Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006 Ing. Martin Škréta Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006 Ing. Martin Škréta Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů."— Transkript prezentace:

1

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006 Ing. Martin Škréta Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Oddělení implementace JPD pro Cíl 2

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Priorita 2 Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

4 Priorita 2 Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území  Opatření 2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu  Opatření 2.2 Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí  Opatření 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

5 Priorita 2 Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území alokace finančních prostředků činí 22,3 % z celkových prostředků na JPD 2. Projekty se soustředí na povzbuzení ekonomické a sociální činnosti na území vybraného pro JPD 2 tak, aby se postupně stalo plnohodnotnou součástí městského ekonomického prostoru. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

6 Priorita 2 31 793 358 EUR (1 035 032 800 Kč) Opatření 2.1 (44 %) Opatření 2.2 (39 %) Opatření 2.3 (17 %) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

7 Opatření 2.1 - Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

8 Opatření 2.1 - Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu - zaměření a cíle  zabezpečení informačních vazeb v nově vytvářených komunikačních sítích;  významným aspektem je navázání vztahů mezi pražskými institucemi výzkumu a vývoje a partnerskými organizacemi v ostatních regionech soudržnosti s cílem vytvoření ucelené, celostátní sítě těchto subjektů;  vytváření institucionálního rámce k monitorování problémů rozvoje města;  aktivity se zaměří na vznik nových technologických a vědeckých parků, inkubátorů, inovačních center a poradenských středisek. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

9 Opatření 2.1 - Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu – typy podporovaných projektů -vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektů (neziskový a veřejný sektor); společné projekty realizované v těchto sítích; -projekty informačních a komunikačních struktur specializovaných na oblasti inovačních procesů; -podpora vzniku nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek (technologické a vědecké parky, inkubátory, inovační centra a poradenská střediska). Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

10 Žadatelé – koneční příjemci 2.1 Hlavní město Praha a vybrané městské části; Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi; Podnikající právnické a fyzické osoby; Profesní sdružení; Nestátní neziskové organizace; Specializované subjekty poradenství a zprostředkování (např. inovační centra); Organizace výzkumu a vývoje (např. VŠ,AV); Hospodářské komory. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

11 Způsobilé výdaje 2.1 -podmínky způsobilosti některých druhů výdajů jsou uvedeny podrobně v Kapitole III Příručky pro žadatele; výčet způsobilých výdajů nemusí být úplný; způsobilost jiných, zde neuvedených výdajů, posoudí CRR (popř. Řídící orgán) -obecné pravidlo -způsobilost výdajů Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

12 Způsobilé výdaje - neúplný výčet 2.1 -výstavba technologických a vědeckých parků, podnikatelských inkubátorů; -zřizování informačních center a poradenských a konzultačních středisek; -pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, náklady na připojení na internet; -pořízení nehmotného majetku (patenty, licence); -zpracování plánů, studií rozvoje výzkumu, organizačních komunikačních struktur; -provozní a režijní náklady na výzkum související přímo s řešením cíle projektu; Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

13 Způsobilé výdaje - neúplný výčet 2.1 -vytváření nových komunikačních (informačních) sítí; -náklady na realizaci výzkumných projektů na VŠ a ve výzkumných ústavech zaměřené na spolupráci s malými a středními podniky; -nákup a nájem strojů a zařízení; -nákup a nájem nemovitého majetku (pozemky do 10 % způsobilých výdajů na danou činnost); -režijní náklady do 5 % celkových způsobilých výdajů; -výdaj v naturáliích; Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

14 Způsobilé výdaje - neúplný výčet 2.1 -projektová dokumentace do 5 % celkových způsobilých výdajů; -bankovní poplatky spojené s otevřením a vedením samostatného účtu projektu;bankovní záruky; -DPH pokud žadatel není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu; -náklady na označení projektu (tabule, pamětní desky); -osobní výdaje: cestovné, notářské poplatky, konzultační a jiné činnosti, náklady na právní poradenství, audit, odpisy; -leasing a nákup použitého zařízení. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

15 Jednotný programový dokument pro Cíl 2. Indikátory a jejich kvantifikace 2.1 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

16 Jednotný programový dokument pro Cíl 2. Finanční rámec pro 3.Výzvu 2.1 EUČR ERDFCelkemStátní rozpočet Rozpočet HMP Rozpočty MČ Státní fondy 184 164 952184 164 951116 449 77267 715 17900 50 % 31,6 %18,4 %0 % Alokace pro 3. Výzvu je 368,3 mil. Kč Minimální výše způsobilých výdajů na projekt je 500.000,- Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

17 Opatření 2.2 – Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

18 Opatření 2.2 – Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí - zaměření a cíle -zlepšit kvalitu podnikatelského prostředí; -maximálně využít místních zdrojů (pracovních sil); -zvýšit atraktivitu vybraného území pro cestovní ruch; -budování sítí a progresivních forem podnikatelské spolupráce, posílení průmyslových a obchodních sdružení a kooperačních řetězců, zaměření na marketing a prezentační aktivity; Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

19 Opatření 2.2 – Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí – struktura opatření Dílčí opatření 2.2.1 Grantová schémata na rozvoj malého a středního podnikání (Bc. Hana Podubecká,236 00 3233, Ing. Marek Prokop,236 00 2791) Dílčí opatření 2.2.2 Příznivé podnikatelské prostředí Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

20 Dílčí opatření 2.2.2 – P říznivé podnikatelské prostředí – typy podporovaných projektů -investice do objektů a zařízení, která budou zajišťovat pracovní příležitosti pro obyvatele, jimž hrozí sociální exkluze (logistická střediska organizací s péčí o handicapované, základny veřejných prací); -výstavba informačních a poradenských středisek; -realizace infrastruktury v oblasti cestovního ruchu (vč. obnovy a rekonstrukce vybraných památek). Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

21 Žadatelé - koneční příjemci 2.2.2 Hlavní město Praha a vybrané městské části; Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi; Podnikatelská a profesní sdružení a reprezentace; Specializované subjekty poradenství, zprostředkování a vzdělání (např. inovační a informační centra); Nestátní neziskové organizace; Pražská informační služba; Hospodářské komory. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

22 Způsobilé výdaje 2.2.2 -podmínky způsobilosti některých druhů výdajů jsou uvedeny podrobně v Kapitole III Příručky pro žadatele; výčet způsobilých výdajů nemusí být úplný; způsobilost jiných, zde neuvedených výdajů, posoudí CRR (popř. Řídicí orgán) -obecné pravidlo -způsobilost výdajů Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

23 Způsobilé výdaje - neúplný výčet 2.2.2 -výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů a ploch sloužící jako provozovna; -nákup informačního systému a připojení na internet; -zapojování do elektronického obchodu; -pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW; -pořízení nehmotného majetku; -terénní, povrchové a parkové úpravy bezprostředního okolí staveb; Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

24 Způsobilé výdaje - neúplný výčet 2.2.2 -výstavba a rekonstrukce obslužné komunikace, včetně parkovacích ploch sloužící obnovovanému objektu; -pořízení dlouhodobého majetku (nákup pozemků do 10 % celkových způsobilých výdajů); -marketing a propagace (marketingové průzkumy, apod.); -nákup služeb spojených s rozvojem podniku; -režijní náklady do 5 % celkových způsobilých výdajů; -výdaj v naturáliích; Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

25 Způsobilé výdaje - neúplný výčet 2.2.2 -projektová dokumentace do 5 % celkových způsobilých výdajů; -bankovní poplatky spojené s otevřením a vedením samostatného účtu projektu; bankovní záruky; -DPH pokud žadatel není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu; -náklady na označení projektu (tabule, pamětní desky); -osobní výdaje: cestovné, notářské poplatky, konzultační a jiné činnosti, náklady na právní poradenství, audit, odpisy; -leasing a nákup použitého zařízení. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

26 Jednotný programový dokument pro Cíl 2. Indikátory a jejich kvantifikace 2.2.2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

27 Jednotný programový dokument pro Cíl 2. Finanční rámec pro 3.Výzvu 2.2.2 EUČR ERDFCelkemStátní rozpočet Rozpočet HMP Rozpočty MČ Státní fondy 100 119 633100 119 63127 692 20955 544 82416 882 5980 50 % 13,8 %27,3 %8,4 %0 % Alokace pro 3. Výzvu je 200,2 mil. Kč Minimální výše způsobilých výdajů na projekt je 250.000,- Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

28 Opatření 2.3 – Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

29 Opatření 2.3 – Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze - zaměření a cíle -vybudování informačního prostředí pro komunikaci města a jeho správy s veřejností; -implementace moderních informačních technologií; -podpora rovných možností přístupů k informacím, resp. využití nových produktů informační technologie pro skupiny ohrožené sociální exkluzí (nově příchozí cizinci, dlouhodobě nezaměstnaní, rodiče pečující o děti, atd.). Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

30 Opatření 2.3 – Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze – typy podporovaných projektů -vybudování kapacitní, spolehlivé a dostupné telekomunikační sítě; -vytváření informačních databází a jejich přístupnost pro veřejnost; -projekty podporující podnikání při vývoji a transferu informačních technologií; -projekty podporující rozvoj práce z domova a elektronického obchodu. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

31 Žadatelé – koneční příjemci 2.3 Hlavní město Praha a vybrané městské části; Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi; Podnikající právnické a fyzické osoby; Profesní sdružení; Nestátní neziskové organizace; Fondy a státní účelově zřízené organizace; Vzdělávací organizace; Hospodářské komory. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

32 Způsobilé výdaje 2.3 -podmínky způsobilosti některých druhů výdajů jsou uvedeny podrobně v Kapitole III Příručky pro žadatele; výčet způsobilých výdajů nemusí být úplný; způsobilost jiných, zde neuvedených výdajů, posoudí CRR (popř. Řídicí orgán) -obecné pravidlo -způsobilost výdajů Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

33 Způsobilé výdaje - neúplný výčet 2.3 -pořízení, poskytnutí a stavební obnova budov pro využití jako informačního a komunikačního centra pro veřejnost (max. do 15 % celkových způsobilých nákladů); -základní vybavení a zařízení veřejných informačních center s veřejně přístupným internetem; -pořízení, poskytnutí, výstavba a/nebo rekonstrukce budov pro vzdělávací a školící činnosti v oblasti informačních technologií zaměřené na osoby ohrožené sociální exkluzí (max. do 15 % celkových způsobilých nákladů); -pořízení informační technologie, HW a SW, náklady na připojení na internetu; Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

34 Způsobilé výdaje - neúplný výčet 2.3 -vybudování místních komunikačních sítí umožňujících širokopásmové připojení; -náklady na zapojování do elektronického obchodu; -vytváření nových komunikačních (informačních) sítí a informačních databází; -náklady na služby poradenských a konzultačních center pro podnikatele; -režijní náklady do 5 % celkový způsobilých nákladů; -výdaj v naturáliích; Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

35 Způsobilé výdaje - neúplný výčet 2.3 -projektová dokumentace do 5 % celkových způsobilých výdajů; -bankovní poplatky spojené s otevřením a vedením samostatného účtu projektu; bankovní záruky; -DPH pokud žadatel není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu; -náklady na označení projektu (tabule, pamětní desky); -osobní výdaje; cestovné, notářské poplatky, konzultační a jiné činnosti; náklady na právní poradenství; audit; odpisy; -leasing a nákup použitého zařízení. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

36 Jednotný programový dokument pro Cíl 2. Indikátory a jejich kvantifikace 2.3 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

37 Jednotný programový dokument pro Cíl 2. Finanční rámec pro 3.Výzvu 2.3 EUČR ERDFCelkemStátní rozpočet Rozpočet HMP Rozpočty MČ Státní fondy 76 408 48376 408 46815 123 99051 415 3639 869 1150 50 % 9,9 %33,7 %6,5 %0 % Alokace pro 3. Výzvu je 152,8 mil. Kč Minimální výše způsobilých výdajů na projekt je 250.000,- Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

38 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Harmonogram pro 3.Výzvu Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

39 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Harmonogram pro 3.Výzvu Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

40 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Povinnosti konečného příjemce, jak a kde předkládat projekt, rady a doporučení … Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

41 Povinnosti konečného příjemce a)zpracování žádosti o poskytnutí pomoci (ELZA); b)zpracování povinných příloh projektu; c)soulad s legislativou - příprava zadávací dokumentace projektu a zadávání veřejných zakázek v souladu s příslušnými předpisy (zejména zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ŽP, hospodářská soutěž); d)souběh dotací na týž projekt; e)realizace projektu v souladu s Podmínkami rozhodnutí (max. 2 roky); Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

42 Povinnosti konečného příjemce f)regionální a místní publicita projektu; g)finanční krytí projektu (100% krytí celého projektu) h)vedení dokumentace o projektech, která umožňuje dostatečnou pomůcku pro audit; i)funkce odděleného účetního systému projektu ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; j)etapizace individuálních projektů (nad 1 rok a nad 4 mil Kč); Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

43 Povinnosti konečného příjemce j) zasílání monitorovací zprávy o průběhu realizace projektu CRR na standardním formuláři; k)vnitřní finanční kontrola a provedení nezávislého výročního auditu; l)hlášení CRR jakékoli změny v projektu, ke kterým v průběhu realizace dojde; m)kontrola správnosti faktur zaslaných dodavateli a jejich proplácení; Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

44 Povinnosti konečného příjemce n) zasílání žádosti o proplacení výdajů projektu CRR; o) pojištění (proti poškození, atd.) po dobu 5 let; p)zachování výsledků projektu na základě příspěvku ze strukturálních fondů v období 5 let ode dne vydání Rozhodnutí; q)uchování veškerých dokladů, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu tří let poté, kdy byla od Komise proplacena závěrečná platba – tj. do konce r. 2012. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

45 Předkládání žádostí Kde? sídlo Sekretariátu Regionální rady: Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Oddělení implementace JPD pro Cíl 2 Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2 4. patro, č. dveří 403 - 408 Kdy? 24. 6. 2005 – 30. 9. 2005 (do 14:00) V návštěvní dny MHMP Po: 12:00-17:00 hod., St: 8:00-18:00 hod. Každý den po předchozí dohodě. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

46 D ě k u j e m e z a p o z o r n o s t! Magistrát hlavního města Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Oddělení implementace JPD pro Cíl 2 Mariánské nám. 2, Praha 1, 4. patro, č. dveří 403, 405, 408 Ing. Hana Veselá tel.: 236 002 639 Ing. Martin Škréta (priorita 2) tel.: 236 002 537 Ing. Kateřina Vágnerová (priorita 2) tel.: 236 002 613 Mgr. Jakub Benda (priorita 1) tel.: 236 002 064 Ing. Johana Chalupová (priorita 1) tel.: 236 002 636 E-mail: ozf@cityofprague.cz Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006 Ing. Martin Škréta Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů."

Podobné prezentace


Reklamy Google