Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zahraniční vztahy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zahraniční vztahy."— Transkript prezentace:

1 Zahraniční vztahy

2 Zahraniční obchod Rozlišujeme vývoz a dovoz.
Vývoz: roste domácí Y – někdo ze zahraničí si kupuje naše statky Dovoz: klesá domácí Y: peníze použité na dovoz, již nelze použít na domácí statky NX = X-M, NX = čistý export, X = export, M = import Y = C+I+G+NX Základní (keynesiánská) funkce exportu a inportu X = autonomní – závisí na zahraniční poptávce, kterou nejsme schopni ovlivnit, M = Ma+m*Y, Ma = autonomní import = import, který nezávisí na Y, tj. to, co vždy musíme dovést, m*Y = import závislý na domácím HDP, m = mezní sklon k dovozu: o kolik vzroste dovoz, pokud Y vzroste o jednotku Názory na m: - stejné - s růstem Y roste: jsme bohatší a můžeme si kupovat více zahraničních věcí V praxi export a import závisí na řadě faktorů. Změna NX ovlivňuje též NFI (čisté zahraniční investice).

3 NX a NFI NFI = čisté zahraniční investice, NFI = FIH-HIF, FIH = investice zahraničních subjektů v tuzemsku, HIF = investice tuzemských subjektů v zahraničí, kladný rozdíl: získáváme devizové rezervy. Obdobně: NX = X-M, kladný rozdíl: získáváme devizové rezervy.

4 Evidence zahraničních vztahů – platební bilance
Běžný účet (CA): evidence NX dělí se zejména na bilanci zboží a bilanci služeb. Kapitálový účet: evidence některých neekonomických operací, lze v zásadě zanedbat Finanční účet (CF): zejména evidence NFI Platební bilance je de facto účetní dokument (stejně jako rozvaha) zahrnující pohledávky a závazky dané země.Proto musí být účetně vyrovnaná, řeší se účetně tak, že přírůstek devizových rezerv je značen znaménkem mínus, úbytek devizových rezerv znaménkem plus.

5 Rovnováha platební bilance
Říká, že změna NX se projeví v NFI, respektive změna NFI se odrazí v NX. Pokud (dlouhodobě) vyvážíme více než dovážíme, získáváme devizy (devizové rezervy). Tyto devizy neschováváme pod polštářem ani neleží nečině na účtu v bance, ale jsou nějak použity – nikoliv na M (ten je menší než X), ale na HIF. Opačně: pokud (dlouhodobě) více dovážíme než vyvážíme, získávají zahraniční subjekty domácí měnu. Ta není schována pod polštářem ani neleží nečině na účtu v bance, ale je nějak použita – nikoliv na X (X z tuzemska – X je menší jak M), ale na FIH. Dlouhodobě tedy musí platit (vzhledem k tomu, že NX = X-M a NFI = FIH – HIF): NX = - NFI, respektive –NX = NFI Krátkodobě daná rovnost platit nemusí, příslušná měna nemusí být používána na HIF, respektive FIH. Banky si udržují devizové rezervy, tj. část zahraničních peněz leží krátkodobě nečinně – aby byly k dispozici pro případné zahraniční operace. Vzhledem k rozsahu zahraničních operací lze takto udržovat rezervy v řádu desítek mld. příslušné měny.

6 Nominální a reálné kursy
Rozlišujeme: - nominální měnový kurs (kurs ve směnárně, bance …) - reálný měnový kurs: R = E*(Pf/P) R = reálný měnový kurs, E = nominální měnový kurs (ve struktuře: 1 jednotka zahraniční měny = x jednotek domácí měny, např. 1EUR = 30 Kč), Pf= zahraniční cenová hladina, P = domácí cenová hladina Zhodnocení R: -cenové hladiny se nemění, E zhodnocuje (dříve 1EUR = 30 Kč, nyní 1EUR = 25 Kč) - E se nemění, P roste rychleji než Pf. Znehodnocení opačné příčiny.

7 Nominální a reálné kursy – zhodnocení a znehodnocení
Zhodnocení i znehodnocení má vliv, jak na NX, tak na NFI. NX: - zhodnocení: zlevňuje dovoz, zdražuje vývoz, NX a Y klesá. - znehodnocení: zdražuje dovoz, zlevňuje vývoz, NX a Y roste NFI: - zhodnocení činí investice zahraničních subjektů v tuzemsku výhodnější – znamená příliv FIH a vede k růstu hodnoty NFI - znehodnocení: činí investice zahraničních subjektů v tuzemsku méně výhodné a naopak zvýhodňuje investice tuzemských subjektů v zahraničí, znamená vyšší HIF a pokles hodnoty NFI

8 Nabídka a poptávka po měnách I
Pokud nabízím domácí měnu, poptávám zároveň zahraniční měnu. Pokud poptávám domácí měnu, nabízím zároveň zahraniční měnu. Měnu, kterou nabízím, budu nabízet tím více, čím více druhé měny za ní dostávám. Měnu, kterou poptávám, budu poptávat tím více, čím méně druhé měny za ní zaplatím. Cenou měny je právě devizový kurs. Graf křivek nabídky a poptávky po měně. Nabízím a poptávám měnu vyjádřenou na vodorovné ose. Na svislé ose je cena této měny. Používáme přímý záznam (x jednotek domácí měny za 1 jednotku zahraniční měny), takže zkoumáme nabídku a poptávku zahraniční měny.

9 Nabídka a poptávka po měnách II
Mění-li se cena měny, kterou nabízím a poptávám (tj. devizový kurs), pohybujeme se po křivkách nabídky (FS) a poptávky (FD) dané měny. Mění-li se něco jiného, posouvá se některá z křivek. Např. pokud vzroste v ČR HDP, vroste poptávka po zahraničním zboží, takže vzroste poptávka po zahraniční měně (např. EUR). Křivka poptávky po zahraniční měně se potom posune doprava nahoru. Recipročně v grafu nabídky a poptávky po korunách se křivka nabídky Kč posune doleva dolů.

10 Změny nominálního kursu
Pokud je nominální kurs pohyblivý, měla by změna cenových hladin v jednotlivých zemích nominální kurs ovlivnit. Př.: v Česku vzroste na dvojnásobek cenová hladina, v zahraničí se s cenovou hladinou nic nestane. Potom by se při pohyblivém kurzu měl nominální kurs Kč vůči EUR zdvojnásobit. Reálný kurs by potom měl být dlouhodobě na úrovni 1. Je-li reálný kurs menší než 1, je domácí zboží relativně dražší než zboží zahraniční. Je-li reálný měnový kurs vyšší než jedna, je domácí zboží relativně levnější než zahraniční. Potom se ovšem vyplatí do tuzemska dovážet (R <1) nebo vyvážet (R>1). Vyšší dovoz do tuzemska znamená vyšší poptávku po zahraniční měně a znehodnocení domácí měny (nominálního kursu), vyšší vývoz z tuzemska má opačné účinky. V praxi na E i na R působí další faktory.

11 Kurzové systémy Pevný kurz: CB se zavazuje držet kurs vůči cizí měně na určité hodnotě (např. na hodnotě 1EUR = 30 Kč). V praxi: CB se zavazuje držet kurs v malém pásmu kolem určité hodnoty (např. +- 2,5 % okolo 30 Kč za 1 EUR). V současnosti se pevný kurs příliš nepoužívá. Pokud budeme chtít zavést EUR, budeme muset mít 2 roky před zavedením pevný kurs Kč vůči EUR. Pružný/pohyblivý kurs: kurs domácí měny vůči zahraniční měně může nabývat libovolných hodnot (viz současný vývoj Kč vůči EUR, USD, GBP).

12 Pevný kurz I Při pevném kursu musí CB intervenovat, pokud se skutečná hodnota kursu liší od hodnoty, kterou se CB zavázala držet. Při pevném kursu musí CB vždy intervenovat, pokud dochází k tlaku na zhodnocení nebo znehodnocení domácí měny. Intervence znamená: - zvýšení množství peněz v oběhu (CB nakupuje zahraniční měnu, děje se tak, pokud domácí měna zhodnocuje). Toto zvýšení M může vést k inflaci. - snížení množství peněz v oběhu (CB nakupuje domácí měnu, děje se tak pokud domácí měna znehodnocuje). Toto snížení M může vést k poklesu HDP (Y) a růstu nezaměstnanosti (u).

13 Pevný kurz II – výhody a nevýhody
Výhody: - kurz působí jako kotva, nedochází ke zdražování dovážených statků - jistota pro subjekty, mohou jasně kalkulovat s náklady a výnosy, není třeba se zajišťovat, nedochází k růstu nákladů při zahraničních operacích Nevýhody: - CB nemůže provádět samostatnou politiku, nutnost intervenovat může vést buď k inflaci nebo k nezaměstnanosti - pokud zhodnocuje zahraniční měna, na kterou je domácí měna navázána a nejsou předpoklady pro zhodnocování domácí měny, zhoršuje pevný kurs vývoz do ostatních zemí Př.: je pevný kurs 1EUR = 30 Kč. Nechť EUR vůči USD zhodnocuje. Potom koruna vůči USD též zhodnocuje a klesá český vývoz do USA.

14 Co vše působí na NX a NFI Nominální a reálný kurs: - zhodnocení snižuje X a NX, znehodnocení opačné účinky - zhodnocení zvyšuje FIH a NFI, znehodnocení opačné účinky Velikost HDP Obchodní ochranářství Politická a ekonomická stabilita Technologický pokrok Úroková míra (i), respektive úrokový diferenciál mezi domácí a zahraniční úrokovou mírou domácí i nižší než zahraniční i:, tuzemské subjekty investují více v zahraničí, NFI záporné domácí i vyšší než zahraniční i, zahraniční subjekty investují více v tuzemsku, NFI kladné

15 Co vše působí na nominální kurs
Pohyb cenových hladin/inflační diferenciál. Úrokový diferenciál: pokud domácí reálná úroková míra je vyšší než zahraniční reálná úroková míra (tj. úrokový diferenciál je kladný), příliv kapitálu a tlak na zhodnocování měny Saldo obchodní bilance: kladné saldo obchodní bilance znamená, že nabídka zahraničních měn (které drží vývozci) je vyšší než poptávka po zahraničních měnách (které drží dovozci), což vede ke zhodnocování domácí měny, záporné saldo obchodní bilance má opačné důsledky Ekonomický růst: má nejednoznačný vliv. Růst ekonomiky bývá spojován s vyšším růstem dovozu než vývozu a tedy se znehodnocováním domácí měny. Na druhou stranu ekonomický růst zpravidla znamená kladný úrokový diferenciál, což vede k přílivu zahraniční měny a ke zhodnocování domácí měny Operace centrální banky Prodej státního majetku.

16 Parita kupní síly – absolutní verze
Teorie parity kupní síly v absolutní verzi říká, že nominální kurs by měl odpovídat cenovým hladinám příslušných zemí používajících danou měnu. Jinými slovy se tak říká, že reálný kurs by měl být roven 1. Pokud reálný kurs se odlišuje od hodnoty 1, vyplatí do tuzemska dovážet (R <1) nebo vyvážet (R>1). Vyšší dovoz do tuzemska znamená vyšší poptávku po zahraniční měně a znehodnocení domácí měny (nominálního kursu), vyšší vývoz z tuzemska má opačné účinky. Změna nominálního kursu vede ke změně reálného kursu. V praxi se reálný kurs od hodnoty 1 odlišuje. Důvody: - neobchodovatelné zboží - náklady na dopravu, pojištění apod. - úrokový diferenciál mezi domácími a zahraničními i Všechny tyto faktory způsobují, že se nominální kurs nerovná poměru cenových hladin.

17 Parita kupní síly – relativní verze
Říká, že dlouhodobě by se nominální kurs měl vyvíjet podle toho, jak se mění cenové hladiny Roste-li cenová hladina v tuzemsku více než v zahraničí, měla by tuzemská měna znehodnocovat. Roste-li cenová hladina v tuzemsku méně než v zahraničí, měla by tuzemská měna zhodnocovat. Dlouhodobý vývoj devizového kursu lze nejlépe zdůvodnit podle relativní teorie parity kupní síly.

18 Krátkodobé kolísání kursu I
V režimu pružného/pohyblivého kursu je dáno zejména přílivem a odlivem kapitálu Kapitál přichází, pokud je domácí úroková míra vyšší než v zahraničí, odchází, je-li domácí úroková míra nižší než v zahraničí. Příliv kapitálu by měl vést k růstu cen domácích aktiv a poklesu úrokové míry, odliv kapitálu by měl mít opačné důsledky. Příliv kapitálu by měl vést ke zhodnocování domácí měny (zhodnocování zvyšuje výhodnost investice v tuzemsku), odliv kapitálu má opačné důsledky.

19 Krátkodobé kolísání kursu II
Úrokové míry (i) se v jednotlivých zemích liší, v rozdílu je zahrnuto riziko země, nejistota, kulturní a právní prostředí, rozdílné technologie a tedy i produktivita VF a tedy i míra jejich výnosu, atd. (v případě nominální úrokové míry též rozdílné míry inflace v jednotlivých zemích). V praxi: pokud je ČR investory chápána jako více riziková než BRD, budou němečtí investoři investovat jen tehdy, bude-li úroková míra v ČR vyšší než v BRD, rozdíl úrokových měr zde obsahuje prémii za riziko. Pokud ale bude skutečný rozdíl vyšší než prémie za riziko, budou pro německé investory investice v ČR výhodnější než v BRD. Kapitál je v současnosti velmi mobilní, reaguje i na malé změny i. Na druhou stranu zejména vnímání prémie za riziko záleží na přístupu investorů, přičemž různí investoři mohou riziko vnímat jinak, takže i jednotlivých zemí se mohou delší dobu lišit.

20 Přínosy z mezinárodního obchodu
Země by se měly specializovat na produkci toho, v čem mají komparativní výhody, tedy na produkci statků s nejmenšími náklady obětované příležitosti. Pokud se specializují, vyprodukují více, než když se nespecializují. Lze tedy uspokojit více potřeb. U řady produkce platí: produkce se vyplatí teprve, pokud vyrábíme hodně jednotek. Domácí trh může být příliš malý, aby se na něm prodaly všechny vyprodukované jednotky. Potom je třeba, aby šlo vyvážet a jednotky, které nenajdou uplatnění na domácím trhu, našly uplatnění na zahraničních trzích. Pokud vyvážet nejde nebo to jde obtížně, tak: - některé statky neprodukujeme (produkovat pouze pro domácí trh se nevyplatí) - některé statky produkujeme draho V každém případě snižujeme užitek spotřebitele.

21 Obchodní ochranářství
Usiluje o přebytek X nad M, tedy o kladný NX. Formy: cla (zdražují dovážené zboží, takže není konkurenceschopné), dovozní kvóty, další překážky (např. přísné technické a hygienické požadavky). Pokud je NX vskutku kladný, dochází v režimu pružného kursu tlaku na zhodnocování měny, zhodnocení měny NX opět snižuje. V režimu pevného kursu vede kladný NX k intervenci CB: nakupuje zahraniční měnu a prodává domácí měnu. Děje-li se tak dlouhodobě, roste v tuzemsku cenová hladina, tedy domácí měna při pevném kurzu reálně zhodnocuje a NX klesá. Tak jako tak obchodní ochranářství zdražuje statky a omezuje přebytek spotřebitele. Obchodní ochranářství je výhodné pro producenty.

22 Zahraniční dluh Zahraniční dluh = souhrn závazků všech domácích subjektů vůči zahraničním subjektům Čistý zahraniční dluh = souhrn závazků všech domácích subjektů vůči zahraničním subjektům po odečtení pohledávek domácích subjektů vůči zahraničním subjektům Zahraniční dluh státu/vlády = souhrn závazků státy/vlády vůči zahraničním subjektům. Pokud je zahraniční dluh vysoký, existuje tlak na znehodnocování domácí měny Znehodnocení měny obecně zhoršuje schopnost dluh splácet. Př.: půjčím si EUR při kurzu 1EUR = 30 Kč. Půjčená EUR proměním na koruny. Pokud před splatností půjčky kurz znehodnotí např. na 1EUR = 40 Kč, potřebuji více korun, abych dluh mohl splatit. Dané množství Kč nemusím mít. Příklady v současnosti: Island, Maďarsko, Lotyšsko. Dané země (subjekty těchto zemí) si vysoce půjčovaly v zahraničí, to vedlo k tlaku na znehodnocení. Pokud k znehodnocení došlo, nebyly schopny subjekty, které si v minulosti půjčili, půjčku splácet.

23 Tipy Viz prezentace o výhodách a nevýhodách zavedení EUR, o příčinách finanční krize apod.


Stáhnout ppt "Zahraniční vztahy."

Podobné prezentace


Reklamy Google