Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava tvorby reportingu Zuzana Frydrychová,Anežka Jandová, Anna Hušková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava tvorby reportingu Zuzana Frydrychová,Anežka Jandová, Anna Hušková."— Transkript prezentace:

1 Příprava tvorby reportingu Zuzana Frydrychová,Anežka Jandová, Anna Hušková

2 ► Náš projekt se zabývá detailním rozpracováním přípravy reportingu, tedy zejména jeho zásadami, kroky zpracování, vazbami a rozdělením, které jsou dokumentovány písemně a graficky. Jako přílohy jsme uvedli rozvahu a výkaz zisků a ztrát, rovněž velice důležité pro tvorbu reportingu.

3 ► Reporting je systém vnitropodnikových výkazů a zpráv, nebo jen systém řízené zprávy

4 rozdělení ► Užší pojetí ► Širší pojetí

5 Reporting v užším pojetí ► je strukturovaný dokument obsahující informace o vybraném procesu nebo procesech probíhajících v organizaci. Tyto procesy jsou kontrola, vyhodnocování dosavadního vývoje hospodaření, plánování, rozhodování o opatřeních ke zlepšování výkonnosti podniku a odpovědnostních jednotek. Tedy k řízení organizace. Reporting poskytuje managementu informace z oblasti řízení lidských zdrojů (informace o fluktuaci, vývoji mezd, výši nákladů na školení, odborný komentář k jednotlivým reportům a trendům v oblasti řízení lidských zdrojů).

6 Reporting v širším pojetí ► můžeme definovat jako komplexní systém zpravodajství poskytující jednotlivcům, skupinám a orgánům informace o všech aktivitách podniku, které se jich mohou dotýkat.

7 Rozdělení dle uživatelů ► Reporting je určen buďto pro interní uživatele (pro vlastníky a management), nebo pro externí uživatele (pro zaměstnance podniku, spolupracující podniky, dodavatelé, odběratelé, banky jako věřitelé, státní orgány, orgány veřejné správy a pro širokou veřejnost).

8 Další rozdělení ► Z časového hlediska dělíme reporting na retrospektivní či s orientací na budoucnost, na standardní (v pravidelných časových intervalech) a mimořádný (v nahodilých časových intervalech). Dále pak reporting dělíme z hlediska prostředí - hodnotící vnější prostředí, hodnotící vnitřní prostředí a kombinovaný. Reporting můžeme dělit také z hlediska zaměření na dílčí a souhrnný.

9 Rozdělení reportingu Z hlediska uživatele Interní Vlastníci Management Externí Zaměstnanci podniku Spolupracující podniky Dodavatelé Odběratelé Banky (věřitelé) Státní orgány Orgány veřejné správy Široká veřejnost Z časového hlediska Retrospektivní S orientací na budoucnost Z hlediska prostředí Hodnotící vnější prostředí Hodnotící vnitřní prostředí Kombinovaný Z hlediska zaměření DílčíSouhrnný

10 Souhrnná zpráva ► Nyní již k samotnému průběhu reportingu. Výstupem reportingu je souhrnná zpráva, v které se uvádějí základní finanční ukazatelé a komentáře.

11 Zásady reportingu ► jsou kvalitní zpracování, identifikace uživatelů zpráv, diferenciace obsahu zpráv podle potřeb uživatelů interních i externích. Dalšími zásadami reportingu jsou zvolení vhodné formy poskytovaných reportů, vhodný způsob distribuce zpráv (oddělit důvěrné informace od ostatních a zajistit jejich ochranu), vhodná forma, jednotný design zpráv, vhodný způsob distribuce a také využívat zpětnou vazbu na adresáty.

12 Zásady reportingu

13 Požadavky reportingu ► jsou systémové zpracování, hodnověrnost použitých údajů, přiměřený rozsah, účelné zaměření detailů, srozumitelnost, rychlá orientace a časová výhodnost.

14 Kroky zpracování reportingu ► jsou sběr potřebných údajů pomocí vnitřního informačního systému (statistiky, účetnictví) či vnějšího informačního systému (zákazníci, odbytové cesty…), zpracování a přenos informací, zpracování reportingu.

15 Kroky zpracování reportingu 2. Zpracování a přenos informací 3. Zpracování reportingu 4. Zpracovaný formulář reportingu 5. Myšlenka nového reportingu 1. Sběr potřebných údajů

16 Zpracovaný formulář ► Výstupem je zpracovaný formulář (šablona) reportingu v rozsahu potřeby pro jednotlivé uživatele (manažery nebo řídící úrovně).

17 Tři složky reportingu ► proces (příprava souboru informací), zpracovatel (zaměstnanec podniku), pravidla (dodržení posloupnosti zpracování a předávání informací (tzv. tras) organizace pro konečné vyhotovení reportingu).

18 Controlling, IS ► Reporting je relativně autonomní subsystém controllingu, reporting má tedy vazbu na podnikový informační systém

19 Interní výkaznictví ► Součástí reportingu je interní výkaznictví. Interní výkaznictví jsou výkazy a zprávy určené pro majitele a management, případně pro oprávněné státní a veřejnoprávní kontrolní orgány a pro věřitele.

20 Úrovně řízení reportingu ► operační ► taktické ► strategické

21 ► Toto rozpracování přípravy reportingu, tedy jeho jednotlivé zásady, kroky zpracování, vazby a rozdělení, je velice důležité dodržovat pro správnou tvorbu reportingu.

22

23

24 Literatura ► http://www.systemonline.cz/clanky/reporting.htm http://www.systemonline.cz/clanky/reporting.htm ► Autor článku, doc. Ing. Otakar Machač, CSc., působí na Fakultě chemicko- ► technologické Univerzity Pardubice. ► Reporting (moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy) ► Vydavatelství GRADA Publishing, spol. s. r. o.,2001 ► Autor Doc. Infg.Jana Fibírová, CSc. ► Moučka, P. : Reporting jako součást podnikového informačního systému pro podporu manažerského rozhodování. Doktorská disertační práce, Univerzita Pardubice, 2000 ► www.wikipedie.cz ► Kříž J., Zuzák R.: Administrativní technika. Skripta. Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. ISBN 978-80-213-1158-9 ► http://www.systemonline.cz/clanky/reporting.htm, Machač O.: Článek z časopisu IT SYSTÉM 12/2003 – Reporting jako součást informačního systému podniku. Univerzita Pardubice http://www.systemonline.cz/clanky/reporting.htm


Stáhnout ppt "Příprava tvorby reportingu Zuzana Frydrychová,Anežka Jandová, Anna Hušková."

Podobné prezentace


Reklamy Google