Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČVUT v Praze, Fakulta stavební"— Transkript prezentace:

1 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Management stavebního podniku II. 126 EMM – Ekonomika a management Zimní semestr 2009/2010 Ing.Zdeněk Burda

2 Obsah : Řízení 1.1. Cíle 1.2. Procesní a projektové řízení
1.3. Strategie a plánování 1.4. Informace 1.5. Rozhodování 1.6. Vedení lidí Bezpečnostní management

3 1.Řízení Řízení, vedení, management
Koordinace chování lidí a zdrojů za účelem dosažení podnikových cílů při měnících se podmínkách a při neúplných informacích Proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují zvolených cílů

4 1.Řízení Klíčová slova : CÍLE INFORMACE LIDÉ

5 1.1.Cíle Cíl – žádoucí stav, kterého má být v budoucnu dosaženo a který lze vyjádřit příslušnými kvalitativními a kvantitativními ukazateli Existují cíle Vlastníků Managementu Zaměstnanců ( existují samozřejmě ještě cíle zákazníků, dodavatelů, státních orgánů,………)

6 1.1.Cíle Struktura cílů a prostředků veřejně obchodované společnosti :
Cíle vlastníků (akcionářů) : Růst hodnoty investice Prostředek : Motivace managementu Cíle managementu : Dosažení finančního ocenění – bonusů Růst zisku, marže, obratu, tržního podílu Motivace a spokojenost personálu

7 1.1.Cíle Cíle personálu : Dosáhnout uspokojení z ocenění (mzda, postavení, respekt……) Zajištění dlouhodobé existence podniku Prostředky : Efektivní výkon Kreativita Zvyšování kvalifikace Chování

8 1.1.Cíle Struktura cílů vlastníka = klíčového manažera :
Docilování zisku Růst hodnoty podniku z důvodu plánovaného prodeje podniku Zajištění trvalé existence podniku Zajištění zaměstnání svých pracovníků a péče o jejich rozvoj …….( prostředky ……)

9 1.2.Procesní a projektové řízení
Veškeré činnosti v organizaci podniku probíhají jako děje dvou odlišných typů s významně odlišnými nároky na řízení. Oba typy dějů a řízení se v organizaci potkávají, žijí vedle sebe Děje acyklické – jedinečné, neopakovatelné, začátek/konec, místo Děje cyklické – opakující se, algorytmizovatelné

10 1.2.Procesní a projektové řízení
Acyklické děje – dodávání individuálních specifických výrobků na různých místech, dosahování unikátních cílů, projektové řízení. Můžou být i projekty změny organizace, zavedení nového software,…..Převážně projektově řízeny bývají poradenské firmy, vývojové firmy, právní kanceláře a front office stavebních firem. Cyklické děje – série aktivit, prováděných pro dosažení opakovaného cíle, opakující se procesy, procesní řízení. Nákup materiálu, zpracování mezd, účetní uzávěrky, přijímání pracovníků,…Převážně procesně bývá řízen back office stavební firmy.

11 1.3.Strategie a plánování Strategie - stanovování dlouhodobých cílů a prostředků (cest, politik, plánů, záměrů,…), jak jich dosáhnout. Bývá podrobněji rozpracována v plánech nižšího stupně. Obvyklá kaskáda strategií a plánů : Vize, mise, poslání dlouhodobě Strategický záměr let a více Podnikatelský záměr až 3 roky Rozpočet, budget rok Operativní plán čtvrtletí Provozní plán měsíc

12 1.3.Strategie a plánování MISE METROSTAV a.s. Metrostav a.s. je universální stavební společnost zajišťující řízení a realizaci náročných stavebních děl. Proměňuje vize veřejných i soukromých investorů pro zlepšování životního prostředí lidí ve skutečnost. VIZE METROSTAV a.s. Metrostav a.s. se zařadí mezi nadprůměrně prosperující středoevropské stavební firmy s trvalým růstem své produkce, tržní hodnoty a s úrovní řízení odpovídající standardům EU.

13 1.3.Strategie a plánování HLAVNÍ ZÁMĚRY STRATEGIE METROSTAV a.s Firma bude i nadále působit ve všech oborech stavebnictví na celém území České republiky s těžištěm v Praze. V unikátním segmentu podzemního stavitelství bude dominovat tomuto segmentu na domácím trhu a úspěšně pronikat do zahraničí. Dále budou podporovány všechny faktory potřebné k progresivnímu růstu pozice Metrostav a.s. v segmentu dopravních staveb. Úspěchy z oblasti průmyslové výstavby a rekonstrukce historických objektů navíc otevírají cestu lídra kvality i v těchto segmentech. Dále budou rozvíjeny developerské aktivity v oborech bytové a občanské výstavby. Společnost se aktivně zapojí do významných stavebních projektů s nestandardním způsobem financování. Vytvoří rovněž podmínky pro svoji činnost v oblasti facility managementu budov.

14 1.3.Strategie a plánování Ve své strategii usiluje OHL ŽS o poskytování kvalitních služeb a řešení na základě vysokého standardu služeb a serióznímu přístupu k zákazníkovi. Dále o udržitelný rozvoj jakožto strategický pilíř a trvalý závazek udržet solidní finanční situaci založenou na využívání dlouhodobých finančních zdrojů.

15 1.3.Strategie a plánování Strategie SKANSKA :
Abychom dosáhli dobrých finančních výsledků, dodržujeme několik základních strategických linií: Stavebnictví a development jsou hlavním předmětem našeho podnikání a soustředíme se výhradně na ně. Jsme mezinárodní společnost s vedoucím postavením na domácích trzích. Využíváme společných výhod celé skupiny – značku, zkušenosti našich zaměstnanců a silné finanční zázemí. Předvídáme a systémově řídíme rizika spojená s podnikáním. V našich projektech prosazujeme ekologicky šetrné postupy, materiály a technologie. Chceme být lídrem v oboru ekologického a trvale udržitelného stavitelství, a to zvlášť s ohledem na dodržování etických zásad, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí. Klademe veliký důraz na přijímání a profesní rozvoj našich zaměstnanců. Sledujeme nejnovější urbanistické trendy a využíváme jejich potenciál.

16 1.3.Strategie a plánování Podnikatelský záměr – příklad obsahu :
Vize, mise, cíle Kde jsme ? Analýza trhu, makroekonom. data SWOT analýza Kde chceme být v roce 2012 Akční plány k naplnění cílů ( investice, personál, změny…) Plánované ukazatele ( Tržby, Zisk, Obchodní výkon, Zajištěnost výr.programu, Režie, Cash flow,……)

17 1.3.Strategie a plánování Rozpočet – příklad obsahu :
Vše rozepsáno do SBU, divizí, oborů, regionů : Tržby, Náklady, Hrubý zisk, Režie, Provozní zisk, Finanční náklady,Daně, Čistý zisk Order booking, Order backlog, struktura do roků a typů projektů, marží Zaměstnanci, Mzdy, struktura Výsledovka, Rozvaha Investice, Divestice Cash flow, Pracovní kapitál Úrazovost kvalita

18 1.3.Strategie a plánování Operativní plán (provozní plán)– příklad obsahu – do projektů : Náklady, subdodávky, režie, mzdy,.. Projektová dokumentace Objednávky/žádanky na materiál Stroje, doprava Stavební připravenosti Dílčí přejímky Plán zkoušek, zakrývané konstrukce Harmonogram, smlouva, rozpočet Bezpečnostní rizika, plán tréninku Ostatní rizika

19 1.3.Strategie a plánování Příklad použití druhů plánu :
Podnik Divize Projekt Vize, mise X Strateg.záměr X Podnikatel.záměr X X Rozpočet X X Operativní plán X X Provozní plán X

20 1.3.Strategie a plánování Globální společnosti mají více úrovní řízení a plánování, např. : Světová centrála CEE Národní úroveň (ČR,..) Světová úroveň CEE ČR Vize, mise X Strategie X X X Podnik.záměr X Rozpočet X X X

21 1.4.Informace Základní, dynamický prvek řízení, komponenty organizační struktury si neustále zasílají/vyměňují informace – komunikují. Informační tok teče uvnitř organizace všemi směry a teče vně i dovnitř organizace. Klíčové pojmy : Obsah informace Komunikační infrastruktura

22 1.4.Informace Interní informace
Interní informace – řídící informace řídícího místa/úrovně ( příkazy, pokyny, pravidla, požadované parametry,…) a zpětná vazba z řízeného místa – kontrola. Základní pravidla komunikace jsou dána organizačními a pracovními řády, procesními směrnicemi, manuály interní komunikace, pravidly (metodikami) účetnictví, reportingu, controllingu, interního auditu a kontroly. Povinnost informovat a právo být informován platí všemi směry.

23 1.4.Informace Řády, směrnice ( procesní), příkazy ( projektové), metodiky a technologické postupy definují informační infrastrukturu a informační věty ( obsah informace ). Standardizované informační struktury (věty) : Účetnictví – struktura a obsah dán zákony, zachycuje přesně minulost nákladů a výnosů. Obtížně interpretovatelné. Reporting – odborně interpretované účetnictví. Obsahuje i mnoho informací, které nepocházejí z účetnictví, ale z jiných zdrojů : kvalita, úrazovost, obchodní informace ( budoucnost !), personální informace,……

24 1.4.Informace Controlling – informace z reportingu porovnané s plánem, interpretace odchylek Kontrola – porovnání předepsaného postupu a procesu se skutečností, je předpis dodržován ? Interní audit – je předpis správný ? Manuál interní komunikace – určuje některá specifická pravidla komunikace např.: četnost a povinný obsah porad úseků ( 1xtýdně, informace z vedení tj. z porady vyšší úrovně, výsledky a jejich porovnání s plánem, pochvaly a výtky,dobré a špatné příběhy, diskuze,…),ekonomický věstník, firemní časopis, diskuzní portály, pravidla pro zlepšovací návrhy, atd…

25 1.4.Informace Externí informace
Informace o okolí podniku, chování okolí, prognózy okolí. Makro a mikroekonomické informace HDP, průmysl, stavebnictví, zaměstnanost, průměrné mzdy Státní rozpočet, vývoj deficitu a dluhu Makroekonomické analýzy, trh, směné kurzy Dtto EU27, eurozóna, CEE, Slovensko, Německo Investiční část státního rozpočtu, rozpočty státních fondů,rozpočty ŘSD, SŽDC, krajů a obcí, správců sítí, povodí, velkých investorů ( ČEZ, Agrofert, IKEA,..) a developerů

26 1.4.Informace Dotační programy EÚ, legislativa EÚ
Legislativní program vlády a parlamentu Územní plány, územní rozhodnutí a stavební povolení Tendry a věstníky Úroková politika ČNB Technické informace – technologie, ekologie, konstrukční řešení, postupy, normy Personální informace Manuál externí komunikace Drby z trhu

27 1.5.Rozhodování „Jak jste se mohli tak špatně rozhodnout !?“
„Poučovat se stále z vlastních chyb není optimální. Nepoučit se, je ještě horší.“ Současné největší riziko při rozhodování : Obrovské množství informací Zahlcení nepřehlednými daty

28 KVALITA + VČASNOST + AKCEPTACE + ETIKA
1.5.Rozhodování Čtyři hlavní atributy efektivního rozhodování : KVALITA + VČASNOST + AKCEPTACE + ETIKA = EFEKTIVNÍ ROZHODNUTÍ

29 1.5.Rozhodování Typy rozhodnutí :
Programová rozhodnutí (programovatelná) – opakující se, často ale velmi složitá, rozhodnutí např. rozvozný plán, plán oprav, nákup,… (proces !) Neprogramová rozhodnutí – nestrukturovaný, neohraničený, jedinečný problém např. vstup na nový trh, koupě sítě lomů,…… (projekt !)

30 1.5.Rozhodování Důležitý je poměr rozhodnutí : Programová ___________
Neprogramová Převládají programová – byrokracie,zralost, upadávání Převládají neprogramová – inovativnost, zrod, růst, obroda

31 1.5.Rozhodování Strategická rozhodnutí – důležitá je kvalita
Operativní rozhodnutí – důležitá je rychlost

32 1.5.Rozhodování Rozhodování shora a zdola
Tradičně je rozhodnutí odpovědností vyšších manažerů, na vyšších úrovních. Je-li (ale) rozhodnutí jen sděleno, hrozí riziko frustrace nižšího personálu z nemožnosti se na rozhodnutí podílet, hrozí riziko neakceptace. Z toho vyplývá : je nutná delegace rozhodnutí těm, jichž se to týká a tam kde je největší množství relevantních informací.

33 1.5.Rozhodování Racionální rozhodovací proces :
Sběr dat, analýza situace Stanovení cílů Hledání alternativ Hodnocení alternativ Rozhodnutí Vyhodnocení rozhodnutí Doporučuje se provést nejprve simulované rozhodnutí a cyklus opakovat !

34 1.6.Vedení lidí „Manažer neřídí podnik,výrobu ale lidi !“
Personální management Management lidských zdrojů Human resources management - HRM

35 1.6.Vedení lidí Zaměstnanecký cyklus Nábor Výběr Personální Uvedení
útvar Vzdělávání Osobní ohodnocení Odměňování Tvrdý HRM Disciplina Měkký HRM Plánování kariéry Povyšování ( Uvedení ) Ukončení Personální útvar Manažer

36 1.6.Vedení lidí Model AMO : Zaměstnanec musí zvládnout tři oblasti :
Schopnost (ability) Motivace (motivation) Příležitost (oportunity)

37 2.Bezpečnostní management
Obecně zabránění újmám na zdraví a škodám na majetku a životním prostředí. Zahrnuje následující oblasti : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Požární ochrana Ochrana životního prostředí Ochrana vodního hospodářství Odpadové hospodářství Zabezpečení hmotného a nehmotného majetku a ochrana informací

38 2.Bezpečnostní management
Existuje pět základních cest, jež je možné použít : Technickým řešením Organizací práce Výchovou Dozorem Normami

39 2.Bezpečnostní management
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ( BOZ ) ( svár mezi právy a povinnostmi jednotlivce a podniku) Upraveno zejména Zákoníkem práce : Zaměstnavatelé jsou povinni : Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci Uhradit náklady spojené se zajišťováním BOZ Vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění Nepřipustit zaměstnance k vykonávání práce, k níž není kvalifikačně a zdravotně způsobilí

40 2.Bezpečnostní management
Zajistit zaměstnancům školení o předpisech BOZ a rizicích pracoviště Bezodkladně zjišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů a vést jejich evidenci Zaměstnanci mají práv a povinnosti : Právo na informace o rizicích jejich práce a opatřeních na ochranu před jejich působením Právo odmítnout výkon práce, o níž se důvodně domnívají, že ohrožuje jejich zdraví Povinnost dbát o svou vlastní bezpečnost a zdraví Povinnost účastnit se školení

41 2.Bezpečnostní management
Druhy pracovních úrazů : Smrtelné Těžké, ztráta orgánu nebo jeho části, vysoká četnost traumat, průmyslová otrava Hromadné, zranění nejméně 3 osob, z toho jedna těžce, nebo 10 a více osob lehce Ostatní úrazy – lehké (pracovní neschopnost), drobné (bez vysazení z práce)

42 2.Bezpečnostní management
Evidence úrazů a postup při řešení pracovního úrazu : Drobné úrazy – ohlásit nadřízenému a zapsat do knihy úrazů Lehké úrazy – ihned ohlásit událost nadřízenému a sepsat protokol „Záznam o úrazu“. Záznam musí být odeslán do centra podniku. Smrtelné, těžké a hromadné úrazy – zákonná informační povinnost : policie, inspektorát bezpečnosti práce, odborový svaz pracovníka. Záznam o úrazu musí být sepsán za účasti bezpečnostního technika podniku a zástupce odborů.

43 2.Bezpečnostní management
Bezpečnost na staveništi : Každý musí procházet školeními základními a speciálními a být vybaven ochrannými pomůckami. Zákaz požívání alkoholu Používat pouze vykázané vstupy a komunikace Zachovávat pořádek a čistotu Zákaz manipulace se zvláštními zařízeními Dodržovat technologické postupy Nevzdalovat se bez upozornění

44 Management stavebního podniku
Literatura : Novák,Hačkajlová,Nováková :“Ekonomika a management“, Vydavatelství ČVUT,2004 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "ČVUT v Praze, Fakulta stavební"

Podobné prezentace


Reklamy Google