Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná územní investice Hradecko-pardubická metropolitní oblast Seminář k představení IROP 1.4.2015, Hradec Králové Tomáš Kořínek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná územní investice Hradecko-pardubická metropolitní oblast Seminář k představení IROP 1.4.2015, Hradec Králové Tomáš Kořínek."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná územní investice Hradecko-pardubická metropolitní oblast Seminář k představení IROP 1.4.2015, Hradec Králové Tomáš Kořínek

2 Obsah prezentace 2 1. Integrované nástroje 2. ITI – Integrovaná územní investice 3. Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast 4. Pracovní skupiny ITI HK-Pce, integrované projekty 5. Závěr, diskuze 2

3 Integrované nástroje 3 = nástroje pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území → Integrovaná územní investice (ITI), Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). = soubor navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os/priorit jednoho či více programů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).  Realizovány na základě zpracované a schválené integrované strategie.  Integrovaná strategie → soustředěna na klíčové tematické okruhy rozvoje specifické pro danou metropolitní oblast v souladu s cíli a prioritami EU.  Zaměřeny převážně na realizaci větších strategických projektů s významným dopadem pro řešená území → možnost podpory i menších projektů vhodně doplňujících strategické pro dosažení žádoucích synergických efektů.

4 ITI – Integrovaná územní investice 4 = nástroj pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území umožňující koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více programů ESIF = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě komplexní strategie rozvoje širšího území aglomerace měst(a).  Řešené území: sídelní aglomerace či konurbace a jejich spádové území vymezené na základě funkčních vazeb.  ITI v ČR → největší metropolitní oblasti (MO) celostátního významu včetně jejich funkčního zázemí: Pražská, Brněnská, Ostravská, Plzeňská, Ústecko- chomutovská, Hradecko-pardubická a Olomoucká.  Vyšší míra autonomie při definování strategie i její implementaci.  Realizovaná opatření v rámci naplňování strategie mohou zahrnovat všechny typy projektů (investiční i neinvestiční).  Pro MO by mělo být uvolněno minimálně 5% finančního objemu pro ČR v období 2014-2020 → určeno na integrované projekty vedoucí k udržitelnému rozvoji měst → v Dohodě o partnerství deklarována částka 65 mld. Kč pro všechny ITI (za všechny fondy). 4

5 ITI – Metropolitní oblasti v ČR a řešená témata 5 5 EVROPSKÉ CENTRUM TECHNIKY (APLIKOVANÝ VÝZKUM A TECHNICKÉ OBORY, MOBILITA) VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY INFRASTRUKTURA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ UDRŽITELNÁ DOPRAVA KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZNALOSTNÍ EKONOMIKA A INOVACE SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST UDRŽITELNÁ DOPRAVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VZDĚLÁVÁNÍ UDRŽITELNÁ DOPRAVA UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA ZAMĚSTNANOSTI PODNIKAVOST A PODNIKÁNÍ PODPORA INVESTIC A VZNIKU PRACOVNÍCH MÍST UDRŽITELNÁ DOPRAVA ENERGETICKÁ ÚČINNOST ÚČINNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ČISOTOTA OVZDUŠÍ PODPORA SOULADU NABÍDKY A POPTÁVKY NA TRHU PRÁCE ZNALOSTNÍ EKONOMIKA INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SMART MOBILITA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KONKURENCESCHOPNOST A VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVÍ

6 ITI vs. Operační programy 2014+ 6 Požadavky MO (mil. Kč) Vyjednáno s ŘO (mil. Kč) Pokrytí požadavků v % ITI HK-Pce OP ŽP 11 8585004,2 Značné podfinancování OP Z 2 99570023,4Neintervenujeme OP PIK 4 0655 500135,3 Převis nabídky nad poptávkou OP D II 6 5615 50083,8Dohoda IROP 32 72117 55653,7Problém SC 1.2 OP VVV 4 6302 70058 Pouze SC 1.2, PO3 - 0 Kč OP PPR 500 100 Netýká se nás Celkem 63 32930 256 47,8 „Finanční realita“ ITI z pohledu metropolitních oblastí

7 ITI – závazné části strategie 7 1. Popis území a zdůvodnění jeho výběru 2. Analytická část 3. Strategická část 4. Implementační část Přílohy  Stručná socio-ekonomická analýza  SWOT analýza  Analýza problémů a potřeb  Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření (opatření se skládá z jednoho nebo více typových projektů)  Vazba na horizontální témata  Vazba na strategické dokumenty  Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury a komunikace nositele IN  Popis realizace partnerské spolupráce  Popis způsobu předvýběru projektových záměrů  Monitorování a hodnocení plnění strategie  Harmonogram přípravné fáze klíčových projektů  Harmonogram realizace  Finanční plán  SEA hodnocení  Mapa území  Analýza rizik  Doklad o schválení integrovaných strategií zastupitelstvy dotčených statutárních měst

8 Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast (SITI) 8  Do června 2014 probíhal první sběr projektových záměrů → absorpční kapacita aglomerace → tematické zaměření aglomerace → vytvoření první verze SITI.  V srpnu 2014 odevzdána „Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast“ – verze 1.0.  Připomínkování SITI – Řídící výbor (ŘV), Pracovní skupiny (PS), Řídící orgány (ŘO), Evropská komise (EK), obce v aglomeraci.  Verze SITI 1.0 aktuální ke dni 27.10.2014 dostupná veřejně na webu → poplatná době svého vzniku.  Více informací o ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti, viz odkaz níže: http://www.hradeckralove.org/urad/integrovane- uzemni-investice-itihttp://www.hradeckralove.org/urad/integrovane- uzemni-investice-iti  V současnosti zpracovávána verze 1.1.

9 SITI – popis území a zdůvodnění jeho výběru 9  Vymezení území: na základě převládajícího směru vyjížďky do zaměstnání a do škol – pro města Hradec Králové i Pardubice.  335 118 obyvatel (k 31.12.2013)  163 km 2  288 ob./km 2  145 obcí, z toho 14 obcí se statutem města 9

10 SITI – analytická část → vize → strategický cíl 2023 10 Socio ekonomická analýza SWOT analýza Analýza problémů a potřeb Analýza stakeholderů Konkurenceschopná metropolitní oblast, která při svém rozvoji respektuje principy trvale udržitelného rozvoje a posiluje znalosti svých obyvatel pro jejich uplatnění v praxi Zajistit udržitelný rozvoj aglomerace, zlepšit stav životního prostředí ve městech i v jejich zázemí a vytvořit podmínky pro rozvoj a využívání znalostního a inovačního potenciálu v regionu Vize Strategický cíl pro rok 2023

11 SITI – analýza problémů a potřeb → strategický cíl 11 ProblémyPotřeby  Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu životního prostředí a mobilitu osob.  Dlouhodobě snížená kvalita životního prostředí.  Nedostatečné využití funkčních ploch v aglomeraci a nízká kvalita veřejného prostoru v předměstích a na sídlištích.  Omezená konkurenceschopnost související s negativními lokalizačními faktory a nízkou kvalitou lidských zdrojů.  Nízký inovační potenciál související s nedostatečným propojením VaVaI s praxí.  Špatný technický stav památkových objektů a jejich nedořešené využití.  Zavést a zatraktivnit environmentálně příznivou dopravu v rámci aglomerace a posílit její bezpečnost.  Snížit negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí.  Zlepšit ekologické nakládání s odpady a vyřešit likvidaci zdravotnického odpadu.  Zrealizovat protipovodňová opatření a snížit rizika a dopady povodní.  Podpořit polytechnické a přírodovědné vzdělávání.  Propojovat vzdělávání a vědecký výzkum s praxí a podnikatelskou sférou v souladu s chytrou specializací.  Využít paměťové instituce a kulturní památky v aglomeraci jako zdroje rozvoje kreativního průmyslu. Strategický cíl: Udržitelná, chytrá a kreativní metropolitní oblast → Prioritní osa 2: Chytrá a kreativní metropolitní oblast → Prioritní osa 1: Udržitelná metropolitní oblast

12 SITI – strategická část 12 Udržitelná, chytrá a kreativní metropolitní oblast PO1: Udržitelná metropolitní oblastPO2: Chytrá a kreativní metropolitní oblast SC 1.1 Atraktivní a bezpečná, environmentálně příznivá doprava v aglomeraci -Ekologická VD -Významné přestupní uzly v aglomeraci a návazná infrastruktura -ITS, IDS -Nemotorová doprava s důrazem na cyklodopravu (bezpečnost a bezbariérovost) SC 1.2 Životní prostředí -Vodní hospodářství -Odpadové hospodářství -Krajina a sídlení zeleň SC 2.1 Vzdělávání -Polytechnické vzdělávání -ICT konektivita škol SC 2.2 Výzkum, vývoj a inovace -Kapacity pro výzkum, vývoj a inovace -Podpůrné instituce VaVaI (vědecko technické parky, transfer technologií, inkubátory …) SC 2.3 Kulturní a kreativní oblast -Ochrana zdrojů paměťových institucí, jejich zpřístupnění a využití pro rozvoj kreativního průmyslu -Revitalizace kulturních památek a jejich využití pro vzdělávací, kulturní a komunitní účely SITI – pracovní verze 1.1

13 SITI – implementační část Nositel ITI  Statutární město Pardubice.  Odpovědný za přípravu ITI, za naplňování principu partnerství a koordinaci aktivit místních aktérů v daném území, výběr vhodných projektů pro plnění cílů ITI, monitoring a reporting průběhu plnění ITI, realizaci strategie jako celku a plnění jejích schválených cílových hodnot. Řídící výbor ITI  Odpovědný vůči nositeli ITI za řádný průběh realizace SITI.  Vydává doporučení orgánům samospráv a statutárním orgánům zapojených partnerů.  Doporučuje zařazení integrovaného projektu do SITI a podepsání smlouvy mezi nositelem ITI a realizátorem integrovaného projektu.  Rozhodující platforma → zástupci měst, krajů, venkova, podnikatelské a akademické sféry atd. Manažer ITI  Odpovědný nositeli ITI za každodenní řízení a koordinaci realizace strategie, za komunikaci s žadateli/příjemci, ŘO OP i s veřejností a spolupráci s ŘV ITI,  Předkládá ŘV k posouzení projekty navržené jednotlivými potenciálními žadateli k zařazení do ITI a sleduje průběh realizace projektů.  Monitoruje průběh realizace ITI a předává informace ŘV. 13

14 SITI – implementační část Pracovní skupiny (PS):  PS 1: Atraktivní a environmentálně příznivá doprava  PS 2: Životní prostředí  PS 3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu  PS 4: Vysoké školy a spolupráce škol v oblasti vědy a výzkumu  PS horizontální: Obecní spolupráce v aglomeraci  Dobře fungující pracovní skupiny = předpoklad pro důsledné naplnění principu partnerství při rozvoji aglomerace a s ním spjatými plánovacími procesy.  Role pracovních skupin: podílet se na odborném definování specifických cílů a posuzovat jejich věcné naplňování, navrhovat indikátory a monitorovat jejich naplňování, posuzovat projekty předkládané k naplnění SITI.  Výstupy činnosti pracovních skupin → nezbytný podklad pro vyšší stupeň řízení integrované strategie. 14

15 SITI – aktuální postup  Do 30.1.2015 – druhé kolo sběru projektových záměrů v PS a jejich rozpracování → upřesnění tematického zaměření naší aglomerace → projektové záměry celkem za cca 9,5 mld. Kč.  Jednání PS → upřesňování projektových záměrů (indikátory, finanční plán, …).  Kontinuálně probíhají jednání se všemi ŘO OP (projektové záměry, finanční alokace).  Probíhá zpracování SEA (Posuzování vlivů na ŽP).  Revize SITI → leden-duben 2015.  Dopracování SITI: dokončení verze 1.1 v dubnu 2015 → připomínkování → „finální“ podoba po schválení OP, NDÚD + vyjednaných financí cca červenec- srpen 2015 → proces schvalování → schválení říjen-listopad 2015.  První výzvy ITI → přelom roku 2015/2016. 15

16 Činnost pracovních skupin a řídícího výboru ITI, výstupy  Proběhla 4 jednání tematických PS a 2 jednání PS horizontální.  Proběhla 3 jednání ŘV.  SITI bude obsahovat pouze tři integrované projekty, a to v oblastech: 1. dopravy, 2. životního prostředí, 3. vzdělávání, VŠ a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje 16

17 PS1: Atraktivní a environmentálně příznivá doprava 17 Složení:  Výzkumná organizace – DFJP  Firemní sféra – Krajská hospodářská komora (KHK, PK)  Veřejná správa – místní a regionální úroveň  Městské a.s. – dopravní podniky (HK, Pce) Řešená témata:  Přestupní terminály  Nemotorová doprava (pěší, cyklistická), bezpečnost, bezbariérovost  Inteligentní dopravní systém (ITS)  Veřejná hromadná doprava (nízkoemisní a bezemisní vozy, rozšíření trolejbusové trakce, integrovaný dopravní systém) Aplikace ITI v OP D a IROP pro témata PS1: OP D (MD)  Rezervace ITI v PO 1 (SC 1.4 elektrická trakce, SC 1.5 ITS → provazba na IROP SC 1.2) → nedořešena podmínka nutnosti zpracování Plánů městské udržitelné mobility (SUMP) IROP (MMR)  Rezervace v SC 1.2: značný převis poptávky nad současnou alokovanou částkou → nedořešena podmínka nutnosti zpracování SUMP

18 Integrovaný projekt – doprava 18

19 PS2: Životní prostředí 19 Složení:  VŠ – Univerzita Pardubice  Firemní sféra – Krajská hospodářská komora (KHK, PK)  Krajské nemocnice – KHK, PK  Veřejná správa – místní a regionální úroveň  Povodí Labe s. p.  Služby měst Hradce Králové a Pardubic, VaK Hradec Králové a Pardubice Řešená témata:  Odpady – zvýšení podílu tříděných odpadů na začátku procesu vzniku odpadů → třídění, úprava a využití separovaných složek komunálního odpadu; separační dvory a zařízení pro separaci a úpravu odpadů; rekonstrukce a zkapacitnění spaloven nebezpečného zdravotnického odpadu  Voda – ochrana podzemních vod; zvýšení bezpečnosti pitné vody; protipovodňová ochrana intravilánu  Zeleň – revitalizace polabské krajiny aglomerace a sídelní zeleně měst Aplikace ITI v OP ŽP (MŽP) pro témata PS2:  Rezervace pro všech 7 aglomerací ITI zatím pouze 0,5 mld. Kč.  Rezervace pro ITI HK-Pce v současné době cca 54 mil. Kč.  Bez rezervace ITI v PO 4 (ochrana a péče o přírodu a krajinu).

20 Integrovaný projekt – životní prostředí 20

21 PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu 21 Složení:  Vzdělávací instituce – vysoké školy  Veřejná správa – místní a regionální úroveň, RIS3 struktury  Úřady práce měst Hradce Králové a Pardubic  Kulturní instituce s přesahem na vzdělávání Řešená témata:  Polytechnické, odborné a inkluzivní vzdělávání  Školy jako centra dalšího vzdělávání  Rozvoj kvality vzdělávání – vybavení a infrastruktura  Klíčové kompetence  Ochrana kulturního dědictví Aplikace ITI v OP VVV a IROP pro témata PS3: OP VVV (MŠMT)  PO 3: neinvestiční aktivity (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ) → nutný soulad s místními a krajskými akčními plány rozvoje vzdělávání (MAP, KAP).  Čerpání z PO 3 podmíněno vznikem KAPů a MAPů (provazba na IROP, SC 2.4), ale rezervace prostředků pro ITI nebude. IROP (MMR)  SC 2.4: výrazně převyšujeme nabízenou alokaci potřebami jednotlivých ITI, projekty musí být v souladu s MAP/KAP; podpora polytechnického vzdělávání nebude možná pro MŠ (MŠ v MAP nebudou); nebudou podpořena centra popularizace vědy (IQ parky apod.).  SC 3.1: podpora památek UNESCO, národních kulturních památek, vč. kandidátů k 1.1.2014, knihovní fondy krajských knihoven, depozitáře muzeí a galerií zřizovaných kraji, digitalizace.

22 PS4: VŠ a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje 22 Složení:  Výzkumné organizace – vysoké školy  Firemní / aplikační sféra – klastry, asociace firem  Podpůrné instituce – vědecko-technické parky, centra transferu technologií  Veřejná správa – místní a regionální úroveň, RIS3 struktury, agentury na podporu podnikání a investic Řešená témata:  VŠ a firemní výzkum  Transfer technologií  Podnikatelské akcelerátory a inkubátory  Lidské zdroje pro výzkum a inovace  Vývoj a inovace Aplikace ITI v OP VVV a OP PIK pro témata PS4: OP VVV (MŠMT)  Rezervace ITI v PO 1 ERDF (výzkum) → zde nutný soulad s RIS3. OP PIK (MPO)  Vazba na ITI v PO 1 (výzkum a vývoj ve firmách, podpůrné instituce VaV).  Vazba na ITI v části PO 2 (start-upy, poradenství).  Nutný soulad s RIS3.

23 Integrovaný projekt – vzdělávání, VŠ a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje 23

24 PS horizontální: Obecní spolupráce v aglomeraci 24 Složení:  Zástupci obcí s více než 5 tis. obyvateli  MAS  KHK, PK  Regionální rozvojové agentury – CIRI, RRA PK Úloha PS horizontální:  Posuzovat míru dopadu věcného zaměření SITI na rozvoj celé MO.  Navzájem se informovat o přípravách strategií a projektů, které by mohly ovlivnit realizaci SITI a posuzovat jejich dopad na rozvoj metropolitní oblasti.  V případě navržených projektů, které mají významný dopad na rozvoj metropolitní oblasti a odpovídají jejímu věcnému zaměření a geografickému vymezení postupovat věcně příslušným pracovním skupinám tyto projekty k posouzení.  Spolupracovat při sledování indikátorů SITI.  Doporučovat ŘV ITI návrhy na změnu SITI.  Podílet se v rámci možností na propagaci aktivit realizovaných prostřednictvím ITI.

25 Závěr  PS → další jednání v polovině dubna 2015.  SITI → probíhá aktualizace → verze 1.1 (duben 2015).  Hradecko-pardubická metropolitní oblast → problematické OP ŽP, IROP (SC 1.2), OP VVV.  Stále neschválené OP → neschválené SITI → nečerpání dotací EU. 25


Stáhnout ppt "Integrovaná územní investice Hradecko-pardubická metropolitní oblast Seminář k představení IROP 1.4.2015, Hradec Králové Tomáš Kořínek."

Podobné prezentace


Reklamy Google