Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. seminář Manažerské funkce, Plánování, Ansof, Drucker, Porter

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. seminář Manažerské funkce, Plánování, Ansof, Drucker, Porter"— Transkript prezentace:

1 2. seminář Manažerské funkce, Plánování, Ansof, Drucker, Porter
Definice manažerské práce, funkce managementu. Cíl a poslání organizace, společnosti případové studie na vytvoření cíle a poslání firmy. Problematika plánování. „Stres: přítel a nepřítel“. Úvod do managementu

2 Management? Kdo je manažer?
Jaké vlastnosti, schopnosti, znalosti má mít manažer? Úvod do managementu

3 Management? Kdo je manažer?
Jaké vlastnosti, schopnosti, znalosti má mít manažer? Jaké vlastnosti, schopnosti, znalosti máte vy? Úvod do managementu

4 Management jako systém
Management je proces plnění pracovních cílů tj. optimalizace chování se subjektu prostřednictvím jiných pracovníků, tedy řádně, včas a v rámci rozpočtu. Pozor, ale např. ve zdravotnictví se uplatňuje navíc teorie dvou cílů: medicínského cíle a ekonomického cíle - jejich dynamické rovnováhy. Úvod do managementu

5 Funkce managementu 1- plánování 2- organizování 3- personální činnost
4- vedení, řízení 5- kontrola Funkce managementu Je to, co manžeři dělají ve snaze dosáhnout cílů své organizace Úvod do managementu

6 Funkce managementu PLÁNOVÁNÍ – aktivity (proces), které jsou zaměřeny na určování cílů a stanovení postupů jak těchto cílů dosáhnout. Manažeři plánují, když staví vizi budoucnosti a navrhují sled cílených dějů směřujících k dosažení určitých cílů. /Taylor/ Úvod do managementu

7 Funkce managementu ORGANIZOVÁNÍ:
rozumí se vytváření vztahů mezi autoritou, odpovědností./Struktura zdrav. zařízení a jejich interní vztahy - obvykle důsledek rozhodování managementu vrchol. Dělení organizace: A - dle fce /laboratoře/ B - dle služeb /LSPP, op.tým/ C - na základě stejného produktu ORGANIZACE: ustanovena - dlouhodobě, - krátkodobě, či vzniká neformálně. Úvod do managementu

8 Funkce managementu ORGANIZACE:
dlouhodobá /založením jiných trvalých struktur/, krátkodobá /tvorba týmů k naplnění úkolu, po jeho splnění se rozpadá/, neformální vztahy/zajímat se o názorové vůdce/. Úvod do managementu

9 Funkce managementu PERSONÁLNÍ PRÁCE:
činnosti vztahující se k řízení lidských zdrojů nebo přijímání nových pracovníků: určení nejvhodnějšího typu pracovníka výběr pracovníka3 přijmutí pracovníka zařazení pracovníka umístění v pracovníka procesu školení, stanovení platů a výhod, dovolená, ukončení práce, důchody Úvod do managementu

10 Funkce managementu VEDENÍ, ŘÍZENÍ: 1 - autoritářský způsob
2 - demokratický způsob Znamená to zabývat se tím co dělat a co nedělat, je orientováno na děj. Způsoby vedení: A - není třeba, /zkušený/ B - dočasné vedení /do zvládnutí úkolu/ C - trvalé vedení /komplikovaný úkol vyžadující trvalý dohled/. Způsoby řízení se většinou kombinují. Úvod do managementu

11 Funkce managementu KONTROLA:
1 - zavedení standardů pro čas, kvalitu nebo kvantitu, 2 - zjišťování výsledků, 3 - srovnání výsledků se standardy, 4 - provedení nutných změn. Obecně jde o sledování a vyhodnocování práce, kdy se porovnávají vstupy a výstupy. Standardy jsou kvantitativním měřitelným ukazatelem, je nutné monitorování procesu. Úvod do managementu

12 Funkce mangementu Pět funkcí managementu nemusí probíhat odděleně, ale mohou se předbíhat nebo probíhat souběžně. Manažerské funkce x role. Úvod do managementu

13 Manažerské role 1 Interpersonální
udržování a rozvíjení kontaktů s partnery představitel organizace (figurehead) vůdce (leader) spojovací článek (liason) Úvod do managementu

14 Manažerské role 2 Informační:
tvorba, sběr, zpracování, přenos, třídění, filtrace a prezentace dat a informací příjemce informací (monitor) šiřitel informací (disseminator) mluvčí organizace (spokeperson) Úvod do managementu

15 Vybrané osobnosti IGOR ANSOF (Vladivostok 1918)
„duchovní otec strategie podniku“ PETER Ferdinand DRUCKER ( Rakousko) „Největší muž v teorii řízení“ Michael E. PORTER (1947) – techniky pro analýzu průmyslových odvětví a konkurentů Úvod do managementu

16 IGOR ANSOF Jeho první publikací byla kniha „Strategie podniku“ (Corporate Strategy). Ansoff svůj přístup ke strategii podniku přirovnává ke „kaskádě rozhodnutí, začínající těmi úplně obecnými a pokračující k těm více specifickým.“ Ústředním prvkem této kaskády je koncepce analýzy „mezery“: podívej se kde se nacházíš, rozpoznej, kam se chceš dostat, identifikuj úkoly, které tě tam dovedou. Úvod do managementu

17 PETER Ferdinand DRUCKER – manažer budoucnosti bude muset:
1. řídit podle cílů. 2. brát na sebe více rizika a riskovat více do budoucnosti. 3. být schopný dělat strategická rozhodnutí. 4. být schopný sestavit integrovaný tým, ve kterém je každý jeho člen schopný řídit a hodnotit svůj vlastní výkon a reagovat podle běžných cílů. 5. být schopný rychle a jasně sdělovat informace. 6. být schopný vidět podnik jako celek a integrovat do něj svou funkci – tradičně se od manažera očekávalo znát jen jednu nebo více fcí, ale to již nebude stačit. 7. mít znalosti – tradičně se od manažera očekávalo znát pouze několik výrobků nebo jen jeden obor průmyslu – i to již nebude stačit. Úvod do managementu

18 MICHAEL E. PORTER – „Strategie představuje především hledání nadprůměrných výnosů.“ Konkurenční strategie (1980) – 5 sil, techniky pro analýzu odvětví a konkurentů Konkurenční výhoda (1985) – vytvoření a udržení výkonu Konkurenční výhoda národů (1990) – „clusters“, „porterův diamant“ Úvod do managementu

19 Plán a základní koncept řízení
Úvod do managementu

20 Význam plánování zvyšování efektivity, snižování rizika,
úspěšné organizační změny, integrace úsilí, rozvoj manažerů, rozvoj výkonnostních standardů. Úvod do managementu

21 Druhy plánů - I Podle stupně obecnosti poslání, strategie
taktiky, úkoly, cíle postupy, pravidla, programy rozpočty Podle délky plánovacího období dlouhodobé (podnikatelský záměr) střednědobé krátkodobé (operativní řízení) Úvod do managementu

22 Druhy plánů - II Podle oblasti řízení prodej výroba lidské zdroje
finance materiálové toky informační toky Úvod do managementu

23 Typy cílů Strategické - dlouhodobé, abstraktní.
Operativní - často roční. postavení na trhu, Inovace, Rentabilita, Produktivita, materiálové a finanční zdroje, výkonnost a odpovědnost (manažerů, pracovníků), sociální odpovědnost. Operační (taktické) – konkrétní. Úvod do managementu

24 Význam cílů Pomáhají definovat místo organizace v jejím prostředí.
Pomáhají koordinovat rozhodnutí. Stanoví kritéria hodnocení výkonnosti. Jsou konkrétnější než vize, efektivita souvisí s jasností cílů. Jaký je rozdíl mezi cílem a posláním firmy? Úvod do managementu

25 Cíl a poslání organizace
Cíl vyjadřuje podnikatelské záměry (ziskovost, růst firmy, produktivitu, podíl na trhu, zvyšování kvality výrobků, rozvoj výzkumu a vývoje, …) Poslání – určuje charakter, identitu, smysl existence, normy chování a hodnoty, které firma dlouhodobě uznává. Vymezuje postoje vůči třem základním faktorům podnikání – 3P Produkt, Profit, Personál Úvod do managementu

26 Proces řízení podle cílů
MBO -Management By Objectives Společný, interaktivní, iterativní proces (zpětná vazba). Odkládat zásah - umožnit lidem, aby na správné řešení přišli sami. Úvod do managementu

27 Řízení podle cílů Vrcholové vedení stanoví všeobecné cíle, pokud možno kvantifikovatelné. Seznámení nižších manažerů s cíli. Jejich projednání s podřízenými, individuální cíle, zpětná vazba. Pracovníci se podílejí na formulaci cílů  považují je za vlastní  motivace k jejich dosažení. Úvod do managementu

28 STRES Co si představujete pod pojmem STRES? Úvod do managementu


Stáhnout ppt "2. seminář Manažerské funkce, Plánování, Ansof, Drucker, Porter"

Podobné prezentace


Reklamy Google