Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 16. března 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 16. března 2015."— Transkript prezentace:

1 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 16. března 2015

2 1. Prameny rozpočtového práva 2. Zásady rozpočtové práva 3. Předmět rozpočtového práva 2

3 I. ústavní základy II. mezinárodní smlouvy III. právní předpisy Evropské unie IV. zákony V. nařízení VI. vyhlášky VII. (vnitřní předpisy) VIII. (judikatura) 3

4  čl. 42 a 33 Ústavy  čl. 97 Ústavy  čl. 101 odst. 3 Ústavy  čl. 62 písm. j) Ústavy  čl. 11 odst. 5 Listiny  rozpočtová odpovědnost? 4

5  obecné ◦ Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii  zvláštní ◦ Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (tzv. fiskální pakt) ◦ smlouvy o zamezení dvojímu zdanění 5

6  Smlouva o fungování Evropské unie ◦ čl. 310-325 ◦ čl. 126 ◦ čl. 107-109 ◦ čl. 110-113 ◦ čl. 30-32  sekundární předpisy Evropské unie ◦ nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 ◦ rozhodnutí Rady č. 2014/335/EU, Euratom 6

7  rozpočtová pravidla (218/2000 Sb.)  rozpočtová pravidla územních rozpočtů (250/2000 Sb.)  zákon o státním rozpočtu  zákony upravující státní fondy  další zákony – 219/2000 Sb., 420/2002 Sb., 320/2001 Sb., 215/2004 Sb., 137/2006 Sb., 139/2006 Sb. … 7

8 A. zásada každoročního sestavování a schvalování veřejných rozpočtů B. zásada včasnosti veřejných rozpočtů C. zásada časového ohraničení veřejných rozpočtů D. zásada reálnosti a pravdivosti veřejných rozpočtů E. zásada úplnosti veřejných rozpočtů F. zásada jednotnosti veřejných rozpočtů G. zásada přehlednosti veřejných rozpočtů H. zásada neúčelovosti příjmů a účelovosti výdajů veřejných rozpočtů 8

9 I. zásada dlouhodobé vyrovnanosti veřejných rozpočtů J. zásada veřejnosti (finanční publicity) veřejných rozpočtů K. zásada sestavování veřejných rozpočtů jako brutto (hrubých) rozpočtů L. zásada efektivnosti a hospodárnosti veřejných rozpočtů M. zásada přednosti výdajů před příjmy N. zásada omezení přesunů ve veřejných rozpočtech a úhrady potřeb v těchto rozpočtech nezajištěných O. zásada zjišťování rozpočtových důsledků právních předpisů a jiných opatření 9

10 1. ledna Schválení rozpočtu Vyhlášení ve Sbírce zákonů Schválení rozpočtu Vyhlášení ve Sbírce zákonů Materiální rozpočtové provizorium Formální rozpočtové provizorium 10

11 11

12 12

13  jednotné třídění příjmů a výdajů  vyhláška č. 323/2002 Sb.  hlediska třídění příjmů a výdajů a)odpovědnostní b)druhové c)odvětvové d)konsolidační e)zdrojové f)doplňkové g)programové h)účelové i)strukturní j)transferové 13

14 14  jednotky třídění kapitoly  jen státní rozpočet  správci kapitol ◦ ministerstva a ústřední správní úřady ◦ organizační složky, které mají zvláštní rozpočtovou kapitolu ◦ organizační složky, které mají postavení ústředního správního úřadu ◦ organizační složky, které mají postavení ústředního správního úřadu pro rozpočtové účely  zvláštní kapitoly ◦ Státní dluh ◦ Operace státních finančních aktiv ◦ Všeobecná pokladní správa

15  výdajový druh  příjmový druh  jednotky třídění ◦ třídy ◦ seskupení položek ◦ pod seskupení položek ◦ položky 15 Výdaje na nákupy na pořízení hodnoty náhrady transfery Příjmy příjmy za poskytnutí věcí, služeb, prací, výkonů a práv transfery

16 16

17  třídění výdajů ◦ podle druhu činnosti, na kterou se výdaje vynakládají, nebo zaměření právního subjektu, kterému jsou poskytovány  třídění příjmů ◦ podle druhu činnosti, ze které příjmy plynou či zaměření subjektu, který finanční prostředky poukazuje nebo odevzdává  jednotky třídění ◦ skupina ◦ oddíl ◦ pododdíl ◦ paragraf 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22  předmětem rozpočtového práva je úprava ◦ soustavy veřejných rozpočtů ◦ obsahu veřejných rozpočtů ◦ fondovního hospodaření ◦ rozpočtového procesu a ◦ vztahů vznikající při tvorbě, rozdělování a používání peněžní masy v těchto veřejných rozpočtech  předmětem rozpočtového práva je úprava ◦ rozpočtových vztahů ◦ práv a povinností mimo rozpočtové vztahy ◦ stanovení určitých pravidel či deklarování určitých skutečností 22

23 § 14 (1) Na dotaci nebo návratnou finanční výpomoc není právní nárok, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. (2) Dotaci nebo návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu může poskytnout ústřední orgán státní správy, Úřad práce České republiky, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky, Technologická agentura České republiky nebo organizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon (dále jen "poskytovatel"). (3) O poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci rozhoduje poskytovatel na základě žádosti příjemce. Žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obsahuje… (4) Vyhoví-li poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, vydá písemné rozhodnutí, které obsahuje … (5) Na rozhodnutí podle odstavce 4 se nevztahují obecné předpisy o správním řízení 15) a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání. 15a) 23

24 § 45 (2) Organizační složka státu je povinna dbát, aby dosahovala příjmů stanovených rozpočtem a plnila určené úkoly nejhospodárnějším způsobem. Prostředky, kterými disponuje, může používat na krytí nezbytných potřeb a na opatření zakládající se na právních předpisech. Prostředky může čerpat jen do výše závazných ukazatelů stanovených jí zákonem o státním rozpočtu nebo správcem kapitoly v rámci rozpočtu kapitoly a v souladu s věcným plněním, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 24, 25 a 47). 24

25 § 5 Státní rozpočet (1) Státní rozpočet představuje finanční vztahy, které zabezpečují financování některých funkcí státu v rozpočtovém roce. K tomuto účelu státní rozpočet soustřeďuje rozpočtové příjmy vymezené tímto nebo zvláštním zákonem. (2) Státní rozpočet obsahuje očekávané příjmy, jakož i odhadované výdaje státního rozpočtu v rozpočtovém roce a financující položky. (3) Státní rozpočet jako souhrn finančních dokumentů zahrnuje zákon o státním rozpočtu, rozpis ukazatelů státního rozpočtu, podrobné rozpočty organizačních složek státu a změny těchto dokumentů. (4) Příjmy a výdaje státního rozpočtu se člení na kapitoly státního rozpočtu (dále jen "kapitola"). (5) Státní rozpočet vychází ze střednědobého výhledu s tím, že ukazatele výdajů na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie jsou pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu závazné. (6) Státní rozpočet obsahuje i dotační vztahy k rozpočtům územních samosprávných celků a státních fondů. (7) Závazné ukazatele státního rozpočtu stanoví zákon o státním rozpočtu na příslušný rok. 25

26 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 26


Stáhnout ppt "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 16. března 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google