Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ITI Ústecko-chomutovské aglomerace Mgr. Jiří Starý

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ITI Ústecko-chomutovské aglomerace Mgr. Jiří Starý"— Transkript prezentace:

1 ITI Ústecko-chomutovské aglomerace Mgr. Jiří Starý jiri.stary@mag-ul.cz

2 Obsah Základní informace Vymezení území Prioritní oblasti Integrovanost aktivit ITI vs. IROP Aktuální témata

3 ITI ÚChA Připravováno statutárními městy ÚK Nástroj k naplnění územní dimenze Výhody: – Rezervace prostředků na integrované aktivity – Synergický efekt realizovaných aktivit – Čerpání z více OP – Žadatelem různé subjekty Nevýhody: – Neochota ŘO OP vyčleňovat alokace na integrované nástroje – Nepřipravené metodické a právní prostředí

4 Integrovaná strategie Zpracovatelem MEPCO s. r. o., SPF Group s. r. o., EUFC CZ s. r. o. Princip partnerství (zadání IS, pracovní skupiny) 4 prioritní oblasti Finalizována k 2/2015 Úpravy indikátorů, finančního plánu a harmonogramu dle aktualizací MPIN a NDÚD, schválení OP Diskuze nad implementačním systémem

5 Vymezení území

6 PO 1: DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A VNITŘNÍ PROPOJENOST REGIONU Specifický cíl 1.1: Zkvalitnit silniční dopravní infrastrukturu aglomerace Opatření 1.1.1: Zlepšit silniční napojení regionu, zejména pak napojení na TEN-T a napojení významných průmyslových zón Opatření 1.1.2: Rekonstrukce komunikací a křižovatek za účelem zvyšování bezpečnosti v pěší, cyklistické, silniční a železniční dopravě Specifický cíl 1.2: Zvýšit podíl cyklodopravy na celkové dopravní přepravě ve městě Opatření 1.2.1: Rozvoj cyklistické dopravní a související infrastruktury Specifický cíl 1.3: Přizpůsobit kvalitu hromadné dopravy potřebám obyvatel a životnímu prostředí Opatření 1.3.1: Budování, rekonstrukce a modernizace tramvajových a trolejbusových tratí, vč. související infrastruktury Opatření 1.3.2: Modernizace a doplnění vozového parku, vč. související infrastruktury Opatření 1.3.3: Rozvoj informačních a odbavovacích systémů a systémů dynamického řízení provozu s možností jejich budoucí integrace Opatření 1.3.4: Výstavba, modernizace a zatraktivnění dopravních terminálů a přestupních uzlů

7 PO 2: KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Specifický cíl 2.1: Zlepšit kvalitu vody a zásobování vodou a chránit občany před povodněmi Opatření 2.1.1: Kanalizace, čistění odpadních vod a zásobování pitnou vodou Opatření 2.1.2: Protipovodňová opatření, retenční schopnost krajiny, vodní toky a plochy, vodní díla Specifický cíl 2.2: Zkvalitnit systém sběru, třídění a opětovného využití odpadu Opatření 2.2.1: Odpadové hospodářství Specifický cíl 2.3: Zvýšit ekologickou stabilitu krajiny Opatření 2.3.1: Sídelní zeleň

8 PO 3: KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA POSTAVENÁ NA MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH, ZNALOSTECH A INOVACÍCH Specifický cíl 3.1: Rozvinout funkční infrastrukturu pro vědu, výzkum a inovační podnikání Opatření 3.1.1: Brownfields pro účely inovačního podnikání Opatření 3.1.2: Rozvoj specializovaných VVI center Opatření 3.1.3: Integrátor inovací Specifický cíl 3.2: Mobilizovat lidský kapitál pro rozvoj vědy, výzkumu a inovačního podnikání Opatření 3.2.1: Vzdělávání pro VaV, podnikání a podnikavost Opatření 3.2.2: Uplatnitelnost absolventů na trhu práce Specifický cíl 3.3: Propagovat technické vědy a technologické podnikání v aglomeraci Opatření 3.3.1: Společné projekty popularizace technických a přírodovědných oborů Opatření 3.3.2 Popularizace podnikání v regionu Specifický cíl 3.4 Podporovat síťování a spolupráci v oblasti VaV a inovací Opatření 3.4.1: Propagace MSP z aglomerace v zahraničí a výměna zkušeností Opatření 3.4.2: Podpora síťování firem v aglomeraci Opatření 3.4.3: Přímá spolupráce soukromého a veřejného sektoru

9 PO 4: SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST Specifický cíl 4.1: Zvýšit šance znevýhodněných osob na trhu práce Opatření 4.1.1: Podpora zapojení osob se zdravotním postižením na trh práce Opatření 4.1.2: Podpora zaměstnávání osob s kumulovaným sociálním znevýhodněním Specifický cíl 4.2: Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozvíjet nástroje prevence sociálně patologických jevů Opatření 4.2.1: Rozvoj sociálního bydlení, transformace služeb sociální péče a rozvoj nízkokapacitních pobytových forem sociálních služeb komunitního typu Opatření 4.2.2: Prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality

10 Integrace Tematická – Napříč tématy (mobilita osob vs. životní prostředí) – Uvnitř témat (uplatnění absolventů na trhu vs. spolupráce VŠ s podniky) Finanční – IROP, OP ŽP, OP D, OP PIK, OP VVV, OP Z – Kombinace investičních a měkkých aktivit Administrativní – Spolupráce mezi statutárními městy, zapojení mnoha subjektů v regionu – Územní a tematická koordinace

11 DOPRAVA SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST EKONOMIKA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1.1: Zkvalitnit silniční dopravní infrastrukturu aglomerace 1.2: Zvýšit podíl cyklodopravy na celkové dopravní přepravě ve městě 1.3: Přizpůsobit kvalitu hromadné dopravy potřebám obyvatel a životnímu prostředí měst 3.1: Rozvinout funkční infrastr. pro vědu, výzkum a inovační podnikání 3.2: Mobilizovat lidský kapitál pro rozvoj vědy, výzkumu a inovačního podnikání 3.3: Propagovat technické vědy a technologické podnikání v aglomeraci 3.4: Podporovat síťování a spolupráci v oblasti VaV a inovací 2.1: Zlepšit kvalitu vody a zásobování vodou a chránit občany před povodněmi 2.2: Zkvalitnit systém sběru, třídění a opětovného využití odpadu 2.4: Zlepšit kvalitu ovzduší 2.5: Snížit energetickou náročnost území 4.1: Zvýšit šance znevýhodněných osob na trhu práce 4.2: Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozvíjet nástroje prevence sociálně patologických jevů 2.3: Zvýšit ekologickou stabilitu krajiny

12 ITI ÚChA vs. IROP SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

13 ITI ÚChA vs. IROP Vstřícnost ve vyjednávání Vyšší alokace oproti ostatním OP Zkušenosti ŘO s integrovanými nástroji Nevyjasněná veřejná podpora Nevyjasněná nutnost SUMPů Nejasné kompetence ZS vůči IROPu

14 Aktuální témata Příprava webových stránek Separátní jednání s ŘO OP Zpřesňování indikátorů a finančního plánu IS Nastavení implementačních pravidel

15 Děkuji za pozornost OblastJménoKontakt DěčínskoIng. Lenka Houdoválenhoud@mmdecin.cz ChomutovskoMgr. Hana Novákováh.novakova@chomutov-mesto.cz MosteckoIng. Iva Mazurováiva.mazurova@mesto-most.cz TeplickoIng. Roman Jodasjodas@teplice.cz ÚsteckoMgr. Jiří Starýjiri.stary@mag-ul.cz


Stáhnout ppt "ITI Ústecko-chomutovské aglomerace Mgr. Jiří Starý"

Podobné prezentace


Reklamy Google