Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006 Ing. Martin Škréta Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006 Ing. Martin Škréta Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů."— Transkript prezentace:

1

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006 Ing. Martin Škréta Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Oddělení implementace JPD pro Cíl 2

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Priorita 2 Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území Jednotný programový dokument pro Cíl 2

4 Priorita 2 Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území  Opatření 2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu  Opatření 2.2 Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí  Opatření 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze Jednotný programový dokument pro Cíl 2

5 Priorita 2 Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území alokace finančních prostředků činí 22,3 % z celkových prostředků na JPD 2. Projekty se soustředí na povzbuzení ekonomické a sociální činnosti na území vybraného pro JPD 2 tak, aby se postupně stalo plnohodnotnou součástí městského ekonomického prostoru. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

6 Priorita EUR ( Kč) Opatření 2.1 (44 %) Opatření 2.2 (39 %) Opatření 2.3 (17 %) Jednotný programový dokument pro Cíl 2

7 Opatření Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu Jednotný programový dokument pro Cíl 2

8 Opatření Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu - zaměření a cíle  zabezpečení informačních vazeb v nově vytvářených komunikačních sítích;  významným aspektem je navázání vztahů mezi pražskými institucemi výzkumu a vývoje a partnerskými organizacemi v ostatních regionech soudržnosti s cílem vytvoření ucelené, celostátní sítě těchto subjektů;  vytváření institucionálního rámce k monitorování problémů rozvoje města;  aktivity se zaměří na vznik nových technologických a vědeckých parků, inkubátorů, inovačních center a poradenských středisek. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

9 Opatření Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu – typy podporovaných projektů -vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektů (neziskový a veřejný sektor); společné projekty realizované v těchto sítích; -projekty informačních a komunikačních struktur specializovaných na oblasti inovačních procesů; -podpora vzniku nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek (technologické a vědecké parky, inkubátory, inovační centra a poradenská střediska). Jednotný programový dokument pro Cíl 2

10 Žadatelé – koneční příjemci 2.1 Hlavní město Praha a vybrané městské části; Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi; Podnikající právnické a fyzické osoby; Profesní sdružení; Nestátní neziskové organizace; Specializované subjekty poradenství a zprostředkování (např. inovační centra); Organizace výzkumu a vývoje (např. VŠ,AV); Hospodářské komory. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

11 Způsobilé výdaje 2.1 -podmínky způsobilosti některých druhů výdajů jsou uvedeny podrobně v Kapitole III Příručky pro žadatele; výčet způsobilých výdajů nemusí být úplný; způsobilost jiných, zde neuvedených výdajů, posoudí CRR (popř. Řídící orgán) -obecné pravidlo -způsobilost výdajů Jednotný programový dokument pro Cíl 2

12 Způsobilé výdaje - neúplný výčet 2.1 -výstavba technologických a vědeckých parků, podnikatelských inkubátorů; -zřizování informačních center a poradenských a konzultačních středisek; -pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, náklady na připojení na internet; -pořízení nehmotného majetku (patenty, licence); -zpracování plánů, studií rozvoje výzkumu, organizačních komunikačních struktur; -provozní a režijní náklady na výzkum související přímo s řešením cíle projektu; Jednotný programový dokument pro Cíl 2

13 Způsobilé výdaje - neúplný výčet 2.1 -vytváření nových komunikačních (informačních) sítí; -náklady na realizaci výzkumných projektů na VŠ a ve výzkumných ústavech zaměřené na spolupráci s malými a středními podniky; -nákup a nájem strojů a zařízení; -nákup a nájem nemovitého majetku (pozemky do 10 % způsobilých výdajů na danou činnost); -režijní náklady do 5 % celkových způsobilých výdajů; -výdaj v naturáliích; Jednotný programový dokument pro Cíl 2

14 Způsobilé výdaje - neúplný výčet 2.1 -projektová dokumentace do 5 % celkových způsobilých výdajů; -bankovní poplatky spojené s otevřením a vedením samostatného účtu projektu;bankovní záruky; -DPH pokud žadatel není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu; -náklady na označení projektu (tabule, pamětní desky); -osobní výdaje: cestovné, notářské poplatky, konzultační a jiné činnosti, náklady na právní poradenství, audit, odpisy; -leasing a nákup použitého zařízení. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

15 Jednotný programový dokument pro Cíl 2. Indikátory a jejich kvantifikace 2.1 Jednotný programový dokument pro Cíl 2

16 Jednotný programový dokument pro Cíl 2. Finanční rámec pro 3.Výzvu 2.1 EUČR ERDFCelkemStátní rozpočet Rozpočet HMP Rozpočty MČ Státní fondy % 31,6 %18,4 %0 % Alokace pro 3. Výzvu je 368,3 mil. Kč Minimální výše způsobilých výdajů na projekt je ,- Jednotný programový dokument pro Cíl 2

17 Opatření 2.2 – Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí Jednotný programový dokument pro Cíl 2

18 Opatření 2.2 – Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí - zaměření a cíle -zlepšit kvalitu podnikatelského prostředí; -maximálně využít místních zdrojů (pracovních sil); -zvýšit atraktivitu vybraného území pro cestovní ruch; -budování sítí a progresivních forem podnikatelské spolupráce, posílení průmyslových a obchodních sdružení a kooperačních řetězců, zaměření na marketing a prezentační aktivity; Jednotný programový dokument pro Cíl 2

19 Opatření 2.2 – Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí – struktura opatření Dílčí opatření Grantová schémata na rozvoj malého a středního podnikání (Bc. Hana Podubecká, , Ing. Marek Prokop, ) Dílčí opatření Příznivé podnikatelské prostředí Jednotný programový dokument pro Cíl 2

20 Dílčí opatření – P říznivé podnikatelské prostředí – typy podporovaných projektů -investice do objektů a zařízení, která budou zajišťovat pracovní příležitosti pro obyvatele, jimž hrozí sociální exkluze (logistická střediska organizací s péčí o handicapované, základny veřejných prací); -výstavba informačních a poradenských středisek; -realizace infrastruktury v oblasti cestovního ruchu (vč. obnovy a rekonstrukce vybraných památek). Jednotný programový dokument pro Cíl 2

21 Žadatelé - koneční příjemci Hlavní město Praha a vybrané městské části; Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi; Podnikatelská a profesní sdružení a reprezentace; Specializované subjekty poradenství, zprostředkování a vzdělání (např. inovační a informační centra); Nestátní neziskové organizace; Pražská informační služba; Hospodářské komory. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

22 Způsobilé výdaje podmínky způsobilosti některých druhů výdajů jsou uvedeny podrobně v Kapitole III Příručky pro žadatele; výčet způsobilých výdajů nemusí být úplný; způsobilost jiných, zde neuvedených výdajů, posoudí CRR (popř. Řídicí orgán) -obecné pravidlo -způsobilost výdajů Jednotný programový dokument pro Cíl 2

23 Způsobilé výdaje - neúplný výčet výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů a ploch sloužící jako provozovna; -nákup informačního systému a připojení na internet; -zapojování do elektronického obchodu; -pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW; -pořízení nehmotného majetku; -terénní, povrchové a parkové úpravy bezprostředního okolí staveb; Jednotný programový dokument pro Cíl 2

24 Způsobilé výdaje - neúplný výčet výstavba a rekonstrukce obslužné komunikace, včetně parkovacích ploch sloužící obnovovanému objektu; -pořízení dlouhodobého majetku (nákup pozemků do 10 % celkových způsobilých výdajů); -marketing a propagace (marketingové průzkumy, apod.); -nákup služeb spojených s rozvojem podniku; -režijní náklady do 5 % celkových způsobilých výdajů; -výdaj v naturáliích; Jednotný programový dokument pro Cíl 2

25 Způsobilé výdaje - neúplný výčet projektová dokumentace do 5 % celkových způsobilých výdajů; -bankovní poplatky spojené s otevřením a vedením samostatného účtu projektu; bankovní záruky; -DPH pokud žadatel není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu; -náklady na označení projektu (tabule, pamětní desky); -osobní výdaje: cestovné, notářské poplatky, konzultační a jiné činnosti, náklady na právní poradenství, audit, odpisy; -leasing a nákup použitého zařízení. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

26 Jednotný programový dokument pro Cíl 2. Indikátory a jejich kvantifikace Jednotný programový dokument pro Cíl 2

27 Jednotný programový dokument pro Cíl 2. Finanční rámec pro 3.Výzvu EUČR ERDFCelkemStátní rozpočet Rozpočet HMP Rozpočty MČ Státní fondy % 13,8 %27,3 %8,4 %0 % Alokace pro 3. Výzvu je 200,2 mil. Kč Minimální výše způsobilých výdajů na projekt je ,- Jednotný programový dokument pro Cíl 2

28 Opatření 2.3 – Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze Jednotný programový dokument pro Cíl 2

29 Opatření 2.3 – Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze - zaměření a cíle -vybudování informačního prostředí pro komunikaci města a jeho správy s veřejností; -implementace moderních informačních technologií; -podpora rovných možností přístupů k informacím, resp. využití nových produktů informační technologie pro skupiny ohrožené sociální exkluzí (nově příchozí cizinci, dlouhodobě nezaměstnaní, rodiče pečující o děti, atd.). Jednotný programový dokument pro Cíl 2

30 Opatření 2.3 – Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze – typy podporovaných projektů -vybudování kapacitní, spolehlivé a dostupné telekomunikační sítě; -vytváření informačních databází a jejich přístupnost pro veřejnost; -projekty podporující podnikání při vývoji a transferu informačních technologií; -projekty podporující rozvoj práce z domova a elektronického obchodu. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

31 Žadatelé – koneční příjemci 2.3 Hlavní město Praha a vybrané městské části; Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi; Podnikající právnické a fyzické osoby; Profesní sdružení; Nestátní neziskové organizace; Fondy a státní účelově zřízené organizace; Vzdělávací organizace; Hospodářské komory. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

32 Způsobilé výdaje 2.3 -podmínky způsobilosti některých druhů výdajů jsou uvedeny podrobně v Kapitole III Příručky pro žadatele; výčet způsobilých výdajů nemusí být úplný; způsobilost jiných, zde neuvedených výdajů, posoudí CRR (popř. Řídicí orgán) -obecné pravidlo -způsobilost výdajů Jednotný programový dokument pro Cíl 2

33 Způsobilé výdaje - neúplný výčet 2.3 -pořízení, poskytnutí a stavební obnova budov pro využití jako informačního a komunikačního centra pro veřejnost (max. do 15 % celkových způsobilých nákladů); -základní vybavení a zařízení veřejných informačních center s veřejně přístupným internetem; -pořízení, poskytnutí, výstavba a/nebo rekonstrukce budov pro vzdělávací a školící činnosti v oblasti informačních technologií zaměřené na osoby ohrožené sociální exkluzí (max. do 15 % celkových způsobilých nákladů); -pořízení informační technologie, HW a SW, náklady na připojení na internetu; Jednotný programový dokument pro Cíl 2

34 Způsobilé výdaje - neúplný výčet 2.3 -vybudování místních komunikačních sítí umožňujících širokopásmové připojení; -náklady na zapojování do elektronického obchodu; -vytváření nových komunikačních (informačních) sítí a informačních databází; -náklady na služby poradenských a konzultačních center pro podnikatele; -režijní náklady do 5 % celkový způsobilých nákladů; -výdaj v naturáliích; Jednotný programový dokument pro Cíl 2

35 Způsobilé výdaje - neúplný výčet 2.3 -projektová dokumentace do 5 % celkových způsobilých výdajů; -bankovní poplatky spojené s otevřením a vedením samostatného účtu projektu; bankovní záruky; -DPH pokud žadatel není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu; -náklady na označení projektu (tabule, pamětní desky); -osobní výdaje; cestovné, notářské poplatky, konzultační a jiné činnosti; náklady na právní poradenství; audit; odpisy; -leasing a nákup použitého zařízení. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

36 Jednotný programový dokument pro Cíl 2. Indikátory a jejich kvantifikace 2.3 Jednotný programový dokument pro Cíl 2

37 Jednotný programový dokument pro Cíl 2. Finanční rámec pro 3.Výzvu 2.3 EUČR ERDFCelkemStátní rozpočet Rozpočet HMP Rozpočty MČ Státní fondy % 9,9 %33,7 %6,5 %0 % Alokace pro 3. Výzvu je 152,8 mil. Kč Minimální výše způsobilých výdajů na projekt je ,- Jednotný programový dokument pro Cíl 2

38 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Harmonogram pro 3.Výzvu Jednotný programový dokument pro Cíl 2

39 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Harmonogram pro 3.Výzvu Jednotný programový dokument pro Cíl 2

40 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Povinnosti konečného příjemce, jak a kde předkládat projekt, rady a doporučení … Jednotný programový dokument pro Cíl 2

41 Povinnosti konečného příjemce a)zpracování žádosti o poskytnutí pomoci (ELZA); b)zpracování povinných příloh projektu; c)soulad s legislativou - příprava zadávací dokumentace projektu a zadávání veřejných zakázek v souladu s příslušnými předpisy (zejména zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ŽP, hospodářská soutěž); d)souběh dotací na týž projekt; e)realizace projektu v souladu s Podmínkami rozhodnutí (max. 2 roky); Jednotný programový dokument pro Cíl 2

42 Povinnosti konečného příjemce f)regionální a místní publicita projektu; g)finanční krytí projektu (100% krytí celého projektu) h)vedení dokumentace o projektech, která umožňuje dostatečnou pomůcku pro audit; i)funkce odděleného účetního systému projektu ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; j)etapizace individuálních projektů (nad 1 rok a nad 4 mil Kč); Jednotný programový dokument pro Cíl 2

43 Povinnosti konečného příjemce j) zasílání monitorovací zprávy o průběhu realizace projektu CRR na standardním formuláři; k)vnitřní finanční kontrola a provedení nezávislého výročního auditu; l)hlášení CRR jakékoli změny v projektu, ke kterým v průběhu realizace dojde; m)kontrola správnosti faktur zaslaných dodavateli a jejich proplácení; Jednotný programový dokument pro Cíl 2

44 Povinnosti konečného příjemce n) zasílání žádosti o proplacení výdajů projektu CRR; o) pojištění (proti poškození, atd.) po dobu 5 let; p)zachování výsledků projektu na základě příspěvku ze strukturálních fondů v období 5 let ode dne vydání Rozhodnutí; q)uchování veškerých dokladů, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu tří let poté, kdy byla od Komise proplacena závěrečná platba – tj. do konce r Jednotný programový dokument pro Cíl 2

45 Předkládání žádostí Kde? sídlo Sekretariátu Regionální rady: Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Oddělení implementace JPD pro Cíl 2 Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2 4. patro, č. dveří Kdy? – (do 14:00) V návštěvní dny MHMP Po: 12:00-17:00 hod., St: 8:00-18:00 hod. Každý den po předchozí dohodě. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

46 D ě k u j e m e z a p o z o r n o s t! Magistrát hlavního města Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Oddělení implementace JPD pro Cíl 2 Mariánské nám. 2, Praha 1, 4. patro, č. dveří 403, 405, 408 Ing. Hana Veselá tel.: Ing. Martin Škréta (priorita 2) tel.: Ing. Kateřina Vágnerová (priorita 2) tel.: Mgr. Jakub Benda (priorita 1) tel.: Ing. Johana Chalupová (priorita 1) tel.: Jednotný programový dokument pro Cíl 2


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006 Ing. Martin Škréta Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů."

Podobné prezentace


Reklamy Google