Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

126TMP - Techniky a metody PM Ing. Jaroslava Vokálová K126 místnost: B421a konzultační hodiny: středa 10:00 – 11:30 tel. 224 354 524

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "126TMP - Techniky a metody PM Ing. Jaroslava Vokálová K126 místnost: B421a konzultační hodiny: středa 10:00 – 11:30 tel. 224 354 524"— Transkript prezentace:

1 126TMP - Techniky a metody PM Ing. Jaroslava Vokálová K126 místnost: B421a konzultační hodiny: středa 10:00 – 11:30 tel. 224 354 524 e-mail: vokalova@fsv.cvut.cz

2 126TMP - Techniky a metody PM Literatura: Matějka, Vl. A kol.: Management projektů spojených s výstavbou. DOS M 15.01. ČKAIT 2001. ISBN 80- 86364-56-9 Rosenau, M.,D.: Řízení projektů. Computer Press, Brno, 2003. ISBN 80-7226-218-1 Kubálek,T.,Kubálková,M.: Řízení projektů v Microsoft Office Project. Computer Press, Brno, 2007.

3 126TMP - Techniky a metody PM Proces akreditace vzdělávacích programů u SPŘ, o.s. http://www.ipma.cz/ Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o.s.)

4 126TMP - Techniky a metody PM Cvičení: Zpracovat případovou studii: Management investičního projektu ve stavební firmě, využití metod a technik PM. Podmínky získání zápočtu: –aktivní účast na cvičení –odevzdaná případová studie –zápočtová písemná práce

5 Význam a uplatnění metod TP Vhodná metoda – předem popsaný a zvládnutý postup řešení určitého problému, prostřednictvím systematicky prováděných činností Kritické faktory pro výběr a aplikaci vhodné metody: Znalost metod, které přicházejí v úvahu Správná volba metody pro konkrétní problém Bezchybná aplikace zvolené metody Počítačová podpora metody vhodným programem Respektování podmínek aplikace a omezení spojených s metodou

6 Členění metod Ukázat na množství metod, které jsou k dispozici a jejich možné členění Zdůraznit nutnost účast kvalifikovaného člena řídícího týmu investičního projektu při konkrétním výběru a aplikaci metod Kriteria členění: využití matematického aparátu (resp. použité techniky) frekvence využívání podpora jednotlivých prostředků řízení

7 Členění metod využití matematického aparátu exaktní – přesně definovaný matematický postup (např. CPM) empirické – využívání postupů ověřených experimentální praxí (např. metoda logického rámce) použité techniky popisné – využívají běžný popis (např. metoda logického rámce) symbolické – využívají matematických, logických nebo jiných symbolů (např. statistické metody – korelační a regresní analýza) grafické – využívají grafy a schémata (např. metody síťové analýzy, metody Ganttových diagramů, cyklogramy)

8 Členění metod - frekvence využívání základní – při přípravy a realizace by neměly být nikdy opomenuty (např. metoda logického rámce, metody síťové analýzy, metody analýzy a řízení rizik) podpůrné – využití k řešení specifických složitých situací (např.metody brainstormingu, DELPHI) komplexní – komplexní řešení procesu v téměř celém průběhu (např. CPM, PERT) speciální – na podporu řešení konkrétních situací (např. metoda vícekriteriální rozhodovací analýzy)

9 Členění metod – podpora jednotlivých prostředků řízení Plánování – Ganttovy diagramy, cyklogramy, metoda CPM, PERT Organizování – metody související s výběrem a prací týmu, s maticovým uspořádáním, metody modelování a simulace, asociativní mapy, myšlenkové mapy Operativní řízení (controlling, regulace) – metoda řízení podle odchylek, metoda analýzy dosažené hodnoty Rozhodování – metoda vícekriteriální rozhodovací analýzy, Paretova analýza, P – D diagramy, rozhodovací stromy Některé metody jsou využívány téměř v celém průběhu přípravy a realizace, jiné lze výhodně přiřadit k některým jeho fázím.

10 Členění metod – fáze přípravy a realizace projektu (podle ČKAIT) Fáze předinvestiční – metody: logického rámce při stanovení cílů projektu Ishikawových (P – D) diagramů k určení podmínek úspěšnosti asociativních map k určení vzájemných souvislostí trhu myšlenkové mapy rozhodovacích stromů k návrhu variant možného provedení finanční analýzy projektu rizikové analýzy vícekriteriální rozhodovací analýzy k výběru optimální varianty

11 Členění metod – fáze přípravy a realizace projektu (podle ČKAIT) Fáze investiční ( souborné řešení a zadávání, realizační příprava, realizace, ověření) – metody: kontrolní seznamy pro návrhy činností v projektu hodnotová analýza při postupném navrhování vícekriteriální rozhodovací analýza při výběru dodavatelů riziková analýza se zpracováním návrhů na snížení rizik Metody pro vyhodnocení stavu rozpracovanosti projektu (např. SSD nebo C/SCSC) aj.

12 Členění metod – fáze přípravy a realizace projektu (podle ČKAIT) Fáze užívání – metody: Paretova analýza resp. ABC – pro účelné členění problémů podle závažnosti dopadů Zlepšování procesů (Business Proces Reengineering) aj.

13 Členění metod – fáze a životní cyklus projektu (podle Společnosti pro projektové řízení) Fáze a životní cyklus projektu Metoda Trojimperativu pro stanovení cílů Stanovení SMART cílů Myšlenkové mapy Asociativní mapy Komunikační plán

14 Členění metod – fáze a životní cyklus projektu (podle Společnosti pro projektové řízení) Fáze strategie projektu : Matice odpovědnosti Balanced Scorecard pro určení přínosů projektu a programu Logická rámcová matice Metody oceňování hodnoty a návaznosti projektu – základní přehled Metody identifikace a plánování rizik SWOT

15 Členění metod – fáze a životní cyklus projektu (podle Společnosti pro projektové řízení) Fáze plánování projektu Tvorba a užití stromového diagramu, rozhodovací stromy Metody časového plánování (úsečkový harmonogram, síťový graf, Gantův graf, seznam úkolů/milníků) Metody vícekriteriálního rozhodování Teorie omezení E. Goldratta a buffer management (rozdíl mezi kritickou cestou a kritickým řetězcem) Metoda CPM Metoda PERT, simulace

16 Členění metod – fáze a životní cyklus projektu (podle Společnosti pro projektové řízení) Fáze plánování projektu DELPHI - Delfská věštírna Hodnotová analýza Metody analýzy rizik: RIPRAN FDA (matice rizik) kontrolní seznamy

17 Členění metod – fáze a životní cyklus projektu (podle Společnosti pro projektové řízení) Fáze řízení projektu Vývojové diagramy Paretova analýza, Paretovy diagramy Metoda sledování stavu rozpracovanosti (EVM, EVA, SSD, matice odpovědnosti, čerpání nárazníků) P – D diagramy Metody controllingu

18 Členění metod – fáze a životní cyklus projektu (podle Společnosti pro projektové řízení) Fáze ukončování projektu Metody pro porovnání plánu a skutečnosti z hlediska časového, čerpání zdrojů, nákladů a výnosu projektu Matice dokončenosti Nákladová a finanční analýza Analýza kvality a jakosti

19 Počítačová podpora Počítačová podpora je považována za standardní součást aplikace metod na podporu řízení investičních projektů. Propojení systémů usnadňujících řízení investičních projektů s podnikovými systémy Počítačová podpora projektového řízení – CIP (Computer in Project). Univerzální produkty projektového řízení (CPM, PERT, MS Project) Pomocné programy zaměřené jednoúčelově na určitou metodu ( modelování a simulace projektů, evidování požadavků na projekt apod.) Specializované moduly projektového řízení (CAD, CASE, firemní informační systémy apod.)

20 Přehled a charakteristika vybraných metod EVA - Analýza dosažené hodnoty (Eamed Value Analysis) – umožňuje vyhodnotit stav i velmi rozsáhlých projektů porovnáním - k určitému termínu - skutečných nákladů s náklady plánovaných prací a rozpočtovými náklady provedených prací. Asociativní mapy – grafické zachycení souvislostí mezi určitými ději nebo skutečnostmi. Brainstorming – metoda hledání a nalézání řešení a zachycení nových nápadů v diskusi, účelově, podle určitých pravidel, ustanovené skupiny lidí, a to stanoveným postupem. Critical Chain – metoda kritického řetězce - vylepšení metody CPM; zohledňuje nejen kritický časový průběh, ale i konflikty zdrojů a nejpravděpodobnější ukončení činnosti, s možností využití časových rezerv. CPM (Critical Path Metod) – deterministická metoda síťové analýzy, ohodnocení činností síťového grafu je provedeno vždy jednou hodnotou pro každou činnost.

21 Přehled a charakteristika vybraných metod DELPHI – metoda umožňující získání expertních odhadů času, nákladu a zdrojů jednotlivých činností ve fázích nebo situacích, kdy tyto hodnoty nelze získat cestou standardů (norem), statistickou analýzou, modelováním nebo jiným spolehlivějším způsobem. FDA (Faillure Decomposition Analysis) metoda dekompozice rizik; dvojrozměrná matic erizik – rizika jsou rozdělena na přijatelná a nepřijatelná. Ganttovy diagramy (úsečkové grafy) – klasická metoda, zdokonalení naznačením souvislostí mezi jednotlivými činnostmi. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Poits) – standardní postup pro zajišťování jakostní výroby potravin, vyžadovaný v EU. HAZAN (Hazard Analysis ) – metoda používaná k hledání příčin selhání projektu. Identifikují se příčiny selhání a doporučují se opatření, jak se v příštích projektech vyhnout takovým situacím.

22 Přehled a charakteristika vybraných metod HAZOP (Hazard and Operability Study) – slouží k identifikaci nebezpečných stavů složitých zařízení, které mohou ohrozit okolí. Hodnotová analýza je také způsob myšlení a jednání, který se uskutečňuje s použitím specializovaných postupů a technik i s využitím získaných zkušeností s cílem organizovaně, tvořivě a účelně zjišťovat náklady na produkt.. Ishikawovy diagramy (P-D diagramy, diagramy příčina - důsledek) – zachycují faktory, které ovlivňují jakost procesů. Kontrolní seznamy (Checklists) – sestavovány jako návod pro různé situace, formou otázek nebo příkazů. Logický rámec (Logical Framework Method) – uplatňuje se zejména v přípravné fázi investičního projektu; koncepční navrhování (projektování).

23 Přehled a charakteristika vybraných metod Modelování a simulace– vychází z teorie systémů. Cíl – navrhnout model, který představuje určité zjednodušení, ale v požadovaných kriteriích vykazuje parametry,které odpovídají skutečnosti. Myšlenkové mapy - graficky uspořádaný text, který zobrazuje vztahy mezi jevy. Paretova analýza (metoda ABC) – nalézt příčiny, jejichž odstranění rozhodujícím způsobem zvýší jistotu řešení (dodržení nákladů a termínů projektu) PERT (Program Evalution and Rewiew Technique) – stochastické pojetí síťové analýzy RIPRAN (Risk Project Analysis) – analýza rizik a návrh pro opatření na jejich snížení.

24 Přehled a charakteristika vybraných metod Rozhodovací stromy – využívají grafu typu strom ke znázornění variant možného řešení SSD (Structure-Status-Deviation) analýza – nalézt příčiny, jejichž odstranění rozhodujícím způsobem zvýší jistotu řešení (dodržení nákladů a termínů projektu). Statistická analýza - využití matematických postupů statistiky ke stanovení faktorů, které ovlivňují průběh procesů a činností (faktorová analýza); stanovení míry vzájemné závislosti jednotlivých dějů (regresní analýza); stanovení vzájemné závislosti určitých veličin (korelační analýza). Analýza časových řad, testování hypotéz. Teorie front (teorie hromadné obsluhy) – řešení problémů diskrétních systémů, kde mohou vznikat fronty. Vícekriteriální rozhodovací analýza (Multiple Criteria Decision Analysis) – výběr z předložených variant podle určených kriterií – vybrat nejlepší (optimální) variantu.

25 Asociativní mapy Metoda, která umožňuje grafické zachycení souvislosti mezi určitými ději nebo skutečnostmi. Umožňuje dekompozici různých veličin, strukturování jednotlivých problémů a úloh. Zachycené souvislosti zabezpečují, že se při dalších pracích na ně nezapomene, vybavují se i další souvislosti. Metoda je založena na diskusi v týmu, ten, kdo řídí diskusi dokresluje do diagramu další souvislosti.

26 Asociativní mapy

27 Myšlenková mapa Graficky uspořádaný text, který zobrazuje vztahy mezi jevy. Pravidla vytváření myšlenkových map: hlavní téma (název) umístíme do středu; jednotlivé části pak rozmísťujeme kolem středu a spojíme je se středem čarami; části se mohou dále větvit podle potřeby; pomocnými čarami nebo šipkami můžeme vyjádřit vztahy, které jdou napříč hierarchií; v mapě bychom měli používat barvy, obrázky, symboly a různé další způsoby zvýraznění (míru určitě odhadnete sami, cílem samozřejmě není mapu znepřehlednit);

28 Myšlenková mapa Pravidla vytváření myšlenkových map (pokračování) : je účelné používat buď jednotlivá slova nebo krátká slovní spojení - prostě se soustřeďte na strukturu problému a souvislosti jednotlivých částí, neplýtvejte silami na formulování celých vět; během práce na mapě se neomezujte - vezměte si velký papír nebo si přilepte další list (cílem je omezit počet faktorů, které brání soustředění a "rozmachu" kreativity). http://toncar.cz/Clanky/myslenkove_mapy1.html

29 Myšlenková mapa Tato pravidla můžeme zobrazit přímo v myšlenkové mapě takto: http://toncar.cz/Clanky/myslenkove_mapy1.html


Stáhnout ppt "126TMP - Techniky a metody PM Ing. Jaroslava Vokálová K126 místnost: B421a konzultační hodiny: středa 10:00 – 11:30 tel. 224 354 524"

Podobné prezentace


Reklamy Google