Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná územní investice Hradecko-pardubická metropolitní oblast

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná územní investice Hradecko-pardubická metropolitní oblast"— Transkript prezentace:

1 Integrovaná územní investice Hradecko-pardubická metropolitní oblast
Integrovaná územní investice Hradecko-pardubická metropolitní oblast Seminář k představení IROP , Hradec Králové Tomáš Kořínek

2 ITI – Integrovaná územní investice
Obsah prezentace Integrované nástroje ITI – Integrovaná územní investice Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Pracovní skupiny ITI HK-Pce, integrované projekty Závěr, diskuze 2

3 Integrované nástroje = nástroje pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území → Integrovaná územní investice (ITI), Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). = soubor navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os/priorit jednoho či více programů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Realizovány na základě zpracované a schválené integrované strategie. Integrovaná strategie → soustředěna na klíčové tematické okruhy rozvoje specifické pro danou metropolitní oblast v souladu s cíli a prioritami EU. Zaměřeny převážně na realizaci větších strategických projektů s významným dopadem pro řešená území → možnost podpory i menších projektů vhodně doplňujících strategické pro dosažení žádoucích synergických efektů.

4 ITI – Integrovaná územní investice
ITI – Integrovaná územní investice = nástroj pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území umožňující koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více programů ESIF = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě komplexní strategie rozvoje širšího území aglomerace měst(a). Řešené území: sídelní aglomerace či konurbace a jejich spádové území vymezené na základě funkčních vazeb. ITI v ČR → největší metropolitní oblasti (MO) celostátního významu včetně jejich funkčního zázemí: Pražská, Brněnská, Ostravská, Plzeňská, Ústecko- chomutovská, Hradecko-pardubická a Olomoucká. Vyšší míra autonomie při definování strategie i její implementaci. Realizovaná opatření v rámci naplňování strategie mohou zahrnovat všechny typy projektů (investiční i neinvestiční). Pro MO by mělo být uvolněno minimálně 5% finančního objemu pro ČR v období → určeno na integrované projekty vedoucí k udržitelnému rozvoji měst → v Dohodě o partnerství deklarována částka 65 mld. Kč pro všechny ITI (za všechny fondy). 4

5 ITI – Metropolitní oblasti v ČR a řešená témata
ITI – Metropolitní oblasti v ČR a řešená témata UDRŽITELNÁ DOPRAVA KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZNALOSTNÍ EKONOMIKA A INOVACE SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST UDRŽITELNÁ DOPRAVA UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA ZAMĚSTNANOSTI PODNIKAVOST A PODNIKÁNÍ PODPORA INVESTIC A VZNIKU PRACOVNÍCH MÍST UDRŽITELNÁ DOPRAVA ENERGETICKÁ ÚČINNOST ÚČINNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ČISOTOTA OVZDUŠÍ EVROPSKÉ CENTRUM TECHNIKY (APLIKOVANÝ VÝZKUM A TECHNICKÉ OBORY, MOBILITA) VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY INFRASTRUKTURA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODPORA SOULADU NABÍDKY A POPTÁVKY NA TRHU PRÁCE ZNALOSTNÍ EKONOMIKA INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ UDRŽITELNÁ DOPRAVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VZDĚLÁVÁNÍ SMART MOBILITA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KONKURENCESCHOPNOST A VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVÍ 5

6 ITI vs. Operační programy 2014+
ITI vs. Operační programy 2014+ „Finanční realita“ ITI z pohledu metropolitních oblastí Požadavky MO (mil. Kč) Vyjednáno s ŘO Pokrytí požadavků v % ITI HK-Pce OP ŽP 11 858 500 4,2 Značné podfinancování OP Z 2 995 700 23,4 Neintervenujeme OP PIK 4 065 5 500 135,3 Převis nabídky nad poptávkou OP D II 6 561 83,8 Dohoda IROP 32 721 17 556 53,7 Problém SC 1.2 OP VVV 4 630 2 700 58 Pouze SC 1.2, PO3 - 0 Kč OP PPR  500 100  Netýká se nás Celkem 63 329 30 256  47,8

7 1. Popis území a zdůvodnění jeho výběru
ITI – závazné části strategie 1. Popis území a zdůvodnění jeho výběru Stručná socio-ekonomická analýza SWOT analýza Analýza problémů a potřeb 2. Analytická část Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření (opatření se skládá z jednoho nebo více typových projektů) Vazba na horizontální témata Vazba na strategické dokumenty 3. Strategická část Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury a komunikace nositele IN Popis realizace partnerské spolupráce Popis způsobu předvýběru projektových záměrů Monitorování a hodnocení plnění strategie 4. Implementační část Harmonogram přípravné fáze klíčových projektů Harmonogram realizace Finanční plán SEA hodnocení Mapa území Analýza rizik Doklad o schválení integrovaných strategií zastupitelstvy dotčených statutárních měst Přílohy

8 Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast (SITI)
Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast (SITI) Do června 2014 probíhal první sběr projektových záměrů → absorpční kapacita aglomerace → tematické zaměření aglomerace → vytvoření první verze SITI. V srpnu 2014 odevzdána „Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast“ – verze 1.0. Připomínkování SITI – Řídící výbor (ŘV), Pracovní skupiny (PS), Řídící orgány (ŘO), Evropská komise (EK), obce v aglomeraci. Verze SITI 1.0 aktuální ke dni dostupná veřejně na webu → poplatná době svého vzniku. Více informací o ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti, viz odkaz níže: uzemni-investice-iti V současnosti zpracovávána verze 1.1.

9 SITI – popis území a zdůvodnění jeho výběru
SITI – popis území a zdůvodnění jeho výběru Vymezení území: na základě převládajícího směru vyjížďky do zaměstnání a do škol – pro města Hradec Králové i Pardubice. obyvatel (k ) 163 km2 288 ob./km2 145 obcí, z toho 14 obcí se statutem města 9

10 Strategický cíl pro rok 2023
SITI – analytická část → vize → strategický cíl 2023 Socio ekonomická analýza Vize Konkurenceschopná metropolitní oblast, která při svém rozvoji respektuje principy trvale udržitelného rozvoje a posiluje znalosti svých obyvatel pro jejich uplatnění v praxi SWOT analýza Analýza problémů a potřeb Strategický cíl pro rok 2023 Zajistit udržitelný rozvoj aglomerace, zlepšit stav životního prostředí ve městech i v jejich zázemí a vytvořit podmínky pro rozvoj a využívání znalostního a inovačního potenciálu v regionu Analýza stakeholderů

11 SITI – analýza problémů a potřeb → strategický cíl
SITI – analýza problémů a potřeb → strategický cíl Problémy Potřeby Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu životního prostředí a mobilitu osob. Dlouhodobě snížená kvalita životního prostředí . Nedostatečné využití funkčních ploch v aglomeraci a nízká kvalita veřejného prostoru v předměstích a na sídlištích. Omezená konkurenceschopnost související s negativními lokalizačními faktory a nízkou kvalitou lidských zdrojů. Nízký inovační potenciál související s nedostatečným propojením VaVaI s praxí. Špatný technický stav památkových objektů a jejich nedořešené využití. Zavést a zatraktivnit environmentálně příznivou dopravu v rámci aglomerace a posílit její bezpečnost. Snížit negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí. Zlepšit ekologické nakládání s odpady a vyřešit likvidaci zdravotnického odpadu. Zrealizovat protipovodňová opatření a snížit rizika a dopady povodní. Podpořit polytechnické a přírodovědné vzdělávání. Propojovat vzdělávání a vědecký výzkum s praxí a podnikatelskou sférou v souladu s chytrou specializací. Využít paměťové instituce a kulturní památky v aglomeraci jako zdroje rozvoje kreativního průmyslu. Strategický cíl: Udržitelná, chytrá a kreativní metropolitní oblast → Prioritní osa 1: Udržitelná metropolitní oblast → Prioritní osa 2: Chytrá a kreativní metropolitní oblast

12 SITI – strategická část
SITI – pracovní verze 1.1 Udržitelná, chytrá a kreativní metropolitní oblast PO1: Udržitelná metropolitní oblast PO2: Chytrá a kreativní metropolitní oblast SC 1.1 Atraktivní a bezpečná, environmentálně příznivá doprava v aglomeraci Ekologická VD Významné přestupní uzly v aglomeraci a návazná infrastruktura ITS, IDS Nemotorová doprava s důrazem na cyklodopravu (bezpečnost a bezbariérovost) SC 1.2 Životní prostředí Vodní hospodářství Odpadové hospodářství Krajina a sídlení zeleň SC 2.1 Vzdělávání Polytechnické vzdělávání ICT konektivita škol SC 2.2 Výzkum, vývoj a inovace Kapacity pro výzkum, vývoj a inovace Podpůrné instituce VaVaI (vědecko technické parky, transfer technologií, inkubátory …) SC 2.3 Kulturní a kreativní oblast Ochrana zdrojů paměťových institucí, jejich zpřístupnění a využití pro rozvoj kreativního průmyslu Revitalizace kulturních památek a jejich využití pro vzdělávací, kulturní a komunitní účely

13 SITI – implementační část
Nositel ITI Statutární město Pardubice. Odpovědný za přípravu ITI, za naplňování principu partnerství a koordinaci aktivit místních aktérů v daném území, výběr vhodných projektů pro plnění cílů ITI, monitoring a reporting průběhu plnění ITI, realizaci strategie jako celku a plnění jejích schválených cílových hodnot. Řídící výbor ITI Odpovědný vůči nositeli ITI za řádný průběh realizace SITI. Vydává doporučení orgánům samospráv a statutárním orgánům zapojených partnerů. Doporučuje zařazení integrovaného projektu do SITI a podepsání smlouvy mezi nositelem ITI a realizátorem integrovaného projektu. Rozhodující platforma → zástupci měst, krajů, venkova, podnikatelské a akademické sféry atd. Manažer ITI Odpovědný nositeli ITI za každodenní řízení a koordinaci realizace strategie, za komunikaci s žadateli/příjemci, ŘO OP i s veřejností a spolupráci s ŘV ITI, Předkládá ŘV k posouzení projekty navržené jednotlivými potenciálními žadateli k zařazení do ITI a sleduje průběh realizace projektů. Monitoruje průběh realizace ITI a předává informace ŘV.

14 SITI – implementační část
Pracovní skupiny (PS): PS 1: Atraktivní a environmentálně příznivá doprava PS 2: Životní prostředí PS 3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu PS 4: Vysoké školy a spolupráce škol v oblasti vědy a výzkumu PS horizontální: Obecní spolupráce v aglomeraci Dobře fungující pracovní skupiny = předpoklad pro důsledné naplnění principu partnerství při rozvoji aglomerace a s ním spjatými plánovacími procesy. Role pracovních skupin: podílet se na odborném definování specifických cílů a posuzovat jejich věcné naplňování, navrhovat indikátory a monitorovat jejich naplňování, posuzovat projekty předkládané k naplnění SITI. Výstupy činnosti pracovních skupin → nezbytný podklad pro vyšší stupeň řízení integrované strategie.

15 SITI – aktuální postup Do – druhé kolo sběru projektových záměrů v PS a jejich rozpracování → upřesnění tematického zaměření naší aglomerace → projektové záměry celkem za cca 9,5 mld. Kč. Jednání PS → upřesňování projektových záměrů (indikátory, finanční plán, …). Kontinuálně probíhají jednání se všemi ŘO OP (projektové záměry, finanční alokace). Probíhá zpracování SEA (Posuzování vlivů na ŽP). Revize SITI → leden-duben 2015. Dopracování SITI: dokončení verze 1.1 v dubnu 2015 → připomínkování → „finální“ podoba po schválení OP, NDÚD + vyjednaných financí cca červenec- srpen 2015 → proces schvalování → schválení říjen-listopad 2015. První výzvy ITI → přelom roku 2015/2016.

16 Činnost pracovních skupin a řídícího výboru ITI, výstupy
Činnost pracovních skupin a řídícího výboru ITI, výstupy Proběhla 4 jednání tematických PS a 2 jednání PS horizontální. Proběhla 3 jednání ŘV. SITI bude obsahovat pouze tři integrované projekty, a to v oblastech: 1. dopravy, 2. životního prostředí, 3. vzdělávání, VŠ a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje

17 PS1: Atraktivní a environmentálně příznivá doprava
Složení: Výzkumná organizace – DFJP Firemní sféra – Krajská hospodářská komora (KHK, PK) Veřejná správa – místní a regionální úroveň Městské a.s. – dopravní podniky (HK, Pce) Řešená témata: Přestupní terminály Nemotorová doprava (pěší, cyklistická), bezpečnost, bezbariérovost Inteligentní dopravní systém (ITS) Veřejná hromadná doprava (nízkoemisní a bezemisní vozy, rozšíření trolejbusové trakce, integrovaný dopravní systém) Aplikace ITI v OP D a IROP pro témata PS1: OP D (MD) Rezervace ITI v PO 1 (SC 1.4 elektrická trakce, SC 1.5 ITS → provazba na IROP SC 1.2) → nedořešena podmínka nutnosti zpracování Plánů městské udržitelné mobility (SUMP) IROP (MMR) Rezervace v SC 1.2: značný převis poptávky nad současnou alokovanou částkou → nedořešena podmínka nutnosti zpracování SUMP

18 Integrovaný projekt – doprava

19 PS2: Životní prostředí Složení: VŠ – Univerzita Pardubice
Firemní sféra – Krajská hospodářská komora (KHK, PK) Krajské nemocnice – KHK, PK Veřejná správa – místní a regionální úroveň Povodí Labe s. p. Služby měst Hradce Králové a Pardubic, VaK Hradec Králové a Pardubice Řešená témata: Odpady – zvýšení podílu tříděných odpadů na začátku procesu vzniku odpadů → třídění, úprava a využití separovaných složek komunálního odpadu; separační dvory a zařízení pro separaci a úpravu odpadů; rekonstrukce a zkapacitnění spaloven nebezpečného zdravotnického odpadu Voda – ochrana podzemních vod; zvýšení bezpečnosti pitné vody; protipovodňová ochrana intravilánu Zeleň – revitalizace polabské krajiny aglomerace a sídelní zeleně měst Aplikace ITI v OP ŽP (MŽP) pro témata PS2: Rezervace pro všech 7 aglomerací ITI zatím pouze 0,5 mld. Kč. Rezervace pro ITI HK-Pce v současné době cca 54 mil. Kč. Bez rezervace ITI v PO 4 (ochrana a péče o přírodu a krajinu).

20 Integrovaný projekt – životní prostředí

21 PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu
Složení: Vzdělávací instituce – vysoké školy Veřejná správa – místní a regionální úroveň, RIS3 struktury Úřady práce měst Hradce Králové a Pardubic Kulturní instituce s přesahem na vzdělávání Řešená témata: Polytechnické, odborné a inkluzivní vzdělávání Školy jako centra dalšího vzdělávání Rozvoj kvality vzdělávání – vybavení a infrastruktura Klíčové kompetence Ochrana kulturního dědictví Aplikace ITI v OP VVV a IROP pro témata PS3: OP VVV (MŠMT) PO 3: neinvestiční aktivity (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ) → nutný soulad s místními a krajskými akčními plány rozvoje vzdělávání (MAP, KAP). Čerpání z PO 3 podmíněno vznikem KAPů a MAPů (provazba na IROP, SC 2.4), ale rezervace prostředků pro ITI nebude. IROP (MMR) SC 2.4: výrazně převyšujeme nabízenou alokaci potřebami jednotlivých ITI, projekty musí být v souladu s MAP/KAP; podpora polytechnického vzdělávání nebude možná pro MŠ (MŠ v MAP nebudou); nebudou podpořena centra popularizace vědy (IQ parky apod.). SC 3.1: podpora památek UNESCO, národních kulturních památek, vč. kandidátů k , knihovní fondy krajských knihoven, depozitáře muzeí a galerií zřizovaných kraji, digitalizace.

22 PS4: VŠ a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje
Složení: Výzkumné organizace – vysoké školy Firemní / aplikační sféra – klastry, asociace firem Podpůrné instituce – vědecko-technické parky, centra transferu technologií Veřejná správa – místní a regionální úroveň, RIS3 struktury, agentury na podporu podnikání a investic Řešená témata: VŠ a firemní výzkum Transfer technologií Podnikatelské akcelerátory a inkubátory Lidské zdroje pro výzkum a inovace Vývoj a inovace Aplikace ITI v OP VVV a OP PIK pro témata PS4: OP VVV (MŠMT) Rezervace ITI v PO 1 ERDF (výzkum) → zde nutný soulad s RIS3. OP PIK (MPO) Vazba na ITI v PO 1 (výzkum a vývoj ve firmách, podpůrné instituce VaV). Vazba na ITI v části PO 2 (start-upy, poradenství). Nutný soulad s RIS3.

23 Integrovaný projekt – vzdělávání, VŠ a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje

24 PS horizontální: Obecní spolupráce v aglomeraci
Složení: Zástupci obcí s více než 5 tis. obyvateli MAS KHK, PK Regionální rozvojové agentury – CIRI, RRA PK Úloha PS horizontální: Posuzovat míru dopadu věcného zaměření SITI na rozvoj celé MO. Navzájem se informovat o přípravách strategií a projektů, které by mohly ovlivnit realizaci SITI a posuzovat jejich dopad na rozvoj metropolitní oblasti. V případě navržených projektů, které mají významný dopad na rozvoj metropolitní oblasti a odpovídají jejímu věcnému zaměření a geografickému vymezení postupovat věcně příslušným pracovním skupinám tyto projekty k posouzení. Spolupracovat při sledování indikátorů SITI. Doporučovat ŘV ITI návrhy na změnu SITI. Podílet se v rámci možností na propagaci aktivit realizovaných prostřednictvím ITI.

25 Závěr PS → další jednání v polovině dubna 2015. SITI → probíhá aktualizace → verze 1.1 (duben 2015). Hradecko-pardubická metropolitní oblast → problematické OP ŽP, IROP (SC 1.2), OP VVV. Stále neschválené OP → neschválené SITI → nečerpání dotací EU.


Stáhnout ppt "Integrovaná územní investice Hradecko-pardubická metropolitní oblast"

Podobné prezentace


Reklamy Google