Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČVUT v Praze, Fakulta stavební"— Transkript prezentace:

1 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Management stavebního podniku II. Přednáška č.6, 1. a 126 EMM – Ekonomika a management Zimní semestr 2010/2011 Ing.Zdeněk Burda

2 Obsah : Řízení 1.1. Cíle 1.2. Procesní a projektové řízení
1.3. Strategie a plánování 1.4. Informace 1.5. Rozhodování 1.6. Vedení lidí 1.7. Organizace stavební firmy Bezpečnostní management

3 1.Řízení Řízení, vedení, management
Koordinace chování lidí a zdrojů za účelem dosažení podnikových cílů při měnících se podmínkách a při neúplných informacích Proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují zvolených cílů

4 1.Řízení Klíčová slova : CÍLE INFORMACE LIDÉ

5 1.1.Cíle Cíl – žádoucí stav, kterého má být v budoucnu dosaženo a který lze vyjádřit příslušnými kvalitativními a kvantitativními ukazateli Existují cíle Vlastníků Managementu Zaměstnanců ( existují samozřejmě ještě cíle zákazníků, dodavatelů, státních orgánů,………)

6 1.1.Cíle Struktura cílů a prostředků veřejně obchodované společnosti :
Cíle vlastníků (akcionářů) : Růst hodnoty investice Prostředek : Motivace managementu Cíle managementu : Dosažení finančního ocenění – bonusů Růst zisku, marže, obratu, tržního podílu Motivace a spokojenost personálu

7 1.1.Cíle Cíle personálu : Dosáhnout uspokojení z ocenění (mzda, postavení, respekt……) Zajištění dlouhodobé existence podniku Prostředky : Efektivní výkon Kreativita Zvyšování kvalifikace Chování

8 1.1.Cíle Struktura cílů vlastníka = klíčového manažera :
Docilování zisku Růst hodnoty podniku z důvodu plánovaného prodeje podniku Zajištění trvalé existence podniku Zajištění zaměstnání svých pracovníků a péče o jejich rozvoj …….( prostředky ……)

9 1.2.Procesní a projektové řízení
Veškeré činnosti v organizaci podniku probíhají jako děje dvou odlišných typů s významně odlišnými nároky na řízení. Oba typy dějů a řízení se v organizaci potkávají, žijí vedle sebe Děje acyklické – jedinečné, neopakovatelné, začátek/konec, místo Děje cyklické – opakující se, algorytmizovatelné

10 1.2.Procesní a projektové řízení
Acyklické děje – dodávání individuálních specifických výrobků na různých místech, dosahování unikátních cílů, projektové řízení. Můžou být i projekty změny organizace, zavedení nového software,…..Převážně projektově řízeny bývají poradenské firmy, vývojové firmy, právní kanceláře a front office stavebních firem. Cyklické děje – série aktivit, prováděných pro dosažení opakovaného cíle, opakující se procesy, procesní řízení. Nákup materiálu, zpracování mezd, účetní uzávěrky, přijímání pracovníků,…Převážně procesně bývá řízen back office stavební firmy.

11 1.3.Strategie a plánování Strategie - stanovování dlouhodobých cílů a prostředků (cest, politik, plánů, záměrů,…), jak jich dosáhnout. Bývá podrobněji rozpracována v plánech nižšího stupně. Obvyklá kaskáda strategií a plánů : Vize, mise, poslání dlouhodobě Strategický záměr let a více Podnikatelský záměr až 3 roky Rozpočet, budget rok Operativní plán čtvrtletí Provozní plán měsíc

12 1.3.Strategie a plánování MISE METROSTAV a.s. Metrostav a.s. je universální stavební společnost zajišťující řízení a realizaci náročných stavebních děl. Proměňuje vize veřejných i soukromých investorů pro zlepšování životního prostředí lidí ve skutečnost. VIZE METROSTAV a.s. Metrostav a.s. se zařadí mezi nadprůměrně prosperující středoevropské stavební firmy s trvalým růstem své produkce, tržní hodnoty a s úrovní řízení odpovídající standardům EU.

13 1.3.Strategie a plánování HLAVNÍ ZÁMĚRY STRATEGIE METROSTAV a.s Firma bude i nadále působit ve všech oborech stavebnictví na celém území České republiky s těžištěm v Praze. V unikátním segmentu podzemního stavitelství bude dominovat tomuto segmentu na domácím trhu a úspěšně pronikat do zahraničí. Dále budou podporovány všechny faktory potřebné k progresivnímu růstu pozice Metrostav a.s. v segmentu dopravních staveb. Úspěchy z oblasti průmyslové výstavby a rekonstrukce historických objektů navíc otevírají cestu lídra kvality i v těchto segmentech. Dále budou rozvíjeny developerské aktivity v oborech bytové a občanské výstavby. Společnost se aktivně zapojí do významných stavebních projektů s nestandardním způsobem financování. Vytvoří rovněž podmínky pro svoji činnost v oblasti facility managementu budov.

14 1.3.Strategie a plánování Ve své strategii usiluje OHL ŽS o poskytování kvalitních služeb a řešení na základě vysokého standardu služeb a serióznímu přístupu k zákazníkovi. Dále o udržitelný rozvoj jakožto strategický pilíř a trvalý závazek udržet solidní finanční situaci založenou na využívání dlouhodobých finančních zdrojů.

15 1.3.Strategie a plánování Strategie SKANSKA :
Abychom dosáhli dobrých finančních výsledků, dodržujeme několik základních strategických linií: Stavebnictví a development jsou hlavním předmětem našeho podnikání a soustředíme se výhradně na ně. Jsme mezinárodní společnost s vedoucím postavením na domácích trzích. Využíváme společných výhod celé skupiny – značku, zkušenosti našich zaměstnanců a silné finanční zázemí. Předvídáme a systémově řídíme rizika spojená s podnikáním. V našich projektech prosazujeme ekologicky šetrné postupy, materiály a technologie. Chceme být lídrem v oboru ekologického a trvale udržitelného stavitelství, a to zvlášť s ohledem na dodržování etických zásad, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí. Klademe veliký důraz na přijímání a profesní rozvoj našich zaměstnanců. Sledujeme nejnovější urbanistické trendy a využíváme jejich potenciál.

16 1.3.Strategie a plánování Podnikatelský záměr (obvykle na 3 roky)– příklad obsahu : Vize, mise, cíle Kde jsme ? Analýza trhu, makroekonom. data SWOT analýza Kde chceme být v roce 2013 Akční plány k naplnění cílů ( investice, personál, změny…) Plánované ukazatele ( Tržby, Zisk, Obchodní výkon, Zajištěnost výr.programu, Režie, Cash flow,……)

17 1.3.Strategie a plánování Rozpočet (na 1rok) – příklad obsahu :
Vše rozepsáno do SBU, divizí, oborů, regionů : Tržby, Náklady, Hrubý zisk, Režie, Provozní zisk, Finanční náklady,Daně, Čistý zisk Order booking, Order backlog, struktura do roků a typů projektů, marží Zaměstnanci, Mzdy, struktura Výsledovka, Rozvaha Investice, Divestice Cash flow, Pracovní kapitál Úrazovost kvalita

18 1.3.Strategie a plánování Operativní plán (provozní plán), obvykle 1 až 3 měsíce, příklad obsahu – do projektů !!! : Náklady, subdodávky, režie, mzdy,.. Projektová dokumentace Objednávky/žádanky na materiál Stroje, doprava Stavební připravenosti Dílčí přejímky Plán zkoušek, zakrývané konstrukce Harmonogram, smlouva, rozpočet Bezpečnostní rizika, plán tréninku Ostatní rizika

19 1.3.Strategie a plánování Příklad použití druhů plánu :
Podnik Divize Projekt Vize, mise X Strateg.záměr X Podnikatel.záměr X X Rozpočet X X Operativní plán X X Provozní plán X

20 1.3.Strategie a plánování Globální společnosti mají více úrovní řízení a plánování, např. : Světová centrála CEE Národní úroveň (ČR,..) Světová úroveň CEE ČR Vize, mise X Strategie X X X Podnik.záměr X Rozpočet X X X

21 1.4.Informace Základní, dynamický prvek řízení, komponenty organizační struktury si neustále zasílají/vyměňují informace – komunikují. Informační tok teče uvnitř organizace všemi směry a teče vně i dovnitř organizace. Klíčové pojmy : Obsah informace Komunikační infrastruktura

22 1.4.Informace Interní informace
Interní informace – řídící informace řídícího místa/úrovně ( příkazy, pokyny, pravidla, požadované parametry,…) a zpětná vazba z řízeného místa – kontrola. Základní pravidla komunikace jsou dána organizačními a pracovními řády, procesními směrnicemi, manuály interní komunikace, pravidly (metodikami) účetnictví, reportingu, controllingu, interního auditu a kontroly. Povinnost informovat a právo být informován platí všemi směry.

23 1.4.Informace Řády, směrnice ( procesní), příkazy ( projektové), metodiky a technologické postupy definují informační infrastrukturu a informační věty ( obsah informace ). Standardizované informační struktury (věty) : Účetnictví – struktura a obsah dán zákony, zachycuje přesně minulost nákladů a výnosů. Obtížně srozumitelné Reporting – odborně interpretované účetnictví. Obsahuje i mnoho informací, které nepocházejí z účetnictví, ale z jiných zdrojů : kvalita, úrazovost, obchodní informace ( budoucnost !), personální informace,……

24 1.4.Informace Controlling – informace z reportingu porovnané s plánem, interpretace odchylek Kontrola – porovnání předepsaného postupu a procesu se skutečností, je předpis dodržován ? Interní audit – je předpis správný ? Manuál interní komunikace – určuje některá specifická pravidla komunikace např.: četnost a povinný obsah porad úseků ( 1xtýdně, informace z vedení tj. z porady vyšší úrovně, výsledky a jejich porovnání s plánem, pochvaly a výtky,dobré a špatné příběhy, diskuze,…),ekonomický věstník, firemní časopis, diskuzní portály, pravidla pro zlepšovací návrhy, atd…

25 1.4.Informace Externí informace
Informace o okolí podniku, chování okolí, prognózy okolí. Makro a mikroekonomické informace HDP, průmysl, stavebnictví, zaměstnanost, průměrné mzdy Státní rozpočet, vývoj deficitu a dluhu Makroekonomické analýzy, trh, směné kurzy Dtto EU27, eurozóna, CEE, Slovensko, Německo Investiční část státního rozpočtu, rozpočty státních fondů,rozpočty ŘSD, SŽDC, krajů a obcí, správců sítí, povodí, velkých investorů ( ČEZ, Agrofert, IKEA,..) a developerů

26 1.4.Informace Dotační programy EÚ, legislativa EÚ
Legislativní program vlády a parlamentu Územní plány, územní rozhodnutí a stavební povolení Tendry a věstníky Úroková politika ČNB Technické informace – technologie, ekologie, konstrukční řešení, postupy, normy Personální informace Manuál externí komunikace Drby z trhu

27 1.5.Rozhodování „Jak jste se mohli tak špatně rozhodnout !?“
„Poučovat se stále z vlastních chyb není optimální. Nepoučit se, je ještě horší.“ Současné největší riziko při rozhodování : Obrovské množství informací Zahlcení nepřehlednými daty

28 KVALITA + VČASNOST + AKCEPTACE + ETIKA
1.5.Rozhodování Čtyři hlavní atributy efektivního rozhodování : KVALITA + VČASNOST + AKCEPTACE + ETIKA = EFEKTIVNÍ ROZHODNUTÍ

29 1.5.Rozhodování Typy rozhodnutí :
Programová rozhodnutí (programovatelná) – opakující se, často ale velmi složitá, rozhodnutí např. rozvozný plán, plán oprav, nákup,… (proces !) Neprogramová rozhodnutí – nestrukturovaný, neohraničený, jedinečný problém např. vstup na nový trh, koupě sítě lomů,…… (projekt !)

30 1.5.Rozhodování Důležitý je poměr rozhodnutí : Programová ___________
Neprogramová Převládají programová – byrokracie,zralost, upadávání Převládají neprogramová – inovativnost, zrod, růst, obroda

31 1.5.Rozhodování Strategická rozhodnutí – důležitá je kvalita
Operativní rozhodnutí – důležitá je rychlost

32 1.5.Rozhodování Rozhodování shora a zdola
Tradičně je rozhodnutí odpovědností vyšších manažerů, na vyšších úrovních. Je-li (ale) rozhodnutí jen oznámeno, hrozí riziko frustrace nižšího personálu z nemožnosti se na rozhodnutí podílet, hrozí riziko neakceptace. Z toho vyplývá : je nutná delegace rozhodnutí těm, jichž se to týká a tam kde je největší množství relevantních informací.

33 1.5.Rozhodování Racionální rozhodovací proces :
Sběr dat, analýza situace Stanovení cílů Hledání alternativ Hodnocení alternativ Rozhodnutí Vyhodnocení rozhodnutí Doporučuje se provést nejprve simulované rozhodnutí a cyklus opakovat !

34 1.6.Vedení lidí „Manažer neřídí podnik,výrobu ale lidi !“
Personální management Management lidských zdrojů Human resources management - HRM

35 1.6.Vedení lidí Zaměstnanecký cyklus Nábor Výběr Personální Uvedení
útvar Vzdělávání Osobní ohodnocení Odměňování Tvrdý HRM Disciplina Měkký HRM Plánování kariéry Povyšování ( Uvedení ) Ukončení Personální útvar Manažer

36 1.6.Vedení lidí Model AMO : Zaměstnanec musí zvládnout tři oblasti :
Schopnost (ability) Motivace (motivation) Příležitost (oportunity)

37 1.7.Organizace stavební firmy
Specifika návrhu organizační struktury stavební firmy : Výrobek (stavba) je pokaždé jiný, Stálá nerovnováha mezi potřebami a zdroji, každý den potřebujeme (optimálně) jiné množství a jinou profesní strukturu personálu, Stavební výroba stále mění místo; zázemí (backoffice, administrativa, ředitelství…) je však stále na stejném (ale i dílny, laboratoře, betonárny, výrobny prefa, ohýbárny..). Každý den potřebujeme jiné logistické zabezpečení, Pokaždé pracujeme s jiným zákazníkem a jiným projektantem.

38 1.7.Organizace stavební firmy
Důležitá strategická rozhodnutí předcházející vlastní návrh : Chceme řešit (měnit) stávající organizaci a současně expandovat ? Míra centralizace (decentralizace) ? Míra delegování pravomocí z centra směrem k projektu (stavbě)? Míra vybavenosti projektových týmů podpůrnými činnostmi? Kde je hranice mezi projektovým a procesním Míra informačních toků a controllingu, míra kontroly? Kam pošleme nejlepší lidi (budou v centru nebo na projektech ?)

39 1.7.Organizace stavební firmy Hybridní struktura

40 1.7.Organizace stavební firmy
Var.1 Informace o trhu Ceny, kalkulace Předvýrobní příprava Právníci Ekonomika Subdodávky TUR Časové plánování Claimy BOZ,Envi,Kvalita Logistika(energie,IT, staveniště,..) Nákup (sub., mat.) Ekonomika Realizace stavby

41 1.7.Organizace stavební firmy
Tvorba nabídek Cena, kalkulace, claimy Subdodávky Časové plánování Logistika Nákup Provozní ekonomika Řízení stavby Marketing Ekonomika (controlling) Právo TUR

42 2.Bezpečnostní management
Obecně zabránění újmám na zdraví a škodám na majetku a životním prostředí. Zahrnuje následující oblasti : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Požární ochrana Ochrana životního prostředí Ochrana vodního hospodářství Odpadové hospodářství Zabezpečení hmotného a nehmotného majetku a ochrana informací

43 2.Bezpečnostní management
Existuje pět základních cest, jež je možné použít : Technickým řešením Organizací práce Výchovou Dozorem Normami

44 2.Bezpečnostní management
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ( BOZ ) ( svár mezi právy a povinnostmi jednotlivce a podniku) Upraveno zejména Zákoníkem práce : Zaměstnavatelé jsou povinni : Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci Uhradit náklady spojené se zajišťováním BOZ Vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění Nepřipustit zaměstnance k vykonávání práce, k níž není kvalifikačně a zdravotně způsobilí

45 2.Bezpečnostní management
Zajistit zaměstnancům školení o předpisech BOZ a rizicích pracoviště Bezodkladně zjišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů a vést jejich evidenci Zaměstnanci mají práv a povinnosti : Právo na informace o rizicích jejich práce a opatřeních na ochranu před jejich působením Právo odmítnout výkon práce, o níž se důvodně domnívají, že ohrožuje jejich zdraví Povinnost dbát o svou vlastní bezpečnost a zdraví Povinnost účastnit se školení

46 2.Bezpečnostní management
Druhy pracovních úrazů : Smrtelné Těžké, ztráta orgánu nebo jeho části, vysoká četnost traumat, průmyslová otrava Hromadné, zranění nejméně 3 osob, z toho jedna těžce, nebo 10 a více osob lehce Ostatní úrazy – lehké (pracovní neschopnost), drobné (bez vysazení z práce)

47 2.Bezpečnostní management
Evidence úrazů a postup při řešení pracovního úrazu : Drobné úrazy – ohlásit nadřízenému a zapsat do knihy úrazů Lehké úrazy – ihned ohlásit událost nadřízenému a sepsat protokol „Záznam o úrazu“. Záznam musí být odeslán do centra podniku. Smrtelné, těžké a hromadné úrazy – zákonná informační povinnost : policie, inspektorát bezpečnosti práce, odborový svaz pracovníka. Záznam o úrazu musí být sepsán za účasti bezpečnostního technika podniku a zástupce odborů.

48 2.Bezpečnostní management
Bezpečnost na staveništi : Každý musí procházet školeními základními a speciálními a být vybaven ochrannými pomůckami. Zákaz požívání alkoholu Používat pouze vykázané vstupy a komunikace Zachovávat pořádek a čistotu Zákaz manipulace se zvláštními zařízeními Dodržovat technologické postupy Nevzdalovat se bez upozornění

49 Management stavebního podniku
Literatura : Novák,Hačkajlová,Nováková :“Ekonomika a management“, Vydavatelství ČVUT,2004 Děkuji za pozornost !

50 1.7.Organizace stavební firmy
Specifika návrhu organizační struktury stavební firmy : Výrobek (stavba) je pokaždé jiný, Stálá nerovnováha mezi potřebami a zdroji, každý den potřebujeme (optimálně) jiné množství a jinou profesní strukturu personálu, Stavební výroba stále mění místo; zázemí (backoffice, administrativa, ředitelství…) je však stále na stejném (ale i dílny, laboratoře, betonárny, prefavýrobny, ohybárny..). Každý den potřebujeme jiné logistické zabezpečení, Pokaždé pracujeme s jiným zákazníkem a jiným projektantem.


Stáhnout ppt "ČVUT v Praze, Fakulta stavební"

Podobné prezentace


Reklamy Google