Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole  s důrazem na implementaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole  s důrazem na implementaci."— Transkript prezentace:

1

2  je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole  s důrazem na implementaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  a na výuku podle školních vzdělávacích programů

3  analyzovat sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás  v komparaci s výsledky zahraničních výzkumů  v oblastech: legislativní školní rámec, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole, kurikulum - diferencované kurikulum, pre- a postgraduální vzdělávání učitelů

4  zmapovat a analyzovat současnou inkluzivní praxi základních škol  s využitím empirického výzkumu na základních školách v Brně a Jihomoravském kraji  syntetizovat funkcní didaktické principy, přístupy, strategie a koncepce do modelu inkluzivní didaktiky  a evaluovat jejich funkčnost

5  Personální zábezpečení – vedení týmu  řešitel, administrátor, ekonom (D3)  koordinace výzkumných týmů vytvořených z D1, D2, D4 – 14 VT VZ  Personální zabezpečení – pracovní kapacita  D1 – 29 výzkumných pracovníků (14,5 úvazků) – stálý tým  D2 – 29 výzkumných pracovníků (6 úvazků) – krátkodobé řešení úkolů – flexibilita  D4 – 19 studentů DSP

6  prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.  doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.  probíhající a připravovaná řízení  jmenovací řízení profesorem 3x  habilitační řízení 5x  výzkumní pracovníci D2 – 7x Ph.D.  DSP studenti D4 – 5x Ph.D

7  do řešení VZ je zapojena značná část kateder PdF MU (15 kateder)  ve výzkumných týmech řízených výzkumnými pracovníky (D1) jsou zapojováni na dílčí úkoly další akademičtí pracovníci (D2) a studenti DSP (D4) – vizitky (www.ped.muni.cz/wsedu)www.ped.muni.cz/wsedu  řešené výzkumné úkoly se stávají tématy i pro zadávání bakalářských, diplomových a disertačních prací

8  VT VZ 1. Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání (Pančocha, Bartoňová, Pipeková, Vaďurová, Vítková)  VT VZ 2. Inkluzivní vzdělávání ve školách hlavního proudu se zaměřením na žáky s poruchami chování a sociálním znevýhodněním (Vojtová)  VT VZ 3. Kvalitativní a kvantitativní výzkumné šetření zaměřené na sociálně znevýhodněné skupiny (Němec, Gulová)  VT VZ 4. Intervence u žáků se zdravotním postižením a zdravotním oslabením v základních školách (Opatřilová, Fialová, Procházková, Röderová)

9  VT VZ 5. Vzdělávání a výchova nadaných žáků (Šimoník, Škrabánková, Šťáva)  VT VZ 6. Školní kurikulum při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ (Kratochvílová, Havel, Filová)  VT VZ 7. Empirický výzkum u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na český jazyk a jazykovou komunikaci (Sieglová)  VT VZ 8. Učení a vyučování cizímu jazyku u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu integrace a inkluze (Janíková, Hanušová, Grenarová, Kyloušková)

10  VT VZ 9. Intervence u žáků s narušenou komunikační schopností v průběhu vytváření komunikační kompetence v rámci základního vzdělávání (Klenková, Bočková, Horáková, Doležalová)  VT VZ 10. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení  strategie ve vzdělávání žáků v ZŠ (Bartoňová)  vzdělávání žáků s dyskalkulií a dalšími poruchami učení v matematice (Blažková)  VT VZ 11. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávací potřebami ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví (Havelková)

11  VT VZ 12. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (Friedmann)  VT VZ 13. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím dramatické výchovy (Pavlovská)  VT VZ 14. Edukace žáků s poruchami autistického spektra (PAS) a profesní uplatnění na trhu práce (Bazalová)

12  Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV –  Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním –  Nadaní žáci – výzva pro učitele –  Nadaní žáci –  Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV – Škola pro všechny –

13  2011 – Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a chronickým onemocněním  2012 – Přechod škola – povolání u žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním  2013 – Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ

14  konference s mezinárodní účastí  prezentace VZ v zahraničí  mezinárodní konference – vyžádané přednášky (Rakousko, Německo, Polsko, Kypr, Itálie, Finsko, Dánsko, Belgie, Anglie  mobility učitelů a studentů  bilaterální smlouvy se zahraničními univerzitami a institucemi

15  konference s mezinárodní účastí – 7  sborníky – 7  odborné recenzované knihy - 23

16 PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. (eds.) Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Sborník anotací ze semináře s mezinárodní účastí. 1. vydání, 200 výtisků. Brno: MU, 2009, 55 s. ISBN

17 VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vydání, 500 kusů, příloha (CD ROM s příspěvky v plném znění). Brno: Paido, 2009, 157 s. ISBN

18 ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. 1. vydání. Brno: MU, 2009, 26 s. ISBN

19 ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci – výzva pro učitele. Sborník referátů z odborného semináře. Brno: MU, s. ISBN

20 NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vydání, 320 kusů. Brno: Paido, MU, 381 s. ISBN (MU), ISBN (Paido)

21 BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M, et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vydání, 320 kusů. Brno: Paido, MU, 443 s. ISBN (MU), ISBN (Paido).

22 VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. et. al. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU ISBN

23 ŠIMONÍK, O. (ed.) Výchova a nadání 3. Brno: MSD, s. ISBN

24 ŠIMONÍK, O. (ed.) Education and Talent 3. Brno: MSD, 2009, 105 s. ISBN

25 GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Drama technique in foreign language teaching to learners with SLD. 1. vyd. 200 kusů, Brno: MU, 2009, 142 s. ISBN

26 BARTOŇOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, ISBN (Paido)

27 KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J., FILOVÁ, H. Sebehodnocení inkluzivního prostředí na 1. stupni základních škol. 1. vydání, 200 výtisků, Brno: MU, 2009, 99 s. ISBN

28 OPATŘILOVÁ, D. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, s. ISBN

29 PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MSD, 2009, 170 s. ISBN

30 BLAŽKOVÁ, R. Dyskalkulie a další specifické poruchy učení. Brno: MU, s. ISBN

31 MÜHLPACHR, P. (ed.) Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. 1.vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2009, 188 s. ISBN

32


Stáhnout ppt " je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole  s důrazem na implementaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google