Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorské právo a Evropská digitální knihovna Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007 8. konference, 5. – 6. 12. 2007 SKIP, Národní archiv, Národní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorské právo a Evropská digitální knihovna Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007 8. konference, 5. – 6. 12. 2007 SKIP, Národní archiv, Národní."— Transkript prezentace:

1 Autorské právo a Evropská digitální knihovna Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007 8. konference, 5. – 6. 12. 2007 SKIP, Národní archiv, Národní knihovna ČR Mgr. Adéla Faladová, odbor autorského práva Ministerstva kultury

2 AP otázky spojené s EDK - digitalizace (archivní a konzervační rozmnoženiny, d. užití) - osiřelá díla - out-of-prints díla - web harvesting Zásady - respektovat autorské právo (mezinárodní smlouvy, evropské směrnice, národní předpisy) - spolupráce nositelů práv, uživatelů, legislativy - spolupráce čl. států – vytvořit vzájemně kompatibilní mechanizmy

3 Evropské dokumenty k EDK - Rozhodnutí EP a Rady (březen 2005) o zavedení víceletého programu Společenství pro usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu a jeho používání a využívání v Evropě - Sdělení EK (září 2005) i2010: Digitální knihovny - Doporučení EK (srpen 2006) - Závěry Rady (prosinec 2006) - Usnesení EP (září 2007) o „i2010: směrem k evropské digitální knihovně“

4 Usnesení EP (září 2007) o „i2010: směrem k evropské digitální knihovně“ doporučuje: - nejprve volná díla, textový materiál - poté chráněný materiál – v souladu s autorským právem - zvláštní postupy pro chráněná díla, pro osiřelá díla, pro out-of- prints podporuje: - návrh HLEG na sestavení seznamu osiřelých děl a out-of-prints - návrhy na vytvoření mechanizmů pro usnadnění hledání nositelů práv

5 Usnesení EP (září 2007) - pokr. Zdůrazňuje: - každé rozhodnutí je třeba přijímat ve spolupráci se zúčastněnými stranami (zejm. autory, vydavateli, knihkupci) navrhuje: - zajistit uživatelům možnost konzultovat obrazové a textové dokumenty, celé nebo úryvky (se souhlasy nositelů práv) - zajistit uživatelům možnost virtuálně listovat v díle (zvl. internetové stránky, techn. ochrana, EDK jen zprostředkovatel info – odkaz na zvl. Internetové stránky, za spravedlivou odměnu)

6 Harmonogram úkolů pro čl. státy ES Závěry Rady (2006) - zlepšení rámcových podmínek pro digitalizaci a dostupnost on- line – zahájit v roce 2008 - zavedení mechanizmů pro usnadnění digitalizace a přístupu on- line k osiřelým dílům a out-of-prints dílům – 2008 - otázky web-harvestingu – 2009

7 Harmonogram úkolů pro EK Závěry Rady (2006) - zřídit skupinu odborníků – z čl. států (2007) - vypracovat návrhy k ot. autorských práv - pro zlepšení rámcových podmínek pro digitalizaci a dostupnost on-line (2008/2009)

8 Pracovní skupina pro AP a EDK (odbor autorského práva MK) předpokládaná účast: zástupců nositelů práv (KS, agentury) zástupců nakladatelů, vydavatelů (SČKN, Unie vydavatelů) zástupců knihoven (NK, SKIP) zástupců muzeí, galerií, archivů zástupců VŠ AP expertů zástupců příslušných odborů MK

9 Pracovní skupina pro AP a EDK 1. schůzka - 19. prosince 2007 Navrhovaný program: - Úkoly PS pro AP a EDK - Autorskoprávní problematika související s EDK (zkušenosti z ČR, doporučení podskupiny pro autorské právo Skupiny expertů vysoké úrovni HLEG ohledně osiřelých děl, návrh vzorové licenční smlouvy pro out-of-prints díla, možnosti řešení, ad.) - Informace o vývoji v jiných členských státech EU - Návrhy dalšího postupu řešení autorskoprávních otázek a EDK

10 Úkoly PS pro AP a EDK - připravit AP část národní strategie pro EDK - konzultovat problematiku digitalizace z hlediska české praxe - konzultovat možné varianty řešení osiřelých děl, out-of-prints děl, web-harvestingu ad. - navrhnout řešení (event. i legislativní návrhy) - podle výsledků konzultací přijmout řešení

11 Inspirační zdroje: - doporučení podskupiny pro AP Skupiny expertů na vysoké úrovni (ohledně osiřelých děl, návrh vzorové licenční smlouvy pro nevydávaná díla, možnosti řešení, ad.) - konzultace se zainteresovanými stranami (PS, on-line konzultace) - informace z ostatních členských států EU apod. - další (studie apod.)

12 Podskupina pro autorské právo - v rámci HLEG (Skupina expertů na vysoké úrovni) (od března 2006) - Předběžná zpráva – říjen 2006 (otázky digitálního uchovávání, osiřelá díla, out-of-prints works) - 1. zpráva (duben 2007) (totéž jako v Předběžné zprávě, avizována možná budoucí témata: databáze osiřelých děl a out-of-prints works, společná střediska pro AP agendu – clearance of rights, event. i další)

13 Doporučení podskupiny HLEG pro AP k digitálnímu uchovávání - uzavírat dohody mezi nositeli práv a institucím (knihovnám, archivům, muzeím, vzděl. institucím) - oprávnění pořídit více než jednu archivní rozmnoženinu - uzavírat dohody mezi vydavateli a knihovnami, že povinné výtisky budou bez TPM

14 Doporučení podskupiny HLEG pro AP k osiřelým dílům Zásady: - režim použitelný pro všechny kategorie děl - povinnost zájemce o užití podniknout přiměřeně důkladné pátraní po nositelích práv - ve spolupráci se všemi stranami vypracovat doporučení o „přiměřené důkladných pátrání“ - uznávat pravidla zavedená v jiných čl. státech

15 Doporučení podskupiny HLEG pro AP k osiřelým dílům – pokr. Nelegislativní řešení: - vytváření speciálních databází s info o osiřelých dílech - zlepšení vkládání metadat do digitál. materiálu - zkvalitnění smluvní praxe, zejm. v obl. AVD (řešení do budoucna)

16 Varianty řešení problému osiřelých děl (z analýzy Podskupiny HLEG): „ Nordický model“ – licence KS – i za nezastupované (včetně zahraničních) – dopady možno vyloučit (viz obdobně § 101 odst. 9 AZ) – není zatím obecně rozšířeno, ne u všech kategorií děl „Kanadský model“ – Kanadský copyrightový úřad – úplatné licence po prokázání „náležitého šetření“ (hledání nositelů práv), obvyklá odměna – pro nositele práv/po pěti letech od vypršení licence lze využít jinak - obdobné modely např. Japonsko, Jižní Korea, Indie, UK - jen pro některá díla/ některá užití

17 Varianty řešení problému osiřelých děl (pokr.) (z analýzy Podskupiny HLEG): „ Americký model“ (USA) - omezení pravidla o náhradě škody - odlišný režim pro pouhé převzetí nebo pro zapracování/zpracování ap. - zdánlivě nejméně náročné, v praxi nikoli (nutno archivovat důkazy o náležitém šetření, nejisté výsledky event. soudních sporů atd.) - v Evropě nejsou běžná ustanovení o sankční náhradě škody (statutory damages) – nebezpečí zneužívání

18 Varianty řešení problému osiřelých děl (pokr.) Návrhy z UK (Gowersova zpráva) - novelizovat směrnici 2001/29/ES – novou výjimku pro užití osiřelých děl (náležité šetření, označit jako „osiřelé dílo, užívané na základě výjimky“; za odůvodněnou sjednanou odměnu, v příp. nedohody rozhodne UK Copyright Tribunal; za urč. podmínek nemožnost bránit dalšímu užití) - zřídit dobrovolný rejstřík AP

19 Varianty řešení problému osiřelých děl (pokr.) Doporučení ze Zprávy IVIR (listopad 2006) - zavést systém udílení licencí veřejnou institucí (st. orgánem), po provedeném náležitém šetření (pátrání) - doplnit národní systémy udílení licencí opatřeními na unijní úrovni - přijmout opatření k šíření informací a osvěty v oblasti AP a jejich správy

20 „Náležité šetření/svědomité pátrání (dilligent research) - nebývá definováno právním předpisem - doporučení vzniklá spoluprací zainteresovaných subjektů - příklady kritérií pro „svědomité šetření“: USA – informace na díle samém, zda zpřístupněno veřejnosti, stáří díla nebo datum zveřejnění, dostupnost info o díle/autorovi ve veřejně dostupných záznamech, záznam v registru AP, dostupnost záznamů o převodech práv ap. Kanada – doporučení Copyrightového úřadu: kontaktovat KS, nakladatelství, registry NK, univerzit a muzeí, registr Copyrightového úřadu, záznamy o dědických řízeních, Internet

21 Doporučení podskupiny HLEG pro díla nedostupná na trhu (out-of-prints works) - vzorová licenční smlouva (mezi nositeli práv a knihovnami apod.) - zřízení databáze děl nedostupných na trhu - společné středisko pro vyřizování AP otázek (National Joint Clearance Centre)

22 Návrh vzorové licenční smlouvy - pro digitalizaci a zpřístupňování – prezenčně nebo prostřednictvím uzavřených sítí, archivní rozmnoženina digitální nebo papírová) - odměna pro nositele práv - možnost licenci kdykoli zrušit - uživatel může v díle vyhledávat, prohlížet, zobrazovat, event. (podle znění licence) i části díla zálohovat či pořizovat rozmnoženinu části díla - ujednání o smírčím řešení sporů (event. s pomocí expertů WIPO)

23 Možnost využívat nové způsoby licencování např. Creative Commons (novela AZ č. 216/2006 Sb., květen 2006)

24 Informační zdroje Stránky Evropské komise k EDK http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_ libraries/index_en.htm Stránky MK ČR http://www.mkcr.cz http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=502 (viz Autorské právo – Evropská unie a autorské právo – Ostatní) http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_ libraries/index_en.htm http://www.mkcr.cz http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=502

25 Děkuji za pozornost. Připomínky, komentáře apod. uvítáme na adrese: adela.faladova@mkcr.cz adela.faladova@mkcr.cz


Stáhnout ppt "Autorské právo a Evropská digitální knihovna Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007 8. konference, 5. – 6. 12. 2007 SKIP, Národní archiv, Národní."

Podobné prezentace


Reklamy Google