Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychoterapie poskytovaná adiktologem – troufalost nebo nutnost?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychoterapie poskytovaná adiktologem – troufalost nebo nutnost?"— Transkript prezentace:

1 Psychoterapie poskytovaná adiktologem – troufalost nebo nutnost?
Mgr. Ondřej Čalovka – RIAPS Trutnov Mgr. Gabriela Mahrová – Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Bc. Ondřej Sklenář – Magdaléna, o.p.s.

2 Obsah Úvod Podmínky výkonu psychoterapie v ČR
Legislativní ukotvení psychoterapie Předpoklady k výkonu psychoterapie u profese adiktologa Potřeby adiktologické praxe/pacientů Diskuse

3 Úvod Proč se tématem vůbec zabývat?
Musí být osoba poskytující psychoterapii lékařem či psychologem, pokud ne, mohl by adiktolog psychoterapii poskytovat? Jaké vzdělání musí mít osoba, která poskytuje psychoterapii, a to jak v rámci lékařského, tak nelékařského povolání (základ a postgraduál)? Kde všude je psychoterapie poskytována v současné adiktologické praxi vs. kde všude je legální psychoterapii poskytovat?

4 Východiska I. Psychoterapie - samostatný obor od 20. století
Původně psychoterapii poskytoval šaman, duchovní, lékaři (Vymětal, 2009) Dostupnost psychoterapie pro pacienty v ČR nedostatečná dostupnost (Kryl, 2008; MZ ČR, 2013; Vymětal, 2010; Mravčík et al., 2014) v r ambulantních psychiatrů (Psychiatrická péče, ÚZIS 2012), 921 klinických psychologů k (NCONZO) Dostupnost psychoterapie v dalších zemích Poskytována např. zdravotní sestrou ve VB, USA Finsko - zákon o psychoterapii a psychoterapii oficiálně vykonávají psychologové, sociální pracovníci, teologové, pedagogové či lékaři s Mgr. titulem (Macek, 2012) Rakousko - psychoterapeutem se může stát člověk s medicínským, psychologickým a pedagogickým předchozím vzděláním, sociální pracovník, zdravotní sestra, teolog, ale i člověk s jiným původním vzděláním. (Vybíral, 2008)

5 Východiska II. 1. V rámci platné legislativy je nezbytné, aby osoba poskytující psychoterapii byla zdravotnickým pracovníkem. 2. Požadované vzdělání pro výkon psychoterapie: u lékařů specializovaná způsobilost v některém z klinických atestačních oborů (např.: psychiatrie, dětská psychiatrie, návykové nemoci, sexuologie) a funkční specializace v psychoterapii udělené IPVZ. u nelékařů se jedná o specializovanou způsobilost v klinické psychologii a obdobnými požadavky : atestace v klinické psychologii a funkční specializace v psychoterapii.

6 Východiska III. 3. Vzdělání probíhá stejným způsobem pro lékaře i klinické psychology: vykonává se v psychoterapeutických vzdělávacích institutech, jejichž vzdělávací program byl akreditován ČPS ČLS JEP. Podmínkou pro ukončení programu je absolvování předepsaného počtu hodin psychoterapeutické sebezkušenosti, supervize a teoretického vzdělávání. Vzdělání je završeno zkouškou, kterou doposud prováděla subkatedra psychoterapie IPVZ. 4. Doklad o specializované způsobilosti vydaný MZ ČR a doklad o funkční specializaci v psychoterapii vydaný IPVZ. 5. Poskytovat psychoterapii je možné pouze v rámci registrovaného zdravotnického zařízení.

7 Legislativní ukotvení psychoterapie
současný stav legislativní úpravy psychoterapie je: a) resortní – zákonná úprava týkající se psychoterapie existuje pouze v resortu zdravotnictví a psychoterapie je v ní vymezena jako součást výkonu jiných povolání b) nesystémová – nenavazuje na žádnou další (obecnou) právní úpravu, protože žádná taková neexistuje c) nejasná – z toho, že je úprava pouze kusá, vznikají nejasnosti, protože je mnoho oblastí, v nichž se psychoterapie vykonává, ale které nejsou stávající právní úpravou „pokryty“ (Konference o budoucnosti české psychoterapie 2013)

8 Psychoterapie a legislativa
45/2013 Sb. - Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) 286/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech 89/2012 Sb. - Občanský zákoník (nový) 108/2006 Sb. - Zákon o sociálních službách 345/1999 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody 412/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 438/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

9 Psychoterapie a zdravotnická legislativa
372/2011 Sb. - Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 55/2011 Sb. - Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 39/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti 70/2012 Sb. - Vyhláška o preventivních prohlídkách 134/1998 Sb. - Vyhláška kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

10 39/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání § 20a Adiktolog (3) Studium v programu uvedeném v odstavci 1 písm. a) poskytuje znalosti a dovednosti stanovené v § 3 a dále obsahuje a) teoretickou výuku poskytující znalosti v 2. adiktologii a klinické psychologii a základní znalosti v dalších s adiktologií souvisejících teoretických a klinických oborech, a to v duševním zdraví a životním stylu, základech komunikace, základech psychologické a psychiatrické diagnostiky, základech sociologie a sociální psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, sociální práci a politice, obecné a speciální psychiatrii a psychoterapii, opatřeních potlačujících užívání návykových látek, svépomocných nástrojů léčby alkoholiků, narkomanů, teorii koordinované péče,….

11 Srovnání studijních plánů adiktologa a psychologa
Adiktolog (1.LF UK): Aktuální psychoterapeutická praxe – dynamické a kognitivně behaviorální přístupy (volitelné) Psychoterapie 1 – Obecná psychoterapie (povinné) Psychoterapie 2 – Speciální psychoterapie (povinné) Nácvik psychoterapeutických dovedností (80h) - (povinné) Kazuistický seminář I., II., III. Psycholog (FF UK): Základy psychoterapie (povinné 4. ročník) Závislosti a jejich psychoterapie (volitelné) Úvod do psychoterapie zaměřené na tělo (volitelné) Základy KBT (volitelné) Psychoterapie poruch příjmu potravy (volitelné)

12 55/2011 Sb. - Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
§ 22 Adiktolog (1) Adiktolog vykonává činnosti uvedené v § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace lékaře v oblasti závislosti na návykových látkách a dalších závislostí může e) provádět individuální skupinovou a rodinnou podpůrnou psychoterapii, (3) Adiktolog pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie nebo v oboru dětská a dorostová psychiatrie nebo lékaře se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové nemoci v oblasti závislosti na návykových látkách a dalších závislostí může a) spolupracovat při systematické individuální, skupinové a rodinné psychoterapii,

13 Zákon o psychoterapii? Regulace psychoterapie by měla být legislativně realizována na úrovni samostatného zákona Psychoterapie by měla být definována jako samostatná profese Psychoterapie musí být profesí regulovanou Musí vytvářet prostor pro zdravotnickou i nezdravotnickou perspektivu Psychoterapie musí vycházet z evidence-based přístupu a respektovat základní odborné požadavky akceptovatelné z odborného pohledu Referenčním rámcem pro stanovení minimální hranice požadavků a pro definování základního/výchozího stupně vzdělání/kvalifikace by měl být Evropský certifikát pro psychoterapii

14 Zákon o psychoterapii? Jednotlivé stupně kvalifikace psychoterapeuta musí proto mít hned na začátku pregnantně definovány tzv. learning outcomes Zákon by měl v tomto smyslu (způsob získávání a udržení kvalifikace) definovat scénáře, jimiž je možné jednotlivých úrovní stupňů kvalifikace psychoterapeuta dosáhnout. Zákon musí definovat mechanismy a nástroje regulace výkonu povolání, definovat kompetence institucí - Národní akreditační organizace, výcvikové instituty atd. Vzhledem k současné míře diverzity, rozporů a nejednotnosti by bylo nejlepším řešením zřídit institut nezávislé referenční zkoušky Zákon by měl řešit téma existence a postavení etické komise a její pravomoci (K. Kalina, J. Libra, M. Miovský, J. Roubal, 2013)

15 Terapie v adiktologických službách – co můžeme
Bio Harm reduction Podpora při substituci Edukace Kontrola abstinence Sociálně Poradenství Sociální plánování Sociální učení Režimová opatření Volnočasové, zážitkové, zátěžové aktivity, sport Koučování Podpora svépomoci Psycho - poradenství Motivační rozhovory Krizová intervence Kontaktní poradenství Práce s bažením Prevence relapsu Relaxace Terapeutická supina Práce se vztahy Rodinné poradenství Spirituální Rituály Práce se spiritualitou Víra, víra v sebe Hodnoty Fenomén přilnutí

16 Poradenství/psychoterapie
Poradenství nemá za cíl změnu podstatných psychologických vlastností nebo osobnosti klienta Podpůrná terapie (dle S. Kratochvíla) – nesnaží měnit osobnost, ale poskytuje porozumění, pomoc a podporu osobnosti takové, jaká je, vede k pozitivnímu myšlení a důvěře ve vlastní síly.

17 Co s tím psycho? K. Kalina (2013) uvádí pojem „psychoterapeutický rámec“: Cílem je změna (osobnosti, sebepojetí, vztahů, postojů, chování) Podmínkou uskutečnění změny je porozumění změně samotné (porozumění problémům klienta, metodám, které ke změně vedou a vhodnému nastavení těchto metod) Bez toho se může stát adiktologická práce údržbou.

18 Adiktologická terapie v současné praxi
Cílem je změna (osobnosti, sebepojetí, vztahů, postojů, chování) Co většinou děláme: Vytváříme vztah, pracujeme s přenosem a protipřenosem Jsme režimoví, držíme hranice Pracujeme s porozuměním klienta sobě a svým problémům – náhled Emoce – katarze, emocionálně korektivní zkušenost Zpracováváme trauma Vytváříme prostor pro zvládnutí konfrontace Posilujeme žádoucí chování Hledáme naději Věnujeme pozornost a empatii, časem i klient Pracujeme s rodinou a vztahy Reflektujeme chování Pracujeme se skupinovou dynamikou ………………. A to jsou účinné faktory v psychoterapii

19 Seznam výkonů adiktologických služeb
Individuální psychoterapie (30min.) + Skupinová psychoterapie (120min.) – detoxifikace, PL, AL,, SL, stacionární programy, TK, doléčovací programy, drogové služby ve vězení (nejsou zdravotnická zařízení většinově) Odbornosti pracovníků a jejich zařazení Vyšší odborný adiktologický pracovník: specialista = pracovník s ukončeným VŠ vzděláním v oborech zaměřených na práci s lidmi a s příslušným pracovním zařazením. Současně má pro výkon své práce další speciální vzdělání (např. akreditovaný psychoterapeutický výcvik pro výkon psychoterapie)

20 Individuální a skupinová psychoterapie
Vyšší odborný adiktologický pracovník s akreditovaným psychoterapeutickým výcvikem, splňujícím požadavky Evropského certifikátu pro psychoterapii. Standardně je požadována supervize. Dle metodiky: Seznam a definice výkonů drogových služeb (NMS, 2006)

21 Adiktolog a psychoterapie I.
Rozpor mezi zdravotnickou legislativou a Metodickým pokynem NMS (2006) Psychoterapie jako taková ve zdravotnické legislativě ČR zakotvena není Definována v podzákonných normách, je specializace v systematické psychoterapii, přístupná pouze atestovaným psychiatrům a klinickým psychologům + výkony v Seznamu zdravotních výkonů Tzv. systematická psychoterapie je jedinou možnou aplikací psychoterapie ve zdravotnictví, a nejen ve zdravotnictví, dokonce jediným přípustným použitím pojmu „psychoterapie“ vůbec. Adiktolog, zdrav.sestra a jiné profese běžně přijímání do akreditovaných PST výcviků Štrasburská deklarace o psychoterapii (1990): odborné provádění psychoterapie nesvazuje s povoláním psychiatra či klinického psychologa Adiktolog (a ostatní profese) – mohou poskytovat jinou než systematickou psychoterapii?

22 Adiktolog a psychoterapie II.
Bc., Mgr,. PhD. vzdělávání v adiktologii Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu, tj. registrace Absolvování akreditovaného komplexního vzdělávání v psychoterapii Specializovaná či zvláštní odborná způsobilost (Koncepce vzdělávání v adiktologii, 2014)

23 Závěr psychoterapie je podstatná součást léčby a závislým je aktuálně špatně dostupná adiktolog by měl být po adekvátním proškolení (pregrad. vzdělávání, komplexní PT výcvik, specializační vzdělávání...) kompetentní poskytovat psychoterapii cíl: psychoter. péči (v požadované kvalitě) závislým co nejvíce rozšířit a zdostupnit - legislativně, na úrovni vzdělávání a praktické přípravy adiktologů.

24 Použitá literatura: Kalina, K. (2013). Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. Praha: Grada Publishing. K. Kalina, J. Libra, M. Miovský, J. Roubal: Návrh pro diskusi o věcném záměru zákona o psychoterapii, časopis Psychoterapie 2013 / 2) Kryl, M. (2008). Etická úskalí v psychoterapii. Psychiatrická prax 9 (5). 256 – 258. Macek Z. (2012). Co přineslo setkání Psychoterapie legální nelegální? legalni-nelegalni Mravčík, V., Kiššová, L., Chmelová, E., Dárek, D. (2014). Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce Úřad Vlády ČR. MZČR, Strategie reformy psychiatrické péče (2013). Národní monitorovací středisko. (2006). Seznam a definice výkonů drogových služeb. Úřad vlády ČR. Písemný záznam z Konference o budoucnosti české psychoterapie, Psychiatrická péče, ÚZIS 2012 Vybíral, Z. (2008). Psychoterapie jako samostatný obor na FSS – v kontextu diskusí o psychoterapii v ČR a v Evropě https://www.fss.muni.cz/static/1257/psychoterapie.pdf Vymětal, J. (2009). Obecná psychoterapie. Praha: Grada. Vymětal, J. (2010). Úvod do psychoterapie. Praha: Grada


Stáhnout ppt "Psychoterapie poskytovaná adiktologem – troufalost nebo nutnost?"

Podobné prezentace


Reklamy Google