Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prameny a systém soukromého práva. Zásady soukromého práva Základy soukromého práva ESF MU v Brně JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prameny a systém soukromého práva. Zásady soukromého práva Základy soukromého práva ESF MU v Brně JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Prameny a systém soukromého práva. Zásady soukromého práva Základy soukromého práva ESF MU v Brně JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

2 Občanské právo a soukromé právo občanské právo a ostatní soukromoprávní obory občanské právo a ostatní soukromoprávní obory vztah speciality (lex specialis) a subsidiarity (podpůrnosti použití) vztah speciality (lex specialis) a subsidiarity (podpůrnosti použití) relativní autonomie některých odvětví (obchodní, pracovní právo) relativní autonomie některých odvětví (obchodní, pracovní právo) snaha po vytvoření kodexu soukromého práva - úspěšná: nový občanský zákoník z. č. 89/2012 Sb.) snaha po vytvoření kodexu soukromého práva - úspěšná: nový občanský zákoník z. č. 89/2012 Sb.)

3 Systém soukromého práva SOUKROMÉ PRÁVO metoda soukromoprávní úpravy – soukromé právo: metoda soukromoprávní úpravy – soukromé právo: rovné postavení účastníků rovné postavení účastníků mechanismus autonomie vůle mechanismus autonomie vůle Model „vah“ Model „vah“ Základní soukromoprávní odvětví + předmět úpravy Občanské právo (NOZ + zvláštní předpisy) Občanské právo (NOZ + zvláštní předpisy) Osobní a majetkový status osob Osobní a majetkový status osob Obchodní právo (NOZ + zákon o obchodních korporacích - ZOK) Obchodní právo (NOZ + zákon o obchodních korporacích - ZOK) Statusové a majetkoprávní vztahy podnikatelů Statusové a majetkoprávní vztahy podnikatelů Pracovní právo (zákoník práce – z. č. 262/2006 Sb.) Pracovní právo (zákoník práce – z. č. 262/2006 Sb.) Individuální – vztah zaměstnanec - zaměstnavatel Individuální – vztah zaměstnanec - zaměstnavatel Kolektivní – vztah odbory – zaměstnavatel (svazy zaměstnavatelů) Kolektivní – vztah odbory – zaměstnavatel (svazy zaměstnavatelů)

4 Systém soukromého práva Další soukromoprávní odvětví Rodinné právo (NOZ + zákon o registrovaném partnerství – z. č. 115/2006 Sb.) Rodinné právo (NOZ + zákon o registrovaném partnerství – z. č. 115/2006 Sb.) Autorské právo (autorský zákon – z. č. 121/2000 Sb.) Autorské právo (autorský zákon – z. č. 121/2000 Sb.) Právo průmyslového vlastnictví (patentová ochrana, označení původu, ochranné známky, užitné vzory, apod.). Právo průmyslového vlastnictví (patentová ochrana, označení původu, ochranné známky, užitné vzory, apod.).

5 Občanské právo občanské právo hmotné x občanské právo procesní občanské právo hmotné x občanské právo procesní Odlišný model právního vztahu a metoda právní úpravy Odlišný model právního vztahu a metoda právní úpravy Odlišné prameny práva Odlišné prameny práva OPH – NOZ + zvláštní předpisy OPH – NOZ + zvláštní předpisy OPP – OSŘ (občanský soudní řád) + ZZŘS (zákon o zvláštních řízeních soudních) + další předpisy (z. o rozhodčím řízení apod.) OPP – OSŘ (občanský soudní řád) + ZZŘS (zákon o zvláštních řízeních soudních) + další předpisy (z. o rozhodčím řízení apod.) Občanské právo procesní a soukromé právo Občanské právo procesní a soukromé právo I v OPP je obsažen mechanismus dohody (smír) I v OPP je obsažen mechanismus dohody (smír) OPP je považováno stále spíše za veřejnoprávní odvětví OPP je považováno stále spíše za veřejnoprávní odvětví vnitřní soudržnost občanského práva: je dána jeho PŘEDMĚTEM: vnitřní soudržnost občanského práva: je dána jeho PŘEDMĚTEM: základní osobní a majetkový status (postavení) osob fyzických a právnických základní osobní a majetkový status (postavení) osob fyzických a právnických

6 Základní zásady OPH stará – nová právní úprava základní myšlenkový rámec soukromoprávního myšlení základní myšlenkový rámec soukromoprávního myšlení Autonomie vůle (§ 2 odst. 3 starého OZ) Autonomie vůle (§ 2 odst. 3 starého OZ) Provedení zásady „co není zakázáno, je dovoleno“ v prostředí soukromoprávních vztahů Provedení zásady „co není zakázáno, je dovoleno“ v prostředí soukromoprávních vztahů Projev specifické metody soukromoprávní regulace (rovné postavení účastníků) Projev specifické metody soukromoprávní regulace (rovné postavení účastníků) Jistota občanskoprávních vztahů Jistota občanskoprávních vztahů Ochrana nabytých práv Ochrana nabytých práv Ochrana práv třetích osob Ochrana práv třetích osob Ochrana dobré víry (bona fides) Ochrana dobré víry (bona fides) Zákaz zneužití práv („šikanozní“ výkon práva) Zákaz zneužití práv („šikanozní“ výkon práva) Dvě roviny: obecný zákaz (čl. 4 odst. 4 Listiny) Dvě roviny: obecný zákaz (čl. 4 odst. 4 Listiny) zákaz zneužití vlastnictví (čl. 11 odst. 3) Dobré mravy (§ 3 OZ) Dobré mravy (§ 3 OZ) Odraz v sankcích (neplatnost, náhrada škody) Odraz v sankcích (neplatnost, náhrada škody) Zásada prevence (např. uzavírání smluv, náhrada škody) Zásada prevence (např. uzavírání smluv, náhrada škody)

7 Nový OZ (účinnost od 1. 1. 2014) Kodex soukromého práva (inspirace tzv. velkými kodexy) Kodex soukromého práva (inspirace tzv. velkými kodexy) Absorpce dnes samostatně existujícících zvláštní zákonů Absorpce dnes samostatně existujícících zvláštní zákonů Přes 3000 paragrafů Přes 3000 paragrafů Změna systému soukromého práva (rodinné právo, obchodní právo) Změna systému soukromého práva (rodinné právo, obchodní právo) Změna terminologie Změna terminologie Staro-nové pojmy Staro-nové pojmy Pacht – pachtýř (nájem zemědělského pozemku) Pacht – pachtýř (nájem zemědělského pozemku) Výprosa Výprosa Zrušení některých pojmů Zrušení některých pojmů Právní jednání místo „právní úkon“ - § 34 OZ Právní jednání místo „právní úkon“ - § 34 OZ Pojem „účastník právního vztahu“ Pojem „účastník právního vztahu“ Modifikace základních zásad SP Modifikace základních zásad SP Posílení: autonomie vůle, bezformálnost právního jednání Posílení: autonomie vůle, bezformálnost právního jednání Důsledné promítnutí limitů svobody vůle – veřejný pořádek, dobré mravy Důsledné promítnutí limitů svobody vůle – veřejný pořádek, dobré mravy Změna: Změna: Superficies solo cedit Superficies solo cedit Právní status zvířete jako živé věci Právní status zvířete jako živé věci Změna koncepce následků vad právního jednání Změna koncepce následků vad právního jednání

8 Struktura NOZ Část první – OBECNÁ ČÁST Část první – OBECNÁ ČÁST Část druhá – RODINNÉ PRÁVO Část druhá – RODINNÉ PRÁVO Část třetí – ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA Část třetí – ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA Část čtvrtá – RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA Část čtvrtá – RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA Část pátá – Ust. společná, přechodná a závěrečná Část pátá – Ust. společná, přechodná a závěrečná

9 Nový OZ (účinnost od 1. 1. 2014) Chybí definice soukromého práva (§ 1) Chybí definice soukromého práva (§ 1) „ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob“ „ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob“ Vztah k ostatním soukromoprávním předpisům Vztah k ostatním soukromoprávním předpisům Integrace rodinného práva a spotřebitelského práva Integrace rodinného práva a spotřebitelského práva Částečná integrace obchodního práva Částečná integrace obchodního práva Závazkové právo a další specifické instituty do NOZ Závazkové právo a další specifické instituty do NOZ Zrušení Obchodního zákoníku, přijetí zákona o obdchodních korporacích Zrušení Obchodního zákoníku, přijetí zákona o obdchodních korporacích Pracovní právo zůstává odděleno (zákoník práce č. 262/2006 Sb.). Pracovní právo zůstává odděleno (zákoník práce č. 262/2006 Sb.). Některé obecné otázky ale upravuje NOZ (povaha pracovního poměru je v jádru soukromoprávní) Některé obecné otázky ale upravuje NOZ (povaha pracovního poměru je v jádru soukromoprávní) Svéprávnost pro účely pracovněprávní - § 35 NOZ Svéprávnost pro účely pracovněprávní - § 35 NOZ

10 Subjekty občanskoprávních vztahů Strana právního vztahu (oprávněný x povinný, věřitel x dlužník, konkrétní názvy – prodávající – kupující, pronajímatel – nájemce atd.) Strana právního vztahu (oprávněný x povinný, věřitel x dlužník, konkrétní názvy – prodávající – kupující, pronajímatel – nájemce atd.) Subjekt právního vztahu - nositel subjektivních práv a povinností (osoba) Subjekt právního vztahu - nositel subjektivních práv a povinností (osoba) Typologie subjektů právních vztahů (podrobněji viz přednáška č. II.) Typologie subjektů právních vztahů (podrobněji viz přednáška č. II.) Fyzické osoby (přirozené skutečné subjekty právních vztahů) Fyzické osoby (přirozené skutečné subjekty právních vztahů) Právnické osoby Právnické osoby teorie reality x teorie fikce teorie reality x teorie fikce NOZ se přiklání k teorii fikce NOZ se přiklání k teorii fikce korporace (soukromoprávní, veřejnoprávní) x nadace x ústavy korporace (soukromoprávní, veřejnoprávní) x nadace x ústavy kritérium účelu (podnikání, veřejný zájem, obecná prospěšnost) kritérium účelu (podnikání, veřejný zájem, obecná prospěšnost)

11 Základní zásady soukromého práva v NOZ Vztah soukromého a veřejného práva Vztah soukromého a veřejného práva Nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném Nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném Otázka neplatnosti smlouvy v rozporu s právem veřejným Otázka neplatnosti smlouvy v rozporu s právem veřejným Dříve neoprávněné podnikání - § 3a ObchZ – in favorem negotii Dříve neoprávněné podnikání - § 3a ObchZ – in favorem negotii Případy zastřených pracovních poměrů apod. Případy zastřených pracovních poměrů apod. Autonomie vůle (§ 1 odst. 2 NOZ) Autonomie vůle (§ 1 odst. 2 NOZ) Pouze skrze autonomii vůle lze vyložit jednotlivé instituty soukromého práva Pouze skrze autonomii vůle lze vyložit jednotlivé instituty soukromého práva

12 Základní zásady soukromého práva v NOZ Odlišení kogentní a dispozitivní normy (možnost vlastní úpravy soukromoprávního vztahu dohodou) - § 1 odst. 2 NOZ: Odlišení kogentní a dispozitivní normy (možnost vlastní úpravy soukromoprávního vztahu dohodou) - § 1 odst. 2 NOZ: Předchozí občanské zákoníky (ABGB, OZ z roku 1950) takové pravidlo neměly – u velkých kodexů jde o řešení méně obvyklé Předchozí občanské zákoníky (ABGB, OZ z roku 1950) takové pravidlo neměly – u velkých kodexů jde o řešení méně obvyklé Srovnání s dřívější úpravou v § 263 ObchZ (výčet kogentních ustanovení) – kritika neúplnosti, nepřesnosti, stálé novelizace Srovnání s dřívější úpravou v § 263 ObchZ (výčet kogentních ustanovení) – kritika neúplnosti, nepřesnosti, stálé novelizace Poměrně vágní limity autonomie vůle: dobré mravy a veřejný pořádek, statusová práva a právo na ochranu osobnosti Poměrně vágní limity autonomie vůle: dobré mravy a veřejný pořádek, statusová práva a právo na ochranu osobnosti Nejen výslovný zákaz určitého jednání, ale také z kontextu Nejen výslovný zákaz určitého jednání, ale také z kontextu Sankce porušení pravidla Sankce porušení pravidla K odchylnému ujednání se nepřihlíží K odchylnému ujednání se nepřihlíží Neplatnost právního jednání Neplatnost právního jednání

13 Výkladová pravidla soukromého práva Obecná výkladová pravidla pro soukromé právo (nejen NOZ), nestanoví-li zvláštní zákon jinak (§ 2 NOZ) Obecná výkladová pravidla pro soukromé právo (nejen NOZ), nestanoví-li zvláštní zákon jinak (§ 2 NOZ) Povinnost Povinnost Ústavně-konformního výkladu Ústavně-konformního výkladu Systematického výkladu Systematického výkladu Hodnotově orientovaného výkladu Hodnotově orientovaného výkladu Teleologický výklad (e ratione legis) Teleologický výklad (e ratione legis) Jasný úmysl zákonodárce (§ 2 odst. 2 NOZ) Jasný úmysl zákonodárce (§ 2 odst. 2 NOZ) Kultivace výkladových závěrů skrze dobré mravy a „obyčejné lidské cítění“ Kultivace výkladových závěrů skrze dobré mravy a „obyčejné lidské cítění“

14 Základní zásady soukromého práva v NOZ Katalog obecných zásad SP (§ 3 NOZ): Katalog obecných zásad SP (§ 3 NOZ): Ochrana života, zdraví, svobody a cti, důstojnosti a soukromí Ochrana života, zdraví, svobody a cti, důstojnosti a soukromí Ochrana rodiny Ochrana rodiny Ochrana osob omezených na svéprávnosti a závislých osob Ochrana osob omezených na svéprávnosti a závislých osob Pacta sunt servanda Pacta sunt servanda Ochrana vlastnictví – výhrada zákona Ochrana vlastnictví – výhrada zákona Ochrana oprávněných nároků Ochrana oprávněných nároků

15 Základní zásady soukromého práva v NOZ Zásada poctivosti (dříve výslovně v ObchZ) Zásada poctivosti (dříve výslovně v ObchZ) Povinnost jednat poctivě Povinnost jednat poctivě Vyvratitelná domněnka poctivosti a dobré víry (§ 7 NOZ) Vyvratitelná domněnka poctivosti a dobré víry (§ 7 NOZ) Zákaz obohacení se na úkor jiného z protiprávního či nemravného (nepoctivého) jednání Zákaz obohacení se na úkor jiného z protiprávního či nemravného (nepoctivého) jednání

16 Základní zásady soukromého práva v NOZ Zákaz zneužití práva (§ 8 NOZ) Zákaz zneužití práva (§ 8 NOZ) inspirace švýcarským občanským zákoníkem inspirace švýcarským občanským zákoníkem Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany Spor o výklad adj. „zjevné“ – pouze zjevné zneužití, anebo jakékoliv zneužití (???) Spor o výklad adj. „zjevné“ – pouze zjevné zneužití, anebo jakékoliv zneužití (???) Převažuje názor o pouze „zjevném“ zneužití Převažuje názor o pouze „zjevném“ zneužití

17 Skutečnosti zákonem předpokládané Domněnky: má se za to Domněnky: má se za to Svéprávná osoba má průměrný rozum Svéprávná osoba má průměrný rozum Odborná péče náležející k určitému povolání či stavu Odborná péče náležející k určitému povolání či stavu Fikce Fikce Vědomé nedbalosti (§ 4 odst. 2 NOZ) Vědomé nedbalosti (§ 4 odst. 2 NOZ)

18 Užití předpisů obč. práva Pravidla pro dotváření práva - § 10 Pravidla pro dotváření práva - § 10 Rovněž inspirace ZGB – nakonec musela být dikce upravena Rovněž inspirace ZGB – nakonec musela být dikce upravena Cílem dotváření práva je nastolení EKVITY = dobré uspořádání práv a povinností Cílem dotváření práva je nastolení EKVITY = dobré uspořádání práv a povinností Příkaz soudům - § 13 Příkaz soudům - § 13 Legitimní očekávání ustálené rozhodovací praxe Legitimní očekávání ustálené rozhodovací praxe Treat like cases alike Treat like cases alike Shoda v podstatných znacích Shoda v podstatných znacích Právo na přesvědčivé zdůvodnění distinkce – odchýlení se od rozhodovací praxe Právo na přesvědčivé zdůvodnění distinkce – odchýlení se od rozhodovací praxe

19 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Prameny a systém soukromého práva. Zásady soukromého práva Základy soukromého práva ESF MU v Brně JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google