Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní úprava ochrany půdy a lesa. 1. Půda samostatný přírodní útvar vzniklý z povrchových zvětralin zemské kůry a z organických zbytků za působení půdotvorných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní úprava ochrany půdy a lesa. 1. Půda samostatný přírodní útvar vzniklý z povrchových zvětralin zemské kůry a z organických zbytků za působení půdotvorných."— Transkript prezentace:

1 Právní úprava ochrany půdy a lesa

2 1. Půda samostatný přírodní útvar vzniklý z povrchových zvětralin zemské kůry a z organických zbytků za působení půdotvorných faktorů

3 Funkce půdy zásobárna vody, filtrační funkce růst rostlin, produkce potravin stavební materiály, suroviny koloběh látek, základní článek potravního řetězce genetická banka mikroorganismů stavební činnost, rekreace archeologická naleziště

4 Negativní změny půdy eroze půd ztráta organické hmoty degradace půdní struktury acidifikace půd kontaminace půd zabírání pozemků znečišťování půdy

5 Zásady ochrany půdy ochrana ekologických funkcí půdy zvýšená ochrana některých částí půdy prevence racionální hospodaření

6 2. Předmět právní ochrany zemědělský půdní fond –zemědělská půda –půda dočasně neobdělávaná –rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže –nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby pozemky určené k plnění funkcí lesa půda jako součást jiných složek ŽP

7 Cíle ochrany ZPF snížit úbytek zemědělské půdy vytvořit předpoklady pro návratnost odňatých nebo nevyužívaných pozemků pečovat o úrodnost a kvalitu zemědělské půdy zabránit nebo omezit ohrožování a poškozování ekologických funkcí půdy

8 3. Právní úprava Mezinárodní právní úprava –Úmluva OSN o boji proti desertifikaci (53/2002 Sb. m. s.) –Světová charta o půdě Komunitární právní úprava –Evropská charta o půdě

9 3. Právní úprava - vnitrostátní Vnitrostátní právní úprava a) právní předpisy, které chrání půdu tím, že vytvářejí předpoklady a podmínky pro využívání území v limitech ekologické únosnosti - stavební zákon - zákon o posuzování vlivů na ŽP - zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech b) právní předpisy zaměřené na ochranu zemědělské a lesní půdy - zákon o ochraně zemědělského půdního fondu - zákon o lesích - zákon o hnojivech c) právní předpisy, které chrání půdu společně s jinou složkou ŽP, jiným ekosystémem nebo přírodním zdrojem - vodní zákon - zákon o ochraně přírody a krajiny - horní zákon - zákon o odpadech

10 4. Nástroje ochrany a) administrativní –rozhodnutí –souhlasy –ukládání povinností –dozor b) koncepční c) informační d) ekonomické –odvod za odnětí půdy ze ZPF e) sankční –pokuty, opatření k odstranění zjištěných závad f) institucionální – soustava orgánů ochrany ZPF –MŽP –krajské úřady –obecní úřady obcí s rozšířenou působností –pověřené obecní úřady –Správy národních parků –ve vojenských újezdech – zvláštní orgány Ministerstva obrany

11 Rekapitulace ochrana kvantity –stanovení zásad pro použití půdy pro jiné účely –souhlas s odnětím ze ZPF –odvody za odnětí půdy ze ZPF –opatření k předcházení ztrát zemědělské půdy při některých činnostech ochrana kvality –režim hospodaření na zemědělské půdě –změny kultur zemědělské půdy –povinnosti související s odnímáním půdy ze ZPF

12 5. Hlavní instituty v problematice ochrany půdy A) Změny kultur zemědělské a nezemědělské půdy -přeměna nezemědělské půdy na zemědělskou -změna louky nebo pastviny na ornou půdu -rozhodnutí o uložení změny kultury B) Hospodaření na ZPF -podmínky -dozorová a kontrolní činnost OOZPF (odstranění závad)

13 C) Zásady ochrany ZPF subsidiarita minimální narušení organizace ZPF, hydrologických a odtokových poměrů v území a sítě zemědělských cest minimální plocha při odnětí (jen nejnutnější plochu) co nejmenší zatížení obhospodařování ZPF po ukončení nezemědělské činnosti provést rekultivaci podle schváleného plánu

14 D) Odnětí půdy ze ZPF 1. fáze – souhlas orgánu ochrany ZPF; souhlas nabývá platnosti až s platností rozhodnutí vydaného ve 2. fázi 2. fáze –rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů 3. fáze –výše odvodů za odnětí půdy trvalé X dočasné

15 E ) Opatření k předcházení ztrát na rozloze ZPF při některých činnostech I. Při územně plánovací činnosti II. Při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů III. Při zpracování zadání staveb IV. Při stavební, těžební a průmyslové činnosti a při geologickém a hydrogeologickém výzkumu - řídit se zásadami ochrany ZPF - hledat a odůvodnit řešení nejvýhodnější jak z hlediska ochrany ZPF, tak z hlediska ostatních obecných zájmů - vyhodnocovat předpokládané důsledky navrhovaného řešení (ve srovnání s jiným)

16 1. Les národní bohatství účel právního režimu –vytvoření právních, příp. dalších předpokladů pro zachování lesa, péči o něj a jeho obnovu –podpora trvale udržitelného hospodaření v něm hlavní směry ochrany lesa: –ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa –ochrana lesa při hospodaření v nich –ochrana lesa před škodlivými činiteli –ochrana lesa při obecném užívání

17 Funkce Nepříznivé lesavlivy produkční (hospodářské) mimoprodukční (ekologické) civilizační vlivy –imise –změna klimatu –nehospodárné využívání –bezohlednost při užívání –devastace lesních porostů –vysazování monokultur přírodní vlivy –škůdci –nepříznivé povětrnostní podmínky

18 Principy ochrany lesa komplexnost právní regulace vyváženost ochrany zájmů (práv) vlastníků a veřejných zájmů racionalita –trvale udržitelné hospodaření v lesích prevence státní řízení hospodaření v lese demokratizace užívání lesa

19 2. Předmět právní ochrany LES –lesní porosty s jejich prostředím –pozemky určené k plnění funkcí lesa kategorizace lesů –lesy ochranné –lesy zvláštního určení v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů v ochranných pásmech zdrojů léčivých vod na území NP a NPR zájem na mimoprodukčních funkcích > zájem na produkčních funkcích –lesy hospodářské –subkategorie – lesy pod vlivem imisí

20 3. Přehled právní úpravy 1. mezinárodněprávní úprava - Principy hospodaření v lesích - Implementační plán – Ochrana a management přírodních zdrojů 2. komunitární úroveň - Nařízení (ES) č. 2152/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. prosince 2003 týkající se monitoringu lesů a environmentálních vlivů v lesích společenství (Forest Focus) - Nařízení Komise (ES) č. 1602/2002 ze dne 9.září 2002 stanovující podrobná pravidla pro aplikaci nařízení Rady 1999/105/ES týkající se oprávnění členských států zakázat uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh - Nařízení (ES) číslo 2494/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. listopadu 2000 o opatřeních na podporu ochrany tropických lesů a jiných lesů rozvojových zemí a udržitelného hospodaření v nich - Směrnice Rady 1999/105/EHS ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh - SMĚRNICE RADY ze dne 23. ledna 1968 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se třídění surového dříví - ochrana vybraných lesních ekosystémů v rámci OP - přehled účinné lesnické legislativy: www.mze.cz

21 3. vnitrostátní úroveň - z. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - z. č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin - z. č. 282/1991 Sb., o ČIŽP a její působnosti v ochraně lesa - z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - z. č. 254/2001 Sb., vodní zákon - z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti

22 4. Nástroje ochrany 1. ADMINISTRATIVNÍ NÁSTROJE - stanovení práv a povinností, omezení a zákazů - základní povinnosti - ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa - obecné užívání lesů - omezení - povinnosti vlastníka při hospodaření v lesích - lesní hospodářská evidence - § 40 - udělení licence - týká se odborného lesního hospodáře - dozor - MŽP - příslušné orgány státní správy lesa - ČIŽP podle příslušného zákona - lesní stráž

23 2. KONCEPČNÍ NÁSTROJE – LESNICKÉ PLÁNY - upravují hospodaření v lesích A) oblastní plány rozvoje lesů - vyjadřují státní politiku na úseku hospodaření v lesích B) lesní hospodářské plány - vlastníci státních lesů a lesů o výměře větší než 50 ha - pro ostatní – dobrovolnost a) textová část b) hospodářská kniha c) lesnické mapy C) lesní hospodářské osnovy - vlastníci lesů menších než 50 ha, pokud nemají LHP - zpracování hradí stát – forma státní pomoci

24 3. INFORMAČNÍ NÁSTROJE www.lesycr.cz www.mze.cz www.env.cz www.npsumava.cz www.enviweb.cz

25 4. EKONOMICKÉ NÁSTROJE - § 24 odst. 2 - § 36 odst. 3 - § 17, § 18 5. SANKČNÍ NÁSTROJE - přestupky (obecné užívání lesa) - jiná protiprávní jednání – správní delikty

26 6. INSTITUCIONÁLNÍ NÁSTROJE - obecní úřady obcí s rozšířenou působností - kraje (krajské úřady) - Ministerstvo zemědělství - vojenské újezdy:Vojenský lesní úřad

27 5. Hlavní instituty v problematice ochrany lesa ZACHOVÁNÍ LESŮ OBECNÉ UŽÍVÁNÍ LESŮ HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

28 I. Zachování lesů základní povinnosti: –neohrožovat a nepoškozovat lesy + zařízení –nepoškozovat zájmy jiných vlastníků pozemky určené k plnění funkcí lesa: –ochrana preventivní povahy –odnímání pozemků –nutný souhlas orgánu státní správy lesa –řízení na základě žádosti –odnětí trvalé nebo dočasné –řízení o odnětí neprobíhá při umístění zařízení podle § 15 odst. 3 –údaje obsažené v rozhodnutí o odnětí stanoví zákon

29 II. Obecné užívání lesů užívání lesů veřejností stanovení povinností a zákazů sloužících k ochraně lesů při takovém užívání § 20 – zákazy absolutní zákazy, u nichž lze povolit výjimku lesní stráž

30 III. Hospodaření v lesích výsadba lesa mýcení lesa těžba –předmýtní (výchova) –mýtní úmyslná (obnovní) –nahodilá –mimořádná ochrana před škodlivými činiteli (zásada prevence) odborný lesní hospodář

31 IV. Podpora hospodaření v lesích služba finanční příspěvek MZe SFŽP


Stáhnout ppt "Právní úprava ochrany půdy a lesa. 1. Půda samostatný přírodní útvar vzniklý z povrchových zvětralin zemské kůry a z organických zbytků za působení půdotvorných."

Podobné prezentace


Reklamy Google