Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

19.11.2009Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období listopad 2009 – únor 2010 (2 řádná zasedání: 10.12.2009 a 21.1.2010)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "19.11.2009Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období listopad 2009 – únor 2010 (2 řádná zasedání: 10.12.2009 a 21.1.2010)"— Transkript prezentace:

1 19.11.2009Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období listopad 2009 – únor 2010 (2 řádná zasedání: 10.12.2009 a 21.1.2010)

2 19.11.2009Sněm RVŠ2 Ekonomické záležitosti :  (viz samostatný bod programu)

3 19.11.2009Sněm RVŠ3  Hodnocení výsledků VaV 2009 8. zasedání - informace z RVVI o projednání vyřazení výsledků nesplňujících formální požadavky z Hodnocení 2009. P RVŠ vyjádřilo zásadní nesouhlas a připojilo se k požadavku ČKR k revokaci příslušného usnesení.  Novela zákona č. 130/2002 Sb. Proběhlo elektronické hlasování o stanovisku P RVŠ ke stanovisku ČKR k návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb. Převážná většina předsednictva byla pro podporu stanoviska ČKR. Jednání v podvýboru a výboru PSP ČR: Podvýbor: Diskuse bez závěru. Výbor: neschváleno ani zamítnutí, ani podpora  Nominace do RVVI 9. zasedání P RVŠ – informace o jednání u předsedy vlády Ing. Jana Fischera týkající se jmenování nové RVVI. Bylo dohodnuto, že VŠ podají 8 návrhů na kandidáty do RVVI, (4 ČKR a 4 RVŠ), AV ČR a SPD dodají po 6 návrzích. Předseda RVŠ požádal téhož dne E-mailem členy P RVŠ o podání návrhů na kandidáty do RVVI, o nominovaných hlasovali všichni členové RVŠ per rollam elektronicky. Výsledek hlasování: prof. Opatrný, prof. Sáha, prof. Hronová, prof. Haňka. Problematika výzkumu a vývoje :

4 19.11.2009Sněm RVŠ4 Vzdělávací proces :  Strategie celoživotního učení RVŠ byla oslovena MŠMT s žádostí o spolupráci v rámci realizace Implementačního plánu Strategie celoživotního učení; připomínky k dokumentu zpracoval doc. Kebo, byly zaslány na MŠMT.  Seminář - Testy stud. předpokladů a problematika státních maturit Ředitel SCIO projevil zájem uspořádat ve spolupráci s RVŠ seminář s diskusí týkající se role SCIO ve spojitosti s přijímacím řízením na VŠ. P RVŠ doporučilo rozšířit seminář o problematiku státních maturit a navrhlo uspořádat jej odpoledne po květnovém sněmu (garant prof. Čechák). Legislativní problematika :  P RVŠ vyzvalo předsedu legislativní komise k oživení její činnosti, (legislativní komise opět nedodala materiál k dalším úpravám Statutu RVŠ)  Pozměňovací návrh k novele zákona č. 111/1998 Sb. Připomínky zpracovali místopředsedové legislativní komise, zúčastnili též jednání v podvýboru a výboru PSP ČR (23. a 24.2.). Podvýbor: podpořil pozměňovací návrh. Výbor: nevyjádřil se, neměl jej k dispozici.  Změna Statutu RVŠ (viz samostatný bod programu).

5 19.11.2009Sněm RVŠ5 Dlouhodobé a strategické dokumenty : Fond rozvoje vysokých škol :  Návrh Vyhlášení výběrového řízení FRVŠ pro rok 2011 8. zasedání - P RVŠ schválilo návrh Vyhlášení výběrového řízení FRVŠ pro rok 2011.  Jmenování nového předsedy Výboru FRVŠ -dosavadní předseda Výboru FRVŠ byl jmenován rektorem a v souladu se Statutem RVŠ přestal být členem RVŠ a předsedou Výboru FRVŠ; -novým předsedou Výboru FRVŠ byl na základě výsledku tajného hlasování jmenován doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.  Materiál k Reformě terciárního vzdělávání - viz samostatný bod  Dlouhodobý záměr pro oblast VŠ na období 2011 - 2015 - pracovní skupina MŠMT - za RVŠ doc. Kebo, RNDr. Popela, (prof. Ripka); -připomínky k návrhu DZ od 15 členů P RVŠ zpracovala komise pro strategie a rozvoj, většina zapracována do návrhu DZ, který byl se zapracovanými připomínkami předán na MŠMT.  Aktualizace DZ – bude referováno v rámci výše uvedeného bodu

6 19.11.2009Sněm RVŠ6  Viz samostatný bod programu Činnost Studentské komory Rady VŠ : Činnost ostatních pracovních komisí :  Prac. komise pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení 11. a 12. 2. 2010 se uskutečnil na Masarykově univerzitě seminář „Současné trendy v hodnocení kvality“, na pořádání semináře se podílela RVŠ.  Pracovní komise pro přípravu učitelů 8. zasedání P RVŠ -předložen materiál „Problémy vymezení hledisek kvality v přípravě učitelů“, pracovní komise se bude i nadále zabývat přípravou „Standardu kvality profese učitele“ spolu s definováním požadavku na profil „Absolventa studia učitelského oboru“; -předložen materiál „Problémy výuky tělesné výchovy (dále TV) na vysokých školách“, P RVŠ doporučilo pokračovat na dopracování materiálu zdůvodňujícího začlenění TV mezi studijní povinnosti na VŠ.

7 19.11.2009Sněm RVŠ7  Prac. komise pro umělecké VŠ Meziresortní program aplikovaného VaV národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstvo kultury požádalo o součinnost při návrhu vhodných kandidátů na oponenty programových projektů, komise předala návrh P RVŠ a odeslala na Ministerstvo kultury (viz bod 11 předloženého materiálu).  Pracovní komise pro tvůrčí činnost studentů P o rezignaci předsedy komise byla navržena na předsedkyni stávající místopředsedkyně komise. Ta však svůj původní souhlas s nominací vzala zpět. V současné době nemá tato komise předsedu. Byla oslovena SK RVŠ, aby se tímto problémem zabývala.

8 19.11.2009Sněm RVŠ8 Další aktivity :  Hospodaření Agentury Rady vysokých škol 8. zasedání – předloženy předběžné výsledky hospodaření A RVŠ v oblasti RVŠ v r. 2009 + plán čerpání finančních prostředků v r. 2010. Na základě těchto podkladů schválilo P RVŠ příspěvek na jednoho člena RVŠ pro rok 2010 v nezměněné výši 6 500 Kč.  Připomínková činnost Rady vysokých škol Připomínky k „Dlouhodobému záměru pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015“. Poznámky k materiálu „Implementační plán Strategie celoživotního učení“. Připomínky k pozměňovacímu návrhu poslance prof. Ohlídala k návrhu jeho vlastní novely zákona o vysokých školách, ke které RVŠ poslala připomínky v listopadu 2009.  Delegace do různých orgánů a institucí - viz předložený materiál

9 19.11.2009Sněm RVŠ9 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "19.11.2009Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období listopad 2009 – únor 2010 (2 řádná zasedání: 10.12.2009 a 21.1.2010)"

Podobné prezentace


Reklamy Google