Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRVOUK – vědecko výzkumné aktivity katedry speciální pedagogiky Praha PedF UK 5.4. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRVOUK – vědecko výzkumné aktivity katedry speciální pedagogiky Praha PedF UK 5.4. 2013."— Transkript prezentace:

1 PRVOUK – vědecko výzkumné aktivity katedry speciální pedagogiky Praha PedF UK 5.4. 2013

2 Speciální pedagogika výzkumné aktivity se soustřeďují na kvalitu života osob se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotním postižením, sociálním znevýhodněním i vzdělávání dětí mimořádně nadaných) v jednotlivých etapách jejich života

3 Dlouhodobé vědecko výzkumné aktivity katedry podmínky naplňování rovných příležitostí dětí a žáků při vstupu do předškolních zařízení a základních škol podmínky utváření inkluzivní kultury, politiky a praxe vzdělávacích zařízení, a jejich klima s ohledem na žákovskou diverzitu vzdělávací šance a rovné příležitosti minorit ve vzdělávání sledování kvality ve vzdělávání s ohledem na přechod ze školy do zaměstnání a na možnosti uplatnění osob se speciálními vzdělávacími potřebami na trhu práce

4 Dlouhodobé vědecko výzkumné aktivity katedry efektivita zdravotnické i sociální podpory lidem s mentálním postižením, kteří jsou v roli rodičů možnosti využití umění a expresivních terapií (terapie, které využívají umělecké prostředky k preventivním a terapeutickým cílům) ve školním prostředí hlavně v oblasti prevence sociálněpatologických jevů, podpory rozvoje žáků a zlepšení vztahů v třídním kolektivu problematika rekonstruovaných rodin a náhradní rodinné výchovy efekty institucionálních procesů v životě mladých dospělých se zdravotním postižením dopady vzdělávací politiky na život osob se zdravotním postižením. role speciální pedagogiky v podmínkách inkluzivního vzdělávání na VŠ

5 Vztah speciální pedagogiky a inkluzivní pedagogiky (didaktiky) Konstituování speciální pedagogiky jako samostatného pedagogického oboru od poloviny minulého století bylo nezbytné a přínosné. Speciální pedagogika přitom neztratila svou vztahovost k obecné pedagogice. Jejím průnikem s obecnou pedagogikou je inkluzivní pedagogika. Jejím průnikem s obecnou didaktikou je inkluzivní didaktika.

6 Inkluzivní didaktika Inkluzivní didaktika je teorie inkluzivně orientovaného vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami, která se zabývá cíli formami a postupy vzdělávání těchto osob v nerestriktivních podmínkách běžných škol. Je základem inkluzivní pedagogiky.

7 Východiska inkluzivní didaktiky - didaktická reflexe diverzity (kritická analýza učebních obsahů, jejich zodpovědný výběr a adaptace vzdělávacích postupů pro žáky rozdílných schopností a předpokladů) -třídimenzionální Feuserova didaktika (1995) dimenze objektu - věcná a strukturální didaktická analýza učiva dimenze subjektu - funkční analýza (pásmo aktuálního a budoucího vývoje vzdělávaného subjektu) dimenze procesu – procesní analýza (uvedení subjektu do aktivity při získávání pro něj potřebných poznatků) - kriticko-konstruktivní didaktika (W.Klafki,1967) - vedení žáků k sebeurčení, spoluurčení a solidaritě -„bazální“ didaktika s výběrem obsahů a cílů pro oblast vzdělávání těžce a kombinovaně postižených osob (didaktika podporující proces poznávání světa a komunikace s ním pomocí základních výrazových prostředků)

8 Přehled výzkumných oblastí pro PRVOUK Didaktika inkluzivního vzdělávání ( didaktika uplatňovaná v inkluzivních třídách a školách s žákovskou diverzitou) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména se zdravotním postižením, se specifickými poruchami učení v oblasti Jazyk a jazyková komunikace (mateřský jazyk – narušená komunikační schopnost, cizí jazyky – německý, anglický, francouzský a ruský) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména se zdravotním postižením, se specifickými poruchami učení v oblasti Matematika a její aplikace Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávací potřebami, zejména se zdravotním postižením, se specifickými poruchami učení v oblasti výchovy ke zdraví, tělesné výchovy. Inkluzivní didaktika v oblasti primárního vzdělávání Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím výtvarné, hudební a dramatické výchovy.

9 Výzkumná oblast I. Specifikace: didaktické principy, přístupy, strategie a koncepce (vnitřní diferenciace a individualizace; kooperace žáků se SVP a intaktních; práce v heterogenních skupinách; činnostně orientované a projektové vyučování; vývojově orientovaná didaktika; komunikativní didaktika aj.) Plánovaný výstup: kolektivní monografie (2014) Didaktika inkluzivního vzdělávání (didaktika uplatňovaná v inkluzivních třídách a školách s žákovskou diverzitou)

10 Výzkumná oblast II. Specifikace: mateřský jazyk při narušené komunikační schopnosti, jazykové kompetence žáků cizinců, cizí jazyky - anglický, německý, francouzský a ruský při dílčích deficitech i těžších poruchách kognitivních a smyslových Plánovaný výstup: kolektivní monografie (2014) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména se zdravotním postižením, se specifickými poruchami učení v oblasti Jazyk a jazyková komunikace

11 Výzkumná oblast III. Specifikace: didaktika matematického vzdělávání s ohledem na přítomnost žáků dyskalkuliků na školách, žáků mimořádně nadaných i žáků se zdravotním postižením, diferencované přístupy a strategie v matematickém vyučování. Výstup: konference (2013/2014) a sborník příspěvků konference (2014) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména se zdravotním postižením, se specifickými poruchami učení ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace

12 Výzkumná oblast IV. Specifikace: didaktika výchovy ke zdraví u žáků se zdravotním postižením (tělesným, smyslovým, mentálním) a znevýhodněním (chronickým onemocněním), aplikované pohybové aktivity v tělesné výchově. Výstup: kolektivní monografie (2014) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávací potřebami, zejména se zdravotním postižením, se specifickými poruchami učení ve vzdělávací oblasti výchova ke zdraví, tělesná výchova.

13 Výzkumná oblast V. Specifikace: Syntéza funkčních didaktických principů, přístupů, strategií a koncepcí v rámci primárního vzdělávání, didaktika s nadanými žáky a s žáky se zdravotním postižením. Výstupy: kolektivní monografie (2014) Inkluzivní didaktika v oblasti primárního vzdělávání

14 Výzkumná oblast VI. Specifikace: didaktická analýza využitelnosti terapeuticko formativních prostředků (prvků arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie aj.) do výtvarné, hudební a dramatické výchovy. Výstup: Kolektivní monografie (2014) Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím výtvarné, hudební a dramatické výchovy.

15 Výzkumné zaměření členů katedry sppg Mgr. Durdilovánarušená komunikační schopnost žáka Mgr. Felcmanová inkluzivní didaktika, diagnostika deficitních funkcí, SPUCH Doc. PhDr. Hádková, Ph.D. vzdělávání osob se sluchovým postižením, žáci s kochleárním implantátem Doc. PaedDr. Hájková, Ph.D. inkluzivní didaktika, vzdělávání tělesně postižených a zdravotně znevýhodněných osob Doc. PhDr. Květoňová, Ph.D.vzdělávání osob s postižením zraku Mgr. Laurenčíková problematika sociálně znevýhodněných žáků, pedagogická asistence PhDr. Mužáková, Ph.D. rodinný kontext života a vzdělávání osob s postižením

16 Výzkumné zaměření členů katedry sppg Mgr. Ptáčková, Ph.D. komunikace a čtenářství těžce sluchově postižených Doc. PhDr. Šiška, Ph.D. oblast vzdělávání osob s postižením v dospělosti, sociální determinanty inkluzívního vzdělávání, osoby s mentálním postižením Doc.PaedDr. Šotolová, Ph.D.specifika vzdělávání romských žáků PhDr. Šumníková, Ph.D.vzdělávání osob s kombinovaným postižením Mgr. Valešová Malecová, Ph.D. aplikované terapie ve vzdělávacím procesu PaedDr. Zemková, Ph.D. aktivace osob s mentálním postižením v procesu vzdělávání a přípravy na povolání


Stáhnout ppt "PRVOUK – vědecko výzkumné aktivity katedry speciální pedagogiky Praha PedF UK 5.4. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google