Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana půdy, ochrana lesa, ochrana přírody a krajiny I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana půdy, ochrana lesa, ochrana přírody a krajiny I."— Transkript prezentace:

1 Ochrana půdy, ochrana lesa, ochrana přírody a krajiny I.
PŽP 10 15. Listopadu 2005 Ochrana půdy, ochrana lesa, ochrana přírody a krajiny I.

2 Ochrana půdy – pojem, cíle, prameny
Pojem půda – v ochraně především jako úrodná (kulturní) vrstva zemské kůry, kterou je žádoucí uchovat nezhoršenou na co největší ploše zemského povrchu. Proto je chráněna především půda zemědělská a lesní. Příčiny a cíle ochrany – používání půdy k účelům bez vegetačního krytu (především výstavba), zhoršování užitných vlastností půdy znečišťováním, mechanické poškozování úrodné vrstvy, ubývání až ztráta této vrstvy ( eroze, výstavba atd.). Snaha zmírnit úbytky ploch zemědělské a lesní půdy na nezbytné minimum a zabránit nebo aspoň zmírnit ohrožování a poškozování půdy, s negativními dopady též na ochranu vod a ochranu přírody a krajiny. Prameny právní úpravy - vedle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a lesního zákona, v nichž je těžiště ochrany, též stavební zákon č.50/1976 Sb., v platném znění, zákony o posuzování vlivů na životní prostředí č.100/2001 Sb., zákon o vodách č.254/2001 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb., zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech č.139/2002 Sb. a některé další.

3 Ochrana půdy – ZPF a PUPFL
Ochrana zemědělského půdního fondu ( zákon č.334/92 Sb. v platném znění) a ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (lesní zákon č.289/1995 Sb., v platném znění). Společný základ k použití pro jiné účely jen v nebytných případech, v co nejmenší míře a na nezbytnou dobu (dočasné a trvalé odnětí) vyžaduje se k němu souhlas či rozhodnutí příslušného úřadu za odnětí pro jiné účely se zásadně platí (poplatek, odvod) ochrana úrodné vrstvy půdy před škodlivými vlivy následná rekultivace ploch dočasně odňatých pro jiné účely

4 Specifika právní úpravy ochrany zemědělského půdního fondu
povinnosti při hospodaření na zemědělské půdě regulace změn kultur(druhů) zemědělské půdy Kategorizace kvality půdy povinnosti v územním plánování povinnosti při stavební, těžební a průmyslové činnosti (např. skrývka úrodné vrstvy atd.) k odnětí se vyžaduje souhlas orgánu ochrany, na který se však nevztahuje správní řád souhlas k odnětí se nevyžaduje v případech uvedených v § 9 odst.2 zákona odvody za odnětí se vyměřují po právní moci územního rozhodnutí na územním rozhodnutí závisí změna zemědělské půdy na jiný druh i opačný postup

5 Specifika ochrany lesních pozemků (pozemků určených k plnění funkcí lesa, PUPFL)
dvoufázový postup při odnímání těchto pozemků pro jiné účely nebo při omezování jejich využití souhlas k územnímu rozhodnutí podle § 13 zákona rozhodnutí o odnětí podle § 16 zákona po právní moci územního rozhodnutí

6 návrh pozemkových úprav obsahuje i opatření k ochraně ŽP, tedy i půdy
Ochrana půdy při pozemkových úpravách podle zákona č.139/2002 Sb. a v ochraně vod a v ochraně přírody a krajiny návrh pozemkových úprav obsahuje i opatření k ochraně ŽP, tedy i půdy požadavky ochrany jsou v řízení o pozemkových úpravách uplatňovány většinou prostřednictvím dotčených orgánů státní správy  Ochrana půdy v ochraně vod a v ochraně přírody a krajiny vytváří ji především režim chráněných území a ochranných pásem pro ochranu vod a pro ochranu přírody a krajiny

7 Ochrana lesa Pojem les - lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa, definice § 2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou lesní pozemky a pozemky s lesem související či sloužící lesnímu hospodářství (jiné pozemky), např. zpevněné lesní cesty, lesní pastviny s výjimkou pozemků zastavěných a ZPF Zdroje ohrožování lesů vnější(mimo les) zejména imise, klimatické vlivy Vnitřní, zejména nedodržování povinností při hospodaření v lesích a při užívání lesů veřejností, škůdci, požáry a jinými negativními vlivy Hlavní cíl – zachování existence lesa. Týká se rozlohy lesních pozemků a existence, složení a kvality lesních porostů a zachování příznivého lesního prostředí   Prameny právní úpravy  Vývoj právní úpravy od lesního zákona z roku 1852 ( platil se změnami do roku 1961). Platná právní úprava – lesní zákon č.289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů (s prováděcími vyhláškami) a s navazujícími zákony jako jsou zejména zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon o vodách č.254/2001 Sb. a zákon o myslivosti č.449/2001 Sb.

8 Ochrana lesa - prostředky
Kategorizace lesů § 6 a následující lesy ochranné, rozhodnutím, vysokohorské lesy, kleče ad. lesy zvláštního určení ze zákona v ochranných pásmech a na území NP a NPR, rozhodnutím při převaze mimoprodukčního veřejného zájmu nad produkčním lesy hospodářské (ostatní) Lesy pod vlivem imisí povinnosti vlastníků(nájemců) při hospodaření v lesích se vztahují k obnově a výchově lesních porostů dodržování pravidel při těžbě dříví a lesní dopravě dodržování režimu hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení vedení lesní hospodářské evidence zvláštní povinnosti vlastníků se týkají ochrany lesa před škodlivými činiteli – před škůdci( bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů), před požáry, ale též zvyšovat odolnost a stabilitu lesa např. druhovou skladbou dřevin. Patří sem i ochrana lesa před zvěří a před znečišťujícími látkami. Lesnické plánování (oblastní plány rozvoje lesa, lesní hospodářské plány a osnovy) koncepční prostředky hospodaření, které vychází z požadavků na zajištění ochrany lesa

9 Ochrana lesa – prostředky - pokračování
Ekonomické nástroje uplatňované při ochraně lesa náhrady zvýšených nákladů příspěvky Každý má právo vstupovat do lesa a sbírat plody a suchou na zemi ležící klest pro vlastní potřebu (obecné užívání je ze zákona věcným břemenem vlastníka) Povinnosti při obecném užívání lesů zákazy některých činností, § 20 Možnost omezení vstupu do lesa rozhodnutím na 3 měsíce povinnost řídit se pokyny vlastníka  Dozor v ochraně lesa vykonávají orgány státní správy lesa Česká inspekce ŽP podle zákona č.282/1991 Sb. Lesní stráž dohlíží nad povinnostmi při obecném užívání lesa a oznamuje zjištěné závady a nedostatky vlastníku/správnímu úřadu a je oprávněna zjišťovat totožnost osoby, která porušuje zákon §§ 38, 39 a 39a zákona Odpovědnost v ochraně lesa Za odstranění ekologické újmy odpovídá vždy vlastník Samostatná skutková podstata správního deliktu a trestného činu neoprávněné těžby

10 Ochrana přírody a krajiny
Dále jen OPK Další zkratky Orgán ochrany přírody OOP Zákon o ochraně přírody a krajiny ZOPK

11 OPK v mezinárodním právu
Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam zvláště jako biotopy vodního ptactva ( , 1971) Každý členský stát je povinen zařadit alespoň 1 mokřad do Seznamu mokřadů mezinárodního významu (10 z ČR) Seznam ohrožených mokřadů, povinnost nahlášení (ČR 3) Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (UNESCO, Paříž, 1972) Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, tzv. CITES (UNEP, Washington,1973) Kontrola a omezení obchodu s živými i mrtvými jedinci, jejich orgány a výrobky z nich 5 000 druhů živočichů a druhů rostlin, kategorizace CITES permit, spolupráce s celními orgány Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (UNEP,Bonn, 1979) Regionální dohody (Eurobats, africko-euroasijští vodní ptáci) Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD, Rio de Janeiro, 1992) Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti Zásada ochrany přírody in situ, ex situ 

12 OPK v mezinárodním právu - pokračování
Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť (Rada Evropy, Bern, 1979) Soustava Smaragd, v ES Natura 2000 Úmluva o boji proti desertifikaci v zemích trpících velkým suchem anebo desertifikací, zejména v Africe (Paříž, 1994) Smlouva o Antarktidě (Washington, 1959), Antarctic Treaty Systém Protokol o ochraně životního prostředí Antarktidy (Madrid 1991) Evropská úmluva o krajině (Florencie, 2000) Hodnocení, plánování, osvěta  Mezinárodní programy Projekt EECONET, Evropská ekologická síť Vyplývá z celoevropské strategie biologické a krajinné rozmanitosti V ČR ÚSES Člověk a biosféra (UNESCO) Vědecké zaměření, biosférické rezervace, regionální spolupráce Ochrana zdrojů, vztah člověka a prostředí

13 OPK v evropském právu Směrnice č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků (Směrnice o ptácích) Ochrana všech druhů ptáků, jejich vajec a hnízd a jejich stanovišť Možné odchylky z důvodu ochrany veřejného zdraví, prevence hospodářských škod ad. Vyhlášení SPA – Special protection Areas – pro ptáky uvedené v příloze Ochrana stanovišť i pro ostatní ptáky Seznam druhů povolených k lovu Prodej, doprava, chov a držení za účelem prodeje a nabídky živých nebo mrtvých ptáků jsou možné jen u stanovených druhů, pokud byli jedinci získáni dovoleným způsobem  Směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Směrnice o stanovištích) Stanoviště a druhy v přílohách Vyhlášení SCI – Sites of Community Importation, Národní seznam, schválení EK Ochrana řízenou péčí

14 OPK v evropském právu - pokračování
Nařízení O zákazu používání nášlapných pastí, CITES, dovoz výrobků z velryb a ostatních kytovců Směrnice Rady 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách Dohled, licence Směrnice Rady 83/129/EHS o dovozu kůží z určitých druhů tuleních mláďat a výrobků z nich odvozených do členských států Výjimka pro úlovky Inuitů

15 OPK - prameny Dříve: zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody
Chráněna byla jen vybraná území Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny § 90 odstavec 4 stanoví specialitu ZOPK ve vztahu k právním předpisům o lesích, vodách, ÚP, ZPF ad. celkem 13krát novelizován, z. č. 218/2004 Sb. (nejvýznamnější – tzv. euronovela) řada na něj navazujících nařízení vlády a vyhlášek MŽP ČR vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona další podzákonné obecně závazné právní předpisy zřizující jednotlivá zvláště chráněná území

16 Obecná OPK (veškerá příroda a krajina)
Územní systémy ekologické stability (ÚSES) § 4 odstavec 1 Významné krajinné prvky (VKP) § 4 odstavec 2 (registrace § 6) Obecná ochrana genofondu (Obecná ochrana rostlin a živočichů §§ 5 a 5a,b) Ochrana dřevin rostoucích mimo les (mimo lesní půdní fond) Ochrana jeskyní (§ 10) a paleontologických nálezů (§ 11) Ochrana krajinného rázu (§ 12)

17 Územní systémy ekologické stability (ÚSES)
Vzájemně propojený soubor ekosystémů udržující přírodní rovnováhu, definice § 3 Tvořen biocentry a biokoridory Cílem je uchování a reprodukce přírody a krajiny Je vytvářen ve veřejném zájmu Vytváří jej orgány územního plánování v součinnosti se subjekty veřejné správy a s vlastníky pozemků Vytvořené plány územních systémů ekologické stability jsou odkladem pro ÚPD, LHP a další koncepce

18 Významné krajinné prvky
Ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, definice § 3 Přímo ze zákona jsou to všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy Další VKP vznikají rozhodnutím OOP (registrace, pověřený obecný úřad), kdy účastníkem řízení je vlastník, oznamuje se nájemci dotčeného pozemku, stavebnímu úřadu a obci Při užívání nesmí být narušena funkce VKP K činnostem, které mohou poškodit (zničit) VKP (například umisťování staveb, pozemkové úpravy, odvodňování pozemků) je třeba závazného stanoviska OOP (pověřený obecní úřad)

19 Obecná ochrana genofondu
Druhy rostlin a živočichů nesmí být ničeny, poškozovány, sbírány či odchytávány v míře, která by mohla vést k jejich ohrožení vymizením, degenerací, neschopností k rozmnožování, zániku populace nebo zničení ekosystému Využívání (včetně hubení) je možné jen pokud jej připouští jiné právní předpisy, aniž by byla ohrožena schopnost přežití jednotlivých populací Zakázané způsoby, metody a prostředky odchytu a zabíjení Fyzické a právnické osoby jsou povinny postupovat při zemědělských, lesních a stavebních pracích, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a úhynu či zraňování živočichů za použití dostupných technických a ekonomických prostředků, které může OOP uložit K záměrnému rozšíření geograficky nepůvodního druhu a k záměrnému křížení a rozšiřování křížence je nezbytné povolení OOP §§ 5a a 5b ochrana volně žijících ptáků Zákaz usmrcování, odchytu, významného úmyslného vyrušování, poškozování hnízd a sběr vajec Nevztahuje se na lov ptáků podle předpisů o myslivosti a chov ptáků, kteří jsou lovnou zvěří Rozhodnutí/vyhláška o odchylném postupu obsahují důvody, podmínky, kontroly,metody, druhy a množství ptáků Povinnost ochranných prostředků při budování nebo rekonstrukci vedení vysokého napětí nad zemí

20 Ochrana dřevin rostoucích mimo les
Pokud nepodléhají přísnější ochraně Zákaz ničení a poškozování Povinnost péče vlastníků pozemků, OOP může uložit provedení zásahu Zákaz kácení bez povolení s výjimkou Zdravotních, pěstebních, bezpečnostních důvodů, kdy postačí ohlášení 15 dnů předem, OOP může zakázat Dřevin na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob u stromů s velikostí a charakteristikou stanovenou prováděcím právním předpisem Dřevin, jejichž stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, ohlášení zásahu K povolení musí být závažné důvody OOP může ke kompenzaci ekologické újmy uložit v povolení přiměřenou náhradní výsadbu a následnou péči (5 let) Není-li uložena náhradní výsadba, zaplatí ten, kdo kácí z důvodu výstavby, odvod

21 Ochrana neživé přírody §§ 10 a 11 zákona
Jeskyně jsou podzemní prostory vzniklé působením přírodních sil včetně jejich výplní a přírodních jevů v nich, chráněny jsou i související jevy na povrchu Zákaz ničení, poškozování, úprav a jakýchkoliv změn dochovaného stavu, výjimka Povolení pro průzkum nebo výzkum Objev jeskyně při dobývání nerostných surovin a při geologických pracích musí být ohlášen OOP (zastavení činnosti) Ochrana paleontologických nálezů Souhlas k vývozu Umožnění průzkumu, zdržení se činnosti

22 Ochrana krajinného rázu
Přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti Ochrana před činností snižující hodnotu Povinnost provádět zásahy (umisťovat a povolovat stavby) s ohledem na VKP, ZCHÚ, kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy v krajině K činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nutný souhlas orgánu ochrany přírody OOP může zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení využití území


Stáhnout ppt "Ochrana půdy, ochrana lesa, ochrana přírody a krajiny I."

Podobné prezentace


Reklamy Google