Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika a management

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika a management"— Transkript prezentace:

1 Ekonomika a management
Tvorba ceny Celkové náklady stavby Rozpočet, výkaz výměr Druhy nabídkové ceny Honorářový řád Fakturace Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. Katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví  B  

2 Tvorba cen Nákladově orientovaná Poptávkově orientovaná
Konkurenčně orientovaná Předmět : při oceňování a uzavírání dohody o ceně většinou neexistuje  cena určena předem technickým návrhem (projektem)

3 NÁKLADY a CENA ve stavebnictví
I.úroveň – náklady na realizaci stavební činnosti II.úroveň – náklady na stavební objekt III.úroveň – celkové náklady výstavby IV.úroveň - LCC

4 III. II. I.

5 I. Náklady na realizaci stavební činnosti (konstrukce, práce)
kalkulační jednice = výkon vymezený názvem, kvalitativními podmínkami a měrnou jednotkou

6 Přímé mzdy Přímý materiál Náklady na provoz strojů a zařízení Ostatní přímé náklady Výrobní režie Správní režie Poddodávky Zisk / Ztráta Vlastní náklady výroby Úplné vlastní náklady výkonu Cena

7 II. Náklady na stavební objekt
Základní rozpočtové náklady (ZRN) HSV (dodávka, montáž) PSV (dodávka, montáž) M (dodávka, nosný materiál, montáž) HZS Náklady spojené s umístěním stavby (NUS) Zařízení staveniště Mimostaveništní doprava Územní vlivy Provozní vlivy Ostatní Náklady na přípravu, realizaci a organizaci stavby Doplňkové náklady I.

8 Náklady spojené s umístěním stavby
náklady na zařízení staveniště provozní vlivy území se ztíženými výrobními podmínkami náklady související s vlivem extrémních klimatických podmínek mimořádně ztížené dopravní podmínky doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště a zpět individualizace mimostaveništní dopravy kulturní památky

9 III. Celkové náklady výstavby
Projektové a průzkumné práce Provozní soubory Stavební objekty Stroje, zařízení, inventář Umělecká díla Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby Ostatní náklady Rezerva Ostatní investice Nehmotný investiční majetek Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby Kompletační činnost II.

10 IV. Náklady životního cyklu stavby (LCC)
= veškeré náklady vynaložené na pořízení a využívání stavby po celou dobu její ekonomické životnosti, včetně ekonomických nároků na její ekologickou likvidaci náklady na pořízení stavby vč. kapitálových nákladů náklady na správu náklady na údržbu a opravy provozní náklady daň z nemovitosti, pojištění…. náklady na likvidaci NPV

11 Jak zjistit náklady na stavební objekt ?
Projekt Výkaz výměr Rozpočet

12 Výkaz výměr = výpočet množství jednotek oceňovaných prací
výkresová část projektové dokumentace technická zpráva návrh organizace výstavby Řazení : Práce a dodávky HSV Práce a dodávky PSV Montážní práce a dodávky

13 Rozpočet = součin množství a jednotkové ceny prací Krycí list rozpočtu
Rekapitulace Rozpočet Vedlejší náklady Zařízení staveniště Územní vlivy Kompletační činnost

14 Práce HSV (podle TSKP) Zemní práce Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin Svislé a kompletní konstrukce Vodorovné konstrukce Komunikace Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní otvorů Trubní vedení Ostatní kce a práce, bourání, přesun hmot Specifikace

15 Práce PSV (podle TSKP) :
71 izolace 72 zdravotně technické instalace 73 ústřední vytápění 74 silnoproud 75 slaboproud 76 konstrukce ostatní 77 podlahy 78 dokončovací práce 79 ostatní kce a práce PSV Specifikace Přesun hmot za každý oddíl (% nebo směrná cena)

16 Oceňovací podklady : jednotkové ceny - směrné ceny, orientační ceny
(1 m3 zdivo cihelné nosné z CP 29x14x6,5, na MVC 2,5 pod omítku) cenové ukazatele na měrnou jednotku funkčního prvku – agregované jednotkové ceny (m3 výkopů, m2 stěn, ...) nákladové / cenové ukazatele vztažené k měrné nebo účelové jednotce objektu (m3 OP, m2 UP......)

17 Katalogy popisů a směrných cen
Úplné popisy stavebních prací Podmínky užití Sazby přímých nákladů (skladba cen) Katalogy HSV Katalogy PSV Část A – zřízení konstrukcí Část B – bourání (demontáž) konstrukcí Část C – údržba a opravy konstrukcí

18 Použití katalogů : Projektant – sestavení rozpisu prací a dodávek (zadávací dokumentace) Investor – kontrolní rozpočet Dodavatel – informace o průměrných nákladech při zpracování nabídkového rozpočtu jednotná terminologie

19 Směrné ceny obsahují : náklady na postavení, udržování, použití a odstranění lešení náklady na zednické výpomoci (PSV, rozsah dle podmínek katalogu) nový materiál – cena pořízení + průměrné pořizovací náklady ( X specifikace)

20 Směrné ceny neobsahují :
Náklady na přesun hmot Náklady spojené s umístěním stavby Náklady na ochranné záchytné kce, na ochranné konstrukce zabraňující poškození stávajících kcí a zařízení Zvýšení mzdových nákladů – přesčasy, noc, prac.klid Náklady na zajištění bezpečnostních opatření Náklady na prostoje strojů

21 Výkonový a honorářový řád (ČKA, ČKAIT)
Honorář = finanční ohodnocení výkonů architekta /inženýra (technika), které vedou k předem určenému cíli nebo dílčímu cíli Výkonová fáze (9) = sled výkonů, jejichž výsledkem je určitý dílčí cíl (např. návrh stavby, vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení) nároky kladené na navrhování a provedení objektu  kategorie objektu  honorářová zóna  honorář

22 Výše celkového základního honoráře :
podle započitatelných nákladů % ze započitatelných nákladů a podle honorářové zóny výše honoráře - mezi dolní a horní mezí - s přihlédnutím ke zvláštním požadavkům klienta (např. použití zvláštních materiálů a konstrukcí) lineární interpolace mezi nejbližší nižší a vyšší hodnotou započitatelných nákladů podle hodinových sazeb

23 Celkový základní honorář v %
Tabulky pro : Pozemní stavby Inženýrské stavby Dopravní stavby Technologické stavby a objekty a technologická zařízení

24 Započitatelné náklady v mil. Kč
Honorářová zóna podle kategorie objektu    I II III IV V. % pro výpočet honoráře 1 8,07 9,67 11,74 14,75 16,16 18,11 5 6,80 8,11 9,72 11,81 13,37 14,79 10 6,31 7,51 8,96 10,89 12,32 13,54 20 5,87 6,96 8,26 10,04 11,36 12,43 30 5,62 6,66 7,87 9,58 10,83 11,79 40 5,45 6,45 7,61 9,26 10,47 11,38 50 5,32 6,29 7,42 9,03 10,20 11,05 100 4,94 5,83 6,84 8,32 9,40 10,12 200 4,59 5,40 6,30 7,67 8,66 9,28 400 4,26 5,00 5,81 7,07 7,98 8,50 600 4,08 4,78 5,54 6,75 7,60 8,08 800 3,96 4,63 5,35 6,53 7,35 7,79 1000 3,87 4,52 5,11 6,38 7,17 7,57

25 Číslo VF Název VF VF 1 příprava zakázky 1% 2% VF 2 návrh/studie stavby 13% 17% VF 3 vypracování dok. pro ÚŘ 15% 11% VF 4 vypracování dok. pro SŘ 22% 26% 30% VF 5 vypracování dok. pro provedení stavby 28% 24% 25% VF 6 vypracování dok. zadání stavby dodavateli 7% 4% VF 7 spolupráce při výběru dodavatele 0% VF 8 spolupráce při provádění stavby /výkonu autorského a investorského dozoru VF 9 spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání Podíl celkového honoráře Pozem. stavby Inž. stavby Technol. stavby

26 Příklad HŘ 1 administrativní budova 2 PP + 6 NP
odhad stavebních nákladů projektu : 100 mil Kč honorářová zóna : III procentuální sazba honoráře : ,84 % - 8,32% vzhledem k charakteru objektu navrženo : ,50% Honorář : 7,50% * 100 mil Kč = 7,5 mil Kč

27 Příklad HŘ 2 honorář ateliéru, který provede : přípravu zakázky
návrh / studie stavby vypracování dokumentace pro územní řízení celkový honorář : 7,50% * 100 mil Kč = 7,5 mil Kč VF 1 + VF 2 + VF 3 = 1% + 13% + 15% = 29% honorář za provedené výkony : 29% * 7,5 mil Kč = 2,175 mil Kč

28 Druhy nabídkové ceny pevná cena - předběžně dohodnutá celková suma, která je uhrazena po skončení výstavby bez ohledu na provedená množství konstrukcí a skutečné náklady výstavby (klouzavá doložka, podrobná dokumentace) skladebná cena - smlouva o jednotkových cenách produkce dohodnutých pro jednotlivé stavební práce, výsledná cena = součin skutečně provedeného množství a jejich jednotkových cen pohyblivá cena - dvousložková cena = náklady výstavby + přirážky k těmto nákladům (umožňuje změnu projektu, předpokládá perfektní sledování nákladů) cílová cena - sestavena jako pevná cena, ale sledují se skutečné přímé náklady - dohoda o podílu dodavatele na úsporách nákladů

29 Fakturace  skutečná výsledná cena dodávek - závisí na volbě druhu ceny, na použití pohyblivé doložky k ceně, rozsahu dodatků náležitosti faktury : číslo faktury, datum a místo vystavení obchodní jméno, sídlo, DIČ, IČ dodavatele a odběratele, bankovní spojení odkaz na smlouvu, název stavby soupis provedených prací a dodávek (rozsah a předmět zdanitelného plnění) platební podmínky - den splatnosti, den zdanitelného plnění cena – bez DPH, DPH, včetně DPH

30 platební kalendář: vymezení etap nebo stupňů rozestavěnosti vymezení podílu ceny k nim příslušející odpovědný dodavatel (příp. subdodavatel) zálohy (čas / stadium stavby) X splátky zádržné


Stáhnout ppt "Ekonomika a management"

Podobné prezentace


Reklamy Google