Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zadávání veřejných zakázek. Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zadávání veřejných zakázek. Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním."— Transkript prezentace:

1 Zadávání veřejných zakázek

2 Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR má povinnost transponovat 3 nové evropské zadávací směrnice Směrnice EP a Rady 2014/23/EU Směrnice EP a Rady 2014/24/EU Směrnice EP a Rady 2014/25/EU

3 Právní úprava - pokračování V platnosti zůstávají přezkumné směrnice Směrnice EP a Rady 2009/81/ES Směrnice Rady 89/665/EHS Směrnice Rady 92/13/EHS

4 Právní úprava - pokračování Proč evropský rozměr? stát a veřejnoprávní korporace patří k nejvýznamnějším odběratelům (víc než 15% HDP v EU) to, že si veřejný zadavatel někoho vybere, ovlivňuje hospodářskou soutěž, sklony k preferování národních dodavatelů

5 Pojem veřejné zakázky veřejná zakázka=zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a 1 či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek (koupě nebo nájem zboží) nebo služeb anebo provedení stavebních prací členění veřejných zakázek nadlimitní podlimitní malého rozsahu

6 Pojem zadavatele klíčový pojem, ZVZ rozlišuje: veřejné zadavatele: ČR státní příspěvková organizace obce a kraje a jejich příspěvkové organizace PO, která  byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a  je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu

7 Pojem zadavatele - pokračování dotované zadavatele – FO nebo PO, které zadávají veřejnou zakázku, jež je hrazena z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 000 000 Kč sektorové zadavatele - je FO nebo PO vykonávající některou z vyjmenovaných relevantních činností, pokud tuto relevantní činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního práva, nebo nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo či nepřímo uplatňovat dominantní vliv –  disponuje většinou hlasovacích práv sám či na základě dohody s jinou osobou  jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu

8 Pojem zadavatele - pokračování zadavatel může zakázky zadávat sám prostřednictvím jiné osoby na základě mandátní smlouvy prostřednictvím centrálního zadavatele pro jiného zadavatele pořizuje dodávky či služby, jež jsou předmětem veřejných zakázek, které následně prodává jiným zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než za kterou byly dodávky či služby pořízeny, nebo provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby či stavební práce na účet jiných zadavatelů

9 Finanční limity (bez DPH) minimální hodnota nadlimitní zakázek dodávky zboží a služeb: ČR a státní příspěvkové organizace: 3 395 000Kč obce, kraje, jejich příspěvkové organizace, jiné PO: 5 244 000 Kč sektorový zadavatel: 10 489 000 Kč dodávky stavebních prací: 131 402 000 Kč u zakázek malého rozsahu hodnota nesmí dosáhnout: u služeb 2 000 000 Kč u stavebních prácí 6 000 000 Kč

10 Zásady evropského práva cíl – vybudovat společný trh veřejných zakázek na zásadě nediskriminace z důvodu státní příslušnosti evropské právo se vztahuje pouze na nadprahové zakázky, podprahové zakázky se řídí právem národním u nadprahových zakázek hodnota musí překročit zboží a služby:387 000 EUR/193 000 EUR stavební práce: 4 845 000 EUR u podprahových zakázek musí každopádně zadavatelé postupovat podle zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace

11 Zásady evropského práva - pokračování pravidla pro nadprahové zakázky povinnost uveřejnit v Ústředním věstníku EU a v databázi TED (Tenders Electronic Daily) zadavatelé musejí na počátku roku zveřejňovat roční plány nadprahových zakázek

12 Zásady evropského práva - pokračování zadavatel musí zvolit 1 ze 4 postupů 1. otevřené řízení – základní forma, každý může předložit nabídku (obálková metoda) 2. omezené řízení – každý může žádat o účast, ale nabídku mohou předložit pouze ty subjektu, které k tomu zadavatel vyzve 3. vyjednávací řízení – zadavatel vyjednává s konkrétnímu subjekty podle svého výběru 4. soutěžní dialog – pouze u složitých zakázek, zadavatel vede dialog se zájemci přijatými do řízení s cílem nalézt nejvhodnější řešení

13 Zásady evropského práva - pokračování technické specifikace se uvádějí v evropských normách, vnitrostátní nebo národní normy se použijí jen tehdy, pokud evropské normy neexistují technické specifikace nesmějí odkazovat na konkrétní podnikatele, ledaže je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky rozhodujícím kritériem pro výběr je celková ekonomická výhodnost, zejm. cena dodavatel musí být vybrán jen základě zveřejněných kritérií

14 Zásady evropského práva - pokračování neúspěšní uchazeči musejí být informováni do 15 dnů vyloučit zájemce lze jen z taxativně vypočítaných důvodů členské státy musejí zajistit nezávislý přezkum zadávacího řízení, odmítnutí uchazeči mají právo o něj požádat smlouva s vítězem může být uzavřena nejdříve 10 dní po vyhlášení sankcí za porušení pravidel je absolutní neplatnost uzavřené smlouvy

15 Zásady evropského práva - pokračování zadavatel musí vypracovat zprávu o smlouvě uzavřené s vítězem a publikovat ji v Ústředním věstníku EU Evropská komise je oprávněna provádět přezkum dodržení evropských pravidel při zadávacích řízeních

16 Zásady evropského práva - pokračování statistiky Evropské komise – jen 10% nadprahových zakázek je přiděleno dodavateli z jiného členského státu vztah k veřejným zakázkám má projekt PPP (partnerství veřejného a soukromého sektoru) – spolupráce mezi veřejnou správou a soukromým sektorem přínosem je získávání know-how od soukromého sektoru a překonávání rozpočtových omezení veřejného sektoru formy spolupráce smluvní základ založení PO

17 Zadávání veřejných zakázek v ČR ZVZ zakotvuje 6 druhů zadávacího řízení 1. otevřené řízení 2. užší řízení 3. jednací řízení s uveřejněním 4. jednací řízení bez uveřejnění 5. soutěžní dialog 6. zjednodušené podlimitní řízení

18 Zadávání veřejných zakázek v ČR - pokračování otevřené řízení (obálková metoda) oznámení adresováno neomezenému počtu zájemců je výzvou k podávání nabídek zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci, umožňuje prohlídku místa plnění podávání nabídek – v místě a čase určeném zadavatelem otevírání obálek – tříčlenná komise, tuto funkci může plnit hodnotící komise

19 Zadávání veřejných zakázek v ČR - pokračování posouzení a hodnocení nabídek – pětičlenná komise nejméně jedna třetina členů musí mít příslušnou odbornost výsledkem je písemná zpráva – určí pořadí dodavatelů rozhodnutí zadavatele – není vázán doporučením komise, odchylku ale musí zdůvodnit uzavření smlouvy nelze uzavřít před uplynutím lhůty pro podání námitek pokud není smlouva uzavřena s vítězem, uzavírá se s druhým v pořadí zadavatel zpracovává písemnou zprávu, který je na vyžádání povinen zaslat Evropské komisi nebo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

20 Zadávání veřejných zakázek v ČR - pokračování Užší řízení oznámení adresováno neomezenému počtu zájemců je výzvou k podávání žádostí o účast v užším řízení podávání žádostí o účast zadavatel písmeně vyzve vybrané zájemce k podání nabídek dále se postupuje stejně jako v otevřeném řízení

21 Zadávání veřejných zakázek v ČR - pokračování jednací řízení s uveřejněním pouze v taxativně stanovených případech, kromě jiného jestliže předchozí otevřené/užší řízení nevedlo k vybrání dodavatele nelze předem dostatečně určit předmět zakázky (pouze u dodávky služeb) oznámení adresováno neomezenému počtu zájemců je výzvou k podávání žádostí o účast v jednacím řízení

22 Zadávání veřejných zakázek v ČR - pokračování podávání žádostí o účast zadavatel vyzve vybrané zájemce k předkládání nabídek oznámení předběžného výsledku hodnocení nabídek nabídky hodnotí komise zadavatel současně vyzve zájemce k prvnímu jednání o nabídkách jednání se zájemci o nabídkách cíl – dosažení nejvýhodnějších podmínek zadavatel může jednat s uchazeči současně i odděleně jednání může být ve více kolech zadavatel může jednáním pověřit komisi o každém jednání se vyhotovuje protokol

23 Zadávání veřejných zakázek v ČR - pokračování rozhodnutí zadavatele o pořadí uchazečů vítěz je vyzván k předložení upraveného návrhu smlouvy návrh musí odpovídat výsledkům jednání v opačném případě zadavatel vyzve k úpravě návrhu pokud není smlouva uzavřena s vítězem, zadavatel vyzve k předložení upraveného návrhu smlouvy druhého v pořadí

24 Zadávání veřejných zakázek v ČR - pokračování jednací řízení bez uveřejnění pouze v taxativně stanovených případech, kromě jiného jestliže předchozí jiné řízení nevedlo k vybrání dodavatele veřejná zakázka může být splněna pouze určitým dodavatelem v krajně naléhavém případě na žádost povinnost oznámit Evropské komisi v písemné výzvě zadavatel oznamuje vybraným zájemcům

25 Zadávání veřejných zakázek v ČR - pokračování soutěžní dialog lze použít pouze u zakázek se zvláště složitým předmětem plnění, kde není možné použít jiné řízení až při jednání se zájemci bude vyjasněno zadání zakázky oznamuje se neomezenému počtu zájemců, oznámení je výzvou k podání žádostí o účast zadavatel vede jednání s vyzvanými zájemci každému vyzvanému zájemci zadavatel zasílá písemné rozhodnutí o vhodnosti jeho řešení a výzvu k podání nabídky

26 Zadávání veřejných zakázek v ČR - pokračování zjednodušené podlimitní řízení zadavatel vyzývá písemně alespoň 5 konkrétních zájemců k podání nabídky zadavatel nesmí opakovaně vyzývat stejný okruh zájemců

27 Zadávání veřejných zakázek v ČR - pokračování ZVZ upravuje některé zvláštní postupy v zadávacím řízení – předběžné oznámení rámcové smlouvy dynamický nákupní systém elektronickou aukci soutěž o návrh

28 Přezkum zadávání veřejných zakázek námitky dodavatelů každý dodavatel může podat námitky proti kterémukoliv úkonu zadavatele, pokud má za to, že porušením zákona mu hrozí či vznikla újma lhůta – 15 dnů (10 dnů ve zjednodušeném podlimitním řízení) ode dne, kdy se dodavatel o porušení zákona dozvěděl námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky lze podat do 15 (10) dnů od doručení oznámení námitky lze podávat nejpozději do uzavření smlouvy

29 Přezkum zadávání veřejných zakázek zadavatel musí o každé námitce rozhodnout do 10 dnů od obdržení pokud nerozhodne, má se za to, že námitce nevyhověl Pokud zadavatel některé námitce nevyhoví, může dodavatel do 10 dnů od obdržení rozhodnutí podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže zadavatel nemůže uzavřít smlouvu s vítězem před uplynutím lhůty pro návrh na přezkum v případě podání návrhu, do 45 dnů od doručení námitek


Stáhnout ppt "Zadávání veřejných zakázek. Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním."

Podobné prezentace


Reklamy Google