Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba ceny Celkové náklady stavby Rozpočet, výkaz výměr Druhy nabídkové ceny Honorářový řád Fakturace Ekonomika a management Ing. Renáta Schneiderová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba ceny Celkové náklady stavby Rozpočet, výkaz výměr Druhy nabídkové ceny Honorářový řád Fakturace Ekonomika a management Ing. Renáta Schneiderová."— Transkript prezentace:

1 Tvorba ceny Celkové náklady stavby Rozpočet, výkaz výměr Druhy nabídkové ceny Honorářový řád Fakturace Ekonomika a management Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. Katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví  B 421 sch.heralova@seznam.cz  224354522sch.heralova@seznam.cz

2 Tvorba cen Nákladově orientovaná Poptávkově orientovaná Konkurenčně orientovaná Předmět : při oceňování a uzavírání dohody o ceně většinou neexistuje  cena určena předem technickým návrhem (projektem)

3 NÁKLADY a CENA ve stavebnictví I.úroveň – náklady na realizaci stavební činnosti II.úroveň – náklady na stavební objekt III.úroveň – celkové náklady výstavby IV.úroveň - LCC

4 Stavební projekt PozemekTechnolog. část Stavební část = stavební objekty Stavební konstrukce a práce Stavební konstrukce a práce Stavební konstrukce a práce Stavební konstrukce a práce Stavební konstrukce a práce Stavební konstrukce a práce Projekt. a průzkumné práce, Kompletace Rezerva, Ostatní investice… III. II. I.

5 I. Náklady na realizaci stavební činnosti (konstrukce, práce) kalkulační jednice = výkon vymezený názvem, kvalitativními podmínkami a měrnou jednotkou

6 Přímé mzdy Přímý materiál Náklady na provoz strojů a zařízení Ostatní přímé náklady Výrobní režie Správní režie Poddodávky Zisk / Ztráta Vlastní náklady výroby Úplné vlastní náklady výkonu Cena

7 II. Náklady na stavební objekt A.Základní rozpočtové náklady (ZRN) 1.HSV (dodávka, montáž) 2.PSV (dodávka, montáž) 3.M (dodávka, nosný materiál, montáž) 4.HZS B.Náklady spojené s umístěním stavby (NUS) 1.Zařízení staveniště 2.Mimostaveništní doprava 3.Územní vlivy 4.Provozní vlivy 5.Ostatní C.Náklady na přípravu, realizaci a organizaci stavby D.Doplňkové náklady I.

8 Náklady spojené s umístěním stavby náklady na zařízení staveniště provozní vlivy území se ztíženými výrobními podmínkami náklady související s vlivem extrémních klimatických podmínek mimořádně ztížené dopravní podmínky doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště a zpět individualizace mimostaveništní dopravy kulturní památky

9 III. Celkové náklady výstavby A.Projektové a průzkumné práce B.Provozní soubory C.Stavební objekty D.Stroje, zařízení, inventář E.Umělecká díla F.Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby G.Ostatní náklady H.Rezerva I.Ostatní investice J.Nehmotný investiční majetek K.Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby L.Kompletační činnost II.

10 IV. Náklady životního cyklu stavby (LCC) = veškeré náklady vynaložené na pořízení a využívání stavby po celou dobu její ekonomické životnosti, včetně ekonomických nároků na její ekologickou likvidaci náklady na pořízení stavby vč. kapitálových nákladů náklady na správu náklady na údržbu a opravy provozní náklady daň z nemovitosti, pojištění…. náklady na likvidaci NPV

11 Jak zjistit náklady na stavební objekt ? Projekt Výkaz výměr Rozpočet

12 Výkaz výměr = výpočet množství jednotek oceňovaných prací  výkresová část projektové dokumentace  technická zpráva  návrh organizace výstavby Řazení : Práce a dodávky HSV Práce a dodávky PSV Montážní práce a dodávky

13 Rozpočet = součin množství a jednotkové ceny prací Krycí list rozpočtu Rekapitulace Rozpočet Vedlejší náklady –Zařízení staveniště –Územní vlivy –Kompletační činnost

14 Práce HSV (podle TSKP) 1.Zemní práce 2.Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 3.Svislé a kompletní konstrukce 4.Vodorovné konstrukce 5.Komunikace 6.Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní otvorů 8.Trubní vedení 9.Ostatní kce a práce, bourání, přesun hmot Specifikace

15 Práce PSV (podle TSKP) : 71 izolace 72 zdravotně technické instalace 73 ústřední vytápění 74 silnoproud 75 slaboproud 76 konstrukce ostatní 77 podlahy 78 dokončovací práce 79 ostatní kce a práce PSV Specifikace Přesun hmot za každý oddíl (% nebo směrná cena)

16 Oceňovací podklady : jednotkové ceny - směrné ceny, orientační ceny (1 m 3 zdivo cihelné nosné z CP 29x14x6,5, na MVC 2,5 pod omítku) cenové ukazatele na měrnou jednotku funkčního prvku – agregované jednotkové ceny (m 3 výkopů, m 2 stěn,...) nákladové / cenové ukazatele vztažené k měrné nebo účelové jednotce objektu (m 3 OP, m 2 UP......)

17 Katalogy popisů a směrných cen Úplné popisy stavebních prací Podmínky užití Sazby přímých nákladů (skladba cen) Katalogy HSV Katalogy PSV –Část A – zřízení konstrukcí –Část B – bourání (demontáž) konstrukcí –Část C – údržba a opravy konstrukcí

18 Použití katalogů : Projektant – sestavení rozpisu prací a dodávek (zadávací dokumentace) Investor – kontrolní rozpočet Dodavatel – informace o průměrných nákladech při zpracování nabídkového rozpočtu  jednotná terminologie

19 náklady na postavení, udržování, použití a odstranění lešení náklady na zednické výpomoci (PSV, rozsah dle podmínek katalogu) nový materiál – cena pořízení + průměrné pořizovací náklady ( X specifikace) Směrné ceny obsahují :

20 Směrné ceny neobsahují : Náklady na přesun hmot Náklady spojené s umístěním stavby Náklady na ochranné záchytné kce, na ochranné konstrukce zabraňující poškození stávajících kcí a zařízení Zvýšení mzdových nákladů – přesčasy, noc, prac.klid Náklady na zajištění bezpečnostních opatření Náklady na prostoje strojů

21 Výkonový a honorářový řád (ČKA, ČKAIT) Honorář = finanční ohodnocení výkonů architekta /inženýra (technika), které vedou k předem určenému cíli nebo dílčímu cíli Výkonová fáze (9) = sled výkonů, jejichž výsledkem je určitý dílčí cíl (např. návrh stavby, vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení) nároky kladené na navrhování a provedení objektu  kategorie objektu  honorářová zóna  honorář

22 Výše celkového základního honoráře : podle započitatelných nákladů  % ze započitatelných nákladů a podle honorářové zóny  výše honoráře - mezi dolní a horní mezí - s přihlédnutím ke zvláštním požadavkům klienta (např. použití zvláštních materiálů a konstrukcí)  lineární interpolace mezi nejbližší nižší a vyšší hodnotou započitatelných nákladů podle hodinových sazeb

23 Tabulky pro : Pozemní stavby Inženýrské stavby Dopravní stavby Technologické stavby a objekty a technologická zařízení Celkový základní honorář v %

24 Započitatelné náklady v mil. Kč Honorářová zóna podle kategorie objektu I. II. III. IV. V. % pro výpočet honoráře 18,079,6711,7414,7516,1618,11 56,808,119,7211,8113,3714,79 106,317,518,9610,8912,3213,54 205,876,968,2610,0411,3612,43 305,626,667,879,5810,8311,79 405,456,457,619,2610,4711,38 505,326,297,429,0310,2011,05 1004,945,836,848,329,4010,12 2004,595,406,307,678,669,28 4004,265,005,817,077,988,50 6004,084,785,546,757,608,08 8003,964,635,356,537,357,79 10003,874,525,116,387,177,57

25 Číslo VF Název VF VF 1příprava zakázky1% 2% VF 2návrh/studie stavby13% 17% VF 3vypracování dok. pro ÚŘ15% 11% VF 4vypracování dok. pro SŘ22%26%30% VF 5 vypracování dok. pro provedení stavby 28%24%25% VF 6 vypracování dok. zadání stavby dodavateli 7% 4% VF 7spolupráce při výběru dodavatele1% 0% VF 8 spolupráce při provádění stavby /výkonu autorského a investorského dozoru 11% 7% VF 9 spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání 2% 4% Podíl celkového honoráře Pozem. stavby Inž. stavby Technol. stavby

26 Příklad HŘ 1 administrativní budova 2 PP + 6 NP odhad stavebních nákladů projektu : 100 mil Kč  honorářová zóna : III  procentuální sazba honoráře : 6,84 % - 8,32%  vzhledem k charakteru objektu navrženo : 7,50%  Honorář : 7,50% * 100 mil Kč = 7,5 mil Kč

27 Příklad HŘ 2 honorář ateliéru, který provede : přípravu zakázky návrh / studie stavby vypracování dokumentace pro územní řízení  celkový honorář : 7,50% * 100 mil Kč = 7,5 mil Kč  VF 1 + VF 2 + VF 3 = 1% + 13% + 15% = 29%  honorář za provedené výkony : 29% * 7,5 mil Kč = 2,175 mil Kč

28 Druhy nabídkové ceny pevná cena - předběžně dohodnutá celková suma, která je uhrazena po skončení výstavby bez ohledu na provedená množství konstrukcí a skutečné náklady výstavby (klouzavá doložka, podrobná dokumentace) skladebná cena - smlouva o jednotkových cenách produkce dohodnutých pro jednotlivé stavební práce, výsledná cena = součin skutečně provedeného množství a jejich jednotkových cen pohyblivá cena - dvousložková cena = náklady výstavby + přirážky k těmto nákladům (umožňuje změnu projektu, předpokládá perfektní sledování nákladů) cílová cena - sestavena jako pevná cena, ale sledují se skutečné přímé náklady - dohoda o podílu dodavatele na úsporách nákladů

29 Fakturace  skutečná výsledná cena dodávek - závisí na volbě druhu ceny, na použití pohyblivé doložky k ceně, rozsahu dodatků náležitosti faktury : číslo faktury, datum a místo vystavení obchodní jméno, sídlo, DIČ, IČ dodavatele a odběratele, bankovní spojení odkaz na smlouvu, název stavby soupis provedených prací a dodávek (rozsah a předmět zdanitelného plnění) platební podmínky - den splatnosti, den zdanitelného plnění cena – bez DPH, DPH, včetně DPH

30 platební kalendář: vymezení etap nebo stupňů rozestavěnosti vymezení podílu ceny k nim příslušející odpovědný dodavatel (příp. subdodavatel) zálohy (čas / stadium stavby) X splátky zádržné


Stáhnout ppt "Tvorba ceny Celkové náklady stavby Rozpočet, výkaz výměr Druhy nabídkové ceny Honorářový řád Fakturace Ekonomika a management Ing. Renáta Schneiderová."

Podobné prezentace


Reklamy Google