Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Mgr. David Kotris ISSS 2005 Hradec Králové 4. 4. 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Mgr. David Kotris ISSS 2005 Hradec Králové 4. 4. 2005."— Transkript prezentace:

1 Novela zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Mgr. David Kotris ISSS 2005 Hradec Králové 4. 4. 2005

2 2 Transpozice směrnice č. 2003/98 o opakovaném použití informací veřejného sektoru

3 3 Úvod Předmět směrnice Účel směrnice Stanoví minimální předpisy pro „opakované použití a praktické prostředky pro usnadnění opakovaného použití dostupných dokumentů, které mají subjekty veřejného sektoru v držení“. Snadné a jednotné používání informací či dokumentů veřejných subjektů v rámci EU, a to s pomocí jednotných kritérií, která by měla přiblížit režimy poskytování informací v jednotlivých státech. Snazší vyhledávání celých dokumentů či jednotlivých informací včetně podmínek jejich poskytnutí.

4 4 Principy směrnice Elektronizace režimu poskytování informací Standardní licenční smlouvy Rozsah a podmínky zpoplatnění Transparentnost Nediskriminace Dodržování pravidel hospodářské soutěže

5 5 Nově navrhované instituty zákona Terminologie zákona Zavedení standardních licenčních smluv Úprava hrazení nákladů s přihlédnutím ke Směrnici Úprava způsobu poskytování informací

6 6 Rozsah zveřejňovaných informací Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné základní informace o svém úřadu Povinné subjekty jsou ve svém sídle povinny v úředních hodinách zpřístupnit - právní předpisy vydávané v rámci své působnosti, - seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat tyto informace též způsobem umožňujícím dálkový přístup

7 7 Způsob zveřejňování informací Informace jsou poskytovány žadateli zveřejněním nebo na základě žádosti Poskytování informací pokud možno elektronicky a dle podmínek určených Směrnicí Formát a jazyk Poskytování informace, která je součástí většího celku Poskytování informace na základě licenční smlouvy

8 8 Způsob zveřejňování informací Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena Pokud je taková informace zveřejněna v elektronické podobě, musí být zveřejněna i ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná a použití uživatelem není omezováno

9 9 Způsob poskytování informace na žádost Informace se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace Povinné subjekty však nejsou povinny měnit formát nebo jazyk informace jen z toho důvodu, aby vyhověly žádosti, pokud by taková změna formátu nebo jazyka byla pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží. V takovém případě vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterém byla vytvořena. Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by představovalo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěž, poskytne povinný subjekt tento celek v souladu s tímto zákonem. Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytnou povinné subjekty informaci v elektronické podobě.

10 10 Podávání písemných žádostí o poskytnutí informace Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště, nemá-li trvalý pobyt, a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

11 11 Vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace Žádost není žádostí ve smyslu tohoto zákona Podání výzvy k doplnění žádosti Žádost se odloží Vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti Poskytnutí informace

12 12 Opravné prostředky Odvolání Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace - pokud po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti - pokud byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí - pokud nesouhlasí s výší úhrady požadované v souvislosti s poskytováním informací - pokud místo poskytnutí informace byly nedostatečně sděleny žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace Stížnost nahrazuje problematickou fikci rozhodnutí

13 13 Další navrhované změny Odstranění fikce rozhodnutí Zpřesnění úpravy obchodního tajemství Úprava lhůt Úhrada za poskytnutí informace

14 www.micr.cz Děkuji za pozornost david.kotris@micr.cz  221 008 264


Stáhnout ppt "Novela zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Mgr. David Kotris ISSS 2005 Hradec Králové 4. 4. 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google