Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plány dílčích povodí v Plzeňském kraji

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plány dílčích povodí v Plzeňském kraji"— Transkript prezentace:

1 Plány dílčích povodí v Plzeňském kraji
druhý cyklus plánování (2010 – 2015) Seminář k návrhům plánů povodí a plánům pro zvládání povodňových rizik Ing. Jaroslav Beneš - Povodí Vltavy, státní podnik 7. dubna 2015, Plzeň 8/9/12

2 Program semináře Program semináře 1. Zahájení
2. Systém plánování v oblasti vod – stručný přehled 3. Představení plánů dílčích povodí na příkladu Plánu dílčího povodí Berounky a Plánu dílčího povodí Horní Vltavy s případnými doplňky dalších „okrajových“ plánů dalších dílčích povodí 4. Představení Národního plánu povodí Labe 5. Představení Národního plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 6. Dotazy, diskuse …

3 Proces plánování v oblasti vod
o co se vlastně jedná Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnosti, kterou zajišťuje stát Jeho účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy: ochrany vod jako složky životního prostředí snížení nepříznivých účinků povodí a sucha udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou

4 Plánování v oblasti vod
Plány povodí Směrnice 2000/60/ES, ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik a další… Zpracování plánů povodí – hlavní kroky – nejpozději do… Přípravné práce časový plán a program prací seznam významných problémů nakládání s vodami 2. Pořízení návrhů plánů povodí a jejich zveřejnění k připomínkám 3. Schválení a zveřejnění národních plánů povodí (MZe) 1. cyklus plánování , nyní probíhá realizace opatření a aktualizace Zrušen institut Plánu hlavních povodí ČR, oblast povodí nahrazena dílčím povodím (+ nové vymezení dílčích povodí ostatních přítoků Dunaje a Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry, změna vymezení vodních útvarů (povrchové i podzemní vody), úprava cílů dobrého stavu…

5 Plánování v oblasti vod
Plány pro zvládání povodňových rizik Směrnice 2007/60/ES, o zvládání povodňových rizik Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik Zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik – hlavní kroky – nejpozději do… Vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem Zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (správci povodí - OPŽP + SFŽP – Zpracování a zveřejnění návrhů plánů pro zvládání povodňových rizik k připomínkám veřejnosti (MŽP) Schválení a zveřejnění plánů pro zvládání povodňových rizik

6 + Plánování v oblasti vod Hierarchie jednotlivých plánů 8/9/12
Mezinárodní plány povodí Labe, Dunaj, Odra Národní plány povodí Labe, Dunaj, Odra Plány dílčích povodí Horní a střední Labe, Horní Vltava, Dolní Vltava, Berounka, Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe Horní Odra, Lužická Nisa a ostatní přítoky Odry Morava a přítoky Váhu, Dyje, ostatní přítoky Dunaje Mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik Labe, Dunaj, Odra Národní plány pro zvládání povodňových rizik + Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem – „dílčí úroveň PpZPR + příloha PDP Horní a střední Labe, Horní Vltava, Dolní Vltava, Berounka a Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe Horní Odra, Lužická Nisa a ostatní přítoky Odry Morava a přítoky Váhu, Dyje, ostatní přítoky Dunaje* * Žádná oblast s významným povodňovým rizikem 8/9/12

7 Plánování v oblasti vod Schvalovací proces
Národní plány povodí – Schvaluje vláda – vydává MZe jako opatření obecné povahy Plány dílčích povodí – Schvalují kraje dle své územní působnosti (Plzeňský kraj – PDP Horní Vltavy, PDP Berounky, PDP Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe, PDP ostatních přítoků Dunaje) Plány pro zvládání povodňových rizik – vydává MŽP jako opatření obecné povahy 8/9/12

8 Plánování v oblasti vod
Koordinace procesu Komise pro plánování v oblasti vod (KPOV) + programový výbor – předsednictví MZe / MŽP Členové KPOV - zástupci ústředních správních úřadů - zástupci krajských úřadů - zástupce Asociace krajů ČR - správci povodí - Lesy ČR, státní podnik - významné vodohospodářské instituce - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Česká inspekce životního prostředí - významní uživatelé vod - nevládní organizace - a dalších instituce Komise pořizovatelů PDP (poradní orgán správců povodí) Komise pro Plán dílčího povodí Horní Vltavy (+ příslušná část dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje) Komise pro Plán dílčího povodí Berounky (+ příslušná část dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje) Komise pro Plán dílčího povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe 8/9/12

9 Plzeňský kraj v kontextu mezinárodních povodí
Mezinárodní povodí v Plzeňském kraji: Labe (Severní moře) Dunaj (Černé moře)

10 Plány dílčích povodí v Plzeňském kraji
Dílčí povodí v Plzeňském kraji : Berounka (PVL) 78,72 % Horní Vltava (PVL) 15,01 % ostatní přítoky Dunaje (PVL) 6,06 % Ohře a Dolní Labe 0,21 %

11 Plány dílčích povodí Vymezení prostoru pro plánování Stanovení cílů
Základní vstupy Vymezení prostoru pro plánování dílčí povodí, útvary povrchových vod (tekoucí a stojaté, resp. řeky a jezera), útvary podzemních vod (svrchní útvary, útvary základní vrstvy, hlubinné útvary). Stanovení cílů § 24, odst. 4 vodního zákona – cíle stanoví Národní plány povodí: pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění VH služeb, a pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny. 8/9/12

12 Plány dílčích povodí Obsah plánů dílčích povodí – Maketa PDP:
Základní struktura plánů Obsah plánů dílčích povodí – Maketa PDP: Úvod Charakteristiky dílčího povodí Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod Monitoring a hodnocení stavu Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny Opatření k dosažení cílů Ekonomické údaje Ostatní údaje Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem 8/9/12

13 Útvary povrchových vod
Plány dílčích povodí vodní útvary Dílčí povodí Útvary povrchových vod Útvary podzemních vod „řeky“ „jezero“ svrchní hlavní hlubinné Horní Vltava 144 18 3 9 Berounka 86 5 12 Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe 130 2 23 Ostatní přítoky Dunaje 16 Uvedené počty vodních útvarů jsou pro celá dílčí povodí 8/9/12

14 Celkový stav – kombinace principem „one out – all out“
Plány dílčích povodí stav vodních útvarů Celkový stav – kombinace principem „one out – all out“ Útvary povrchových vod – stav / potenciál (pro AWB a HMWB) Hodnocení chemického a ekologického stavu / potenciálu Chemický stav BE HV DUN OH Ekologický stav / potenciál Celkový stav dobrý 66 138 16 48 14/2 27/0 7/0 22/5 12 23 7 9 nedosažení dobrého stavu 25 24 94 střední stav / potenciál 52/2 72/1 86/2 nevyhovující 79 13 3 128 poškozený stav / potenciál 18/0 31/8 2/0 16/3 neznámý 6 5 zničený 2/1 11/6 3 dobrý % 13 14 44 neznámý stav / potenciál 0/0 0/6 nevyhovující % 87 82 56 90 neznámý % 4 Útvary podzemních vod – chemický a kvantitativní stav Kvantitativní stav BE HV DUN OH Chemický stav Celkový stav vyhovující 9 8 2 18 3 4 12 - částečně nevyhovující 1 nevyhovující 15 6 dobrý % 20 33 100 nehodnoceno nevyhovující % 80 67 8/9/12

15 Plány dílčích povodí návrh programu opatření
8/9/12

16 Plány dílčích povodí struktura návrhu programu opatření
Organizace návrhu programu opatření (základní opatření): VI.1.2. Opatření k aplikaci principu „znečišťovatel platí“ VI.1.3. Opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody pro lidskou spotřebu VI.1.4. Opatření ke zlepšení jakosti vod využívaných ke koupání VI.1.5. Opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod, včetně odůvodnění případných výjimek VI.1.6. Opatření k regulaci umělých infiltrací nebo doplňování podzemních vod VI.1.7. Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů... VI.1.8. Opatření k zabránění nebo regulaci znečištění z plošných zdrojů VI.1.9. Opatření k zamezení přímého vypouštění do podzemních vod... VI Opatření k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod VI Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění VI Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů VI Opatření přijatá k zabránění vzrůstu znečištění mořských vod VI Opatření prováděná v souvislosti s přeshraničním znečištěním VI Opatření pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny VI Opatření pro hospodaření s vodami a udržitelné užívání vody a pro zajištění VH služeb VI Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v oblastech s významným povodňovým rizikem (LO v DOsVPR) VI Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR VI Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha 8/9/12

17 Plány dílčích povodí základní skupiny opatření
Řada opatření byla navrhována na základě hodnocení a výsledků projektu Emise do vodního prostředí, který se zabýval identifikací vstupů znečištění Bodové zdroje znečištění – povrchové vody: zbývající ČOV nad EO, nerealizovaná v 1. POP - nutrienty bodové zdroje znečištění od 500 do EO + volné výusti omezení vnosu P z bodových zdrojů 500 – EO – vodárenské a velké VN Bodové zdroje znečištění – podzemní vody – staré zátěže Plošné zdroje znečistění – nitrátová směrnice, ale jinak jen obecně 4. Revitalizace a renaturace vodních toků, rybí přechody 5. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní V OsVPR PpZPR Mimo OsVPR NPP (neobsahuje tuto kapitolu, ale uvede seznam opatření) Opatření ke snížení nepříznivých účinku sucha a nedostatku vody (Rakovnicko) 3 kategorie opatření: A – konkrétní lokalizovaná opatření B – konkrétní opatření lokalizovaná na vodní útvar C – opatření obecného charakteru – jen NPP 8/9/12

18 Plány dílčích povodí novinky v návrhu opatření
Plány dílčích povodí – návrh programu opatření – není vydáváno nařízením rady kraje – závaznost? Plány dílčích povodí – listy opatření kategorie A a B (OsVPR pouze vyjmenovaná) Národní plány povodí - listy opatření kategorie C + vybraná (závazná) opatření z PDP Plány pro zvládání povodňových rizik – opatření v OsVPR Nově vytvořen list kategorie B – v povodích některých významných vodních nádrží Švihov, Orlík, Žlutice … Omezení vnosu fosforu do povrchových vod ke snížení eutrofizace útvarů povrchových vod Upravení některých limitů pro ČOV 8/9/12

19 Plány dílčích povodí opatření PPO
V OsVPR* Seznam PDP, NPP a PpZPR listy opatření v DOsVPR  PpZPR nestrukturální opatření - povodňové plány, hlásné a varovné systémy, územní plánování… strukturální - PPO III, zvýšení bezpečnosti vodních děl, realizace opatření PVL + územní celky * OsVPR – viz centrální datový sklad Mimo OsVPR Seznam PDP, NPP listy opatření v PDP kap. VI  NPP 8/9/12

20 Plány dílčích povodí - zveřejnění návrhů plánů
V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, v platném znění, se zpřístupňují návrhy národních plánů povodí společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí a návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik od 22. prosince 2014 po dobu 6 měsíců (do 22. června 2015) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí, na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách. Připomínky jsou zapracovávány do systému na platformě google, který zajišťuje informovanost mezi pořizovateli jednotlivých plánů a provázanost jejich vypořádání. Zpráva o vypořádání připomínek bude (dle požadavků ČP) dokončena nejpozději

21 Plány dílčích povodí blízká …i vzdálená… budoucnost
Co nás ještě čeká? Vypořádání připomínek podaných k návrhům plánů povodí Proces SEA (dílčí plány tvoří součást příslušných NPP  procházejí procesem jako celek, ale v každém PDP budou podrobně zhodnoceny cíle a všechna opatření) Schvalovací proces – v první polovině 2016 Realizace programu opatření DOBRÝ STAV a světlé zítřky  8/9/12

22 Děkuji Vám za pozornost …
; Děkuji Vám za pozornost … 8/9/12


Stáhnout ppt "Plány dílčích povodí v Plzeňském kraji"

Podobné prezentace


Reklamy Google