod Upravení některých limitů pro ČOV

19 8/9/12 Plány dílčích povodí opatření PPO V OsVPR* Seznam PDP, NPP a PpZPR listy opatření v DOsVPR  PpZPR  nestrukturální opatření - povodňové plány, hlásné a varovné systémy, územní plánování…  strukturální - PPO III, zvýšení bezpečnosti vodních děl, realizace opatření PVL + územní celky * OsVPR – viz centrální datový sklad http://hydro.chmi.cz/cds Mimo OsVPR Seznam PDP, NPP listy opatření v PDP kap. VI  NPP  strukturální - PPO III, zvýšení bezpečnosti vodních děl, realizace opatření PVL + územní celky

20 Plány dílčích povodí - zveřejnění návrhů plánů V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, v platném znění, se zpřístupňují návrhy národních plánů povodí společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí a návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik od 22. prosince 2014 po dobu 6 měsíců (do 22. června 2015) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí, na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách. Připomínky jsou zapracovávány do systému na platformě google, který zajišťuje informovanost mezi pořizovateli jednotlivých plánů a provázanost jejich vypořádání. Zpráva o vypořádání připomínek bude (dle požadavků ČP) dokončena nejpozději 30.7.2015.

21 8/9/12 Plány dílčích povodí blízká …i vzdálená… budoucnost Co nás ještě čeká? -Vypořádání připomínek podaných k návrhům plánů povodí -Proces SEA (dílčí plány tvoří součást příslušných NPP  procházejí procesem jako celek, ale v každém PDP budou podrobně zhodnoceny cíle a všechna opatření) -Schvalovací proces – v první polovině 2016 -Realizace programu opatření - 2019 -DOBRÝ STAV a světlé zítřky

22 8/9/12 ; Děkuji Vám za pozornost …


Stáhnout ppt "8/9/12 Ing. Jaroslav Beneš - Povodí Vltavy, státní podnik Plány dílčích povodí v Plzeňském kraji druhý cyklus plánování (2010 – 2015) Seminář k návrhům."

Podobné prezentace


Reklamy Google