Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

22.2.2007Sněm RVŠ1 Program zasedání sněmu 1.Zahájení (prof. Haasz) 2.Zpráva o činnosti předsednictva Rady vysokých škol (listopad 2006 – únor 2007) (prof.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "22.2.2007Sněm RVŠ1 Program zasedání sněmu 1.Zahájení (prof. Haasz) 2.Zpráva o činnosti předsednictva Rady vysokých škol (listopad 2006 – únor 2007) (prof."— Transkript prezentace:

1 22.2.2007Sněm RVŠ1 Program zasedání sněmu 1.Zahájení (prof. Haasz) 2.Zpráva o činnosti předsednictva Rady vysokých škol (listopad 2006 – únor 2007) (prof. Haasz) 3.Vystoupení hostů 4.Ekonomické informace (doc. Cakl) 5.Reakce Rady VŠ na doporučení OECD (doc. Ježek) 6.Informace ze Studentské komory (Mgr. Poláčková) 7.Různé

2 22.2.2007Sněm RVŠ2 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období listopad 2006 – únor 2007 Dvě zasedání předsednictva RVŠ 21.12.2006, 18.1.2007

3 22.2.2007Sněm RVŠ3  Rozpočet vysokých škol -V PS PČR se nepodařilo prosadit navýšení rozpočtu VŠ doporučené Výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Schválená částka 20,5 mld. Kč je zhruba o 2 mld. nižší, než částka plánovaná v Aktualizaci koncepce reformy VŠ. PRVŠ na 9. zasedání vyjádřilo nespokojenost s tímto stavem. -Rozpisem schváleného rozpočtu se zabývalo zasedání RK 4.1.2007. Oproti původnímu návrhu MŠMT doporučilo mírné zvýšení: a) základního normativu, b) stipendia pro studenty doktorských studijních programů, c) ubytovacího stipendia, a to na úkor centralizovaných rozvojových projektů. MŠMT tato doporučení akceptovalo. Ekonomické otázky :

4 22.2.2007Sněm RVŠ4  Problematika hospodaření s “příspěvkem” Příprava novely VŠ zákona týkající se výkladu možností převodu příspěvku na činnost VŠ do dalšího kalendářního roku. PRVŠ spolupracovala na přípravě, její připomínky byly v přijaté verzi vesměs akceptovány.  Programové financování PRVŠ na 9. zasedání vyjádřilo nespokojenost se špatnou informovaností o problematice programového financování (vesměs stavební investice) ze strany MŠMT. Zástupci MŠMT sdělili, že usilují o převod věcného rozhodování o programovém financování do skupiny 3. P RVŠ toto podporuje. Ekonomické otázky

5 22.2.2007Sněm RVŠ5  Hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků  Koncem minulého roku byla vytvořena Meziresortní pracovní skupina pro přípravu Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2007. RVŠ zde zastupuje její místopředseda prof. Bednář z MFF UK. Problematika výzkumu a vývoje : Vzdělávací proces :  Pracovní komise pro vzdělávací činnost připravuje: - analýzu kreditového systému, - průzkum zkušeností s aplikací strukturovaného studia na vysokých školách.  PRVŠ bylo na 9. zasedání informováno o: - možnostech využití Národní srovnávací zkoušky pořádané organizace SCIO při přijímacím řízení na vysoké školy, - problematice evidence a zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací a se souborem doporučení pro elektronické zpracování těchto prací připravený Asociací knihoven VŠ.

6 22.2.2007Sněm RVŠ6  Výsledky výběrového řízení 2007 Podáno 2099 projektů, pokles proti roku 2006 v tématických okruzích G1 až G6. Pro rok 2007 se předpokládá přibližně stejná dotace pro FRVŠ jako v roce 2006.  Výběrové řízení 2008 PRVŠ schválilo předložený návrh Vyhlášení výběrového řízení FRVŠ na r. 2008. Fond rozvoje vysokých škol : Dlouhodobé a strategické dokumenty VŠ, zpráva OECD :  Aktualizace dlouhodobého záměru: MŠMT chystá aktualizaci DZ, zástupci RVŠ (prof. Bednář, prof. Čechák, doc. Ježek, doc. Münsterová, Mgr. Poláčková ) byli přizváni k jeho přípravě. Aktualizace by měla přihlížet k prioritním doporučením expertů OECD.  Projekt OECD “Thematic Review of Tertiary Education” viz samostatný bod programu

7 22.2.2007Sněm RVŠ7  Logo SK RVŠ SK předložila 3 návrhy na nové logo. PRVŠ nemělo výhrady k žádnému z těchto návrhů a pověřila SK, aby vybrala jeden z nich.  Problematika věkové hranice 26 let PRVŠ podpořilo návrh SK, aby každému studentovi studujícímu v prezenční formě na veřejné, soukromé i státní vysoké škole, není-li ve služebním poměru, náležela sociální podpora ve studiu po dobu jeho studia v jednom bakalářském, jednom magisterském a jednom doktorském studijním programu – více viz bod programu „Informace ze Studentské komory RVŠ“. P RVŠ - Studentská komora : Činnost dalších prac. komisí rady VŠ :  P RVŠ projednalo zpráva o činnosti pracovních komisí: - pro vnější a zahraniční styky - pro přípravu učitelů

8 22.2.2007Sněm RVŠ8  Etická problematika na vysokých školách – Legislativní pracovní komise předložila materiál Možnosti postihu případného podvodného jednání akademických pracovníků. PRVŠ doporučilo MŠMT doplnění zákona o VŠ mechanismy přezkumného řízení vydaných rozhodnutí správního charakteru, kde by u rozhodnutí vydaných na základě podvodných podkladů ze strany uchazeče bylo možno z iniciativy VŠ zohlednit veřejný zájem na zrušení takového rozhodnutí. – PRVŠ doporučilo koncipovat etický kodex pro pracovníky VŠ a pověřilo prof. Bednáře sledováním této problematiky ve spolupráci s legislativní komisí tak, aby návrh zmíněného etického kodexu byl připraven do června 2007 (více viz bod programu Různé)  Hospodaření Agentury RVŠ Na základě materiálu „Předběžné výsledky hospodaření Agentury RVŠ v oblasti RVŠ za rok 2006 a plán pro rok 2007“ schválilo PRVŠ, v souladu se Smlouvou o sdružení, příspěvek na jednoho člena RVŠ pro rok 2007 ve výši 6500,- Kč. Dopis se žádostí o příspěvek byl odeslán rektorům VŠ. Další otázky projednávané Radou VŠ :

9 22.2.2007Sněm RVŠ9 Připomínky k novele vysokoškolského zákona. Připomínky k návrhům zástupců státních orgánů do Sněmu AV ČR. Připomínky k materiálu Strategie celoživotního učení v ČR. Připomínková činnost RVŠ : Delegace do různých orgánů a institucí : student DSP Mgr. Petr Jedelský - delegát RVŠ do Sněmu AV ČR. prof. Bednář - zástupce RVŠ v pracovní skupině pro analýzu výzkumu a vývoje. doc. Kebo - zástupce RVŠ v Monitorovacím výboru pro Operační program Podnikání a inovace prof. Bednář, prof. Čechák, doc. Ježek, doc. Münsterová, Mgr. Poláčková - pracovní skupina pro přípravu Aktualizace dlouhodobého záměru MŠMT pro rok 2008

10 22.2.2007Sněm RVŠ10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "22.2.2007Sněm RVŠ1 Program zasedání sněmu 1.Zahájení (prof. Haasz) 2.Zpráva o činnosti předsednictva Rady vysokých škol (listopad 2006 – únor 2007) (prof."

Podobné prezentace


Reklamy Google