Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ Jak na to? Plzeň 4.6. 2004. Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ Jak na to? Plzeň 4.6. 2004. Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ Jak na to? Plzeň 4.6. 2004

2 Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury

3 Korespondence s OP Infrastruktura   vychází z prioritní osy 2 – Rozvoj dopravní infrastruktury – Rámce podpory Společenství  doplňuje na regionální úrovni operační program Infrastruktura a projekty podporované v rámci Fondu Soudržnosti

4 Priorita 2 - Hlavní cíl  Zkvalitnění regionální dopravní infrastruktury regionální dopravní infrastruktury dopravní obslužnosti dopravní obslužnosti přístupu k IKT přístupu k IKT lokální a regionální sítě elektronických komunikací lokální a regionální sítě elektronických komunikací při respektování ochrany životního prostředí.

5 Priorita 2 - Specifické cíle   zvýšení kvality a průchodnosti regionální dopravní sítě  zlepšení dopravní dostupnosti  odstranění dopravních závad  zlepšení přístupnosti všech obyvatel k informačním a komunikačním technologiím (internet apod.)  regenerace jader měst a území měst postižených útlumem hospodářských činností;

6  Přehled opatření Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech podopatření 2.1.1 - Rozvoj regionální dopravní infrastruktury podopatření 2.1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst

7 Podopatření 2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury Podopatření je zaměřeno na podporu individuálních projektů na silnicích II. a III. třídy. Formou grantových schémat bude realizována podpora výstavby a rekonstrukcí místních komunikací v obcích

8 Typy podporovaných projektů   rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy;  rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací přispívajících k hospodářskému rozvoji, k napojení obce na silniční síť a vedoucí ke zlepšení stavu životního prostředí.

9 Důraz kladen především na podporu   větších silničních projektů, realizovaných v centrech osídlení nebo spojujících tato centra se silniční sítí vyšší třídy;  silničních úseků napojujících průmyslové či obchodní zóny na dopravní síť;  projektů, doplňujících výstavbu silnic I. třídy, rychlostních komunikací a dálnic;  odstraňování bodových závad (mosty) a nepříznivých dopadů na obyvatelstvo;  zvýšení kapacity přístupových komunikací k hraničním přechodům

10 Koneční uživatelé   kraje;  organizace zřizované kraji (SÚS); Minimální přípustná velikost projektů 5.000.000 Kč (silnice II., III. třídy)5.000.000 Kč (silnice II., III. třídy)

11 Grantové schéma PK „Program na podporu výstavby a rekonstrukcí místních komunikací v obcích“   Celkový cíl: podpora rozvoje místní silniční sítě v obcích  Dílčí cíle:  zvýšení dopravní bezpečnosti na MK (odstranění bodových a liniových závad; komplexní řešení dopr. bezpečnosti v obcích) – 6,7 mil. Kč (ERDF)  akcelerace místního ekonomického a sociálního rozvoje (napojení RÚ, rek. a modernizace stávajících cest uvnitř obcí a na rekonstrukce povrchů cest vně obcí) – 12,4 mil. Kč (ERDF)

12 Grantové schéma PK „Program na podporu výstavby a rekonstrukcí místních komunikací v obcích“ (2)   Způsobilí žadatelé o podporu: Obce od 200 obyvatel do 1000 obyvatel,Obce od 200 obyvatel do 1000 obyvatel, jejichž majetkem je daná MK  Míra intervence: 60%  Minimální výše projektu 500 000 Kč  Časový rámec:  říjen 2004 – 3. čtvrtletí 2008

13 Grantové schéma PK „Program na podporu výstavby a rekonstrukcí místních komunikací v obcích“ (3)   Předběžná kvantifikace výstupů GS: Realizace šesti projektů úprav křižovatek Realizace šesti projektů komplexních řešení bezpečnosti na dopravní síti v obci Realizace šesti projektů komplexních řešení bezpečnosti na dopravní síti v obci Vybudování cca 7 700 metrů chodníků, jako součástí místních komunikací Vybudování cca 7 700 metrů chodníků, jako součástí místních komunikací Realizace cca 19 projektů napojení rozvojových území na silniční síť (v délce komunikací cca 0,95 km) Realizace cca 1,8 km rekonstrukce a modernizace stávajících cest uvnitř obcí Realizace cca 5,9 km rekonstrukce povrchů cest vně obcí

14 Grantové schéma PK „Program na podporu výstavby a rekonstrukcí místních komunikací v obcích“ (4) 1. Příklady podporovaných projektů Odstraňování bodových závad na místních morálně zastaralých komunikacích:  Úpravy provozně a z hlediska bezpečnosti nevyhovujících křižovatek místních komunikací včetně napojení na nadřazenou komunikační síť, (může jednat typicky o přebudování na okružní křižovatky různých typů (mini, malá, střední, velká).  Budování místních lávek pro křížení mimořádně zatížených komunikací I. třídy  Úpravy profilu, případně nivelety v úzkých případně strmých či jinak nepřehledných bodech trasy (v případě souvisejících přírodních bariér…).  Komplexní integrované řešení zvyšující bezpečnost na místních komunikacích jako např. značení, zrcadla, svodidla, zpomalovací prahy v rámci obce či svazku obcí. Odstraňování liniových závad na místních morálně zastaralých komunikacích:  Změna trasy, případně profilu místních komunikací.  Budování chodníků jako součástí místních komunikací.  Budování chodníků jako místních komunikací IV. třídy při silnicích II. a III. tříd (za podmínky majetkového vypořádání - na pozemcích majetku obce).

15 Grantové schéma PK „Program na podporu výstavby a rekonstrukcí místních komunikací v obcích“ (5)  1. Příklady podporovaných projektů (2) Podpora místního socioekonomického a hospodářského rozvoje obcí:  Napojení místních komunikací z rozvojových území na silniční síť (nová stavba).  Zlepšení přístupu k místní vybavenosti obcí formou rekonstrukce a modernizace stávajících cest uvnitř obcí (školství, sport, kultura, případně i další volnočasové aktivity s efektem akcelerace místního rozvoje.  Zlepšení přístupu obtížně dostupných přírodních a turistických atraktivit formou rekonstrukce povrchů stávajících cest většinou v extravilánu obce ve vztahu ke kvalitě užívání a řešení krizových situací (chatové lokality, tábory, tábořiště, kempy).

16 V rámci opatření budou podporovány rozvojové investiční projekty zaměřené na zlepšení dopravní obslužnosti včetně propojení místní a regionální veřejné dopravy s železniční sítí. Podopatření 2.1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech 

17 Typy podporovaných projektů   integrované systémy veřejné dopravy;  zajišťování dopravního spojení okrajových a hůře dostupných částí regionů, modernizace přestupních terminálů;  rozvoj MHD ve městech, instalace moderních informačních systémů pro cestující;  zavádění specifického vozového parku veřejné dopravy pro různé účely;

18 Koneční uživatelé   obce (svazky obcí)  kraje;  organizace zřizované nebo zakládané obcemi či kraji; Minimální přípustná velikost projektu 20.000.000 Kč

19 Opatření řeší podporu investic v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) pro obyvatelstvo a pro regionální a místní veřejnou správu. Jeho součástí je podpora aktivit, spojených s veřejným přístupem k informačním a komunikačním technologiím v knihovnách, komunitních centrech, ve školách a se zajištěním IKT pro regionální a místní veřejnou správu. Opatření 2.2 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech 

20 Typy podporovaných projektů   zavádění nejlépe širokopásmového internetu;  budování míst veřejného přístupu k internetu (PIAP);  rozvoj regionálních a lokálních komunikačních sítí včetně nových IKT služeb a aplikací pro občany

21 Žadatelé  obce (svazky obcí);  kraje,  nestátní neziskové organizace (NNO)  organizace zřizované nebo zakládané obcemi či kraji Minimální přípustná velikost projektu 300.000 Kč

22  v Plzeňském kraji splňuje velikostní podmínku žadatele 5 měst.  dvoukolové výběrové řízení  minimální přípustná velikost projektu 30.000.000 Kč Opatření 2.3 - Regenerace a revitalizace vybraných měst 

23 Priorita 2 - Regionální rozvoj infrastruktury Indikátory – Plzeňský kraj 

24   Opatření 2.1.1 - silnice II. a III. třídy · Projekt řeší rekonstrukci nebo modernizaci, event. v nezbytné míře výstavbu regionální silniční sítě nebo vybudování bodové stavby (mosty, podjezdy, nadjezdy, kruhové objezdy, apod.) na těchto komunikacích nebo v jejich přímé souvislosti. · Projekt neřeší budování cyklostezek, parkovišť, běžné opravy či údržbu komunikací ani v přímé souvislosti s regionálními silničními sítěmi. Specifická kritéria přijatelnosti pro jednotlivá opatření 

25   Opatření 2.1.2  Projekt se zaměřuje zejména na větší centra osídlení, nebo na vzájemné propojení městských a venkovských oblastí. Buď  Projekt zavádí integrovaný systém veřejné dopravy vč. bezbariérových dopravních řetězců, nebo se jedná o přímou podporu dopravní obslužnosti v regionu. nebo  Projekt je zaměřen na zlepšení dopravní obslužnosti včetně propojení různých typů dopravy (se zaměřením na typy podporovaných projektů uvedených v Programovém dodatku). Specifická kritéria přijatelnosti pro jednotlivá opatření (2) 

26   Opatření 2.2  Projekt je realizován zásadně v oblasti informačních a komunikačních technologií s přímou orientací na operační cíle a typy podporovaných projektů uvedených v Programovém dodatku.   Opatření 2.3  Předkládající obec/město splňuje alespoň 3 z kritérií přijatelnosti uvedených u daného opatření v Programovém dodatku.  Projekt se zaměřuje na regeneraci a revitalizaci upadajícího jádra obce/města nebo postižené území obce/města v důsledku útlumu hospodářských nebo společenských aktivit. Specifická kritéria přijatelnosti pro jednotlivá opatření (3) 

27 Skupiny a kritéria hodnocení   1. Hodnocení schopností a zkušeností žadatele (a partnerů) 10 %   ekonomické kritérium (mimoprojektová úspěšnost a aktivity, zisk, trh, klienti/zákazníci, investice,...)   ekonomické kritérium (mimoprojektová úspěšnost a aktivity, zisk, trh, klienti/zákazníci, investice,...)   zkušenost s projekty (předchozí realizace obdobných projektů)   zkušenost s projekty (předchozí realizace obdobných projektů)   management a pracovníci (kvalifikační předpoklady, zkušenosti, úspěchy), technické vybavení   management a pracovníci (kvalifikační předpoklady, zkušenosti, úspěchy), technické vybavení  2. Potřeba, relevance projektu 30 %   potřeby projektu (podložená analýzami, studiemi)   potřeby projektu (podložená analýzami, studiemi)   soulad (relevance) projektu s rozvojovými programy a strategiemi (národní, regionální, místní, sektorové)   soulad (relevance) projektu s rozvojovými programy a strategiemi (národní, regionální, místní, sektorové)   vazba na jiné aktivity (jiné projekty v SROP, ostatních OP, projednání s krajem, obcí, synergie)   partnerství (reálnost a vhodnost zapojení partnerů při přípravě a realizaci)

28 Skupiny a kritéria hodnocení (2)   3. Kvalita projektu 40 %   ekonomická efektivnost projektu (ekonomický přínos, efektivnost vložených prostředků)   hodnocení rozpočtu (relevance částek vzhledem k aktivitám)   vazba na indikátory (výstupy, výsledky)   plán, návrh projektu (jasnost, reálnost, provázanost)   udržitelnost (udržení aktivit a výstupů i po skončení projektu, hledisko finanční a institucionální, příp. legislativní)   udržitelnost (udržení aktivit a výstupů i po skončení projektu, hledisko finanční a institucionální, příp. legislativní)  4. Horizontální kritéria 20 %   otázka na relevantní horizontální kritéria (jednotlivé pozitivní dotazy, zda daná kritéria projekt naplňuje a jak)   otázka na ostatní horizontální kritéria (souhrnný pozitivní dotaz, zda projekt ostatní kritéria naplňuje a jak, nebo naopak, že nemá negativní dopad na ostatní principy) 

29 Implementace projektu Priorita 2 - SROP

30 Předkládání projektů   předkládání jednotlivých projektů do 30.7. 2004, 14 hod  předkládání žádostí v elektronické podobě - BENEFIT;  forma zapečetěných obálek (3 výtisky žádostí, 2 výtisky povinných příloh, 1x elektronická verze žádosti);  projekty mohou být realizovány průběžně do 31. srpna 2008, maximální doporučená délka realizace projektu je 24 měsíců.

31 Výběr a proplácení projektů   na úrovni Regionálních rad = NUTS II;  podle dosažené bodové úrovně projektu;  bodování je prováděno na základě bodovacích tabulek - SRR;  náročnější projekty mohou posuzovat experti;  proplácení až po ukončení realizace projektu a kontrole na místě ze strany Centra pro regionální rozvoj, a to pouze uznatelné náklady;  u větších projektů nad 4 mil. Kč možnost etapizace

32  U projektů - grantových schémat bude posuzována jejich úplnost a jejich soulad se SROP a jeho dodatkem;  Každá akce projde formální kontrolou a kontrolou přijatelnosti; následně bude ověřeno finanční zdraví žadatele a ekonomické a finanční zhodnocení udržitelnosti akce; přijatelné akce budou následně hodnoceny na základě výběrových kritérií; Výběr projektů (akcí v rámci GS) Výběr projektů (akcí v rámci GS) 

33 Postup řízení grantového programu  1.Kraje předkládají grantová schémata (skupinový projekt); po jejich schválení řídícím orgánem zajišťují jejich administraci – rozdělování peněz 2. Žadatelé předkládají své projekty (akce) kraji 3.Dotace schvaluje Rada a Zastupitelstvo Plzeňského kraje, žadatel uzavírá smlouvu s krajem a realizuje akci/projekt.

34 Vybrané povinné přílohy   doklad o subjektivitě žadatele  doklady o beztrestnosti žadatele;  logický rámec projektu;  doklady o bezdlužnosti;  doklady o vlastnictví;  projektová dokumentace zpracovaná do úrovně potřebné k vydání územního rozhodnutí (k podpisu smlouvy stavební povolení)

35 Vybrané povinné přílohy (2)   podrobný rozpočet k dokumentaci;  ekonomické hodnocení projektů dle vybrané metodiky řídícího orgánu SROP;  posouzení vlivu na ŽP;  čestné prohlášení o zajištění prostředků;  doklad o partnerství (pokud se na projektu podílejí partneři)  žádost o příspěvek ze státního rozpočtu (pokud jej žadatel požaduje)  seznam příloh.

36  Předběžný seznam uznatelných nákladů pro opatření a podopatření 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3 Do struktury uznatelných nákladů patří zejména: a) investiční náklady  projektová dokumentace do 5 % celkových uznatelných nákladů projektu (např. projektová dokumentace včetně rozpočtu k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace k EIA; zpracovaní dokumentace pro podání žádosti - zpracování Žádosti o poskytnutí pomoci, studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů)  stavební část stavby  technologická část stavby  náklady na pořízení nových strojů a zařízení  nákup počítačů včetně základního vybavení a SW  nákup použitého strojního a technologického zařízení Uznatelné náklady

37  nákup pozemku (do max. výše 10 % celkových uznatelných nákladů)  nákup ostatních nemovitostí  základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu)  leasing (dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč a dlouhodobý hmotný majetek s oceněním jedné položky nad částku 40 tis. Kč)  náklady na označení projektu (informační tabule)  nákup specifického dopravního prostředku  výdaje v naturáliích (poskytnutí pozemků a nemovitostí) Uznatelné náklady (2)

38  b) neinvestiční náklady mohou maximálně dosáhnout výše 10% celkových uznatelných nákladů  výdaje v naturáliích (poskytnutí stavebních prací )  režijní výdaje ( do 5 % celkových uznatelných nákladů)  leasing (dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč a dlouhodobý hmotný majetek s oceněním jedné položky do částky 40 tis. Kč)  finanční a jiné náklady (bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu)  právní služby (náklady na právní poradenství – musí být prokázáno, že byly vynaloženy v souvislosti s realizací projektu)  notářské poplatky za ověření dokumentů Uznatelné náklady (3)

39  odborné posudky (audit; nezbytné posudky v souvislosti s realizací projektu)  náklady na bankovní záruky  subdodávky (pouze v případě, že vytváří hodnotu) c) DPH za podmínky, že konečný příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu Uznatelné náklady (3)

40  Za neuznatelné budou považovány tyto náklady:  bytová výstavba  poplatky charakteru sankce  režijní výdaje žadatele nesouvisející s projektem  nákup osobních vozů  kancelářské vybavení pokud nesouvisí s projekty na výzkum a vývoj a nenaplňuje hlavní cíle opatření, zlepšení odborných dovedností, odborný výcvik apod.  DPH u plátců daně z přidané hodnoty  výdaje na opravu (např. oprava a údržba strojů a zařízení)  náklady na právní spory Neuznatelné náklady

41   pokuty; penále  výdaje na pořízení subdodávky od třetí osoby, která dodává konečnému příjemci za cenu vyšší, než za stejných podmínek u běžného dodavatele či výrobce  daň z příjmu; silniční daň; daň z nemovitostí; daň z převodu nemovitostí; daň dědická; daň darovací  správní poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku)  leasing SW  marže a akontace u leasingu Neuznatelné náklady (2)

42 Děkuji za pozornost www.nuts2jihozapad.czwww.nuts2jihozapad.czwww.nuts2jihozapad.cz www.strukturalni-fondy.czwww.strukturalni-fondy.czwww.strukturalni-fondy.cz Mgr. David Jirka david.jirka@kr-plzensky.cz


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ Jak na to? Plzeň 4.6. 2004. Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury."

Podobné prezentace


Reklamy Google