Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do managementu1 2. seminář Manažerské funkce, Plánování, Ansof, Drucker, Porter Definice manažerské práce, funkce managementu. Cíl a poslání organizace,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do managementu1 2. seminář Manažerské funkce, Plánování, Ansof, Drucker, Porter Definice manažerské práce, funkce managementu. Cíl a poslání organizace,"— Transkript prezentace:

1 Úvod do managementu1 2. seminář Manažerské funkce, Plánování, Ansof, Drucker, Porter Definice manažerské práce, funkce managementu. Cíl a poslání organizace, společnosti případové studie na vytvoření cíle a poslání firmy. Problematika plánování. „Stres: přítel a nepřítel“.

2 Úvod do managementu2 Management? Kdo je manažer? Jaké vlastnosti, schopnosti, znalosti má mít manažer?

3 Úvod do managementu3 Management? Kdo je manažer? Jaké vlastnosti, schopnosti, znalosti má mít manažer? Jaké vlastnosti, schopnosti, znalosti máte vy?

4 Úvod do managementu4 Management jako systém Management je proces plnění pracovních cílů tj. optimalizace chování se subjektu prostřednictvím jiných pracovníků, tedy řádně, včas a v rámci rozpočtu. Pozor, ale např. ve zdravotnictví se uplatňuje navíc teorie dvou cílů: medicínského cíle a ekonomického cíle - jejich dynamické rovnováhy.

5 Úvod do managementu5 Funkce managementu 1- plánování 2- organizování 3- personální činnost 4- vedení, řízení 5- kontrola Funkce managementu Je to, co manžeři dělají ve snaze dosáhnout cílů své organizace

6 Úvod do managementu6 Funkce managementu PLÁNOVÁNÍ – aktivity (proces), které jsou zaměřeny na určování cílů a stanovení postupů jak těchto cílů dosáhnout. Manažeři plánují, když staví vizi budoucnosti a navrhují sled cílených dějů směřujících k dosažení určitých cílů. /Taylor/

7 Úvod do managementu7 Funkce managementu ORGANIZOVÁNÍ: rozumí se vytváření vztahů mezi autoritou, odpovědností./Struktura zdrav. zařízení a jejich interní vztahy - obvykle důsledek rozhodování managementu vrchol. Dělení organizace: A - dle fce /laboratoře/ B - dle služeb /LSPP, op.tým/ C - na základě stejného produktu ORGANIZACE: ustanovena - dlouhodobě, - krátkodobě, či vzniká neformálně.

8 Úvod do managementu8 Funkce managementu ORGANIZACE: dlouhodobá /založením jiných trvalých struktur/, krátkodobá /tvorba týmů k naplnění úkolu, po jeho splnění se rozpadá/, neformální vztahy/zajímat se o názorové vůdce/.

9 Úvod do managementu9 Funkce managementu PERSONÁLNÍ PRÁCE: činnosti vztahující se k řízení lidských zdrojů nebo přijímání nových pracovníků: 1. určení nejvhodnějšího typu pracovníka 2. výběr pracovníka 3 přijmutí pracovníka 3. zařazení pracovníka 4. umístění v pracovníka procesu 5. školení, stanovení platů a výhod, dovolená, ukončení práce, důchody

10 Úvod do managementu10 Funkce managementu VEDENÍ, ŘÍZENÍ: 1 - autoritářský způsob 2 - demokratický způsob Znamená to zabývat se tím co dělat a co nedělat, je orientováno na děj. Způsoby vedení: A - není třeba, /zkušený/ B - dočasné vedení /do zvládnutí úkolu/ C - trvalé vedení /komplikovaný úkol vyžadující trvalý dohled/. Způsoby řízení se většinou kombinují.

11 Úvod do managementu11 Funkce managementu KONTROLA: 1 - zavedení standardů pro čas, kvalitu nebo kvantitu, 2 - zjišťování výsledků, 3 - srovnání výsledků se standardy, 4 - provedení nutných změn. Obecně jde o sledování a vyhodnocování práce, kdy se porovnávají vstupy a výstupy. Standardy jsou kvantitativním měřitelným ukazatelem, je nutné monitorování procesu.

12 Úvod do managementu12 Funkce mangementu Pět funkcí managementu nemusí probíhat odděleně, ale mohou se předbíhat nebo probíhat souběžně. Manažerské funkce x role.

13 Úvod do managementu13 Manažerské role 1 Interpersonální udržování a rozvíjení kontaktů s partnery představitel organizace (figurehead) vůdce (leader) spojovací článek (liason)

14 Úvod do managementu14 Manažerské role 2 Informační: tvorba, sběr, zpracování, přenos, třídění, filtrace a prezentace dat a informací příjemce informací (monitor) šiřitel informací (disseminator) mluvčí organizace (spokeperson)

15 Úvod do managementu15 Vybrané osobnosti IGOR ANSOF (Vladivostok 1918) „duchovní otec strategie podniku“ PETER Ferdinand DRUCKER (1909 - Rakousko) „Největší muž v teorii řízení“ Michael E. PORTER (1947) – techniky pro analýzu průmyslových odvětví a konkurentů

16 Úvod do managementu16 IGOR ANSOF Jeho první publikací byla kniha „Strategie podniku“ (Corporate Strategy). Ansoff svůj přístup ke strategii podniku přirovnává ke „kaskádě rozhodnutí, začínající těmi úplně obecnými a pokračující k těm více specifickým.“ Ústředním prvkem této kaskády je koncepce analýzy „mezery“: podívej se kde se nacházíš, rozpoznej, kam se chceš dostat, identifikuj úkoly, které tě tam dovedou.

17 Úvod do managementu17 PETER Ferdinand DRUCKER – manažer budoucnosti bude muset: 1. řídit podle cílů. 2. brát na sebe více rizika a riskovat více do budoucnosti. 3. být schopný dělat strategická rozhodnutí. 4. být schopný sestavit integrovaný tým, ve kterém je každý jeho člen schopný řídit a hodnotit svůj vlastní výkon a reagovat podle běžných cílů. 5. být schopný rychle a jasně sdělovat informace. 6. být schopný vidět podnik jako celek a integrovat do něj svou funkci – tradičně se od manažera očekávalo znát jen jednu nebo více fcí, ale to již nebude stačit. 7. mít znalosti – tradičně se od manažera očekávalo znát pouze několik výrobků nebo jen jeden obor průmyslu – i to již nebude stačit.

18 Úvod do managementu18 MICHAEL E. PORTER – „Strategie představuje především hledání nadprůměrných výnosů.“ Konkurenční strategie (1980) – 5 sil, techniky pro analýzu odvětví a konkurentů Konkurenční výhoda (1985) – vytvoření a udržení výkonu Konkurenční výhoda národů (1990) – „clusters“, „porterův diamant“

19 Úvod do managementu19 Plán a základní koncept řízení

20 Úvod do managementu20 Význam plánování zvyšování efektivity, snižování rizika, úspěšné organizační změny, integrace úsilí, rozvoj manažerů, rozvoj výkonnostních standardů.

21 Úvod do managementu21 Druhy plánů - I Podle stupně obecnosti poslání, strategie taktiky, úkoly, cíle postupy, pravidla, programy rozpočty Podle délky plánovacího období dlouhodobé (podnikatelský záměr) střednědobé krátkodobé (operativní řízení)

22 Úvod do managementu22 Druhy plánů - II Podle oblasti řízení prodej výroba lidské zdroje finance materiálové toky informační toky

23 Úvod do managementu23 Typy cílů Strategické - dlouhodobé, abstraktní. Operativní - často roční. postavení na trhu, Inovace, Rentabilita, Produktivita, materiálové a finanční zdroje, výkonnost a odpovědnost (manažerů, pracovníků), sociální odpovědnost. Operační (taktické) – konkrétní.

24 Úvod do managementu24 Význam cílů Pomáhají definovat místo organizace v jejím prostředí. Pomáhají koordinovat rozhodnutí. Stanoví kritéria hodnocení výkonnosti. Jsou konkrétnější než vize, efektivita souvisí s jasností cílů. Jaký je rozdíl mezi cílem a posláním firmy?

25 Úvod do managementu25 Cíl a poslání organizace Cíl vyjadřuje podnikatelské záměry (ziskovost, růst firmy, produktivitu, podíl na trhu, zvyšování kvality výrobků, rozvoj výzkumu a vývoje, …) Poslání – určuje charakter, identitu, smysl existence, normy chování a hodnoty, které firma dlouhodobě uznává. Vymezuje postoje vůči třem základním faktorům podnikání – 3P Produkt, Profit, Personál

26 Úvod do managementu26 Proces řízení podle cílů MBO -Management By Objectives Společný, interaktivní, iterativní proces (zpětná vazba). Odkládat zásah - umožnit lidem, aby na správné řešení přišli sami.

27 Úvod do managementu27 Řízení podle cílů Vrcholové vedení stanoví všeobecné cíle, pokud možno kvantifikovatelné. Seznámení nižších manažerů s cíli. Jejich projednání s podřízenými, individuální cíle, zpětná vazba. Pracovníci se podílejí na formulaci cílů  považují je za vlastní  motivace k jejich dosažení.

28 Úvod do managementu28 STRES Co si představujete pod pojmem STRES?


Stáhnout ppt "Úvod do managementu1 2. seminář Manažerské funkce, Plánování, Ansof, Drucker, Porter Definice manažerské práce, funkce managementu. Cíl a poslání organizace,"

Podobné prezentace


Reklamy Google