Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční trh II. Kapitálový trh 1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční trh II. Kapitálový trh 1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,"— Transkript prezentace:

1 Finanční trh II. Kapitálový trh 1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 II. Kapitálový trh Finanční trh II. Kapitálový trh Kapitálový trh Akcie, zatímní list, obligace, hypotéční zástavní list, kupón Regulátoři kapitálového trhu Burza cenných papírů a RM systém 2

3 Finanční trh Trh, kde se střetávají investoři, kteří mají dostatek peněžních prostředků a jsou ochotni je půjčit za určitý výnos dalším investorům nebo institucím, které jich mají nedostatek 3

4 Kapitálový trh Kapitálový trh je místo, kde dochází ke směně kapitálu prostřednictvím cenných papírů. Kapitálový trh zabezpečuje pohyb střednědobého a dlouhodobého kapitálu (splatnost nad jeden rok). 4

5 Kapitálový trh Cenné papíry Akcie Podílové listy Dluhové instrumenty (dluhopisy) Veřejného sektoru BankFirem Dlouhodobé pohledávky 5

6 Cenné papíry kapitálového trhu základní dělení Majetkové cenné papíry Úvěrové cenné papíry 6

7 Majetkové cenné papíry Nesou s sebou právo na určité množství majetku emitenta (např. akciové společnosti). Příkladem majetkových cenných papírů jsou akcie a podílové listy. 7

8 Úvěrové cenné papíry Představují závazek (dluh) emitenta vůči majiteli cenného papíru, např. dluhopisy. Mají přesně stanovenou dobu splatnosti, kdy dlužník vrací vypůjčenou částku majiteli cenného papíru. Kromě toho získává investor během držení papíru úroky, které pro investora znamenají výnos z investice. Tyto úroky se především odvíjejí od nominální hodnoty a splatnosti cenného papíru. 8

9 Magický trojúhelník na kapitálovém trhu Riziko VýnosLikvidita 9

10 Investici ovlivňuje : Výnos, riziko a likvidita. Přičemž zejména platí, že čím větší výnos, tím větší riziko. Riziko spočívá v tom, že cena cenných papírů kolísá – mění se jejich kurz. Čím jsou tyto výkyvy větší a častější, tím vyšší je riziko spojené s nákupem takovýchto cenných papírů. 10

11 Riziko lze snížit dostatečnou délkou investice. Riziko lze rozložit a omezit nákupem různých CP. Tento souhrn cenných papírů se nazývá portfolio. 11

12 Investiční horizont Pro krátkodobé investice je vhodnější investování na peněžním trhu. Pro střednědobé investice jsou vhodné například státní dluhopisy a dluhopisy společností. Pro dlouhodobé investice jsou vhodné akcie. 12

13 Subjekty kapitálového trhu Emitenti Investoři Finanční zprostředkovatelé 13

14 Emitenti tedy státní a veřejné instituce, finanční instituce a podniky, vydávají cenné papíry a nabízejí je k prodeji na burze. Tímto způsobem získávají zdroje pro financování vlastní činnosti. 14

15 Cenné papíry kupují investoři Jsou to banky, podílové nebo penzijní fondy, pojišťovny, fyzické osoby, které tímto způsobem zhodnocují své volné peněžní prostředky. 15

16 Finanční zprostředkovatelé banky, podílové a penzijní fondy obchodníci s cennými papíry, kteří zprostředkovávají nákup a prodej cenných papírů mezi investory a emitenty. 16

17 1.Základní charakteristika kapitálového trhu 2.Dělení cenných papírů na kapitálovém trhu 3.Co zvažuje investor při investici do cenných papírů 4.Základní charakteristika subjektů kapitálového trhu (emitenti, investoři, finanční zprostředkovatelé) 17

18 Cenné papíry kapitálového trhu Cenné papíry, které se pořizují na dobu delší než 1 rok a jsou brány jako investice akcie, zatímní listy, podílové listy obligace, hypoteční zástavní listy 18

19 AKCIE Akcie je cenný papír, kterým se potvrzuje právo akcionáře jako společníka podílet se na: Majetku Řízení akciové společnosti Zisku Likvidačním zůstatku v případě zániku společnosti 19

20 Akcie - dělení z hlediska druhu Akcie zakladatelské – při založení společnosti Akcie kmenové – nejběžnější s právem na dividendu (podíl na zisku) Akcie prioritní – s přednostním právem na výplatu dividendy nebo privilegovaný podíl na likvidačním zůstatku 20

21 Akcie - dělení z hlediska druhu Akcie zaměstnanecké – pro zaměstnance byly za zvýhodněnou cenu, jako součást motivace, od 1. ledna 2001 nemohou být vydávány Akcie zlaté byly vydávány pro potřeby spojené s privatizací státních podniků na počátku 90. let 20. století 21

22 Akcie - dělení z hlediska formy Akcie na jméno – (na řad podle zákona o cenných papírech) vydávány na určité jméno osoby právnické nebo fyzické. Výhodou je lepší ochrana proti odcizení. Nevýhodou obtížnější prodejnost, což se projeví na ceně 22

23 Akcie - dělení z hlediska formy Akcie na majitele – (na doručitele podle zákona o cenných papírech) držitel je pro společnost anonymní. Výhodou je snadná obchodovatelnost na sekundárních trzích. Akcie na majitele jsou vždy volně převoditelné 23

24 Hodnoty akcií Nominální hodnota(jmenovitá) akcie se přímo uvádí na akcii. Vnitřní hodnota podíl vlastního jmění na 1 akcii. Tržní hodnota = kurz akcie cena, za kterou se akcie prodává na burze nebo i mimo burzu. 24

25 Akcie - dělení z hlediska podoby Akcie listinné (fyzické listiny) Akcie zaknihované (zápis v evidenci) 25 Výpis o stavu investičního účtu Investiční nástroj ISIN Akciový fond Dluhopisový fond Cenné papíry denominované v CZK celkem

26 Cenný papír je listina či listinu nahrazující záznam (= evidence), které obsahují soukromé právo, s nímž je svázána určitá hodnota, majetek a majetkový prospěch. Listinná podoba Cenný papír existuje jako fyzická listina (např. akcie, dluhopis). Zaknihovaná podoba Cenný papír existuje pouze jako záznam v evidenci, zaknihovat lze pouze zastupitelné cenné papíry (akcie, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, kupóny a opční listy). 26

27 Zatímní listy Jsou cenné papíry, které se vydávají v okamžiku, kdy došlo k zápisu do obchodního rejstříku, ale akcionáři ještě nesplatili jmenovitou hodnotu jejich akcií. 27

28 Zatímní listy Akcionářům umožňují stejná práva jako akcie, které jsou po zaplacení jmenovité hodnoty akcií za akcie vyměněny, znějí vždy na jméno. 28

29 Obligace –typy podle emitenta Průmyslové (podnikové) Bankovní Státní 29

30 Průmyslové (podnikové) Vydávají je podniky. Financují jimi investiční potřeby. 30

31 Bankovní Emitují je banky. S cílem opatřit si dlouhodobé stabilizované peníze. K poskytování střednědobých dlouhodobých úvěrů. 31

32 Státní Vydává je vláda, obce, další subjekty. K opatření dodatečných finančních zdrojů. Ke krytí rozpočtového deficitu. 32

33 Hypoteční zástavní list Lze sem zařadit i hypotéky (HZL/CDS). Hypoteční zástavní list je dluhopisový CP, druh obligace. HZL může být ze zákona emitován jedině bankou. Krytý je zástavním právem na nemovitosti. Kritéria – výnosnost vyšší, riziko úměrné k výnosu, relativně nižší likvidita. 33

34 Kupón Je úrokový nebo dividendový list tvořící součást cenného papíru. Termínem splátky kupónů je datum výplaty výnosů z daného cenného papíru. Proti předložení kupónu obdrží vlastník kupónu úroky nebo dividendy. 34

35 Regulátoři kapitálového trhu Nezastupitelnou úlohu na kapitálovém trhu sehrávají též jeho regulátoři: Česká národní banka Ministerstvo financí Vytyčují pravidla fungování kapitálového trhu. 35

36 1.Cenné papíry kapitálového trhu 2.Jaká práva má vlastník akcií 3.Dělení akcií z hlediska druhu a formy 4.Hodnoty akcií 5.Dělení akcií z hlediska podoby 6.Charakteristika zatímních listů 7.Charakteristika jednotlivých obligací (podnikové, státní, bankovní) 8.Charakteristika kupónu 9.Regulátoři kapitálového trhu 36

37 Burza cenných papírů – Obecná ustanovení Burza cenných papírů je právnickou osobou oprávněnou organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu poptávku a nabídku cenných papírů. Na burze se obchoduje s akciemi, cennými papíry a s dividendovými a úrokovými kupóny. 37

38 Burza je akciovou společností, pro kterou platí ustanovení obchodního zákoníku. Burzu může založit nejméně deset zakladatelů. 38 Burza cenných papírů – Obecná ustanovení

39 1. valná hromada akcionářů burzy 2. burzovní komora 3. dozorčí rada 39

40 Nejvyšším orgánem burzy je valná hromada, která odvolává, volí členy burzovní komory, volí členy dozorčí rady 40

41 Činnost burzy řídí burzovní komora Je statutárním orgánem Jedná jménem burzy Burzovní komora si může také zřídit tzv. burzovní výbory zabývají se konkrétními činnostmi a volí burzovního ředitele 41

42 Kontrolním orgánem je dozorčí rada kolektivní orgán PO má kontrolní pravomoci vůči orgánu PO 42

43 RM systém RM - SYSTÉM, česká burza cenných papírů a. s. RM - SYSTÉM je součástí mezinárodní korporace Clearstream Bank Luxembourg Je burza cenných papírů, kde se obchoduje s akciemi českých i zahraničních společností. Je zaměřená především na drobné a střední investory. Jediným majitelem této burzy je banka Fio. Dohled nad ním vykonává ČNB. 43

44 1.Základní charakteristika burzy cenných papírů 2.Orgány burzy 3.Základní charakteristika RM systému 44

45 Literatura SYNEK Miroslav, KISLINGEROVÁ Eva a kol. Podniková ekonomika. 5. přepracované a doplněné vydání, nakladatelství C. H. BECK 2010, ISBN 80-7400-336-3. Odborné časopisy – měsíčníky: EKONOM, FP finanční poradce DVD: RÁDCE INVESTORA, ve studiu GRANT vyrobil MILD producktion, © Komise pro cenné papíry Zdroj z internetu : http://www.patria.cz/ekonomika/home.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Pod%C3%ADlov%C3%BD_fond http://www.finance.cz http://www.rmsystem.cz/burza-sluzby/evidence-cennych-papiru Obrázky peněz jsou vlastní tvorba (vložení, tvary, efekty, rychlé styly) Grafy – vlastní tvorba Autor: Jana Švejdová 45


Stáhnout ppt "Finanční trh II. Kapitálový trh 1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,"

Podobné prezentace


Reklamy Google