Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava tvorby reportingu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava tvorby reportingu"— Transkript prezentace:

1 Příprava tvorby reportingu
Zuzana Frydrychová,Anežka Jandová, Anna Hušková

2 Náš projekt se zabývá detailním rozpracováním přípravy reportingu, tedy zejména jeho zásadami, kroky zpracování, vazbami a rozdělením, které jsou dokumentovány písemně a graficky. Jako přílohy jsme uvedli rozvahu a výkaz zisků a ztrát, rovněž velice důležité pro tvorbu reportingu.

3 Reporting je systém vnitropodnikových výkazů a zpráv, nebo jen systém řízené zprávy

4 rozdělení Užší pojetí Širší pojetí

5 Reporting v užším pojetí
je strukturovaný dokument obsahující informace o vybraném procesu nebo procesech probíhajících v organizaci. Tyto procesy jsou kontrola, vyhodnocování dosavadního vývoje hospodaření, plánování, rozhodování o opatřeních ke zlepšování výkonnosti podniku a odpovědnostních jednotek. Tedy k řízení organizace. Reporting poskytuje managementu informace z oblasti řízení lidských zdrojů (informace o fluktuaci, vývoji mezd, výši nákladů na školení, odborný komentář k jednotlivým reportům a trendům v oblasti řízení lidských zdrojů).

6 Reporting v širším pojetí
můžeme definovat jako komplexní systém zpravodajství poskytující jednotlivcům, skupinám a orgánům informace o všech aktivitách podniku, které se jich mohou dotýkat.

7 Rozdělení dle uživatelů
Reporting je určen buďto pro interní uživatele (pro vlastníky a management), nebo pro externí uživatele (pro zaměstnance podniku, spolupracující podniky, dodavatelé, odběratelé, banky jako věřitelé, státní orgány, orgány veřejné správy a pro širokou veřejnost).

8 Další rozdělení Z časového hlediska dělíme reporting na retrospektivní či s orientací na budoucnost, na standardní (v pravidelných časových intervalech) a mimořádný (v nahodilých časových intervalech). Dále pak reporting dělíme z hlediska prostředí - hodnotící vnější prostředí, hodnotící vnitřní prostředí a kombinovaný. Reporting můžeme dělit také z hlediska zaměření na dílčí a souhrnný.

9

10 Souhrnná zpráva Nyní již k samotnému průběhu reportingu. Výstupem reportingu je souhrnná zpráva, v které se uvádějí základní finanční ukazatelé a komentáře.

11 Zásady reportingu jsou kvalitní zpracování, identifikace uživatelů zpráv, diferenciace obsahu zpráv podle potřeb uživatelů interních i externích. Dalšími zásadami reportingu jsou zvolení vhodné formy poskytovaných reportů, vhodný způsob distribuce zpráv (oddělit důvěrné informace od ostatních a zajistit jejich ochranu), vhodná forma, jednotný design zpráv, vhodný způsob distribuce a také využívat zpětnou vazbu na adresáty.

12 Zásady reportingu

13 Požadavky reportingu jsou systémové zpracování, hodnověrnost použitých údajů, přiměřený rozsah, účelné zaměření detailů, srozumitelnost, rychlá orientace a časová výhodnost.

14 Kroky zpracování reportingu
jsou sběr potřebných údajů pomocí vnitřního informačního systému (statistiky, účetnictví) či vnějšího informačního systému (zákazníci, odbytové cesty…), zpracování a přenos informací, zpracování reportingu.

15 Kroky zpracování reportingu

16 Zpracovaný formulář Výstupem je zpracovaný formulář (šablona) reportingu v rozsahu potřeby pro jednotlivé uživatele (manažery nebo řídící úrovně).

17 Tři složky reportingu proces (příprava souboru informací), zpracovatel (zaměstnanec podniku), pravidla (dodržení posloupnosti zpracování a předávání informací (tzv. tras) organizace pro konečné vyhotovení reportingu).

18 Controlling, IS Reporting je relativně autonomní subsystém controllingu, reporting má tedy vazbu na podnikový informační systém

19 Interní výkaznictví Součástí reportingu je interní výkaznictví. Interní výkaznictví jsou výkazy a zprávy určené pro majitele a management, případně pro oprávněné státní a veřejnoprávní kontrolní orgány a pro věřitele.

20 Úrovně řízení reportingu
operační taktické strategické

21 Toto rozpracování přípravy reportingu, tedy jeho jednotlivé zásady, kroky zpracování, vazby a rozdělení, je velice důležité dodržovat pro správnou tvorbu reportingu.

22

23

24 Literatura http://www.systemonline.cz/clanky/reporting.htm
Autor článku, doc. Ing. Otakar Machač, CSc., působí na Fakultě chemicko- technologické Univerzity Pardubice. Reporting (moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy) Vydavatelství GRADA Publishing, spol. s. r. o.,2001 Autor Doc. Infg.Jana Fibírová, CSc. Moučka, P. : Reporting jako součást podnikového informačního systému pro podporu manažerského rozhodování. Doktorská disertační práce, Univerzita Pardubice, 2000 Kříž J., Zuzák R.: Administrativní technika. Skripta. Česká zemědělská univerzita v Praze, ISBN Machač O.: Článek z časopisu IT SYSTÉM 12/2003 – Reporting jako součást informačního systému podniku. Univerzita Pardubice


Stáhnout ppt "Příprava tvorby reportingu"

Podobné prezentace


Reklamy Google