Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ITI Ústecko-chomutovské aglomerace"— Transkript prezentace:

1 ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
Mgr. Jiří Starý

2 Obsah Základní informace Vymezení území Prioritní oblasti
Integrovanost aktivit ITI vs. IROP Aktuální témata

3 ITI ÚChA Připravováno statutárními městy ÚK
Nástroj k naplnění územní dimenze Výhody: Rezervace prostředků na integrované aktivity Synergický efekt realizovaných aktivit Čerpání z více OP Žadatelem různé subjekty Nevýhody: Neochota ŘO OP vyčleňovat alokace na integrované nástroje Nepřipravené metodické a právní prostředí

4 Integrovaná strategie
Zpracovatelem MEPCO s. r. o., SPF Group s. r. o., EUFC CZ s. r. o. Princip partnerství (zadání IS, pracovní skupiny) 4 prioritní oblasti Finalizována k 2/2015 Úpravy indikátorů, finančního plánu a harmonogramu dle aktualizací MPIN a NDÚD, schválení OP Diskuze nad implementačním systémem

5 Vymezení území

6 PO 1: DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A VNITŘNÍ PROPOJENOST REGIONU
Specifický cíl 1.1: Zkvalitnit silniční dopravní infrastrukturu aglomerace Opatření 1.1.1: Zlepšit silniční napojení regionu, zejména pak napojení na TEN-T a napojení významných průmyslových zón Opatření 1.1.2: Rekonstrukce komunikací a křižovatek za účelem zvyšování bezpečnosti v pěší, cyklistické, silniční a železniční dopravě Specifický cíl 1.2: Zvýšit podíl cyklodopravy na celkové dopravní přepravě ve městě Opatření 1.2.1: Rozvoj cyklistické dopravní a související infrastruktury Specifický cíl 1.3: Přizpůsobit kvalitu hromadné dopravy potřebám obyvatel a životnímu prostředí Opatření 1.3.1: Budování, rekonstrukce a modernizace tramvajových a trolejbusových tratí, vč. související infrastruktury Opatření 1.3.2: Modernizace a doplnění vozového parku, vč. související infrastruktury Opatření 1.3.3: Rozvoj informačních a odbavovacích systémů a systémů dynamického řízení provozu s možností jejich budoucí integrace Opatření 1.3.4: Výstavba, modernizace a zatraktivnění dopravních terminálů a přestupních uzlů

7 PO 2: KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Specifický cíl 2.1: Zlepšit kvalitu vody a zásobování vodou a chránit občany před povodněmi Opatření 2.1.1: Kanalizace, čistění odpadních vod a zásobování pitnou vodou Opatření 2.1.2: Protipovodňová opatření, retenční schopnost krajiny, vodní toky a plochy, vodní díla Specifický cíl 2.2: Zkvalitnit systém sběru, třídění a opětovného využití odpadu Opatření 2.2.1: Odpadové hospodářství Specifický cíl 2.3: Zvýšit ekologickou stabilitu krajiny Opatření 2.3.1: Sídelní zeleň

8 PO 3: KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA POSTAVENÁ NA MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH, ZNALOSTECH A INOVACÍCH
Specifický cíl 3.1: Rozvinout funkční infrastrukturu pro vědu, výzkum a inovační podnikání Opatření 3.1.1: Brownfields pro účely inovačního podnikání Opatření 3.1.2: Rozvoj specializovaných VVI center Opatření 3.1.3: Integrátor inovací Specifický cíl 3.2: Mobilizovat lidský kapitál pro rozvoj vědy, výzkumu a inovačního podnikání Opatření 3.2.1: Vzdělávání pro VaV, podnikání a podnikavost Opatření 3.2.2: Uplatnitelnost absolventů na trhu práce Specifický cíl 3.3: Propagovat technické vědy a technologické podnikání v aglomeraci Opatření 3.3.1: Společné projekty popularizace technických a přírodovědných oborů Opatření 3.3.2 Popularizace podnikání v regionu Specifický cíl 3.4 Podporovat síťování a spolupráci v oblasti VaV a inovací Opatření 3.4.1: Propagace MSP z aglomerace v zahraničí a výměna zkušeností Opatření 3.4.2: Podpora síťování firem v aglomeraci Opatření 3.4.3: Přímá spolupráce soukromého a veřejného sektoru

9 PO 4: SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST
Specifický cíl 4.1: Zvýšit šance znevýhodněných osob na trhu práce Opatření 4.1.1: Podpora zapojení osob se zdravotním postižením na trh práce Opatření 4.1.2: Podpora zaměstnávání osob s kumulovaným sociálním znevýhodněním Specifický cíl 4.2: Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozvíjet nástroje prevence sociálně patologických jevů Opatření 4.2.1: Rozvoj sociálního bydlení, transformace služeb sociální péče a rozvoj nízkokapacitních pobytových forem sociálních služeb komunitního typu Opatření 4.2.2: Prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality

10 Integrace Tematická Finanční Administrativní
Napříč tématy (mobilita osob vs. životní prostředí) Uvnitř témat (uplatnění absolventů na trhu vs. spolupráce VŠ s podniky) Finanční IROP, OP ŽP, OP D, OP PIK, OP VVV, OP Z Kombinace investičních a měkkých aktivit Administrativní Spolupráce mezi statutárními městy, zapojení mnoha subjektů v regionu Územní a tematická koordinace

11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMIKA
DOPRAVA 2.3: Zvýšit ekologickou stabilitu krajiny 2.1: Zlepšit kvalitu vody a zásobování vodou a chránit občany před povodněmi 1.2: Zvýšit podíl cyklodopravy na celkové dopravní přepravě ve městě 2.4: Zlepšit kvalitu ovzduší 2.5: Snížit energetickou náročnost území EKONOMIKA 2.2: Zkvalitnit systém sběru, třídění a opětovného využití odpadu SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST 1.1: Zkvalitnit silniční dopravní infrastrukturu aglomerace 3.3: Propagovat technické vědy a technologické podnikání v aglomeraci 1.3: Přizpůsobit kvalitu hromadné dopravy potřebám obyvatel a životnímu prostředí měst 3.1: Rozvinout funkční infrastr. pro vědu, výzkum a inovační podnikání 4.1: Zvýšit šance znevýhodněných osob na trhu práce 4.2: Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozvíjet nástroje prevence sociálně patologických jevů 3.2: Mobilizovat lidský kapitál pro rozvoj vědy, výzkumu a inovačního podnikání 3.4: Podporovat síťování a spolupráci v oblasti VaV a inovací

12 ITI ÚChA vs. IROP SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

13 ITI ÚChA vs. IROP Vstřícnost ve vyjednávání
Vyšší alokace oproti ostatním OP Zkušenosti ŘO s integrovanými nástroji Nevyjasněná veřejná podpora Nevyjasněná nutnost SUMPů Nejasné kompetence ZS vůči IROPu

14 Aktuální témata Příprava webových stránek Separátní jednání s ŘO OP
Zpřesňování indikátorů a finančního plánu IS Nastavení implementačních pravidel

15 Děkuji za pozornost Oblast Jméno Kontakt Děčínsko Ing. Lenka Houdová
Chomutovsko Mgr. Hana Nováková Mostecko Ing. Iva Mazurová Teplicko Ing. Roman Jodas Ústecko Mgr. Jiří Starý


Stáhnout ppt "ITI Ústecko-chomutovské aglomerace"

Podobné prezentace


Reklamy Google