Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program semináře: 1)Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách 2)5. Výzva k předkládání projektů 3)Informace o Prioritě 2, opatření 2.1 JPD 2 4)Elektronická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program semináře: 1)Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách 2)5. Výzva k předkládání projektů 3)Informace o Prioritě 2, opatření 2.1 JPD 2 4)Elektronická."— Transkript prezentace:

1 Program semináře: 1)Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách 2)5. Výzva k předkládání projektů 3)Informace o Prioritě 2, opatření 2.1 JPD 2 4)Elektronická žádost ELZA 5)Přestávka 6)Povinné přílohy 7)Harmonogram, povinnosti konečných příjemců 8)Příklady projektů v Prioritě 2 JPD 2 9)Závěr, diskuse Ing. Martin Škréta Jednotný programový dokument pro Cíl 2

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006 Jednotný programový dokument pro Cíl 2

3 1) Úvod, obecné informace o JPD 2 struktura JPD 2 územní působnost výzvy Jednotný programový dokument pro Cíl 2

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha Cíl 2 podpora ekonomické a sociální konverze strukturálně postižených oblastí určen regionům, které mají HDP na obyvatele vyšší než 75 % průměru EU a nejsou zahrnuty pod Cíl 1 program je spolufinancován ze strukturálního fondu - Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) Jednotný programový dokument pro Cíl 2

5 Struktura Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Těžiště dokumentu je v obnově prostředí a odstraňování bariér a negativních stránek, které brzdí ekonomický rozvoj vybraného území. priorita 1 - „Revitalizaci a rozvoj městského prostředí“ (75,2 %) priorita 2 - „Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území„ (22,3 %) priorita 3 - „Technická pomoc“ (2,5 %) Jednotný programový dokument pro Cíl 2

6 Priorita 1 Revitalizace a rozvoj městského prostředí  Opatření 1.1 Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí  Opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch  Opatření 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích Jednotný programový dokument pro Cíl 2

7 Priorita 2 Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území  Opatření 2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu  Opatření 2.2 Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí  Opatření 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze Jednotný programový dokument pro Cíl 2

8 Vymezení území pro účely JPD 2 Podpora je přiznána pouze části území hl. m. Prahy, která splňuje řadu podmínek pevně stanovených Evropskou komisí. 30,9 % všech obyvatel Prahy preference oblastí, v nichž se koncentruje více typů stěžejních problémů; zahrnuje 24 městských částí (klasifikace NUTS V); rozloha území 201,9 km 2, tj. 40,7 % rozlohy města. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

9 Vybrané území pro JPD 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2

10 1. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2 Průběh 1. Výzvy: od do Fin. prostředky pro 1. Výzvu celkem:1,4 mld. Kč Počet podaných projektů:25 z tohoPriorita 1:13 Priorita 2: 12 Zasedání Regionální rady: Počet projektů doporučených k financování: 20 Způsobilé výdaje doporučených projektů: 385 mil. Kč z toho Priorita 1: 298 mil. Kč Priorita 2: 86 mil. Kč Jednotný programový dokument pro Cíl 2

11 2. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2 Průběh 2. Výzvy: od do Fin. prostředky pro 2. Výzvu celkem:649 mil. Kč Počet podaných projektů:16 z tohoPriorita 1:13 Priorita 2: 3 Zasedání Regionální rady: Počet projektů doporučených k financování: 10 Způsobilé výdaje doporučených projektů: 250 mil. Kč z toho Priorita 1: 204,2 mil. Kč Priorita 2: 45,7 mil. Kč Jednotný programový dokument pro Cíl 2

12 3. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2 Průběh 3. Výzvy: od do Fin. prostředky pro 3. Výzvu celkem:3,7 mld. Kč Počet podaných projektů:34 z tohoPriorita 1:27 Priorita 2: 7 Zasedání Regionální rady: Počet projektů doporučených k financování: 24 Způsobilé výdaje doporučených projektů: 1,2 mld. Kč z toho Priorita 1: 1,1 mld. Kč Priorita 2: 0,1 mld. Kč Jednotný programový dokument pro Cíl 2

13 4. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2 Průběh 4. Výzvy: od do Fin. prostředky pro 4. Výzvu celkem:2,2 mld. Kč Počet podaných projektů:69 z tohoPriorita 1:37 Priorita 2: 32 Zasedání Regionální rady: Počet projektů doporučených k financování: náhradních Způsobilé výdaje dopor. projektů: 1,9 mld. Kč z toho Priorita 1: 1,4 mld. Kč Priorita 2: 0,5 mld. Kč Jednotný programový dokument pro Cíl 2

14 2) 5. Výzva k překládání projektů Jednotný programový dokument pro Cíl 2

15 5. Výzva pro předkládání projektů JPD 2 Vyhlášena Regionální radou dne (usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/16) Termín pro předkládání žádostí: – (14:00 hod.) Jednotný programový dokument pro Cíl 2

16 5.Výzva – finanční prostředky Opatření Kč Opatření Kč Opatření Kč Opatření Kč CELKEM 5. Výzva Kč Jednotný programový dokument pro Cíl 2

17 Důležité změny pro 5. výzvu Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Ukončení projektu – nejpozději do dnů od konce výzvy do podpisu Podmínek R o přidělení dotace Jednotný programový dokument pro Cíl 2

18 Důležité informace pro 5. výzvu Způsobilost výdajů od do Není nutné zřizovat zvláštní účet pro projekt Výdaje na stávající zaměstnance jsou nezpůsobilé Výdaje partnerů jsou nezpůsobilé Doklad o zajištění finančního krytí“ - dokládá pouze MČ nebo její přísp.org. Konzultovat projekt se vyplácí Jednotný programový dokument pro Cíl 2

19 3) Informace o Prioritě 2, opatření 2.1 JPD 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2

20 Priorita EUR ( Kč) Opatření 2.1 (44 %) Opatření 2.2 (39 %) Opatření 2.3 (17 %) Jednotný programový dokument pro Cíl 2

21 Opatření Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu Jednotný programový dokument pro Cíl 2

22 Opatření Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu - zaměření a cíle  zabezpečení informačních vazeb v nově vytvářených komunikačních sítích;  významným aspektem je navázání vztahů mezi pražskými institucemi výzkumu a vývoje a partnerskými organizacemi v ostatních regionech soudržnosti s cílem vytvoření ucelené, celostátní sítě těchto subjektů;  vytváření institucionálního rámce k monitorování problémů rozvoje města;  aktivity se zaměří na vznik nových technologických a vědeckých parků, inkubátorů, inovačních center a poradenských středisek. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

23 Opatření Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu – typy podporovaných projektů -vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektů (neziskový a veřejný sektor); společné projekty realizované v těchto sítích; -projekty informačních a komunikačních struktur specializovaných na oblasti inovačních procesů; -podpora vzniku nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek (technologické a vědecké parky, inkubátory, inovační centra a poradenská střediska). Jednotný programový dokument pro Cíl 2

24 Žadatelé – koneční příjemci 2.1 Hlavní město Praha a vybrané městské části; Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi; Podnikající právnické a fyzické osoby; Profesní sdružení; Nestátní neziskové organizace; Specializované subjekty poradenství a zprostředkování (např. inovační centra); Organizace výzkumu a vývoje (např. VŠ,AV); Hospodářské komory. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

25 Způsobilé výdaje 2.1 -podmínky způsobilosti některých druhů výdajů jsou uvedeny podrobně v Kapitole III Příručky pro žadatele; výčet způsobilých výdajů nemusí být úplný; způsobilost jiných, zde neuvedených výdajů, posoudí CRR (popř. Řídící orgán) -obecné pravidlo -způsobilost výdajů Jednotný programový dokument pro Cíl 2

26 Způsobilé výdaje - neúplný výčet 2.1 -výstavba technologických a vědeckých parků, podnikatelských inkubátorů; -zřizování informačních center a poradenských a konzultačních středisek; -pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, náklady na připojení na internet; -pořízení nehmotného majetku (patenty, licence); -zpracování plánů, studií rozvoje výzkumu, organizačních komunikačních struktur; -provozní a režijní náklady na výzkum související přímo s řešením cíle projektu; Jednotný programový dokument pro Cíl 2

27 Způsobilé výdaje - neúplný výčet 2.1 -vytváření nových komunikačních (informačních) sítí; -náklady na realizaci výzkumných projektů na VŠ a ve výzkumných ústavech zaměřené na spolupráci s malými a středními podniky; -nákup a nájem strojů a zařízení; -nákup a nájem nemovitého majetku (pozemky do 10 % způsobilých výdajů na danou činnost); -režijní náklady do 5 % celkových způsobilých výdajů; -výdaj v naturáliích; Jednotný programový dokument pro Cíl 2

28 Způsobilé výdaje - neúplný výčet 2.1 -projektová dokumentace do 5 % celkových způsobilých výdajů; -bankovní poplatky spojené s otevřením a vedením samostatného účtu projektu;bankovní záruky; -DPH pokud žadatel není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu; -náklady na označení projektu (tabule, pamětní desky); -osobní výdaje: cestovné, notářské poplatky, konzultační a jiné činnosti, náklady na právní poradenství, audit, odpisy; -leasing a nákup použitého zařízení. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

29 Jednotný programový dokument pro Cíl 2. Indikátory a jejich kvantifikace 2.1 Jednotný programový dokument pro Cíl 2

30 Jednotný programový dokument pro Cíl 2. Finanční rámec pro 5.Výzvu 2.1 EUČR ERDFCelkemStátní rozpočet Rozpočet HMP Rozpočty MČ Státní fondy % 31,6 %18,4 %0 % Alokace pro 5. Výzvu je 107,2 mil. Kč Minimální výše způsobilých výdajů na projekt je ,- Jednotný programový dokument pro Cíl 2


Stáhnout ppt "Program semináře: 1)Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách 2)5. Výzva k předkládání projektů 3)Informace o Prioritě 2, opatření 2.1 JPD 2 4)Elektronická."

Podobné prezentace


Reklamy Google