Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tento projekt je spolufinancován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tento projekt je spolufinancován."— Transkript prezentace:

1 Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Základy názvosloví anorganických sloučenin I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Alena Klanicová

3 PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ Dmitrij Ivanovič Mendělejev (1834–1907) - ruský chemik - sestavil první tabulku prvků - předpověděl vlastnosti prvků do té doby neobjevených (např. Ga, Ge, Sc) = uspořádání všech chemických prvků v podobě tabulky podle jejich rostoucího protonového čísla 1. starý periodický zákon (Mendělejev, 1869): „Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich atomových hmotností.“ (rozpor Te – I, Co – Ni) Henry Gwyn Jeffreys Moseley (1887–1915) - britský fyzik - experimenty s rentgenovým zářením 2. nový periodický zákon (Moseley, 1913): „Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich atomových čísel.“ poznámka: Atomové číslo se dnes nazývá protonové číslo, proton byl objeven Rutherfordem až v roce 1918.)

4 DLOUHÁ PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ

5 - obsahuje: periody (řádky): 1. – 7. perioda skupiny (sloupce): I. A – VIII. A a I. B – VIII. B (1. – 18. skupina) - dělení prvků: s, p, d, f nepřechodné, přechodné, vnitřně přechodné pevné, plynné, kapalné kovy, nekovy, polokovy přírodní, umělé - informace v tabulce: název prvku, protonové číslo (Z), relativní atomová hmotnost (A r ), běžná oxidační čísla, elektronegativita, teplota tání, teplota varu, elektronová konfigurace, hustota, kovalentní poloměr - závislosti v tabulce: v periodě roste Z, A r (vyjímky! Co X Ni, Te X I) ve skupině roste Z, A r, hustota, klesá elektronegativita - některé skupiny prvků mají speciální název: halogeny, chalkogeny, pentely, alkalické kovy, alkalické zeminy, lanthanoidy, aktinoidy … DLOUHÁ PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ

6 - řídí se pravidly danými IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry = Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii, zabývá se chemickou nomenklaturou (názvy chemických prvků, anorganických, organických sloučenin a polymerů) a chemickou terminologií (názvy chemických metod, pojmů a jevů) ZÁKLADY NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN -II I I VI - poznámka: náboj Ni 2+, O 2- x oxidační číslo Ni II, O -II Oxidační číslo prvku = elektrický náboj, který by byl přítomen na atomu prvku, kdybychom elektrony v každé vazbě vycházející z tohoto atomu prvku přidělili prvku elektronegativnějšímu

7 Základní pravidla názvosloví: 1. Oxidační číslo prvku v nesloučeném stavu je nulové (He 0, N 2 0, P 4 0 ) 2. Oxidační číslo vodíku ve sloučeninách s nekovy je I; H I (H 2 O, HCl, NH 3 ) 3. Oxidační číslo vodíku ve sloučeninách s kovy je –I; H -I (NaH, CaH 2 ) 4. Oxidační číslo kyslíku je ve většině sloučenin –II; O -II (K 2 O, NaOH, H 2 SO 4 ) ZÁKLADY NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN Součet oxidačních čísel v molekule je roven nule. - např. H 2 SO 4 : 2 atomy vodíku H I 2 x 1 = 2 1 atom síry S VI 1 x 6 = 6 4 atomy kyslíku O -II 4 x (-2) = -8 celkem: 2 + 6 + (-8) = 0 Součet oxidačních čísel v iontu je roven náboji iontu. - např. (SO 4 ) 2- : 1 atom síry S VI 1 x 6 = 6 4 atomy kyslíku O -II 4 x (-2) = -8 celkem: 6 + (-8) = -2

8 Číslice Název 1 / 2 hemi 1 mono 2 di 3 tri 4 tetra 5 penta CaSO 4 · 1 / 2 H 2 O – hemihydrát síranu vápenatého H 3 BO 3 – kyselina trihydrogenboritá Číslice Název 1 jedenkrát - 2 dvakrát bis 3 třikrát tris 4 čtyřikrát tetrakis 5 pětkrát pentakis 6 šestkrát hexakis ČÍSLOVKOVÉ PŘEDPONY 1. Jednoduché předpony - slouží k vyjádření stechiometrických poměrů ve sloučenině 2. Násobné předpony Al(H 2 PO 4 ) 3 – tris(dihydrogenfosforečnan) hlinitý

9 - binární sloučeniny kyslíku - název = oxid + kation s koncovkou příslušného oxidačního stavu Oxidační čísloObecný vzorecKoncovkaPříklad I M I 2 O-nýK 2 O – oxid draselný II M II O-natýCaO – oxid vápenatý III M III 2 O 3 -itýCr 2 O 3 – oxid chromitý IV M IV O 2 -ičitýSO 2 – oxid siřičitý V M V 2 O 5 -ičný -ečný As 2 O 5 – oxid arseničný P 2 O 5 – oxid fosforečný VI M VI O 3 -ovýSO 3 – oxid sírový VII M VII 2 O 7 -istýMn 2 O 7 – oxid manganistý VIII M VIII O 4 -ičelýOsO 4 – oxid osmičelý OXIDY Al O -IIIII - např. oxid hlinitý Al 2 O 3 C O -IIIV C2O4C2O4 oxid uhličitý CO 2

10 peroxidyanionNa 2 O 2 – peroxid sodný BaO 2 – peroxid barnatý hyperoxidy (superoxidy) anionKO 2 – hyperoxid draselný (superoxid draselný) ozonidyanionCsO 3 – ozonid cesný DALŠÍ BINÁRNÍ SLOUČENINY KYSLÍKU HYDROXIDY - obsahují anion OH - (O -II H I ) - - název = hydroxid + kation s koncovkou příslušného oxidačního stavu - např.Na I OH – hydroxid sodný Ba II (OH) 2 – hydroxid barnatý Al III (OH) 3 – hydroxid hlinitý Pb IV (OH) 4 – hydroxid olovičitý

11 BaO XeO 4 l 2 O 5 Ga 2 O 3 GeO 2 SeO 2 Na 2 O TeO 3 Tc 2 O 7 K 2 O K 2 O 2 KO 2 KO 3 BINÁRNÍ SLOUČENINY KYSLÍKU - PROCVIČOVÁNÍ oxid barnatý oxid xenoničelý oxid jodičný oxid gallitý oxid germaničitý oxid seleničitý oxid sodný oxid tellurový oxid technecistý oxid draselný peroxid draselný superoxid draselný ozonid draselný Napište názvy sloučenin:

12 Napište vzorce sloučenin: BINÁRNÍ SLOUČENINY KYSLÍKU - PROCVIČOVÁNÍ oxid stříbrný oxid kobaltitý oxid nikelnatý oxid titaničitý oxid chlorečný oxid olovičitý oxid chromový superoxid cesný oxid selenový oxid rhenistý oxid dusnatý peroxid lithný peroxid barnatý Ag 2 O Co 2 O 3 NiO TiO 2 Cl 2 O 5 PbO 2 CrO 3 CsO 2 SeO 3 Re 2 O 7 NO Li 2 O 2 BaO 2

13 BINÁRNÍ SLOUČENINY VODÍKU 1) s prvky I. A a II. A skupiny - název hydrid NaH hydrid sodný LiH hydrid lithný CaH 2 hydrid vápenatý 2) s prvky III. – VI. A skupiny – koncovka –an BH 3 boran AlH 3 alan CH 4 methan SiH 4 silan NH 3 azan (častěji amoniak) PH 3 fosfan (fosfin) AsH 3 arsan H 2 S sulfan (dříve sirovodík) 3) s prvky VII. A skupiny – tradiční názvy HF fluorovodík HCl chlorovodík HBr bromovodík HI jodovodík

14 1. Bezkyslíkaté kyseliny: -název tvořen přidáním koncovky –ová k názvu příslušné sloučeniny vodíku -např. HF – fluorovodík, kyselina fluorovodíková HCl kyselina chlorovodíková HBr kyselina bromovodíková HI kyselina jodovodíková H 2 S kyselina sirovodíková (také sulfanová) HCN kyselina kyanovodíková KYSELINY

15 2. Kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny): - název odvozen od centrálního atomu prvku, koncovka vyjadřuje jeho oxidační číslo Ox. č. Odvození vzorce Koncovka Příklad IM 2 O + H 2 O..H 2 M 2 O 2... 2 HM I O -náHClO k. chlorná IIMO + H 2 O…………... H 2 M II O 2 -natá * IIIM 2 O 3 + H 2 O..H 2 M 2 O 4...2 HM III O 2 -itá HClO 2 k. chloritá IVMO 2 + H 2 O…..………. H 2 M IV O 3 -ičitá H 2 SO 3 k. siřičitá VM 2 O 5 + H 2 O..H 2 M 2 O 6...2 HM V O 3 -ičná HNO 3 k. dusičná -ečná HClO 3 k. chlorečná VIMO 3 + H 2 O…………... H 2 M VI O 4 -ová H 2 SO 4 k. sírová VIIM 2 O 7 + H 2 O..H 2 M 2 O 8...2 HM VII O 4 -istá HClO 4 k. chloristá VIIIMO 4 + H 2 O…………... H 2 M VIII O 5 -ičelá H 2 OsO 5 k. osmičelá KYSELINY * pro tento oxidační stav není známa volná kyselina

16 KYSELINY - některé prvky tvoří ve stejném oxidačním čísle více kyselin - počet atomů vodíku se vyjádří číslovkovou předponou - např. HP V O 3 – kyselina fosforečná (monohydrogenfosforečná) HPO 3 + H 2 O ….. H 3 P V O 4 – kyselina trihydrogenfosforečná HB III O 2 – kyselina boritá HBO 2 + H 2 O ….. H 3 B III O 3 – kyselina trihydrogenboritá H 2 Si IV O 3 – kyselina dihydrogenkřemičitá H 2 SiO 3 + H 2 O ….. H 4 Si IV O 4 – kyselina tetrahydrogenkřemičitá HI VII O 4 – kyselina jodistá HIO 4 + H 2 O …… H 3 I VII O 5 – kyselina trihydrogenjodistá HIO 4 + 2H 2 O ….. H 5 I VII O 6 – kyselina pentahydrogenjodistá

17 KYSELINY - PROCVIČOVÁNÍ HNO 2 HAsO 3 H 2 CO 3 HBrO HCl H 2 SO 4 HMnO 4 HIO 4 H 2 SO 3 H 2 TeO 4 H 2 S kyselina dusitá kyselina arseničná kyselina uhličitá kyselina bromná kyselina chlorovodíková kyselina sírová kyselina manganistá kyselina jodistá kyselina siřičitá kyselina tellurová kyselina sulfanová (sirovodíková) Napište názvy sloučenin:

18 kyselina křemičitá kyselina fosforečná kyselina selenová kyselina vanadičná kyselina chloritá kyselina bromovodíková kyselina chlorečná kyselina chromová kyselina kyanovodíková kyselina rhenistá kyselina boritá KYSELINY- PROCVIČOVÁNÍ Napište vzorce sloučenin: H 2 SiO 3 HPO 3 H 2 SeO 4 HVO 3 HClO 2 HBr HClO 3 H 2 CrO 4 HCN HReO 4 HBO 2

19 DERIVÁTY KYSELIN DIKYSELINY - liché oxidační číslo - k jedné molekule oxidu přičteme 2 molekuly H 2 O P 2 O 5 + 2 H 2 O ………….H 4 P 2 O 7 kyselina difosforečná - sudé oxidační číslo - ke dvěma molekulám oxidu přičteme 1 molekulu H 2 O 2 SO 2 + H 2 O……………H 2 S 2 O 5 kyselina disiřičitá PEROXOKYSELINY HNO 3 (kyselina dusičná) + O…HNO 4 (kyselina peroxodusičná) THIOKYSELINY - jeden (popřípadě více) kyslíkový atom (kyslíkových atomů) je zaměněno za síru (S -II ) H 2 SO 4 kyselina sírová…………H 2 S 2 O 3 kyselina thiosírová H 3 PO 4 kyselina fosforečná……H 3 PSO 3 kyselina thiofosforečná H 2 CO 3 kyselina uhličitá……......H 2 CS 3 kyselina trithiouhličitá

20 Oxidační číslo Koncovka kationtu Koncovka aniontu I-ný-nan II-natý-natan III-itý-itan IV-ičitý-ičitan V-ičný -ečný -ičnan -ečnan VI-ový-an VII-istý-istan VIII-ičelý-ičelan záporný-id - všechny nebo některé vodíky v kyselině jsou nahrazeny jiným kationtem - například: H 2 SO 4 - kyselina sírová (dvojsytná kyselina) - náhrada 1 vodíku: NaHSO 4 - hydrogensíran sodný - náhrada obou vodíků: Na 2 SO 4 - síran sodný - například: Cu II Br -I 2 - bromid měďnatý Hg II S -II - sulfid rtuťnatý K II Mn VII O 4 - manganistan draselný Na I (HC IV O 3 ) 2 - hydrogenuhličitan sodný SOLI

21 SOLI - PROCVIČOVÁNÍ AgNO 3 MgCO 3 MnCl 2 KAsO 3 CuSO 4 ∙5H 2 O Fe(NO 3 ) 3 ∙9H 2 O (NH 4 ) 2 SO 4 BaS 2 O 7 Cr(BrO 3 ) 3 Ca(HCO 3 ) 2 CsH 2 PO 4 KCN Napište názvy sloučenin: dusičnan stříbrný uhličitan hořečnatý chlorid manganatý arseničnan draselný pentahydrát síranu měďnatého nonahydrát dusičnanu železitého síran amonný disíran barnatý bromičnan chromitý hydrogenuhličitan vápenatý dihydrogenfosforečnan cesný kyanid draselný

22 SOLI - PROCVIČOVÁNÍ Napište vzorce sloučenin: chlorid rtuťnatý dusitan sodný chroman amonný heptahydrát síranu železnatého síran chromitý sulfid kademnatý pentahydrát thiosíranu sodného uhličitan zinečnatý peroxosíran draselný chloristan měďnatý dihydrogenfosforečnan hlinitý manganan draselný FeSO 4 ∙7H 2 O Na 2 S 2 O 3 ∙5H 2 O HgCl 2 NaNO 2 (NH 4 ) 2 CrO 4 Cr 2 (SO 4 ) 3 CdS ZnCO 3 K 2 SO 5 Cu(ClO 4 ) 2 Al(H 2 PO 4 ) 3 K 2 MnO 4


Stáhnout ppt "Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tento projekt je spolufinancován."

Podobné prezentace


Reklamy Google