Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konkurenceschopnost – podmínka úspěchu podnikání v zemědělství I Seminář Okresní agrární komory Hodonín 10.12 2012 Čejkovice Používání pesticidů a hnojiv.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konkurenceschopnost – podmínka úspěchu podnikání v zemědělství I Seminář Okresní agrární komory Hodonín 10.12 2012 Čejkovice Používání pesticidů a hnojiv."— Transkript prezentace:

1 Konkurenceschopnost – podmínka úspěchu podnikání v zemědělství I Seminář Okresní agrární komory Hodonín 10.12 2012 Čejkovice Používání pesticidů a hnojiv v souvislosti s platnou legislativou

2 Právní předpisy pro oblast hnojiv a hnojení Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 2, 656 06 Brno Miroslav Florián www.ukzuz.cz

3  Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva  Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv  Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na ZP Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů www.ukzuz.cz

4  Statková hnojiva  Registrovaná hnojiva  Ohlášená hnojiva  HNOJIVA ES  Vzájemně uznané výrobky  Hnojiva vlastní výroby pro vlastní potřebu  Hnojiva nakoupená v zahraničí pro vlastní potřebu www.ukzuz.cz Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech Čím hnojit?

5 www.ukzuz.cz Ohlášení hnojiv - § 3a  možnost ohlásit hnojivo odpovídající typu uvedenému ve vyhlášce č. 474/2000 Sb. (právo, ne povinnost)  formulář ohlášení (žadatel) => souhlas s uvedením ohlášeného hnojiva do oběhu (ÚKZÚZ)  doba potřebná k získání možnosti uvedení ohlášeného hnojiva do oběhu - max. 30 dnů  úspora nákladů na správní poplatek (3000 Kč) + nákladů na analýzu hnojiva  odborný dozor podobně jako u registrovaných hnojiv - kontroly u výrobců, v distribuční a obchodní síti

6 www.ukzuz.cz Registrace a ohlašování digestátů - § 9  Digestáty vyrobené pouze ze statkových hnojiv a objemných krmiv - určené pro vlastní potřebu – se nemusí ohlašovat ani registrovat - při uvedení do oběhu – musí být ohlášeny nebo registrovány  Digestáty vyrobené s použitím odpadů, kalů, masokostních mouček… - určené pro vlastní potřebu – se musí registrovat - při uvedení do oběhu – se musí registrovat

7 www.ukzuz.cz Časté dotazy – výpalky, odpady…  Podmínky pro použití  jako hnojivo - registrované výrobcem (= původcem) a zapsané do evidence  jako odpad na zemědělskou půdu – schválení příslušným orgánem (odbory odpadů) a povolení pro nakládání s odpady  jako „neodpad“ dle zákona o odpadech – hnojivo pro vlastní potřebu, také zapsané do evidence. Pravidla však nejsou zcela jasná…

8 www.ukzuz.cz Limity rizikových prvků v organických a statkových hnojivech se sušinou nad 13 % (Vyhláška č. 474/2000 Sb.) mg/kg sušiny CdPbHgAsCrCuMoNiZn 21001,020 (10) 100150 (100) 20 (5) 50600 (300,400,500) při maximální aplikační dávce 20 tun sušiny na jeden hektar v průběhu tří let.

9 www.ukzuz.cz Limity rizikových prvků v organických a statkových hnojivech se sušinou nejvýše 13 % (Vyhláška č. 474/2000 Sb.) mg/kg sušiny CdPbHgAsCrCuMoNiZn 21001,020 (10) 100250 (100) 20 (5) 501200 (300,400) při maximální aplikační dávce 10 tun sušiny na jeden hektar v průběhu tří let

10 www.ukzuz.cz  Na zemědělské půdě je možné z organických hnojiv uložit pouze kompost ze statkových hnojiv, který byl vyroben pro vlastní účely.  Zapravení do 48 hodin se nevztahuje na vedlejší či hlavní produkty při pěstování kulturních rostlin.  volně ložená hnojiva ve skladech – hromady od sebe minimálně 1 metr Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

11 www.ukzuz.cz  balená tuhá nebo kapalná minerální hnojiva a balená tuhá nebo kapalná organická a organominerální hnojiva mohou být až 1 měsíc před použitím skladována na volných zpevněných plochách, na paletách a chráněná před povětrnostními vlivy –POZOR – Neplatí pro dusičnan amonný – ten i nadále vždy jen ve skladech! Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

12 www.ukzuz.cz  Datem použití statkového hnojiva u pastvy či pobytu jsou časová rozpětí jednotlivých pastev nebo pobytů, (takže jsou-li zvířata na daném pozemku 3 krát, budou v evidenci tři data - rozpětí pastev).  Ukončením použití hnojiva je ale datum, kdy zvířata daný rok opustí pastvu naposledy.  Zaveden formulář pro hlášení používání kalů. Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

13 www.ukzuz.cz  Stavby pro skladování minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin - § 53  Splnění požadavku na oddělené skladování.  Konstrukce, obvodový a střešní plášť staveb pro skladování tuhých hnojiv musí splňovat: odolnost vůči korozi, ochrana před účinky klimatu, zamezení možnosti pyrolytického rozkladu hnojiv, odolnost podlah proti zemní vlhkosti aj.  Uzavíratelnost ze všech stran, zabezpečení proti vniknutí vody a vlhkosti do skladovacích prostor. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

14 www.ukzuz.cz  Stavby pro skladování minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin - § 53  Stavby pro skladování NH 4 NO 3,, NPK, NP, NK (N ve formě dusičnanu amonného) musí být suché, nepodsklepené s izolací vůči zemní vlhkosti, podlahy bez kanálů, povrchová úprava – ne asfalt nebo jiná org. hmota, snadno čistitelná povrchová úprava.  Podlaha pro skladování přípravků na ochranu rostlin musí být nepropustná pro kapaliny, odolná vůči chemikáliím, vyspádovaná do samostatné bezodtokové jímky. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

15 www.ukzuz.cz Co ÚKZÚZ kontroluje v oblasti skladování hnojiv?  Oddělené uskladnění, označení, vedení evidence o příjmu a výdeji (neplatí pro statková hnojiva).  Zda jsou hnojiva skladována tak, aby nedošlo ke znečištění vod.  Zda byl dodržen zákaz vnosu rizikových prvků nebo rizikových látek do hnojiv při jejich skladování.  Odpovídající skladovací kapacity pro statková hnojiva.  Dovolenou dobu uložení (24 měsíců) tuhého statkového hnojiva a tuhého organického hnojiva připraveného pro vlastní účely ze statkových hnojiv na zemědělské půdě před jeho použitím.  Požadavky na skladování jednosložkových hnojiv typu dusičnanu amonného.

16 www.ukzuz.cz Co ÚKZÚZ kontroluje v oblasti evidence hnojení?  Samotné (ne)vedení evidence (jsou-li používána hnojiva)  Úplnost - je evidence vedena tak, že se dají získat informace potřebné pro kontrolu?  Zda je zapisováno do 1 měsíce  Zda bylo ohlášeno použití kalů předem  Z vedlejších produktů se eviduje jen sláma (je to pro dotační účely)  Nekontroluje se formální úprava ani forma vedení

17 www.ukzuz.cz Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě (účinnost od 1.9.2009)  Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění zákona č. 9/2009 Sb. - sedimenty se mohou aplikovat jen se souhlasem orgánu ochrany ZPF, který rozhodne na základě žádosti obsahující náležitosti podle uvedeného zákona (zejména identifikace sedimentu a pozemků k aplikaci, rozbory, souhlas vlastníka či nájemce)

18 www.ukzuz.cz Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě (účinnost od 1.9.2009)  Vyhláška stanovuje zejména: –způsob odběrů vzorků a rozborů sedimentů a půd –limitní hodnoty kontaminantů v půdě a sedimentu (etotoxikologie a mikrobiologie se neprovádí vždy!) –aplikační dávky a způsob použití –časová omezení aplikace (10 let a 1 rok od kalů)

19 www.ukzuz.cz  Vyhláška stanovuje zejména: –analytické rozbory – akreditované nebo posouzené laboratoře –odběry vzorků sedimentů – ze dna a z meziskládek – oboje analýzy musí vyhovět (?)- provádí akreditované nebo posouzené pracoviště –odběry vzorků půd –provádí se postupem jako AZZP nebo jiným „ověřeným a validovaným postupem“ – není řečeno kdo konkrétně je provádí Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě (účinnost od 1.9.2009)

20 www.ukzuz.cz Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě (účinnost od 1.9.2009)  Evidenci tvoří: Evidenční list, průvodní list odběru sedimentů a půdy a protokoly o odběrech a analýzách  ÚKZÚZ ke kontrole zmocněn zákonem o hnojivech a může kontrolovat plnění veškerých požadavků pro používání sedimentů (souhlas, dodržení dávek, zapravení, evidence atd.)

21 Kontroly nitrátové směrnice  Od roku 2003 jako NK, od 2009 kontroly CC  Počet plánovaných kontrol (2012) - 152  Počet provedených kontrol (k 11. 5. 2012) – 63 (41%)  Zmařené kontroly - 0  Porušení za rok 2011:  Období zákazu hnojení – 2x (požadavek CC)  Uložení hnoje na z. p. bez souladu s havarijním plánem – 5x (požadavek NK) www.ukzuz.cz Rok 2011CCNK Kontroly NS148 (86%)24 (14%) Kontroly celkem172 Porušení2 (1,2%)5 (3%) Porušení celkem7

22 Zjištěná porušení u nitrátové směrnice rok 2010 Zakázaná aplikace kejdy na sníh www.ukzuz.cz Únik hnojůvky

23 Zjištěná porušení u nitrátové směrnice rok 2010 Aplikace kejdy na podmáčenou půdu www.ukzuz.cz Nesprávné uložení hnoje

24 Zjištěná porušení u nitrátové směrnice rok 2011 www.ukzuz.cz Nesprávné uložení hnoje – únik hnojůvky

25 Připravované změny v legislativě  Od 1. 1. 2014 bude kapacita skladovacích prostor pro statková hnojiva ve ZO ujednocena na jejich šestiměsíční produkci  Uložení tuhých statkových hnojiv na z. p. ve ZO bude možné: 1.až po jejich 3.měsíčním skladování 2.nebo po jednorázovém vyskladnění ze stáje s hlubokou podestýlkou vzhledem k tomu, že v prvních týdnech po naskladnění chlévské mrvy dochází k největšímu úniku tekutého podílu a tím k vyššímu riziku ohrožení vod www.ukzuz.cz

26 Kontroly kalové směrnice  Počet plánovaných kontrol 2012 - 278  Počet provedených kontrol (k 11.5.. 2012) – 160 (57%)  Zmařené kontroly - 0  Porušení za rok 2011  Nevedení evidence – 1x (požadavek CC)  Nezapravení do půdy (48 hod) – 2x (požadavek NK) www.ukzuz.cz Rok 2011CCNK Kontroly KS276 (96%)9 (4%) Kontroly celkem285 Porušení1 (0,3%)2 (0,7%) Porušení celkem3

27 Zjištěná porušení jednotlivých požadavků: Rok 2010  Bez porušení Rok 2009  Nezapravení kalů do půdy do 48 hod – 2x (požadavek NK)  Nebylo podáno hlášení o aplikaci kalu (14 dnů před) – 1x (požadavek NK) www.ukzuz.cz

28 Kontroly ÚKZÚZ v EZ Zaměřeny na dodržování všech podmínek hospodaření!!!  rostlinná výroba – zejména správná péče o půdu, používání hnojiv a povolených přípravků  živočišná výroba – kvalita a původ krmiv, životní podmínky zvířat  oddělenost produkce a původ bioproduktů www.ukzuz.cz

29 Novinky v kontrolách ÚKZÚZ v roce 2012 GAEC 11  kontroluje se, zda žadatel na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu sousedícím s útvarem povrchových vod zachová ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak  Neplatí pro pastvu a posklizňové zbytky Zvláštní podpory  brambory na škrob  chmel www.ukzuz.cz

30 Děkuji za pozornost Miroslav Florián E-mail: miroslav.florian@ukzuz.czmiroslav.florian@ukzuz.cz Tel: 543 548 331 Mobil: 737 267 104 www.ukzuz.cz


Stáhnout ppt "Konkurenceschopnost – podmínka úspěchu podnikání v zemědělství I Seminář Okresní agrární komory Hodonín 10.12 2012 Čejkovice Používání pesticidů a hnojiv."

Podobné prezentace


Reklamy Google