Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole  s důrazem na implementaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole  s důrazem na implementaci."— Transkript prezentace:

1

2  je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole  s důrazem na implementaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  a na výuku podle školních vzdělávacích programů

3  analyzovat sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás  v komparaci s výsledky zahraničních výzkumů  v oblastech: legislativní školní rámec, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole, kurikulum - diferencované kurikulum, pre- a postgraduální vzdělávání učitelů

4  zmapovat a analyzovat současnou inkluzivní praxi základních škol  s využitím empirického výzkumu na základních školách v Brně a Jihomoravském kraji  syntetizovat funkcní didaktické principy, přístupy, strategie a koncepce do modelu inkluzivní didaktiky  a evaluovat jejich funkčnost

5  Personální zábezpečení – vedení týmu  řešitel, administrátor, ekonom (D3)  koordinace výzkumných týmů vytvořených z D1, D2, D4 – 14 VT VZ  Personální zabezpečení – pracovní kapacita  D1 – 29 výzkumných pracovníků (14,5 úvazků) – stálý tým  D2 – 29 výzkumných pracovníků (6 úvazků) – krátkodobé řešení úkolů – flexibilita  D4 – 19 studentů DSP

6  prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.  doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.  probíhající a připravovaná řízení  jmenovací řízení profesorem 3x  habilitační řízení 5x  výzkumní pracovníci D2 – 7x Ph.D.  DSP studenti D4 – 5x Ph.D

7  do řešení VZ je zapojena značná část kateder PdF MU (15 kateder)  ve výzkumných týmech řízených výzkumnými pracovníky (D1) jsou zapojováni na dílčí úkoly další akademičtí pracovníci (D2) a studenti DSP (D4) – vizitky (www.ped.muni.cz/wsedu)www.ped.muni.cz/wsedu  řešené výzkumné úkoly se stávají tématy i pro zadávání bakalářských, diplomových a disertačních prací

8  VT VZ 1. Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání (Pančocha, Bartoňová, Pipeková, Vaďurová, Vítková)  VT VZ 2. Inkluzivní vzdělávání ve školách hlavního proudu se zaměřením na žáky s poruchami chování a sociálním znevýhodněním (Vojtová)  VT VZ 3. Kvalitativní a kvantitativní výzkumné šetření zaměřené na sociálně znevýhodněné skupiny (Němec, Gulová)  VT VZ 4. Intervence u žáků se zdravotním postižením a zdravotním oslabením v základních školách (Opatřilová, Fialová, Procházková, Röderová)

9  VT VZ 5. Vzdělávání a výchova nadaných žáků (Šimoník, Škrabánková, Šťáva)  VT VZ 6. Školní kurikulum při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ (Kratochvílová, Havel, Filová)  VT VZ 7. Empirický výzkum u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na český jazyk a jazykovou komunikaci (Sieglová)  VT VZ 8. Učení a vyučování cizímu jazyku u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu integrace a inkluze (Janíková, Hanušová, Grenarová, Kyloušková)

10  VT VZ 9. Intervence u žáků s narušenou komunikační schopností v průběhu vytváření komunikační kompetence v rámci základního vzdělávání (Klenková, Bočková, Horáková, Doležalová)  VT VZ 10. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení  strategie ve vzdělávání žáků v ZŠ (Bartoňová)  vzdělávání žáků s dyskalkulií a dalšími poruchami učení v matematice (Blažková)  VT VZ 11. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávací potřebami ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví (Havelková)

11  VT VZ 12. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (Friedmann)  VT VZ 13. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím dramatické výchovy (Pavlovská)  VT VZ 14. Edukace žáků s poruchami autistického spektra (PAS) a profesní uplatnění na trhu práce (Bazalová)

12  Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV – 22. - 23. 4. 2009  Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním – 16. - 17. 9. 2009  Nadaní žáci – výzva pro učitele – 12. 11. 2009  Nadaní žáci – 7.9. - 8.9. 2010  Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV – Škola pro všechny – 15.-16.9. 2010

13  2011 – Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a chronickým onemocněním  2012 – Přechod škola – povolání u žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním  2013 – Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ

14  konference s mezinárodní účastí  prezentace VZ v zahraničí  mezinárodní konference – vyžádané přednášky (Rakousko, Německo, Polsko, Kypr, Itálie, Finsko, Dánsko, Belgie, Anglie  mobility učitelů a studentů  bilaterální smlouvy se zahraničními univerzitami a institucemi

15  konference s mezinárodní účastí – 7  sborníky – 7  odborné recenzované knihy - 23

16 PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. (eds.) Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Sborník anotací ze semináře s mezinárodní účastí. 1. vydání, 200 výtisků. Brno: MU, 2009, 55 s. ISBN 978-80-210- 4840-2

17 VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vydání, 500 kusů, příloha (CD ROM s příspěvky v plném znění). Brno: Paido, 2009, 157 s. ISBN 978-80-7315- 188-1

18 ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. 1. vydání. Brno: MU, 2009, 26 s. ISBN 978-80-210-5039.

19 ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci – výzva pro učitele. Sborník referátů z odborného semináře. Brno: MU, 2009. 284 s. ISBN 978-80-210-5039.

20 NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vydání, 320 kusů. Brno: Paido, MU, 381 s. ISBN 978-80-210-5033 (MU), ISBN 978-80-210-5033-4 (Paido)

21 BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M, et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vydání, 320 kusů. Brno: Paido, MU, 443 s. ISBN 978- 80-210-5032-7 (MU), ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido).

22 VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. et. al. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU. 2009. ISBN 978-80- 210-5103-4.

23 ŠIMONÍK, O. (ed.) Výchova a nadání 3. Brno: MSD, 2009. 106 s. ISBN 978-80-7392-121- 7.

24 ŠIMONÍK, O. (ed.) Education and Talent 3. Brno: MSD, 2009, 105 s. ISBN 978-80-7392-110- 1.

25 GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Drama technique in foreign language teaching to learners with SLD. 1. vyd. 200 kusů, Brno: MU, 2009, 142 s. ISBN 978-60- 210-5074-7

26 BARTOŇOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2009. ISBN 978-80-210- 5103-4 (Paido)

27 KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J., FILOVÁ, H. Sebehodnocení inkluzivního prostředí na 1. stupni základních škol. 1. vydání, 200 výtisků, Brno: MU, 2009, 99 s. ISBN 978- 80-210-4948-2

28 OPATŘILOVÁ, D. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2009. 322 s. ISBN 978-80-210- 5030-3

29 PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MSD, 2009, 170 s. ISBN 978-80- 7392-094-4

30 BLAŽKOVÁ, R. Dyskalkulie a další specifické poruchy učení. Brno: MU, 2009. 110 s. ISBN 978-80-210-5047-1

31 MÜHLPACHR, P. (ed.) Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. 1.vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2009, 188 s. ISBN 978-80-210-4951- 2

32


Stáhnout ppt " je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole  s důrazem na implementaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google