Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 19. března 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 19. března 2014."— Transkript prezentace:

1 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 19. března 2014

2 1. Dozor a kontrola v oblasti finančního práva 2. Dozor na úseku finanční činnosti 3. Finanční kontrola 4. Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu 2

3 dodržování zákonnosti vůči nepodřízeným subjektům dozor delegovaný dozor dohled dodržování nejen zákonnosti, ale i hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti v rámci nadřízenosti a podřízenosti kontrola 3

4  dozor v oblasti finančního práva = dozor na úseku finanční činnosti  dozor nad dodržováním ◦ právních předpisů ◦ podmínek v licenci či povolení ◦ individuálních právních aktů  vůči nepodřízeným subjektům  souvislost s peněžní masou 4

5 I. dozor v oblasti bankovnictví II. dozor nad stavebními spořitelnami III. dozor nad spořitelními a úvěrními družstvy IV. dozor v oblasti kapitálového trhu V. dozor nad penzijními společnostmi VI. dozor v pojišťovnictví VII. dohled České národní banky v dalších oblastech VIII. doplňkový dohled ve finančních konglomerátech 5

6 Banka Ovládaná osoba Pojišťovna Ovládaná osoba Obchodník s cennými papíry Ovládaná osoba 6 KonsolidovanýIndividuální Doplňkový

7 a. Základní informace b. Předmět dohledu c. Opatření k nápravě d. Konsolidační celky 7

8  bankovní dohled České národní banky  zahrnuje dohled nad ◦ bankami ◦ spořitelními a úvěrními družstvy ◦ institucemi elektronických peněz ◦ vydavateli elektronických peněz malého rozsahu ◦ platebními institucemi ◦ poskytovateli platebních služeb malého rozsahu ◦ provozovateli platebních systémů s neodvolatelností zúčtování ◦ nad bezpečným fungováním bankovního systému 8

9  bankovní dohled České národní banky zahrnuje ◦ kritéria autorizace ◦ dohled nad dodržováním podmínek stanovených udělenými licencemi, povoleními atd. ◦ kontrola dodržování zákonů, přímo použitelných předpisů Evropské unie a vyhlášek České národní banky ◦ získávání informací potřebných pro výkon dohledu ◦ ukládání opatření k nápravě a sankcí ◦ řízení o správních deliktech a přestupcích 9

10  uložení opatření k nápravě  výměna osob  tvorba rezerv a opravných položek  snížení nebo zvýšení základního kapitálu  změna licence  mimořádný audit  zákaz nebo omezení provádění operací se spojenými osobami  zvýšení likvidních prostředků  nucená správa  odnětí bankovní licence 10

11 A. skupina ovládající banky nebo zahraniční ovládající banky B. skupina finanční holdingové osoby C. skupina smíšené holdingové osoby 11

12 12 Ovládané či přidružené osoby Ovládající osoba bankainstituce finanční instituce podnik pomocných služeb

13 13 Ovládané či přidružené osoby Ovládající osoba Finanční holdingová instituce bankainstituce finanční instituce

14 14 Ovládané či přidružené osoby Ovládající osoba Smíšená holdingová osobabankainstituce finanční instituce

15  zákon č. 96/1993 Sb. 1. bankovní dohled České národní banky 2. dozor ministerstva financí ◦ předmět dozoru – státní podpora ◦ opatření k nápravě:  vrácení státní podpory  pokuta za správní delikt 15

16  zákon č. 87/1995 Sb.  spořitelní a úvěrní družstvo ◦ přijímá vklady od svých členů ◦ poskytuje úvěry svým členům  dohled České národní banky ◦ předmět dohledu a opatření k nápravě obdobná jako v případě bankovního dohledu 16

17  dohled České národní banky  zejména nad těmito subjekty: ◦ obchodníky s cennými papíry ◦ emitenty cenných papírů ◦ centrálním depozitářem ◦ jinými osobami vedoucími evidenci investičních nástrojů ◦ investičními společnostmi ◦ investičními fondy ◦ provozovateli vypořádacích systémů s neodvolatelností zúčtování ◦ organizátory trhů s investičními nástroji 17

18  dohled České národní banky zahrnuje ◦ plnění povinností stanovených zákonem č. 15/1998 Sb. fyzickým nebo právnickým osobám ◦ plnění povinností stanovených jinými zákony (zejména 256/2004 Sb., 240/2013 Sb., 190/2004 Sb., 90/2012 Sb., 104/2008 Sb.) ◦ plnění povinností a podmínek stanovených ve vykonatelných rozhodnutích České národní banky ◦ plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie 18

19  zákon č. 427/2011 Sb.  penzijní společnost - činnosti ◦ doplňkové penzijní spoření ◦ důchodové spoření ◦ penzijní připojištění (transformované fondy)  dohled České národní banky ◦ penzijní společnost ◦ další (např. depozitář)  státní dozor Ministerstva financí nad poskytováním a vracením státního příspěvku 19

20  zákon č. 277/2009 Sb.  dohled České národní banky nad ◦ pojišťovnami ◦ zajišťovnami ◦ osobami činnými pro pojišťovnu nebo zajišťovnu  předmět dohledu  opatření k nápravě 20

21  dohled v devizové oblasti ◦ devizová kontrola  dohled podle zákona o platebním styku  dohled podle zákona o oběhu bankovek a mincí 21

22  zákon č. 377/2005 Sb. A. oblast dohledu – finanční sektor B. finanční konglomerát C. doplňkový dohled 22

23  finanční sektor, do kterého se zahrnují ◦ smíšené finanční holdingové osoby  ovládající osoba, která není regulovanou osobou a která společně s jí ovládanými osobami, z nichž je alespoň jedna regulovanou osobou se sídlem na území členského státu, a jinými osobami tvoří finanční konglomerát ◦ osoby z bankovního sektoru ◦ osoby ze sektoru pojišťovnictví ◦ osoby ze sektoru investičních služeb 23

24  v čele skupiny nebo podskupiny je ◦ regulovaná osoba ovládající jiné osoby ◦ osoba, která není regulovanou osobou a která ovládá alespoň jednu regulovanou osobu, přičemž činnost skupiny probíhá převážně ve finančním sektoru  alespoň jedna osoba ve skupině je součástí sektoru pojišťovnictví a alespoň jedna osoba ve skupině je součástí bankovního sektoru nebo sektoru investičních služeb a  souhrn činností sektoru pojišťovnictví ve skupině a souhrn činností sektoru bankovního a sektoru investičních služeb ve skupině jsou významné 24

25  doplňková pravidla obezřetného podnikání ◦ doplňkový požadavek kapitálové přiměřenosti ◦ koncentrace rizik a operace v rámci skupiny ◦ vnitřní řídicí a kontrolní systém ◦ personální předpoklady ◦ informační povinnost  koordinátor  opatření k nápravě 25

26 A. Základní informace B. Oblast výkonu finanční kontroly C. Součásti finanční kontroly 26

27  zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  cíl finanční kontroly ◦ hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy ◦ prověřování dodržování  právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky  zajištění veřejných prostředků proti nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání

28  vykonává se ◦ mezi orgány veřejné správy ◦ mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory ◦ uvnitř orgánů veřejné správy ◦ u státního podniku ministerstvem 28

29  veřejnosprávní kontrola ◦ ministerstvo financí a finanční úřady ◦ správci kapitol státního rozpočtu ◦ řídící orgán a platební agentura ◦ územní samosprávní celky  finanční kontrola podle mezinárodních smluv  vnitřní kontrolní systém ◦ řídící kontrola ◦ interní audit 29

30  zákon č. 166/1993 Sb.  kontrola ◦ hospodaření se státním majetkem ◦ státního závěrečného účtu České republiky ◦ plnění státního rozpočtu České republiky ◦ hospodaření s prostředky poskytnutými České republice ze zahraničí, a ◦ hospodaření s prostředky, za něž převzal stát záruky ◦ vydávání a umořování státních cenných papírů ◦ zadávání státních zakázek ◦ hospodaření České národní banky v oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů na provoz České národní banky 30

31 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 31


Stáhnout ppt "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 19. března 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google