Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZ.04.3.07/4.1.02.1/0322 Strojírenská technologie v malých a středních firmách Žadatel: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Partner.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZ.04.3.07/4.1.02.1/0322 Strojírenská technologie v malých a středních firmách Žadatel: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Partner."— Transkript prezentace:

1 CZ.04.3.07/4.1.02.1/0322 Strojírenská technologie v malých a středních firmách Žadatel: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Partner 1: Ústav technického rozvoje a informací, spol. s r.o. Partner 2: Bohemian Multimedia, spol. s r.o. Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jan Suchánek, CSc. Tel.: 261 262 280 Fax: 261 262 268 E-mail: strojirenstvi@regio.czstrojirenstvi@regio.cz Stránka projektu: www.regio.czcvutwww.regio.czcvut ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost

2 2 1 Zaměření projektu Záměr projektu: Vytvořit vazbu mezi poznatky a možnostmi nabídek dodavatelů technologií s potřebami výrobních podniků Propojit teoretické poznatky a nabídky dodavatelů technologií s potřebami výrobních malých a středních podniků Zvýšit adaptabilitu malých a středních podniků při výběru potřebných výrobních technologií na základě svých specifických požadavků Problémy řešené projektem: Projekt reaguje na nutnost zvyšování konkurenceschopnosti firem, zejména malých a středních, které vyrábějí nebo poskytují služby v oborech strojírenství Projekt usnadňuje manažerům firem řešení vícekriteriálních rozhodovacích procesů a poskytuje jim, podle konkrétní potřeby, dostatečně hluboké znalosti o jednotlivých technologiích a současném stavu v nabídce strojů, nástrojů a technologií v potřebném rozsahu zajišťujícím kvalitní rozhodování

3 3 Schéma 1:

4 4 Schéma 2:

5 5 Zdůvodnění potřebnosti projektu: Neefektivní investování do strojního vybavení a technologií, které nemohou splnit potřebné technické a ekonomické parametry Neaktuální znalosti o současné úrovni strojírenských technologií Nízký stupeň spolupráce mezi technickými školami a podniky

6 6 2 Cílové skupiny Cílové skupiny: 250 zaměstnanců firem v oblasti služeb a v oblasti výroby ze 100 organizací – firem z výroby a služeb strojírenských technologií Přínosy pro cílovou skupinu: Zvýšení konkurenceschopnosti v návaznosti na absolvování vzdělávacího kurzu Řízení podniku Přehled aktuální legislativy pro příslušný obor Podklady pro budoucí potřeby podniku např. v případě zaškolování nových pracovníků

7 7 Zapojení (motivace) cílových skupin: Cílené oslovení vybraných výrobních a obchodních podniků a oborových asociací - Dopisová forma - Osobní forma – setkání se zástupci firem v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně Jedním z motivačních faktorů pro zapojení do projektu je především možnost bezplatné konzultace specifické problematiky s odborníky z ČVUT v Praze - Osobně - Internet Kombinovaná forma studia, která neklade nároky na časové možnosti účastníků kurzu

8 8 3 Typy činností Typy činností realizované projektem: Vzdělávací kurzy – presenční workschopy - Září – Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně - Říjen – Listopad – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Multimediální CD - 4 tématické multimediální CD pro vzdělávací účely kurzu: - Obrábění - Slévání - Povrchové úpravy - Investiční rozhodování - Multimediální CD obsahují vzájemně provázané části: - Studijní texty - Platnou legislativu příslušného oboru - Katalog výrobců a dodavatelů strojů, nástrojů a přístrojů - Slovník pojmů

9 9 4 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy Vnitřní postupy řízení: Pro řízení projektu byl ustaven pracovní tým složený ze tří dílčích týmů, které tvoří zástupci žadatele a partnerů: - tým pro program a propagaci, - tým pro přípravu a realizaci školení, - tým pro didaktiku. V rámci organizační struktury žadatele jsou vytvořeny podmínky pro organizační, personální a technické zajištění realizace projektu. Během realizace projektu jsou organizovány pracovní porady, kterých se účastní zástupci pracovních týmů. Vedoucí projektu organizuje pravidelné pracovní porady jednotlivých pracovních týmu v termínech dílčího plnění úkolu podle harmonogramu práce.

10 10 Koordinaci provádí „projektový manažer“, jehož pracovní náplní je zajištění spolupráce a součinnosti se zprostředkujícím subjektem JPD 3 a dalšími orgány působícími v rámci řízení, monitorování, kontroly a auditu Evropského sociálního fondu (ESF). Při realizaci projektu budou využívány metody projektového řízení a „analýza rizik". Všechny etapy řešení mají stanoveny měřitelné a hodnotitelné cíle, což umožňuje trvale sledovat a hodnotit plnění věcného a časového harmonogramu a přijmout včas potřebná opatření. Hlavní rizika projektu: - Nízká motivace osob na doškolování - Obsahová náplň kurzu reflektující nedostatky stávajících informačních zdrojů - Propagace a prezentace programu cílovým skupinám

11 11 5 Zajištění publicity Plán publicity: Projekt má zpracován „plán publicity", jako nedílnou součást řešení. Úkolem není pouze naplnění povinností spojených s publicitou vycházející z Nařízení 1260 a Nařízení 1156, ale musí ve smyslu zpracované „analýzy rizik" podnítit i zájem odborné a široké veřejnosti. Výstupy publicity: Informační leták projektu s textem a základním schématem Vydání tiskové zprávy Publicita projektu v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 2005 a 2006 - Osobní prezentace projektu (cíle a záměry) - Navázání spolupráce s podnikatelskými subjekty

12 12 Internet: Informační: www.regio.cz/cvutwww.regio.cz/cvut Komunikační: www.regio.cz/cvut/komunikacewww.regio.cz/cvut/komunikace Prezentační: katalog partnerských firem projektu

13 13 8 Výstupy a Výsledky Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY 025062 ORGANIZACE010035 PRODUKTY044

14 14 Podpořené organizace: 100 - Malé a střední firmy z oblasti výroby a služeb strojírenských technologií Podpořené osoby – klienti služeb: 250 - Zaměstnanci MSF z oblasti výroby a služeb strojírenských technologií Počet nově vytvořených či inovovaných produktů: 4 - Multimediální CD vydané samostatně pro jednotlivé moduly vzdělávacího kurzu: - Obrábění - Slévání - Povrchové úpravy - Investiční rozhodování Počet vytvořených partnerství: 2 - Ústav technického rozvoje a informací, spol. s r.o. - Bohemian Multimedia, spol. s r.o.

15 15 9 Horizontální témata, Partnerství Horizontální témata Rovné příležitosti Projekt pozitivně postihuje rovné příležitosti. Zvolená forma vzdělávání - kombinace e- learningu (CD, Internet) a prezenční studium - umožní i osobám s handicapem získat potřebné znalosti a dovednosti. Každá osoba bez zvýšených nároku na čas a vyvolané výdaje může absolvovat kurz. Udržitelný rozvoj Projekt primárně řeší zlepšení adaptability a připravenosti zaměstnavatelů i zaměstnanců přizpůsobovat se měnícím se podmínkám. V rámci jednotlivých kurzů, které podporují šíření znalostí moderního řízení organizací s ohledem na kvalitu, životní prostředí, bezpečnost a zdraví při práci a na sociální odpovědnost organizací, jsou zahrnuly aspekty udržitelného rozvoje.

16 16 Informační společnost Jedním ze způsobu zlepšování konkurenceschopnosti je používání moderních informačních a komunikačních technologií. Zcela v duchu Lisabonského procesu projekt podporuje využití ICT jak v oblasti výchovy a vzdělávání, tak i podpory podnikání. Projekt maximálně respektuje progresivní trendy jak v rámci samotné formy vzdělávání (e-learning), tak využití poznatku v rámci jednotlivých vzdělávacích bloků podporující využívání informačních technologií v jednotlivých aspektech podnikových činností. Projekt tím prosazuje a přispívá k dalšímu rozvoji informační společnosti. Místní iniciativy Projekt podporuje místní iniciativy tím, že dává účastníkům kurzu prostor přednést ke společnému řešení s odborníky z Ústavu strojírenské technologie ČVUT v Praze vlastní témata vycházející z podnikové praxe či při zakládání nových podniků. Projekt tím podporuje malé a střední podniky a sebezaměstnávání při řešení lokálních potřeb a zájmů.

17 17 Partnerství Ústav technického rozvoje a informací, spol. s r.o. - poradenská činnost - poskytování informací z hlediska technických předmětů - management projektu - publicita - výkon funkce projektového manažera Bohemian Multimedia, spol. s r.o. - management e-learningu - vytváření multimédií a e-learningových produktů - vytvoření a provozování portálu projektu

18 18 10 Doporučení pro další programovací období 2007-2013 Nejzajímavější činnosti RLZ z hlediska inovativnosti a přenositelnosti: Spolupráce a komunikace s výrobními a obchodními organizacemi dodávající techniku Zapojení odborníků z praxe do procesu vzdělávání Náměty na zlepšení monitoringu a koordinace stávajících projektů: Využití on-line komunikace na server zprostředkujícího subjektu a tím zjednodušení odevzdávání papírových zpráv a tiskových sestav Dokladování účetnictví nahradit přesným zadání pro auditora v kombinaci s využitím čestných prohlášení a tím zjednodušit ověřování prvotních účetních dokladů Náměty na zjednodušení a zlepšení budoucích procesů: Seznámení s termíny týkajícími se komunikace mezi zadavatelem a konečným příjemcem, zejména po ose odevzdání monitorovací zprávy – stanovisko zprostředkujícího subjektu – financování projektu


Stáhnout ppt "CZ.04.3.07/4.1.02.1/0322 Strojírenská technologie v malých a středních firmách Žadatel: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Partner."

Podobné prezentace


Reklamy Google