Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Model křivek IS-LM v otevřené ekonomice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Model křivek IS-LM v otevřené ekonomice"— Transkript prezentace:

1 Model křivek IS-LM v otevřené ekonomice

2 Otevřená ekonomika Vývoz a dovoz (viz model s přímkou pod úhlem 45 stupňů). NX = X – M, X = Xa, M = Ma + m*Y Mění-li se X nebo M (Ma), mění se AD, v modelu s přímkou 45 stupňů dochází k posunu AD nahoru nebo dolů o změnu X nebo Ma. Obrázek znázorňuje posun AD v důsledku růstu X nebo poklesu Ma. Změna X a Ma mj. závisí na změně kursu.

3 Kurs ve směnárně, bance …), Značíme E
Nominální kurs Kurs ve směnárně, bance …), Značíme E Pozn.: přímý záznam nominálního devizového kursu: 1EUR = xKč nepřímý záznam nominálního devizového kursu: 1Kč = xEUR Dále v prezentaci používáme přímý záznam!!! Nominální kurs prakticky: 1EUR = 25 Kč 3

4 Reálný měnový kurs R = E*(Pf/Ph) R = reálný měnový kurs, E = nominální měnový kurs, Pf= zahraniční cenová hladina, Ph = domácí cenová hladina Reálný měnový kurs říká, kolik reálně stojí zahraniční měna, respektive kolik si lze reálně v zahraničí koupit zahraničních statků a kolik můžeme reálně v zahraničí prodat domácích statků. R zohledňuje faktor cenových hladin doma a v zahraničí.

5 Křivka IS a kurz Z předchozího plyne: na posun AD v modelu s přímkou 45 stupňů působí nejen změna úrokové míry, ale i změna reálného kursu. Díky posunu R se mění i rovnovážná úroveň výstupu. Tato skutečnost se musí odrazit v rovnici křivky IS. Rovnice křivky IS po zahrnutí změny reálného kursu: Y = α*(A – b*i + v*R), v = koeficient závislosti změny Y na změně R rovnice zahrnuje zhodnocení nebo znehodnocení měny α = 1/(1-c(1-t)+m) = výdajový multiplikátor ve čtyřsektorové ekonomice. A = Ca + Ia + G + c*TR – c*TAa – c*GBS + Xa – Ma, jedná se o autonomní výdaje (nezávislé na Y) Rovnice říká: Pokud R zhodnocuje, NX a Y klesá. Potom se posouvá IS doleva dolů (Y klesá, klesá i rovnovážný Y, tj. Y při kterém se IS a LM protínají). Pokud naopak R znehodnocuje, tak NX a Y rostou. Potom se posouvá IS doprava nahoru (Y roste, roste i rovnovážný Y).

6 Křivka IS a změny R (E) Znehodnocení R (E), NX roste, tudíž také Y roste – posun IS doprava nahoru (severovýchodně, z IS0 do IS1), ať je i jakákoliv, Y roste. Zhodnocení R (E), NX klesá, tudíž také Y klesá– posun IS doleva dolů (jihozápadně, z IS0 do IS12, ať je i jakákoliv, Y klesá.

7 Rovnováha IS a LM v čtyřsektorové ekonomice
Matematicky: Y = γ*(A + v*R) + β*(M/P). Graficky: zatím se nic nemění, IS pouze závisí také na změnách R (viz předcházející snímek). Z předcházejícího by se zdálo: chceme-li zvýšit rovnovážnou úroveň Y, stačí stále znehodnocovat. To ovšem nejde. Jednak proto, že znehodnocovat nemohou všechny země, jednak proto, že změna R sice vede ke změně NX, ale tato změna NX se zároveň odráží ve změně NIF (jak viz prezentace o zahraničních vztazích)I. Dochází tedy ke změně platební bilance (BP). Znehodnocování (i zhodnocování) měny způsobuje nerovnováhu na zahraničním trhu. Naši analýzu tedy musíme rozšířit o zahraniční trh, To lze udělat prostřednictvím platební bilance, respektive křivky platební bilance.

8 NX a NFI NFI = čisté zahraniční investice, NFI = FIH - HIF, FIH = investice zahraničních subjektů v tuzemsku, HIF = investice tuzemských subjektů v zahraničí, kladný rozdíl: získáváme devizové rezervy. Obdobně: NX = X - M, kladný rozdíl: získáváme devizové rezervy.

9 Vztah NX a NFI Pokud (dlouhodobě) vyvážíme více než dovážíme, získáváme devizy (devizové rezervy). Tyto devizy neschováváme pod polštářem ani neleží nečině na účtu v bance, ale jsou nějak použity – nikoliv na M (ten je menší než X), ale na HIF. Opačně: pokud (dlouhodobě) více dovážíme než vyvážíme, získávají zahraniční subjekty domácí měnu. Ta není schována pod polštářem ani neleží nečině na účtu v bance, ale je nějak použita – nikoliv na X (X z tuzemska – X je menší jak M), ale na FIH. Dlouhodobě tedy musí platit: NX = - NFI, respektive –NX = NFI Krátkodobě daná rovnost platit nemusí, příslušná měna nemusí být používána na HIF, respektive FIH.

10 Křivka BP (rovnováhy platební bilance, balance of payments)
BP = platební bilance Platební bilance v praxi: - běžný účet (CA): X a M (tj. NX) - kapitálový účet: některé neekonomické operace, lze zanedbat - finanční účet (CF): HIF a FIH (tj. NFI) Platební bilance musí být dlouhodobě v rovnováze. Pokud je CA (tj. NX) přebytku, musí být CF (tj. NFI) záporné a opačně. Co ovlivňuje NFI? Zejména i, respektive úrokový diferenciál mezi domácí a zahraniční úrokovou mírou NFI záporné: domácí i nižší než zahraniční i, tuzemské subjekty investují více v zahraničí NFI kladné: domácí i vyšší než zahraniční i, zahraniční subjekty investují více v tuzemsku Křivka BP značí všechny body (kombinace Y a i), kdy je BP v rovnováze, čili platí buď NX = - NFI nebo – NX = NFI.

11 Křivka BP – slovní odvození
Pro NX platí: NX = X-M, = X-Ma-m*Y. Tj. roste-li Y, NX se snižuje. Malá hodnota domácího Y: kladné NX, vysoká hodnota domácího Y: záporné NX. Existuje právě jedna hodnota Y, při níž: NX = 0. NX (CA): je kladné: potom NFI (CF) musí být (dlouhodobě) záporné ve stejné výši, tj. domácí úroková míra (iH) musí být nízká (nižší než v zahraničí) – v tuzemsku neinvestují zahraniční subjekty, tuzemské subjekty investují v zahraničí. NX (CA): je záporné: potom NFI (CF) musí být (dlouhodobě) kladné ve stejné výši, tj. domácí úroková míra (iH) musí být vysoká (vyšší než v zahraničí) - zahraniční subjekty (masivně) investují v tuzemsku.

12 Křivka BP – slovní odvození
Jednotlivým hodnotám Y, které determinují kladnou nebo zápornou hodnotu NX, musí odpovídat taková hodnota iH, determinující NFI, tak aby platilo buď NX = -NFI nebo – NX = NFI Pokud je NX kladné, musí být (aby NFI byly záporné) iH nízká, je-li NX záporné, musí být iH (aby NFI byly kladné) vysoká Lze potom sestrojit všechny kombinace Y a i (iH), pro něž platí: CA (NX)= -CF (-NFI), respektive –CA (-NX) = CF (NFI). Pokud takto sestrojené kombinace spojíme, dostaneme křivku BP = křivka rovnováhy platební bilance.

13 Křivka BP, podstata Křivka BP je křivkou rovnováhy platební bilance, znázorňuje všechny kombinace Y (HDP) a i (úrokové míry), pro které platí: CA (NX)= -CF (-NFI), respektive –CA (-NX) = CF (NFI).

14 Grafické odvození BP (možnost 1)

15 Grafické odvození křivky BP (možnost 2)

16 Grafické odvození křivky BP (možnost 2)
Při Y1 je hodnota NX = NX 1 Při i je hodnota NFI (tj. NFC) = NFI1 (NFC1) Zároveň platí: NX1 = - NFI1 Pokud spojíme všechny Y a i, pro které platí NX = - NFI, respektive –NX = NFI, dostaneme křivku BP (viz další snímek).

17 Grafické odvození (běžné) křivky BP (možnost 2), běžná křivka BP = nedokonalá kapitálová mobilita

18 Křivka BP a i Z křivky BP plyne, že úroková míra (i) musí být dlouhodobě na takové úrovni, aby pro tuto i platilo: NX = - NFI, respektive NFI = - NXI. Pokud se IS a LM protnou jinde než v hodnotě i, pro kterou platí, že NXI = -NFI, respektive NFI = -NXI, dochází buď k přílivu nebo odlivu kapitálu. Příliv nebo odliv kapitálu způsobuje změny v devizovém kursu (zhodnocení nebo znehodnocení domácí měny) a posuny křivky IS a BP, čili změnu Y (toto platí v režimu pružného kursu). V režimu pevného kursu příliv nebo odliv rovněž způsobují zhodnocení nebo znehodnocení měny, CB však musí intervenovat, čili se někam posouvá křivka MP, takže se mění Y. Viz dále.

19 Tvary BP Dokonalá kapitálová imobilita, tj. kapitál vůbec neproudí přes hranice (nejsou žádné FIH ani HIF). NFI je tedy 0. V takovém případě musí být dlouhodobě NX též 0. Hodnota Y musí být tedy na úrovni, pro kterou je NX = 0. BP je potom svislá, na úrovni Y, pro níž je NX = 0. Ať je i jakákoliv, musí být Y na této úrovni.

20 Tvary BP Dokonalá kapitálová mobilita = kapitál může neomezeně (bez jakýchkoliv překážek) proudit přes hranice Potom jde kapitál tam, kde i (ve smyslu poměr výnosu z finančních aktiv děleno cena těchto aktiv) je nejvyšší. To vede k vyrovnávání i na stejnou úroveň (tzv. světová úroková míra = iF). BP je potom vodorovná na úrovni této iF. Viz dále (Mundell-Flemingův model).

21 Tvary BP Strmá BP: domácí a zahraniční úrokové míry se hodně liší – kapitál neproudí přes hranice (existují nějaké překážky). Plochá BP: domácí a zahraniční úrokové míry se neliší – kapitál proudí přes hranice (neexistuje příliš mnoho překážek). Pozn.: pokud je iH větší než iF , tak při pohybu kapitálu jde zahraniční kapitál do tuzemska, což zdražuje cenu tuzemských aktiv a i v tuzemsku klesá. Opačně pokud i doma je nižší než i v zahraničí. Pokud se BP posouvá ze strmého v plošší tvar, omezují se restrikce pro pohyb kapitálu.

22 K úrokové míře i je podíl výnos z aktiva/cena aktiva! Úroková míra tedy zde představuje výnos. Příklad: kupón dluhopisu je 10 PJ, cena dluhopisu je 100 PJ. Výnosová (úroková) míra dluhopisu je 10/100 = 0,1= 10 % . Pokud cena dluhopisu vzroste na 200 PJ, potom výnosová míra dluhopisu bude 10/200 = 0,05 = 5 %. Pokud cena dluhopisu klesne na 50 PJ, potom výnosová míra dluhopisu bude 10/50 = 0,2 = 20 %.

23 Posuny BP Nemění se sklon křivky BP (tj. stále je stejně plochá nebo strmá), křivka se posouvá z jednoho místa v jiné. Znehodnocení R (E): více vyvážíme, tudíž NX roste. Pro jakoukoliv hodnotu i roste zároveň Y, tudíž posun BP doprava dolů. Zhodnocení R (E): : více dovážíme, tudíž NX klesá. Pro jakoukoliv hodnotu i klesá zároveň Y, tudíž posun BP posun BP doleva nahoru. Viz následující snímek: - znehodnocení: z BP0 do BP1 - zhodnocení: z BP0 do BP2

24 Posuny BP

25 Body mimo křivku BP a rovnice BP
nalevo (nad): přebytek BP – Y je jako na křivce, ale i je vyšší: dochází tedy k přílivu kapitálu, příliv kapitálu i snižuje napravo (pod): deficit BP - Y je jako na křivce, ale i je nižší: dochází tedy k odlivu kapitálu, odliv kapitálu i zvyšuje. Rovnice křivky BP: BP = CA + CF CA = běžný účet (tj. v zásadě NX), CF = kapitálový účet (tj. v zásadě NFI (NFC))

26 Rovnováha IS-LM-BP Rovnováha: v rovnováze je trh statků, trh peněz i zahraniční trh (NX a NFI). Graficky: všechny tři křivky se protínají v jednom bodě. Předpokládáme dále pružný kurs.

27 Nerovnováha v modelu IS-LM-BP
Pokud se neprotínají – je nerovnováha. Stačí analyzovat, kde se IS a LM protínají: - nad BP: potom je domácí úroková míra vyšší než zahraniční (iH > iF ) a platební bilance je v přebytku, dochází k přílivu kapitálu (získáváme devizové rezervy). To vede ke zhodnocování domácí měny, poklesu NX a posunu IS doleva dolů a BP doleva nahoru až do bodu, kde se IS, LM a BP protínají v jednom bodě. - pod BP: potom je domácí úroková míra nižší než zahraniční (iH < iF ) a platební bilance v deficitu, dochází k odlivu kapitálu (dochází k odlivu domácí měny). To vede ke znehodnocování domácí měny, růstu NX a posunu IS doprava nahoru a BP doprava dolů až do bodu, kde se IS, LM a BP protínají v jednom bodě. Důvod, proč postupujeme takto: zahraniční trh je (alespoň nyní) velmi pružný, kapitál jde rychle tam, kde získává výnos

28 Nerovnováha IS-LM-BP

29 Nerovnováha v režimu pevného kurzu
Zatím jsme nepředpokládali, že centrální banka (CB) něco dělá s kursem. V režimu pevného kurzu však musí CB intervenovat. Pevný kurz: CB se zavazuje držet kurs vůči cizí měně na určité hodnotě (např. na hodnotě 1EUR = 30 Kč). V praxi: CB se zavazuje držet kurs v malém pásmu kolem určité hodnoty (např. +- 2,5 % okolo 30 Kč za 1 EUR). V současnosti se pevný kurs příliš nepoužívá. Pokud budeme chtít zavést EUR, budeme muset mít 2 roky před zavedením pevný kurs. Pružný/pohyblivý kurs: kurs domácí měny vůči zahraniční měně může nabývat libovolných hodnot (viz současný vývoj Kč vůči EUR, USD, GBP). Při pevném kursu musí být domácí úroková míra (iH) stejná jako úrokové míra v zahraničí (iF). Pokud se liší: - příliv kapitálu (iH > iF). Domácí měna zhodnocuje. - odliv kapitálu (iH < iF). Domácí měna znehodnocuje.

30 Pevný kurz I Při pevném kursu musí CB intervenovat, pokud se skutečná hodnota kursu liší od hodnoty, kterou se CB zavázala držet. Model se potom chová jinak, než je uvedeno na předcházejících snímcích. Při pevném kursu musí CB vždy intervenovat, pokud se iH odchýlí od iF (neřešíme teď proč k odchýlení došlo) a dochází k tlaku na zhodnocení nebo znehodnocení měny. Pokud iH > iF, tak domácí měna (HPJ) zhodnocuje. CB nakupuje zahraniční měnu (FPJ). Intervence znamená zvýšení množství domácích peněz v oběhu. V důsledku posun LM doprava dolů. Pokud iH < iF HPJ znehodnocuje. CB nakupuje domácí měnu (na nákup používá své devizové rezervy). Intervence znamená snížení množství peněz v oběhu. V důsledku posun LM doleva nahoru.

31 Pevný kurz II – výhody a nevýhody
Výhody: - kurz působí jako kotva, nedochází ke zdražování dovážených statků - jistota pro subjekty, mohou jasně kalkulovat s náklady a výnosy, není třeba se zajišťovat, nedochází k růstu nákladů při zahraničních operacích Nevýhody: - CB nemůže provádět samostatnou politiku, nutnost intervenovat může vést buď k inflaci nebo k nezaměstnanosti - pokud zhodnocuje zahraniční měna, na kterou je domácí měna navázána a nejsou předpoklady pro zhodnocování domácí měny, zhoršuje pevný kurs vývoz do ostatních zemí Př.: je pevný kurs 1EUR = 30 Kč. EUR vůči USD zhodnocuje. Potom koruna vůči USD též zhodnocuje a klesá český vývoz do USA.

32 Pevný kurs – intervence CB I
Křivky IS a LM se protínají nad křivkou BP (neřešme proč). Potom je iH > iF a v důsledku je platební bilance v přebytku (díky přílivu kapitálu získáváme devizové rezervy). To vede ke zhodnocování domácí měny. CB musí intervenovat – nakupovat zahraniční měnu a prodávat domácí měnu. To zabraňuje zhodnocování. LM se potom posouvá doprava dolů do bodu, kde se všechny křivky protnou.

33 Pevný kurs – intervence CB II
Křivky IS a LM se protínají pod křivkou BP (neřešme proč). Potom je iH < iF a platební bilance je v důsledku toho v deficitu (díky odlivu kapitálu ztrácíme devizové rezervy). To vede ke znehodnocování domácí měny. CB musí intervenovat – nakupovat domácí měnu a prodávat zahraniční měnu. (na nákup používá své devizové rezervy). To zabraňuje znehodnocování. LM se potom posouvá doleva nahoru do bodu, kde se všechny křivky protnou.

34 Model IS-LM-BP při dokonalé kapitálové mobilitě (Mundell – Flemingův model)
Úrokem se rozumí výnos z akcií, dluhopisů a dalších finančních aktiv. Pro úrokovou míru (i) platí: i = výnos (např. dividenda)/ cena aktiva Dokonalá kapitálová mobilita: kapitál může neomezeně proudit přes hranice. Úrokové míry se potom vyrovnávají, domácí úroková míra (iH) musí být na úrovni světové úrokové míry (úrokové míry v ostatních zemích). Světová úroková míra: iF Pokud by se úrokové míry lišily, tak by kapitál přicházel (iH > iF) nebo odcházel (iH < iF). Příchod vede k růstu ceny domácích aktiv (např. akcií a dluhopisů) a tedy k poklesu ih, odchod má opačné účinky. K příchodu nebo odchodu kapitálu bude docházet tak dlouho, dokud nezačne platit iH = iF. Jen v takovém případě se investorům nevyplatí přicházet nebo odcházet. Při dokonalé kapitálové mobilitě je tedy BP vodorovná a to na úrovni světové úrokové míry (iF), tj. domácí úroková míra odpovídá vždy světové úrokové míře.

35 Nerovnováha při dokonalé kapitálové mobilitě
Platí na předcházejících snímcích uvedené: Pokud se IS a LM protínají nad BP: potom je iH > iF a v důsledku toho je platební bilance v přebytku (dochází k přílivu kapitálu, kdy získáváme devizové rezervy). To vede ke zhodnocování domácí měny - zahraniční investoři, aby si mohli koupit domácí akcie, dluhopisy a jiná aktiva, musí nejprve nakoupit domácí měnu, růst poptávky po této měně znamená její zhodnocení. Pokud se IS a LM protínají pod BP: potom je iH < iF a v důsledku toho platební bilance v deficitu (dochází k odlivu kapitálu a k domácí měny). To vede ke znehodnocování domácí měny – domácí investoři nakupují nejprve zahraniční měnu, aby si mohli koupit zahraniční akcie, dluhopisy a jiná aktiva, čili zahraniční měna (FPJ) zhodnocuje a domácí znehodnocuje.

36 Mundell-Flemingův model
Ještě jednou: iH > iF : znamená příliv kapitálu, zhodnocování domácí měny (HPJ) iH < iF : znamená odliv kapitálu, znehodnocování domácí měny (HPJ) Co se děje dále záleží na kursu.

37 Mundell-Flemingův model
Pružný kurs iH > iF .Zhodnocení HPJ vede poklesu NX a posunu IS doleva dolů až do bodu, kde se IS, LM a BP protínají v jednom bodě. V daném bodě iH = iF, tudíž není důvod k dalšímu přílivu kapitálu a zhodnocování HPJ. iH < iF Znehodnocení HPJ vede růstu NX a posunu IS doprava nahoru až do bodu, kde se IS, LM a BP protínají v jednom bodě. V daném bodě iH = iF, tudíž není důvod k dalšímu odlivu kapitálu a zhodnocování HPJ. Viz další dva obrázky.

38 MF model, pružný kurz iH › iF, tj
MF model, pružný kurz iH › iF, tj. zhodnocování HPJ, což vede k poklesu NX, IS se posouvá doprava dolů na úroveň, kdy iH = iF

39 MF model, pružný kurz iH ‹ IF, tj
MF model, pružný kurz iH ‹ IF, tj. znehodnocování HPJ, což vede k růstu NX, IS se posouvá doprava dolů na úroveň, kdy iH = iF

40 Mundell-Flemingův model (MF model)
Pevný kurs: iH > iF. Na zhodnocení HPJ musí CB reagovat, nakupuje měnu, která znehodnocuje, čili zahraniční (FPJ). Nákup zahraniční měny vede k jejímu zhodnocení (a znehodnocení HPJ). V důsledku nákupu FPJ, centrální banka dává do oběhu dodatečnou HPJ. Křivka LM se posouvá tedy doprava dolů, tak dlouho, dokud iH = iF. V tomto bodě není důvod k další intervenci. iH < iF. Na znehodnocení HPJ musí CB reagovat, nakupuje měnu, která znehodnocuje, čili HPJ (na nákup používá své devizové rezervy) Nákup zahraniční měny vede k jejímu zhodnocení (a znehodnocení HPJ). V důsledku nákupu HPJ, centrální banka stahuje HPJ z oběhu. Křivka LM se posouvá tedy doleva dolů, tak dlouho, dokud iH = iF. V tomto bodě není důvod k další intervenci. Viz další dva obrázky.

41 MF model, pevný kurs iH › IF, tj
MF model, pevný kurs iH › IF, tj. zhodnocování HPJ, CB musí zasáhnout, nakupuje FPJ (a zároveň prodává HPJ), což vede k růstu množství HPJ a posunu křivky LM doprava dolů do polohy, kdy iH = iF

42 MF model, pevný kurs iH ‹ iF, tj
MF model, pevný kurs iH ‹ iF, tj. znehodnocování HPJ, CB musí zasáhnout, nakupuje HPJ (a zároveň prodává FPJ), což vede k poklesu množství HPJ a posunu křivky LM doleva nahoru do polohy, kdy iH = iF

43 Realita a MF model V dnešním světě je kapitál velmi mobilní, realita se blíží dokonalé kapitálové mobilitě. V praxi: úrokové míry v jednotlivých zemích se přesto liší, v rozdílu je zahrnuto riziko země, likvidita, nejistota, kulturní a právní prostředí, atd. (v případě nominální úrokové míry též rozdílné míry inflace v jednotlivých zemích).

44 MF model – k čemu je to dobré?
Model dokáže analyzovat důsledky fiskální nebo monetární politiky (expanze či restrikce) pro daný systém (pružných nebo pevných) kursů, zda je tato politika účinná, tj. zda vede k růstu (expanze) nebo poklesu (restrikce) Y. Protože realita se blíží dokonalé kapitálové mobilitě, ukazuje model možnosti a limity fiskální nebo monetární politiky.

45 MF model – pomůcky při expanzi a restrikci
Fiskální expanze: první se posouvá křivka IS doprava nahoru. Fiskální restrikce: první se posouvá křivka IS doleva dolů. Monetární expanze: první se posouvá křivka LM doleva dolů. Monetární restrikce: první se posouvá křivka LM doprava nahoru.

46 MF model – pomůcky při expanzi a restrikci
Pokud je pružný kurs, tak jako druhá se vždy (ať se před tím posouvá IS nebo LM) posouvá křivka IS: - pokud v bodě nerovnováhy platí iH > iF (IS a LM se protínají nad BP): tak se IS posouvá doleva dolů (je to proto, že HPJ zhodnocuje a NX klesá). - pokud v bodě nerovnováhy platí iH < iF (IS a LM se protínají pod BP): tak se IS posouvá doprava nahoru (je to proto, že HPJ znehodnocuje a NX roste) IS se posunuje tak dlouho, dokud se IS, LM, BP neprotnou v jednom bodě.

47 MF model – pomůcky při expanzi a restrikci
Pokud je pevný kurs, tak jako druhá se vždy (ať se před tím posouvá IS nebo LM) posouvá křivka LM: - pokud v bodě nerovnováhy platí iH > iF (IS a LM se protínají nad BP): tak se LM posouvá doprava dolů (je to proto, že HPJ zhodnocuje, CB intervenuje, nakupuje FPJ, takže dává do oběhu další jednotky HPJ. - pokud v bodě nerovnováhy platí iH < iF (IS a LM se protínají pod BP): tak se LM posouvá doleva nahoru (je to proto, že HPJ znehodnocuje, CB intervenuje, nakupuje HPJ, takže jednotky HPJ stahuje z oběhu. LM se posunuje tak dlouho, dokud se IS, LM, BP neprotnou v jednom bodě.

48 Pevné kursy – fiskální politika (expanze)
Nejprve je rovnováha. Fiskální expanze (růst G, TR nebo snížení t) vede k posunu IS doprava nahoru. Y roste. Domácí úroková míra iH (hodnota i1) je větší než iF, dochází k přílivu kapitálu, nákupu domácí měny a jejímu zhodnocení (šipka 1). CB však musí intervenovat, nakupovat zahraniční měnu (a prodávat domácí měnu), takže zvyšuje své devizové rezervy), takže provádí monetární expanzi. Křivka LM se posouvá doprava dolů až do bodu nové rovnováhy IS-LM-BP, Y roste (šipka 2). Nákup zahraniční měny CB znamená zhodnocení této měny a znehodnocení domácí měny. Fiskální politika je účinná (Y ve výsledku roste). Kurs se ve výsledku nemění, produkt (Y) ve výsledku roste, devizové rezervy (CB) rostou.

49 Pevné kursy – fiskální politika (restrikce)
Nejprve je rovnováha. Fiskální restrikce (pokles G, TR nebo růst) vede k posunu IS doleva dolů. Y klesá. Domácí úroková míra iH (hodnota i1) je menší než iF, dochází k odlivu kapitálu, nákupu zahraniční měny (a prodeji domácí měny), čili ke znehodnocení domácí měny (šipka 1). CB však musí intervenovat, nakupovat domácí měnu (a prodávat zahraniční měnu), takže snižuje své devizové rezervy, čili provádí monetární restrikci. Křivka LM se posouvá doleva nahoru až do bodu nové rovnováhy IS-LM-BP, Y klesá (šipka 2). Nákup domácí měny CB znamená zhodnocení této měny. Fiskální politika je účinná (Y ve výsledku klesá). Kurs se ve výsledku nemění, produkt (Y) ve výsledku klesá, devizové rezervy (CB) klesají.

50 Pružné kurzy – fiskální expanze
Nejprve je rovnováha. Fiskální expanze (růst G, TR nebo snížení t) vede k posunu IS doprava nahoru (šipka 1). Y roste. Domácí úroková míra iH (na úrovni i1) je větší než iF, dochází k přílivu kapitálu, nákupu domácí měny a jejímu zhodnocení. CB nezasahuje. Zhodnocení snižuje X a vede k poklesu NX. IS se posouvá zpět do původní rovnováhy, Y se snižuje (šipka 2). Fiskální politika je neúčinná (Y se ve výsledku nemění). Kurs zhodnocuje, Y se ve výsledku nemění, devizové rezervy (CB) se nemění.

51 Pružné kursy, fiskální restrikce
Nejprve je rovnováha. Fiskální restrikce (pokles G, TR nebo růst t) vede k posunu IS doleva dolů. Y klesá (šipka 1). Domácí úroková míra iH (na úrovni i1) je nižší než iF, dochází k odlivu kapitálu, nákupu zahraniční měny (a prodeji domácí měny), čili ke znehodnocení domácí měny. CB nezasahuje. Znehodnocení zvyšuje X a vede k růstu NX. IS se posouvá zpět do původní rovnováhy, Y roste (šipka 2). Fiskální politika neúčinná (Y se ve výsledku). Kurs znehodnocuje, Y se ve výsledku nemění, devizové rezervy (CB) se nemění.

52 Pevné kursy – monetární politika (expanze)
Nejprve je rovnováha. CB zvětší nabídku peněz – posun LM doprava dolů. Y roste (šipka 1). Domácí úroková míra iH (na úrovni i1) je nižší než iF, dochází k odlivu kapitálu, nákupu zahraniční měny (a prodeji domácí měny), čili k znehodnocení domácí měny. CB však musí intervenovat, nakupovat domácí měnu (a prodávat zahraniční měnu), takže snižuje své devizové rezervy), čili provádí monetární restrikci. Křivka LM se posouvá zpět doleva nahoru až do bodu původní rovnováhy. Y se snižuje (šipka 2). Nákup domácí měny CB vede ke zhodnocení této měny. Monetární politika je neúčinná (Y se ve výsledku nemění). Kurs se ve výsledku nemění, Y se ve výsledku nemění, devizové rezervy (CB) klesají.

53 Pevné kursy – monetární politika (restrikce)
Nejprve je rovnováha. CB sníží nabídku peněz – posun LM doleva nahoru. Y klesá (šipka 1). Domácí úroková míra iH (na úrovni i1) je vyšší než iF, dochází k přílivu kapitálu, nákupu domácí měny, čili ke zhodnocení této měny. CB však musí intervenovat, nakupovat zahraniční měnu (a prodávat domácí měnu),což vede k růstu devizových rezerv, čili provádí monetární expanzi. Křivka LM se posouvá zpět doprava dolů až do bodu původní rovnováhy. Y roste (šipka 2). Nákup zahraniční měny vede ke zhodnocování této měny a znehodnocení domácí měny. Monetární politika je neúčinná (Y se ve výsledku nemění). Kurs se ve výsledku nemění, Y se ve výsledku nemění, devizové rezervy (CB) rostou.

54 Pružné kursy – monetární expanze
Nejprve je rovnováha. CB zvětší nabídku peněz – posun LM doprava dolů. Y roste (šipka 1). Domácí úroková míra iH (na úrovni i1) je nižší než iF, dochází k odlivu kapitálu, prodeji domácí měny (a nákupu zahraniční měny), čili ke znehodnocení domácí měny. CB neintervenuje. Znehodnocení HPJ vede k růstu X a NX, IS se posouvá doprava nahoru do bodu nové rovnováhy IS-LM-BP. Y roste (šipka 2). Monetární politika je účinná (Y ve výsledku roste). Kurs znehodnocuje, Y ve výsledku roste, devizové rezervy (CB) se nemění.

55 Pružné kursy – monetární restrikce
Nejprve je rovnováha. CB sníží nabídku peněz – posun LM doleva nahoru. Y klesá (šipka 1). Domácí úroková míra iH (na úrovni i1) je vyšší než iF, dochází k přílivu kapitálu , nákupu domácí měny (HPJ) a jejímu zhodnocení. CB neintervenuje. Zhodnocení HPJ vede k poklesu X a NX, IS se posouvá doleva dolů do bodu nové rovnováhy IS-LM-BP. Y klesá (šipka 2). Monetární politika je účinná (Y ve výsledku klesá). Kurs zhodnocuje, Y ve výsledku klesá, devizové rezervy (CB) se nemění.

56 MF model: rovnovážné Y, devizové rezervy, kurs
Pevný kurz: kurz se ve výsledku nemění (nemění se proto, že je fixní) devizové rezervy CB se mění - rostou (CB nakupuje zahraniční měnu, v tom případě se zvyšuje M/P a LM se posouvá doprava dolů), nebo klesají (CB nakupuje domácí měnu, v tom případě se snižuje M/P a LM se posouvá doleva nahoru). Fiskální politika: Y se mění (expanze – Y roste, restrikce – Y klesá). Monetární politika: Y se nemění Toto je důležité pro zápočtový test!

57 MF model: rovnovážné Y, devizové rezervy, kurs
Pružný kurs: kurs zhodnocuje (iH po prvním posunu IS nebo LM > iF), respektive kurs znehodnocuje (iH po prvním posunu IS nebo LM ‹ iF). Devizové CB se nemění (CB nezasahuje) Fiskální politika: Y se nemění. Monetární politika: Y se mění (expanze Y roste, restrikce – Y klesá). Toto je důležité pro zápočtový test!

58 Zhodnocení Mundell-Flemingova modelu
Mundell-Flemingova model: mj. zkoumá účinky fiskální a monetární expanze při různých kurzových systémech za předpokladu dokonalé kapitálové mobility. Realita se blíží dokonalé kapitálové mobilitě. Model poukazuje na omezené účinky fiskální expanze při pružných kurzech. Model se tváří, že při pružných kursech je monetární expanze účinná. Ale: … dříve nebo později ekonomika narazí na své produkční možnosti, monetární expanze povede k inflaci. V dobách krize se pohyb kapitálu poněkud omezuje – investoři si nejsou jisti, zda se jim investice vrátí. Fiskální politika tak může být účinná i při pružných kursech, nicméně i zde ekonomika narazí na své produkční možnosti. Stále se jedná o poptávkově orientovaný model – neřešíme, jak se produkuje.


Stáhnout ppt "Model křivek IS-LM v otevřené ekonomice"

Podobné prezentace


Reklamy Google