Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18.11.2010Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období listopad 2010 – únor 2011 (2 řádná zasedání: 9. 12. 2010 a 17. 1. 2011)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18.11.2010Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období listopad 2010 – únor 2011 (2 řádná zasedání: 9. 12. 2010 a 17. 1. 2011)"— Transkript prezentace:

1 18.11.2010Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období listopad 2010 – únor 2011 (2 řádná zasedání: 9. 12. 2010 a 17. 1. 2011)

2 18.11.2010Sněm RVŠ2 Ekonomické záležitosti :  Financování vzdělávací činnosti - viz samostatný bod programu  Činnost Akreditační komise 15. zasedání P RVŠ se účastnila prof. Dvořáková ●Ocenila spolupráci se SK RVŠ, jejíž členové se zúčastňují hodnocení realizovaných AK. ●Informovala o aktuálních úkolech AK: -implementaci novely zákona, kterou byl zaveden registr docentů a profesorů a garanti studijních oborů; zde AK požaduje, aby garant, publikoval v rámci příslušného oboru; JUDr. Hodulík doporučil předložení návrhu na úpravu legislativy; -zahájení hodnocení veškerých doktorských studií, které probíhají v ČR, o které byla AK požádána ministrem Vzdělávací proces :

3 18.11.2010Sněm RVŠ3 Problematika výzkumu a vývoje :  Informace z RVVI P RVŠ pravidelně informoval prof. Opatrný (viz písemný materiál). V lednu bylo: - uzavřeno hodnocení výsledků VaV 2010 (včetně snížení rozpočtu za závažné nesrovnalosti v záznamech v RIV); -schválen 1. návrh rozpočtu pro VaV na r. 2012 v celkové výši stejné jako v r. 2011, o kterém bude dále jednáno s poskytovateli. K tomu přijalo P RVŠ usnesení, kde doporučuje RVVI, aby při přípravě návrhu SR byla na program center excelence GA ČR vyčleněna dostatečně vysoká částka.  Příprava 8. rámcového programu 16. zasedání P RVŠ: prof. Stuchlík informoval o materiálu „První náčrt přístupu ČR k přípravě nového rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace a EURATOM“ a seznámil předsednictvo se shrnutím připomínek RVŠ k tomuto materiálu. P RVŠ přijalo usnesení, ve kterém vyzývá MŠMT, aby věnovalo tomuto důležitému materiálu náležitou pozornost ve smyslu zaslaných připomínek.  Kulatý stůl „Spolupráce univerzit s průmyslem a odběrateli“ RVŠ tradičně spolupořádá společně se Svazem průmyslu Kulatý stůl „Spolupráce univerzit s průmyslem a odběrateli“, 3. ročník se uskuteční v květnu v Ostravě.

4 18.11.2010Sněm RVŠ4 Legislativní problematika :  Plnění usnesení sněmu RVŠ 18.11.2010 15. zasedání P RVŠ – přítomní byli informováni o tom, že na základě usnesení sněmu byla odeslána tisková zpráva a dopis ministrovi, týkající se (ne)komunikace MŠMT a Rady VŠ. Na tiskovou zprávu ani dopis nepřišla odpověď.  Příprava zákon o terciárním vzdělávání 15. zasedání P RVŠ: Náměstek Ing. Koucký uvedl, že ze strany MŠMT bude za přípravu zákona odpovídat ředitel odboru vysokých škol Mgr. Nantl. Další členové týmu : doc. Vinš, JUDr. Koťátková a prof. Slovák; k tomu usnesení - viz text zprávy. 16. zasedání P RVŠ: Náměstek Ing. Koucký informoval o přípravě 1. verze věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání, v únoru bude uvolněna k diskusi s reprezentacemi VŠ s termínem ukončení do léta 2011.  Příprava zákona o finanční podpoře studentů Probíhají práce na přípravě zákona o finanční podpoře studentů, jež řídí mezi- rezortní koordinační skupina, ve které je RVŠ zastoupena Mgr. Jašurkem a JUDr. Hodulíkem. Komisi předsedá poradce ministra Ing. Libor Svoboda, kvestor VŠE.  Novela zákona o VŠ podaná poslancem Ohlídalem Dosud nebyla schválena v 1. čtení.

5 18.11.2010Sněm RVŠ5 Individuální projekty OP VK:  Informace o individuálních projektech OP VK Věcnou odpovědnost za náplň aktivit týkajících se VŠ financovaných z OP VK převzala na MŠMT skupina 3 pro vědu a vysoké školy. To umožní operativně řešit řadu problémů. P RVŠ toto vítá stejně jako záměr upravit podmínky realizace projektů s cílem lépe prospět potřebám VŠ i systému VŠ vzdělávání v ČR. Na 15. a 16. zasedání P RVŠ dále informoval náměstek Koutský o: - řešení 7 IPn, připravují se 2 další, které mají VŠ usnadnit čerpání z Evropských fondů a dále IPn Oborové metodiky pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu; - důležité jsou i IPo - vyhlašují se nové výzvy, připravuje se nová příručka pro příjemce dotací z těchto projektů obsahující novou metodiku; - připravuje se další projekt, který by měl mít dvě části (IPn a IPo), a bude řešit možnost integrace VOŠ do stávajících VŠ. Na 15. zasedání P RVŠ informoval doc. Kolář (hlavní odborný garant) o projektu Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání (Q-Ram) Na 16. zasedání P RVŠ informoval Ing. Komárek (hlavní odborný garant) o projektu Efektivní transfer znalostí (EF-Trans).

6 18.11.2010Sněm RVŠ6 Fond rozvoje vysokých škol:  Vyhlášení výběrového řízení FRVŠ pro rok 2012 P RVŠ schválilo předložený návrh a zmocnilo předsedu RVŠ a předsedu Výboru FRVŠ upravit konečné znění, pokud připomínky MŠMT nebudou zásadní. Dlouhodobé a strategické dokumenty :  Zákon o terciárním vzdělávání - viz výše, bod Legislativní problematika  Schůzka zástupců komise pro strategie a rozvoj s náměstkem 13. ledna 2011, zúčastnili se RNDr. Popela, prof. Ripka a prof. Čechák. Účastníci se domluvili na pravidelných setkáních, která budou spojována s přípravou záměrů MŠMT týkajících se VŠ a budou se týkat zásadních dokumentů z oblasti VŠ. Činnost Studentské komory Rady VŠ :  Viz samostatný bod programu

7 18.11.2010Sněm RVŠ7 Činnost ostatních pracovních komisí :  Pracovní komise pro soukromé VŠ Proběhlo setkání náměstka s pracovní komisí RVŠ pro soukromé VŠ, kde se jednalo o typických problémech SVŠ, jejich dalším vývoji a perspektivách.  Pracovní komise RVŠ pro umělecké VŠ Na 16. zasedání P RVŠ byla místopředsedkyni komise zvolena Ing. arch. Dana Matějovská  Pracovní komise pro vzdělávací činnost Předseda komise pro vzdělávací činnost Mgr. Nantl již není členem RVŠ (stal se ředitelem odboru vysokých škol MŠMT); bude nutné navrhnout nového kandidáta na předsedu této komise. Prof. Bednář ve spolupráci s místopředsedkyní komise pro vzdělávací činnost doc. Bartlovou byli pověřeni návrh připravit.

8 18.11.2010Sněm RVŠ8 Další aktivity :  Tiskové konference po jednáních RVŠ Na 15. zasedání P RVŠ bylo dohodnuto, že pro zvýšení publicity týkající se činnosti RVŠ budou pravidelně po jednání předsednictva a sněmu RVŠ pořádány tiskové konference. První tisková konference se konala po ukončení 16. zasedání P RVŠ.  Hospodaření Agentury RVŠ v r. 2010 a návrh rozpočtu na r. 2011 P RVŠ vzalo na lednovém zasedání na vědomí předběžné výsledky hospodaření Agentury RVŠ v oblasti RVŠ za r. 2010 a schválilo plán čerpání prostředků Agentury RVŠ včetně SK RVŠ na r. 2011 a příspěvek na jednoho člena RVŠ pro r. 2011 v nezměněné výši, tj. 6 500 Kč.  Připomínková činnost Rady vysokých škol ● Připomínky k „Akčnímu plánu na léta 2011 - 2012 - Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 – 2015)“ ● Připomínky k dokumentu „První náčrt přístupu ČR k přípravě nového rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace a EURATOM“ (viz výše, problematika VaV)  Delegace do různých orgánů a institucí - viz předložený materiál

9 18.11.2010Sněm RVŠ9 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "18.11.2010Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období listopad 2010 – únor 2011 (2 řádná zasedání: 9. 12. 2010 a 17. 1. 2011)"

Podobné prezentace


Reklamy Google