Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

17.5.2007P RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období květen – listopad 2007 1 mimořádné a 3 řádná zasedání (17.5., 21.6., 20.9. a 18.10.)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "17.5.2007P RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období květen – listopad 2007 1 mimořádné a 3 řádná zasedání (17.5., 21.6., 20.9. a 18.10.)"— Transkript prezentace:

1 17.5.2007P RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období květen – listopad 2007 1 mimořádné a 3 řádná zasedání (17.5., 21.6., 20.9. a 18.10.)

2 17.5.2007P RVŠ2  Rozpočet vysokých škol (dále „VŠ“) pro rok 2008. 12. zasedání P RVŠ: Informace o krácení rozpočtu VŠ na 19,2 miliardy Kč (deficit 2,3 miliardy Kč). Předsednictvo RVŠ přijalo prohlášení, ve kterém konstatuje, že nedojde – li k vyrovnání tohoto deficitu, dojde ke snížení ročního příspěvku na 1 studenta o zhruba 11 %, k pozastavení rozvoje vysokých škol a v brzké době i ke snížení kvality VŠ vzdělávání. Červenec – září:Řada jednání zástupců ČKR a RVŠ s představiteli vlády. 13. zasedání P RVŠ: Předseda ČKR prof. Hron informoval: došlo k navýšení rozpočtu o 1,6 mld. Kč, stále chybí však zhruba 0,5 mld. Kč. Předsednictvo RVŠ uložilo zástupcům v Reprezentativní komisi, aby prosazovali zachování normativu. Jednání Výboru pro vědu, vzdělávání, …. PS PČR 14. 11. 2007: Pozměňovací návrh na zvýšení rozpočtu o 0,4 mld. Kč.  Vyhláška o způsobu nakládání s příspěvkem ze státního rozpočtu Připomínky k pracovní verzi Vyhlášky zpracovány pro MŠMT v květnu. V září zpracování připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení (doc. Cakl). Bod jednání podvýboru pro vědu a vysoké školy 13. 11. 2007.  Operační programy EU (VaVpI, VpK, PI) Viz bod 6 programu Ekonomické otázky :

3 17.5.2007P RVŠ3  Informace o jednáních Rady pro výzkum a vývoj Zástupci RVŠ v Radě pro VaV prof. Haasz a doc. Ježek pravidelně informovali o dění v RVV: -ČR přistupuje od 1. ledna 2008 k Rámci společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, což má zajistit, aby nebylo narušeno konkurenční prostředí. Bude to znamenat zásah do legislativy v ČR. - Připravuje se inovace metodiky pro hodnocení výsledků VaV. Byla ustavena pracovní komise RVV pro metodiku hodnocení VaV, jejímž členem je prof. Haasz. 13. zasedání P RVŠ schválilo složení expertní skupiny RVŠ pro přípravu stanovisek k hodnocení VaV.  Připomínkované materiály: -Metodika hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007 -Analýza stavu V+V+I v ČR a jejich srovnání se zahraničím v r. 2007 Problematika výzkumu a vývoje :

4 17.5.2007P RVŠ4  Problematika metodiky kreditového systému Aplikací Evropského systému převodu kreditů (dále „ECTS“), stav v ČR, náměty pro další diskusi.  Průzkum o přechodu na strukturované studium - zpracovány výsledky ankety - materiál „Průzkum zkušeností s aplikací strukturovaného studia“ Vzdělávací proces :

5 17.5.2007P RVŠ5  FRVŠ -projednán návrh úprav, které je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k tématickým kolizím s Operačními programy - materiál doporučen k další diskusi (12. zasedání P RVŠ)). -14. zasedání P RVŠ uložilo předsedovi komise pro strategie a rozvoj předložit na prosincovém zasedání P RVŠ výsledný seznam námětů pro činnost FRVŠ. -Výbor FRVŠ na základě iniciativy P RVŠ předložil nové „Zásady pro navrhování předsedů a místopředsedů oborových komisí FRVŠ“ (zásadní změna - omezení funkčního období předsedů a místopředsedů oborových komisí na 2 roky). -Byly upraveny „Metodické pokyny k organizaci závěrečných oponentních řízení hodnotících výsledky projektů řešených s podporou FRVŠ v r. 2007“  Zřízení Rady rozvojových programů -došlo postupně ke schválení konečné podoby Statutu Rady programů, -bylo zvoleno šest členů RP zastupujících RVŠ, místopředsedou RP byl zvolen doc. Koliba -15. – 17. 10.: 1. zasedání RP, vybrány projekty doporučené k přijetí. Fond rozvoje VŠ a rozvojové programy :

6 17.5.2007P RVŠ6  Bílá kniha terciárního vzdělávání 12. zasedání P RVŠ - seznámení s připravenými výchozími tezemi; RVŠ vypracovala a odeslala připomínky.  Rozvojové projekty Komise pro strategie a rozvoj vysokého školství: materiál Rozvojové projekty – zkušenosti s přípravou a realizací (řada námětů a návrhů směřujících ke zkvalitnění přípravy a posuzování rozvojových projektů). Dlouhodobé a strategické dokumenty VŠ :  Viz bod 9 programu Činnost Studentské komory Rady VŠ :

7 17.5.2007P RVŠ7 Činnost dalších prac. komisí rady VŠ :  Legislativní pracovní komise RVŠ Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky - nepřímo se dotýká i VŠ (zjednodušit přijímání akademických pracovníků z třetích zemí - vládní návrh novely se týkal jen výzkumných pracovníků) - LPK podala pozměňovací návrh, který byl předložen jako usnesení Výboru pro evropské záležitosti - ve třetím čtení ale nebyl přijat.  Komise pro informační technologie ve VŠ 13. zasedání P RVŠ - vystoupení předsedy české sekce organizace EUNIS prof. Vrany na téma „Informační systémy na veřejných vysokých školách“.  Komise pro kvalitu VŠ a její hodnocení Seminář zaměřený na zajišťování a hodnocení kvality VŠ, - 28. ledna 2008 na UJEP v Ústí nad Labem - spolupořadatelé: RVŠ, ČKR, CSVŠ a UJEP.

8 17.5.2007P RVŠ8  Účast na Londýnském summitu Viz bod 8 programu.  Účast na kongresu OECD: GLOBALLY COMPETITIVE, LOCALLY ENGAGED Doc. Kebo - projekty OECD, které se věnovaly podpoře vysokých škol ve směru podpory regionů, jejich rozvoje a konkurenceschopnosti  Setkání se zástupcem velvyslanectví Čínské lidové republiky 18. 10. 2007 - setkání členů P RVŠ s prvním tajemníkem velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice a ředitelem odboru vzdělávání panem CAI Li, který se zajímal o postavení a roli RVŠ a projevil zájem o způsob, jakým jsou delegováni zástupci VŠ do Rady VŠ a o postavení studentů v RVŠ. Další aktivity :  P RVŠ delegovalo do Rady programů: prof. RNDr. I. Barvíka, DrSc., doc. Ing. J. Cakla, CSc., doc. RNDr. F. Kolibu, CSc., doc. Ing. E. Münsterovou, CSc., JUDr. L. Valovou a doc. PhDr. P. Zemánka, CSc.

9 17.5.2007P RVŠ9 Další otázky projednávané Radou VŠ :  Připomínková činnost Rady vysokých škol Připomínky ke změně zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR. Stanovisko k návrhu Národní strategie vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Připomínky k návrhu znění „Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2007“. Připomínky k materiálu „Výchozí teze pro přípravu Bílé knihy terciárního vzdělávání“. Novela nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů – bez připomínek. Připomínky k návrhu Vyhlášky o způsobu nakládání s příspěvkem ze státního rozpočtu. Připomínky k materiálu „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2007“. Připomínky k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice“.

10 17.5.2007P RVŠ10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "17.5.2007P RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období květen – listopad 2007 1 mimořádné a 3 řádná zasedání (17.5., 21.6., 20.9. a 18.10.)"

Podobné prezentace


Reklamy Google