Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady soukromého (občanského) práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady soukromého (občanského) práva"— Transkript prezentace:

1 Zásady soukromého (občanského) práva
Přednáška J. Hurdík

2 Literatura a prameny: Hurdík, J., Zásady soukromého práva, Brno: MU, 1998, Hurdík,J.-Lavický,P., Systém zásad soukromého práva, Brno:MU, 2010, dále Čečotová, Salač (dobré mravy), časopisecká literatura judikatura čes./slov. soudů judikatura evropská

3 Zásady soukr. (obč.) práva – základní pojmy 1
- zásady=principy (hodn.,strukt..východiska) generální klauzule – zásady formulované textem zákona, standardy: pojmy, kterým se dostalo ustáleného obsahu (zprav. právní praxí), neurčité pojmy: v zákonu zpravidla funkcionálně určité, obsahově neurčité, definice (např. § ) legislativní zkratky (např.obcház.zákona)

4 Zásady soukr. (obč.) práva – základní pojmy 2
Zásady jako odvětvové kritérium právního řádu ? Zásady a metody právní regulace („vše je dovoleno, co není výslovně zakázáno“, dispozitivnost..?) Zásady a „obyčejná“ právní pravidla – jejich vzájemný funkční vztah

5 Přehled zásad soukr.(obč.) práva 1
Třídění a kritéria - pokračování: Podle zdroje: - Formulované ústavou (př. z. svobody, rovnosti..) - Formulované zákonem (př. z. dobrých mravů..) - Formulované judikaturou - českou (slovenskou)- většinou převzaté - evropskou (př. z. legitimního očekávání..) - Formulované literaturou (př. z. relativizace právnických osob..)

6 Přehled zásad soukr.(obč.) práva 2
- Zdroje historické (římské právo aj.; př. z. nemo turpitudinem suam allegans queritur) - Zdroje srovnávací (cizí právní řády, judikatura, literatura) př. z. transparentnosti, zákaz zneužití..) - Zdroje obyčejové (př.oplocení pravé strany pozemku)

7 Přehled zásad 3 Třídění a kritéria – pokračování
Podle mechanismu působení - východiskové (z. legitimity) - cílové (z. proporcionality) - procedurální (z. demokratismu) Některé působí ve všech fázích (svoboda) nebo je veden o jejich začlenění spor (rovnost: rovnost příležitostí, rovnost zbraní, sociální rovnost jako cíl; mezi nimi funkcionální propojení).

8 Přehled zásad 4 Třídění a kritéria - pokračování
Podle rozsahu působení - obecné (př. z. právní jistoty) - soukromého práva (př. z. nepravé zpětné účinnosti) - průřezové (př. z. dispozitivnosti) - občanského práva (dalších odvětví SP) - pododvětvové ( př.ochrana nájemců) - pododvětvově průřezové (př. z. pacta sunt servanda, ochrana slabší strany)

9 Přehled zásad 5 Třídění a kritéria - pokračování
Podle trendu (orientace) působení Extenzívní (př. z. autonomie vůle) Restriktivní (př. z. zákazu zneužití subjektivních práv)

10 Východisko systému zásad SP I
svoboda rovnost (s tendencí k solidaritě, a tedy k určité míře nerovnosti), svob. a rovnost jako dva základní pilíře představují dialektické protiklady, které jsou korigovány přiměřeností jako nástrojem vyvažování míry zásahů do svobody osoby a rozsahu uplatnění principu rovnosti (příležitostí, zbraní či cílů) Uvedené pilíře mají hierarchické uspořádání, Jejich společným cílem je – obecně vzato – spravedlnost (někdy ztotožňovaná s ekvitou).

11 Východisko systému zásad II
Dosažení spravedlnosti se však míjí účinkem, pokud není spojeno: - s dosažením praktického cíle sledovaného tím, kdo se domáhá spravedlnosti, a - pokud není dostatečně předvídatelné a neopírá se o stabilní východiska a postupy. Proto je k  systému zásad třeba připojit skupinu výchozích přístupů k fungování vlastního systému právní regulace: Spravedlnost (viz výše) účelnost a jistota.

12 Systém zásad SP I Individuum (individuální rozměr práva) - svoboda
Společnost (sociální vztahový rozměr práva) - ke svobodě připojuje rovnost – nerovnost – směřuje k ekvitě (spravedlnost)

13 Systém zásad SP II Hodnoty práva (Radbruch):
Spravedlnost – vychází z vyvažování zájmů Jistota Účelnost

14 Funkční systém zásad SP I Hodnoty vnější: výchozí-přiřazené
Svoboda Individuální autonomie Autonomie vůle Vše je dovoleno.. Dispozitivnost Vigilantibus iura scripta sunt

15 Funkční systém zásad SP II Hodnoty vnější: výchozí-přiřazené
Rovnost – nerovnost Zákaz diskriminace Rovné příležitosti Ochrana slabší strany vztahu (ochrana spotřebitele, ochrana nájemců..)

16 Funkční systém zásad SP III Hodnoty vnější: výchozí-přiřazené
Vyvažování – ekvita Přiměřenost (míra přiměřená poměrům) Dobré mravy (Good Faith a Fair dealing v evropském právu) Zákaz zneužití práva Demokratismus Rozumnost?

17 Funkční systém zásad SP IV Vlastní hodnoty práva: výchozí-přiřazené
Spravedlnost Účelnost Jistota Viz výše Priorita ekonomických hledisek (liberalismus, ek. analýza práva..) Teleologický (účeloslovný) výklad Ochrana dobré víry (psychol.kat.) Zákaz zpětné účinnosti Ochrana nabytých práv (i. quesita) Legitimní očekávání Ochrana práv třetích osob Prevence

18 Jednotlivé zásady 1 Zásada individuální autonomie – autonomie vůle
Vše je dovoleno, co není výslovně zakázáno Zásada dispozitivnosti Zásada demokratismu soukromého práva

19 Jednotlivé zásady – pokrač.2
Zásada ekvity: zásada dobrých mravů, zásada zákazu zneužití subjektivních práv Zásada jistoty soukromoprávního obratu (dobrá víra, lex in retro non agit, ochrana nabytých práv..) Zásada prevence Zásada vigilantibus iura scripta sunt

20 Jednotlivé zásady – pokrač. 3
Další zásady – buď nově formulované, zatím nestabilizované, nebo všeobecně nepřijímané.. Zásada veřejného pořádku (pro oblast soukromého práva – v návrhu nového OZ) Zásada legitimního očekávání (příkl. předsmluvní oblast) Zásada ochrany práv slabší strany smlouvy (rovnost kontra vyvažování) - Zásada ochrany pokojného stavu (obecná)


Stáhnout ppt "Zásady soukromého (občanského) práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google