Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ Jak na to? Plzeň 4.6. 2004. Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ Jak na to? Plzeň 4.6. 2004. Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ Jak na to? Plzeň

2 Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury

3 Korespondence s OP Infrastruktura   vychází z prioritní osy 2 – Rozvoj dopravní infrastruktury – Rámce podpory Společenství  doplňuje na regionální úrovni operační program Infrastruktura a projekty podporované v rámci Fondu Soudržnosti

4 Priorita 2 - Hlavní cíl  Zkvalitnění regionální dopravní infrastruktury regionální dopravní infrastruktury dopravní obslužnosti dopravní obslužnosti přístupu k IKT přístupu k IKT lokální a regionální sítě elektronických komunikací lokální a regionální sítě elektronických komunikací při respektování ochrany životního prostředí.

5 Priorita 2 - Specifické cíle   zvýšení kvality a průchodnosti regionální dopravní sítě  zlepšení dopravní dostupnosti  odstranění dopravních závad  zlepšení přístupnosti všech obyvatel k informačním a komunikačním technologiím (internet apod.)  regenerace jader měst a území měst postižených útlumem hospodářských činností;

6  Přehled opatření Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech podopatření Rozvoj regionální dopravní infrastruktury podopatření – Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst

7 Podopatření Rozvoj regionální dopravní infrastruktury Podopatření je zaměřeno na podporu individuálních projektů na silnicích II. a III. třídy. Formou grantových schémat bude realizována podpora výstavby a rekonstrukcí místních komunikací v obcích

8 Typy podporovaných projektů   rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy;  rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací přispívajících k hospodářskému rozvoji, k napojení obce na silniční síť a vedoucí ke zlepšení stavu životního prostředí.

9 Důraz kladen především na podporu   větších silničních projektů, realizovaných v centrech osídlení nebo spojujících tato centra se silniční sítí vyšší třídy;  silničních úseků napojujících průmyslové či obchodní zóny na dopravní síť;  projektů, doplňujících výstavbu silnic I. třídy, rychlostních komunikací a dálnic;  odstraňování bodových závad (mosty) a nepříznivých dopadů na obyvatelstvo;  zvýšení kapacity přístupových komunikací k hraničním přechodům

10 Koneční uživatelé   kraje;  organizace zřizované kraji (SÚS); Minimální přípustná velikost projektů Kč (silnice II., III. třídy) Kč (silnice II., III. třídy)

11 Grantové schéma PK „Program na podporu výstavby a rekonstrukcí místních komunikací v obcích“   Celkový cíl: podpora rozvoje místní silniční sítě v obcích  Dílčí cíle:  zvýšení dopravní bezpečnosti na MK (odstranění bodových a liniových závad; komplexní řešení dopr. bezpečnosti v obcích) – 6,7 mil. Kč (ERDF)  akcelerace místního ekonomického a sociálního rozvoje (napojení RÚ, rek. a modernizace stávajících cest uvnitř obcí a na rekonstrukce povrchů cest vně obcí) – 12,4 mil. Kč (ERDF)

12 Grantové schéma PK „Program na podporu výstavby a rekonstrukcí místních komunikací v obcích“ (2)   Způsobilí žadatelé o podporu: Obce od 200 obyvatel do 1000 obyvatel,Obce od 200 obyvatel do 1000 obyvatel, jejichž majetkem je daná MK  Míra intervence: 60%  Minimální výše projektu Kč  Časový rámec:  říjen 2004 – 3. čtvrtletí 2008

13 Grantové schéma PK „Program na podporu výstavby a rekonstrukcí místních komunikací v obcích“ (3)   Předběžná kvantifikace výstupů GS: Realizace šesti projektů úprav křižovatek Realizace šesti projektů komplexních řešení bezpečnosti na dopravní síti v obci Realizace šesti projektů komplexních řešení bezpečnosti na dopravní síti v obci Vybudování cca metrů chodníků, jako součástí místních komunikací Vybudování cca metrů chodníků, jako součástí místních komunikací Realizace cca 19 projektů napojení rozvojových území na silniční síť (v délce komunikací cca 0,95 km) Realizace cca 1,8 km rekonstrukce a modernizace stávajících cest uvnitř obcí Realizace cca 5,9 km rekonstrukce povrchů cest vně obcí

14 Grantové schéma PK „Program na podporu výstavby a rekonstrukcí místních komunikací v obcích“ (4) 1. Příklady podporovaných projektů Odstraňování bodových závad na místních morálně zastaralých komunikacích:  Úpravy provozně a z hlediska bezpečnosti nevyhovujících křižovatek místních komunikací včetně napojení na nadřazenou komunikační síť, (může jednat typicky o přebudování na okružní křižovatky různých typů (mini, malá, střední, velká).  Budování místních lávek pro křížení mimořádně zatížených komunikací I. třídy  Úpravy profilu, případně nivelety v úzkých případně strmých či jinak nepřehledných bodech trasy (v případě souvisejících přírodních bariér…).  Komplexní integrované řešení zvyšující bezpečnost na místních komunikacích jako např. značení, zrcadla, svodidla, zpomalovací prahy v rámci obce či svazku obcí. Odstraňování liniových závad na místních morálně zastaralých komunikacích:  Změna trasy, případně profilu místních komunikací.  Budování chodníků jako součástí místních komunikací.  Budování chodníků jako místních komunikací IV. třídy při silnicích II. a III. tříd (za podmínky majetkového vypořádání - na pozemcích majetku obce).

15 Grantové schéma PK „Program na podporu výstavby a rekonstrukcí místních komunikací v obcích“ (5)  1. Příklady podporovaných projektů (2) Podpora místního socioekonomického a hospodářského rozvoje obcí:  Napojení místních komunikací z rozvojových území na silniční síť (nová stavba).  Zlepšení přístupu k místní vybavenosti obcí formou rekonstrukce a modernizace stávajících cest uvnitř obcí (školství, sport, kultura, případně i další volnočasové aktivity s efektem akcelerace místního rozvoje.  Zlepšení přístupu obtížně dostupných přírodních a turistických atraktivit formou rekonstrukce povrchů stávajících cest většinou v extravilánu obce ve vztahu ke kvalitě užívání a řešení krizových situací (chatové lokality, tábory, tábořiště, kempy).

16 V rámci opatření budou podporovány rozvojové investiční projekty zaměřené na zlepšení dopravní obslužnosti včetně propojení místní a regionální veřejné dopravy s železniční sítí. Podopatření Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech 

17 Typy podporovaných projektů   integrované systémy veřejné dopravy;  zajišťování dopravního spojení okrajových a hůře dostupných částí regionů, modernizace přestupních terminálů;  rozvoj MHD ve městech, instalace moderních informačních systémů pro cestující;  zavádění specifického vozového parku veřejné dopravy pro různé účely;

18 Koneční uživatelé   obce (svazky obcí)  kraje;  organizace zřizované nebo zakládané obcemi či kraji; Minimální přípustná velikost projektu Kč

19 Opatření řeší podporu investic v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) pro obyvatelstvo a pro regionální a místní veřejnou správu. Jeho součástí je podpora aktivit, spojených s veřejným přístupem k informačním a komunikačním technologiím v knihovnách, komunitních centrech, ve školách a se zajištěním IKT pro regionální a místní veřejnou správu. Opatření Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech 

20 Typy podporovaných projektů   zavádění nejlépe širokopásmového internetu;  budování míst veřejného přístupu k internetu (PIAP);  rozvoj regionálních a lokálních komunikačních sítí včetně nových IKT služeb a aplikací pro občany

21 Žadatelé  obce (svazky obcí);  kraje,  nestátní neziskové organizace (NNO)  organizace zřizované nebo zakládané obcemi či kraji Minimální přípustná velikost projektu Kč

22  v Plzeňském kraji splňuje velikostní podmínku žadatele 5 měst.  dvoukolové výběrové řízení  minimální přípustná velikost projektu Kč Opatření Regenerace a revitalizace vybraných měst 

23 Priorita 2 - Regionální rozvoj infrastruktury Indikátory – Plzeňský kraj 

24   Opatření silnice II. a III. třídy · Projekt řeší rekonstrukci nebo modernizaci, event. v nezbytné míře výstavbu regionální silniční sítě nebo vybudování bodové stavby (mosty, podjezdy, nadjezdy, kruhové objezdy, apod.) na těchto komunikacích nebo v jejich přímé souvislosti. · Projekt neřeší budování cyklostezek, parkovišť, běžné opravy či údržbu komunikací ani v přímé souvislosti s regionálními silničními sítěmi. Specifická kritéria přijatelnosti pro jednotlivá opatření 

25   Opatření  Projekt se zaměřuje zejména na větší centra osídlení, nebo na vzájemné propojení městských a venkovských oblastí. Buď  Projekt zavádí integrovaný systém veřejné dopravy vč. bezbariérových dopravních řetězců, nebo se jedná o přímou podporu dopravní obslužnosti v regionu. nebo  Projekt je zaměřen na zlepšení dopravní obslužnosti včetně propojení různých typů dopravy (se zaměřením na typy podporovaných projektů uvedených v Programovém dodatku). Specifická kritéria přijatelnosti pro jednotlivá opatření (2) 

26   Opatření 2.2  Projekt je realizován zásadně v oblasti informačních a komunikačních technologií s přímou orientací na operační cíle a typy podporovaných projektů uvedených v Programovém dodatku.   Opatření 2.3  Předkládající obec/město splňuje alespoň 3 z kritérií přijatelnosti uvedených u daného opatření v Programovém dodatku.  Projekt se zaměřuje na regeneraci a revitalizaci upadajícího jádra obce/města nebo postižené území obce/města v důsledku útlumu hospodářských nebo společenských aktivit. Specifická kritéria přijatelnosti pro jednotlivá opatření (3) 

27 Skupiny a kritéria hodnocení   1. Hodnocení schopností a zkušeností žadatele (a partnerů) 10 %   ekonomické kritérium (mimoprojektová úspěšnost a aktivity, zisk, trh, klienti/zákazníci, investice,...)   ekonomické kritérium (mimoprojektová úspěšnost a aktivity, zisk, trh, klienti/zákazníci, investice,...)   zkušenost s projekty (předchozí realizace obdobných projektů)   zkušenost s projekty (předchozí realizace obdobných projektů)   management a pracovníci (kvalifikační předpoklady, zkušenosti, úspěchy), technické vybavení   management a pracovníci (kvalifikační předpoklady, zkušenosti, úspěchy), technické vybavení  2. Potřeba, relevance projektu 30 %   potřeby projektu (podložená analýzami, studiemi)   potřeby projektu (podložená analýzami, studiemi)   soulad (relevance) projektu s rozvojovými programy a strategiemi (národní, regionální, místní, sektorové)   soulad (relevance) projektu s rozvojovými programy a strategiemi (národní, regionální, místní, sektorové)   vazba na jiné aktivity (jiné projekty v SROP, ostatních OP, projednání s krajem, obcí, synergie)   partnerství (reálnost a vhodnost zapojení partnerů při přípravě a realizaci)

28 Skupiny a kritéria hodnocení (2)   3. Kvalita projektu 40 %   ekonomická efektivnost projektu (ekonomický přínos, efektivnost vložených prostředků)   hodnocení rozpočtu (relevance částek vzhledem k aktivitám)   vazba na indikátory (výstupy, výsledky)   plán, návrh projektu (jasnost, reálnost, provázanost)   udržitelnost (udržení aktivit a výstupů i po skončení projektu, hledisko finanční a institucionální, příp. legislativní)   udržitelnost (udržení aktivit a výstupů i po skončení projektu, hledisko finanční a institucionální, příp. legislativní)  4. Horizontální kritéria 20 %   otázka na relevantní horizontální kritéria (jednotlivé pozitivní dotazy, zda daná kritéria projekt naplňuje a jak)   otázka na ostatní horizontální kritéria (souhrnný pozitivní dotaz, zda projekt ostatní kritéria naplňuje a jak, nebo naopak, že nemá negativní dopad na ostatní principy) 

29 Implementace projektu Priorita 2 - SROP

30 Předkládání projektů   předkládání jednotlivých projektů do , 14 hod  předkládání žádostí v elektronické podobě - BENEFIT;  forma zapečetěných obálek (3 výtisky žádostí, 2 výtisky povinných příloh, 1x elektronická verze žádosti);  projekty mohou být realizovány průběžně do 31. srpna 2008, maximální doporučená délka realizace projektu je 24 měsíců.

31 Výběr a proplácení projektů   na úrovni Regionálních rad = NUTS II;  podle dosažené bodové úrovně projektu;  bodování je prováděno na základě bodovacích tabulek - SRR;  náročnější projekty mohou posuzovat experti;  proplácení až po ukončení realizace projektu a kontrole na místě ze strany Centra pro regionální rozvoj, a to pouze uznatelné náklady;  u větších projektů nad 4 mil. Kč možnost etapizace

32  U projektů - grantových schémat bude posuzována jejich úplnost a jejich soulad se SROP a jeho dodatkem;  Každá akce projde formální kontrolou a kontrolou přijatelnosti; následně bude ověřeno finanční zdraví žadatele a ekonomické a finanční zhodnocení udržitelnosti akce; přijatelné akce budou následně hodnoceny na základě výběrových kritérií; Výběr projektů (akcí v rámci GS) Výběr projektů (akcí v rámci GS) 

33 Postup řízení grantového programu  1.Kraje předkládají grantová schémata (skupinový projekt); po jejich schválení řídícím orgánem zajišťují jejich administraci – rozdělování peněz 2. Žadatelé předkládají své projekty (akce) kraji 3.Dotace schvaluje Rada a Zastupitelstvo Plzeňského kraje, žadatel uzavírá smlouvu s krajem a realizuje akci/projekt.

34 Vybrané povinné přílohy   doklad o subjektivitě žadatele  doklady o beztrestnosti žadatele;  logický rámec projektu;  doklady o bezdlužnosti;  doklady o vlastnictví;  projektová dokumentace zpracovaná do úrovně potřebné k vydání územního rozhodnutí (k podpisu smlouvy stavební povolení)

35 Vybrané povinné přílohy (2)   podrobný rozpočet k dokumentaci;  ekonomické hodnocení projektů dle vybrané metodiky řídícího orgánu SROP;  posouzení vlivu na ŽP;  čestné prohlášení o zajištění prostředků;  doklad o partnerství (pokud se na projektu podílejí partneři)  žádost o příspěvek ze státního rozpočtu (pokud jej žadatel požaduje)  seznam příloh.

36  Předběžný seznam uznatelných nákladů pro opatření a podopatření 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3 Do struktury uznatelných nákladů patří zejména: a) investiční náklady  projektová dokumentace do 5 % celkových uznatelných nákladů projektu (např. projektová dokumentace včetně rozpočtu k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace k EIA; zpracovaní dokumentace pro podání žádosti - zpracování Žádosti o poskytnutí pomoci, studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů)  stavební část stavby  technologická část stavby  náklady na pořízení nových strojů a zařízení  nákup počítačů včetně základního vybavení a SW  nákup použitého strojního a technologického zařízení Uznatelné náklady

37  nákup pozemku (do max. výše 10 % celkových uznatelných nákladů)  nákup ostatních nemovitostí  základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu)  leasing (dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč a dlouhodobý hmotný majetek s oceněním jedné položky nad částku 40 tis. Kč)  náklady na označení projektu (informační tabule)  nákup specifického dopravního prostředku  výdaje v naturáliích (poskytnutí pozemků a nemovitostí) Uznatelné náklady (2)

38  b) neinvestiční náklady mohou maximálně dosáhnout výše 10% celkových uznatelných nákladů  výdaje v naturáliích (poskytnutí stavebních prací )  režijní výdaje ( do 5 % celkových uznatelných nákladů)  leasing (dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč a dlouhodobý hmotný majetek s oceněním jedné položky do částky 40 tis. Kč)  finanční a jiné náklady (bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu)  právní služby (náklady na právní poradenství – musí být prokázáno, že byly vynaloženy v souvislosti s realizací projektu)  notářské poplatky za ověření dokumentů Uznatelné náklady (3)

39  odborné posudky (audit; nezbytné posudky v souvislosti s realizací projektu)  náklady na bankovní záruky  subdodávky (pouze v případě, že vytváří hodnotu) c) DPH za podmínky, že konečný příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu Uznatelné náklady (3)

40  Za neuznatelné budou považovány tyto náklady:  bytová výstavba  poplatky charakteru sankce  režijní výdaje žadatele nesouvisející s projektem  nákup osobních vozů  kancelářské vybavení pokud nesouvisí s projekty na výzkum a vývoj a nenaplňuje hlavní cíle opatření, zlepšení odborných dovedností, odborný výcvik apod.  DPH u plátců daně z přidané hodnoty  výdaje na opravu (např. oprava a údržba strojů a zařízení)  náklady na právní spory Neuznatelné náklady

41   pokuty; penále  výdaje na pořízení subdodávky od třetí osoby, která dodává konečnému příjemci za cenu vyšší, než za stejných podmínek u běžného dodavatele či výrobce  daň z příjmu; silniční daň; daň z nemovitostí; daň z převodu nemovitostí; daň dědická; daň darovací  správní poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku)  leasing SW  marže a akontace u leasingu Neuznatelné náklady (2)

42 Děkuji za pozornost Mgr. David Jirka


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ Jak na to? Plzeň 4.6. 2004. Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury."

Podobné prezentace


Reklamy Google