Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZEFEKTIVNĚNÍ PŘECHODU ABSOLVENTŮ UPOL DO PRAXE, REG. Č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 1.DOHODA O PARTNERSTVÍ 2. OPERAČNÍ PROGRAMY V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZEFEKTIVNĚNÍ PŘECHODU ABSOLVENTŮ UPOL DO PRAXE, REG. Č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 1.DOHODA O PARTNERSTVÍ 2. OPERAČNÍ PROGRAMY V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 -"— Transkript prezentace:

1 ZEFEKTIVNĚNÍ PŘECHODU ABSOLVENTŮ UPOL DO PRAXE, REG. Č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 1.DOHODA O PARTNERSTVÍ 2. OPERAČNÍ PROGRAMY V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 - 2020 Univerzita Palackého v Olomouci Mgr. Radek Augustin

2 PROGRAMOVÉ DOKUMENTY Programování je jedním ze základních prvků Strukturálních fondů. Týká se přípravy víceletých rozvojových plánu a realizuje se v několika fázích. Výsledek přebírají veřejné a soukromé instituce, které ho po obsahové stránce vykonávají – de facto je to smlouva mezi Evropskou komisí a členskou zemí o využívání poskytnutých prostředků. Dva hlavní principy: 1.Podpora je poskytována ve střednědobém horizontu (na rozdíl od českých jednoletých titulů) => jistota podpory na celé sedmileté období 2.Promyšlená systémová a dlouhodobá strategie podpory zaostalých regionů Úrovně dokumentů v ČR -Dohoda o partnerství -Operační programy

3 DOHODA O PARTNERSTVÍ Tříletý proces vyjednávání Přípravu na programové období 2014-2020 koordinuje MMR, spolupracuje však s partnery na národní i regionální úrovni a přispívá tak k naplňování principu partnerství. 2011 - vláda projednala dokument s názvem „Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013“ 2012 – vláda schválila „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů Společného strategického rámce“

4 DOHODA O PARTNERSTVÍ 12. 6. 2013 vláda ČR projednala 1. verzi Dohody o partnerství Na konci roku 2013 byla vládě předložena informace o aktuálním stavu přípravy Dohody o partnerství a programů pro programové období 2014 - 2020 6. 2. 2014 návrh Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 spolu s přílohou kapitoly 2.3: Hodnocení naplňování předběžných podmínek včetně SEA dokumentace posouzení jejích vlivů na životní prostředí předán MŽP - proběhlo veřejné projednávání – MŽP po té dalo stanovisko k posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.

5 9. 4. 2014Schválení Dohody o partnerství vládou ČR 17. 4. 2014Oficiální zaslání Dohody o partnerství Evropské komisi 27. 5. 20145. jednání Rady pro ESI fondy 24. 6. 2014Obdržení oficiálních připomínek EK 24. 6. 2014Rozeslání připomínek EK řídicím orgánům a partnerům k vyjádření 27. 6. 2014Termín pro vyjádření partnerů k připomínkám EK 30. 6. – 2. 7. 2014Zpracování vypořádání připomínek EK a konsolidace reakcí partnerů 3. 7. 2014 Jednání Pracovní skupiny pro přípravu Dohody o partnerství k vypořádání připomínek EK 4. 7. 2014 Zaslání souhrnné reakce na připomínky Evropské komisi (podklad pro jednání s EK) průběžněAktualizace a úpravy Dohody o partnerství 10. 7. 2014Jednání s EK v rámci formálního dialogu do 21. 7. 2014Dopracování vypořádání připomínek EK dle výstupů z jednání a zaslání EK 11.8.2014Odeslána finální verze Dohody o partnerství EK 26. 8. 2014EK Schválila Dohodu o partnerství

6 DOHODA O PARTNERSTVÍ Tříletý proces vyjednávání Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 Co obsahuje tato Dohoda? Představuje základ pro čerpání evropských prostředků z nového období 2014 - 2020 Dokument – 217 s. Zajištění provázanosti se strategií Evropa 2020 Opatření k zajištění učinné implementace Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy Opatření k zajištění efektivní implementace Dohody a programů

7 DOHODA O PARTNERSTVÍ Příklady z textu: Analýza disparit, rozvojových potřeb a růstového potenciálu (Infrastruktura s. 46) Systémové zkušenosti z období 2007-2013 (s.107) Priority České republiky (s.110) Zdůvodnění výběru tématických cílů (s.117 – konkurenceschopnost ekonomiky) Seznam programů pro jednotlivé Cíle s orientačními příděly fin. prostředků na každý rok (s.145) Souhrn akcí směřujících k snížení administrativní zátěže (s.191)

8 PROGRAMY -Cíle projektu v souladu s cíli některého z operačních programů -Konečný příjemce - ty subjekty které podporu poskytují -Konečný uživatel - subjekty které obdrží dotaci a realizují projekt -Program má své specifické cíle, které promítá do jednotlivých priorit a oblastí podpory -V rámci zvolené oblasti podpory musí být zajištěn soulad se stanovanými podmínkami, jež se vztahují k podporovaným aktivitám, cílovým skupinám a možným příjemcům podpory

9 PROGRAMY -Při jednáních o víceletém finančním rámci na období 2014- 2020 se ČR podařilo vyjednat celkově 23,95 mld. EUR včetně prostředků na společnou zemědělskou politiku a rybářství a bez programů nadnárodní a meziregionální spolupráce. -Na strukturální fondy (Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a Evropský sociální fond (ESF)) a Fond soudržnosti (FS) se vyjednalo 23,1 mld. EUR. -Strukturální fondy (ESI fondy) budou čerpat ze dvou Cílů:  Investice pro růst a zaměstnanost, které se člení do 3 kategorií (všechny regiony NUTS 2 s výjimkou Prahy) a rozvinutější regiony – region HM Praha.  Evropská územní spolupráce

10 PROGRAMY Z celkových přidělených prostředků na Politiku soudržnosti pro ČR (ESI fondy) ve výši 23,1 mld. EUR připadá:  1,1 mld. EUR na prostředky převedené do Nástroje pro propojení Evropy (CEF)  Částka 22 mld. EUR se bude přerozdělovat na operační programy, z toho: o 15,7 mld. EUR ze strukturálních fondů, o 6,3 mld. EUR z Fondu soudržnosti. V rámci jednání o programovém období 2014-2020 si ČR vyjednala dále:  2,28 mld. EUR na rozvoj venkova a prostředky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV),  31,1 mil. EUR na rybářskou politiku z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF). Z obálky na ESF jsou vyčleněny prostředky ve výši 23,3 mil. EUR na Fond evropské pomoci (FEAD).

11 PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ Oproti programovému období 2007-2013 dojde k významné redukci počtu operačních programů (OP), jejichž prostřednictvím budou čerpány prostředky SF/FS. Z dosavadních 22 programů bude celkový počet snížen na 14: 8 národních operačních programů, 5 programů přeshraniční spolupráce 1 program nadnárodní spolupráce Dále jsou to programy Program rozvoje venkova a OP Rybářství, programy meziregionální spolupráce aj.

12 PROGRAMY Pro ČR je zásadní : snížení nároků na spolufinancování z národních veřejných rozpočtů, zejména ze státního rozpočtu, zvýšení zapojení příjemců ve srovnání s programovým obdobím 2007-2013 do spolufinancování projektů

13 PROGRAMY S cílem splnit podmínku snížení zapojení veřejných rozpočtů do spolufinancování v programovém období 2014-2020 se bude podíl pomoci pro všechny prioritní osy operačních programů vztahovat k celkovým způsobilým výdajům, kdy do výpočtu míry spolufinancování budou zahrnuty i soukromé výdaje. Týká se to: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) OP Životní prostředí (OP ŽP) OP Zaměstnanost (OP Z) Integrovaný regionální operační program (IROP) OP Praha – pól růstu ČR (OP PPR)

14 PROGRAMY Bude zachován systém způsobilých veřejných výdajů v případě operačních programů, které mají velmi omezené soukromé zdroje spolufinancování. Týká se to: OP Doprava (OP D) OP Technická pomoc (OP TP) Ke způsobilým veřejným výdajům se vztahuje míra spolufinancování rovněž u Programu rozvoje venkova a u OP Rybářství 2014-2020. Dle odhadů MF bude na národní spolufinancování zapotřebí v programovém období 2014-2020 vynaložit minimálně 4,8 mld. EUR, tj. minimálně 125 mld. Kč.

15 PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ NA ÚZEMÍ MÉNĚ ROZVINUTÝCH REGIONŮ Organizační složky státu a příspěvkové organizace státu EU podílNárodní podíl** Celkem EFRR, ESF, FSStátní rozpočetPříjemce 85 %15 %0 %100 % Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení EU podílNárodní podíl Celkem EFRRStátní rozpočetPříjemce 85 %max. 5 %min. 10 %100 % Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení EU podílNárodní podíl Celkem ESFStátní rozpočetPříjemce 85 %max. 10 %min. 5 %*100 % Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace EU podílNárodní podíl Celkem EFRR, FSStátní rozpočetPříjemce 85 %max. 5 %min. 10 %100 % Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace EU podílNárodní podíl Celkem ESFStátní rozpočetPříjemce 85 %max. 10 %min. 5 %100 % Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace EU podílNárodní podíl Celkem EFRR, ESFStátní rozpočetPříjemce 85 %max. 10 %min. 5 %100 % Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost EU podílNárodní podíl Celkem EFRR, ESFStátní rozpočetPříjemce 85 %max. 10 %min. 5 %*100 % Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích EU podílNárodní podíl Celkem EFRR, ESF, FSStátní rozpočetPříjemce 85 %0 %min. 15 %100 %

16 OPERAČNÍ PROGRAMY

17

18 Pro fondy EFRR, FS a ESF - Cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“ jsou navrženy 1.OP „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ (OP PIK) - řízený MPO 2.OP „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ (OP VVV) – řízený MŠMT 3.OP „Doprava“ (OP D2) - řízený MD 4.OP „Zaměstnanost“ (OP Z) - řízený MPSV 5.OP „Životní prostředí“ (OP ŽP) - řízený MŽP 6.„Integrovaný regionální operační program“ (IROP) - řízený MMR 7.OP „Praha - pól růstu ČR“ (OP PPR) - řízený Magistrátem hlavního města Prahy 8.OP Technická pomoc

19 OPERAČNÍ PROGRAMY Pro EFRR Cíle „Evropská územní spolupráce“ jsou navrženy 1.OP přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou 2.OP přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou 3.OP přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou 4.OP přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou 5.OP přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 6.OP nadnárodní spolupráce Central Europe 7.OP ESPON 2020 8.OP pro meziregionální spolupráci (Program INTERREG EUROPE a INTERACT III)

20 OP „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ (OP PIK) Řídící orgán MPO Program je připravován za účelem rozvoje ekonomiky založené na znalostech a inovacích, podpora konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiky méně náročné na zdroje a podpora ekonomiky s vysokou zaměstnaností v období 2014-2020. Rozpočet programu Celkový rozpočet programu představuje cca 4,316 mld EUR, z toho: 85% z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 15% národní spolufinancování programu (ze státního rozpočtu ČR)

21 OP „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ (OP PIK)

22 OP „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ Řídící orgán MŠMT Cílem OP je přispět ke strukturálnímu posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR Rozpočet programu - OP VVV bude financován ze dvou fondů: z Evropského sociálního fondu (ESF) z Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR) Celkový rozpočet činí 3 288 582 404 EUR: 2 779 600 572 EUR z fondů EU 508 981 832 EUR je národní spolufinancování

23 OP „Výzkum, vývoj a vzdělávání“

24 OP ZAMĚSTNANOST Řídící orgán MPSV Operační program vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu (ESF) v období 2014- 2020. OP kombinuje prostředky obou kategorií regionů v ČR, méně rozvinutých regionů (celá ČR bez Prahy), i více rozvinutých regionů (Praha). Celkový rozpočet programu představuje cca 2,569 mld. EUR, z toho: 2,136 mld. EUR jsou prostředky z Evropského sociálního fondu a Iniciativy EU na podporu zaměstnanosti mládeže, zbývajících cca 433 mil. EUR pak představuje národní spolufinancování.

25 OP ZAMĚSTNANOST

26 OP DOPRAVA Řídící orgán MD Nástroj pro naplňování strategických investičních potřeb a řešení klíčových problémů v sektoru dopravy v ČR v rámci realizace investičních priorit politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU pro období 2014-2020. Rozpočet programu OP D2 bude financován ze dvou fondů: z Fondu soudržnosti (FS) z Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR) OPD2 činí 5,524 mld. EUR, z toho: 4,696 mld. EUR bude hrazeno z FS či EFRR 829 mil. EUR z národních veřejných zdrojů

27 OP DOPRAVA

28 OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Řídící orgán MŽP Cílem OP je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. OPŽP bude financován ze dvou fondů: z Fondu soudržnosti (FS) z Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR) OPŽPčiní 2 565 439 018 EUR (FS a EFRR) 374 824 020 EUR z EFRR 2 190 614 998 EUR z FS 15% spolufinancování programu bude zajištěno koncovým příjemcem

29 OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

30 INTEGROVANÝ OP Řídící orgán MMR IROP integruje rozvojové priority obcí, měst a regionů a související priority celostátní povahy při zohlednění jejich specifik a požadavků na tematickou a územní koncentraci Rozpočet programu: Integrovaný regionálního operační program (IROP) bude financován z Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR) Celková alokace IROP činí 5 522, 5 mil. EUR: 4 725, 3 mil. EUR bude hrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 642, 3 mil. EUR z národních veřejných zdrojů, 154,9 mil. EUR ze soukromých zdrojů příjemců finanční podpory

31 INTEGROVANÝ OP

32 OP „PRAHA - PÓL RŮSTU ČR“ (OP PPR) Řídící orgán Magistrát hlavního města Prahy Mezi intervence a oblasti, které budou v dalším období pro Prahu určující a které budou podporovány prostřednictvím OP PPR, patří využití: kvalitního lidského a inovačního potenciálu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, podpora malých a středních podniků, energetické úspory a podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství, podpora vzdělávání a rovných příležitostí. Základním pilířem je podpora inteligentního růstu prostřednictvím dosahování specifických cílů obsažených v prioritních osách PO 1, PO 4.

33 OP „PRAHA - PÓL RŮSTU ČR“ (OP PPR) Podpora je nastavena pro účely synergických a komplementárních efektů nejvíce relevantních potřeb socioekonomického rozvoje pražského regionu za předpokladu respektování a upřednostňování integrovaného charakteru intervencí. Rozpočet programu OP PPR je navržen jako multifondový a jeho intervence budou podpořeny z ESF a EFRR. Celkový rozpočet programu představuje cca 201 590 104 EUR, z toho: 47 978 445 EUR z ESF 153 611 659 EUR z EFRR v celkové výši 201 590 104 EUR

34 OP „PRAHA - PÓL RŮSTU ČR“ (OP PPR)

35 OP TECHNICKÁ POMOC Řídící orgán MMR Má podpůrný charakter a zaměřuje se na nastavení prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních programů. Cílem je hlavně podpora činností, které k jejich naplňování budou nepřímo přispívat. Rozpočet programu Financován z Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR). Výše přidělených finančních prostředků je omezena 4 % alokace ESIF a nesmí přesáhnout 10 % EFRR. V souladu s Dohodou o partnerství je alokováno 1,87 % prostředků z EFRR, což činí 223 704 582 EUR.

36 OP TECHNICKÁ POMOC

37 OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI ČR A POLSKOU REPUBLIKOU Řídící orgán MMR Program je součástí cíle Evropská územní spolupráce (EÚS), který je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR). Jediným programem cíle EÚS, jehož řídící orgán je v České republice. Územní vymezení programu ležícím při společné česko-polské hranici.  V ČR se jedná o kraje: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský.  V Polsku pak části vojvodství Dolnoslezského a Slezského a celé vojvodství Opolské. Rozpočet programu resp. výše příspěvku z EFRR na program činí 226,2 mil. EUR. Míra spolufinancování z EFRR činní 85%.

38 OP ČR - PL

39 OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A ČR Řídící orgán Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Na území ČR spravován MMR, které je Národním koordinátorem programu. OP se zaměří na vyhodnocení vnitřního potenciálu ve prospěch vyváženého rozvoje území. Klíčové oblasti přeshraniční spolupráce proto budou: Rozvoj regionální ekonomické struktury Lidské zdroje Přírodní a kulturní dědictví Životní prostředí Administrativní kapacity regionálních a místních samospráv Rozpočet programu Rozpočet programu, resp. výše příspěvku z EFRR na program činí 90,1 mil. EUR. Míra spolufinancování z EFRR činní 85%.

40 OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A ČR

41 OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI RAKOUSKOU REPUBLIKOU A ČR Řídící orgán Spolkové kancléřství. Institucionální rámec pro vnitrostátní koordinaci politiky soudržnosti stanovuje Rakouská konference o územním plánování (ÖROK). Na území ČR spravován MMR, které je Národním koordinátorem programu. Rakousko-český přeshraniční region je tvořen: v Rakousku Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf; v České republice Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj. Rozpočet programu resp. výše příspěvku z EFRR na program činí 97,8 mil. EUR. Míra spolufinancování z EFRR činní 85%.

42 OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI RAKOUSKOU REPUBLIKOU A ČR

43 OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI SVOB.STÁTEM BAVORSKO A ČR Řídící orgán Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie. Na území ČR spravován MMR, které je Národním koordinátorem programu. Svobodný stát Bavorsko a Česká republika jsou součástí Strategie Evropské unie pro dunajský region. Oba státy aktivně podporují Dunajskou strategii, která: zahrnuje 8 členských států EU a 6 nečlenských států, ustanovuje intenzivnější koordinaci a spolupráci mezi sousedními státy na všech úrovních. Těžiště dotačních opatření v dunajském regionu bude spočívat speciálně v novém programu Dunaj v rámci nadnárodní oblasti spolupráce. Rozpočet programu resp. výše příspěvku z EFRR na program činí 103,3 mil. EUR. Míra spolufinancování z EFRR činní 85%.

44 OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI SVOB.STÁTEM BAVORSKO A ČR

45 OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI SVOB.STÁTEM SASKO A ČR Řídící orgán Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství. Na území ČR spravován MMR, které je Národním koordinátorem programu. Na české straně zahrnuje programové území kraje Karlovarský, Ústecký a Liberecký. Saská část je tvořena okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz- Osterzgebirge, Bautzen, Görlitz a samostatnými městy Dresden a Chemnitz. Celková plocha zájmového území je 26 796 km². Rozpočet programu - Celková alokace na nové období je 157.967.069 EUR. Míra spolufinancování z EFRR činní 85 %.

46 OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI SVOB.STÁTEM SASKO A ČR

47 OP NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE CENTRAL EUROPE Řídící orgán Město Vídeň, Municipal Department for European Affairs - Na území ČR spravován MMR Strategie programu CENTRAL EUROPE 2020 (CE 2020) se zaměřuje na územní výzvy, kterým společně čelí oblast spolupráce, a posiluje její rozvojový potenciál. V rámci programu spolupracuje devět členských států EU včetně všech regionů České republiky, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska, osmi německých spolkových a devíti italských regionů. Program bude mít větší přínos pro rozměr inteligentního a udržitelného růstu, než pro rozměr začleňování. Odkazy na výzkum a vývoj a na energetiku / změny klimatu se zdají být nejsilnější, ale vzhledem k integrované a katalytické povaze programů NNS lze očekávat i efekty v oblasti cílů na poli zaměstnanosti / vzdělávání a boje proti chudobě.

48 OP NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE CENTRAL EUROPE Rozpočet programu Celkový rozpočet programu činí 298 987 025,44 EUR, přičemž příspěvek EFRR činí 246 581 112,00 EUR. Míra spolufinancování dosahuje: až 80 % v případě partnerů z Itálie, Německa a Rakouska, až 85 % v případě partnerů z České republiky, Chorvatska, Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska.

49 OP NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE CENTRAL EUROPE

50

51 www.strukturalni-fondy.czwww.strukturalni-fondy.cz, www.mmr.czwww.mmr.cz Národní rozvojový plán 2007-2013 Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013 Programové a jiné dokumenty operačních programů + weby König a kol. – Učebnice evropské integrace Marek, D. – Kantor, T. – Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie Wokoun, R. – Česká regionální politika Marek, D. – Baun, T. – EU Cohesion Policy after Enlargement. Basingstoke 2008


Stáhnout ppt "ZEFEKTIVNĚNÍ PŘECHODU ABSOLVENTŮ UPOL DO PRAXE, REG. Č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 1.DOHODA O PARTNERSTVÍ 2. OPERAČNÍ PROGRAMY V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 -"

Podobné prezentace


Reklamy Google