Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování rozvojových projektů Evropské zdroje a financování rozvojových projektů v rámci ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování rozvojových projektů Evropské zdroje a financování rozvojových projektů v rámci ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti."— Transkript prezentace:

1 Financování rozvojových projektů Evropské zdroje a financování rozvojových projektů v rámci ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Různorodé podmínky pro rozvoj regionů „Regionální problémy mohou být způsobeny celou řadou faktorů ekonomické i neekonomické povahy“ [Postránecký in Wokoun, R. – Mates, P., 2006, str.7]. Mezi hlavní faktory způsobující diferenciaci území řadíme geografické faktory, jako je nedostatečné vybavení přírodními zdroji nebo periferní poloha; dále pak ekonomické faktory souvisejí s mobilitou pracovní síly a kapitálu. K nerovnoměrnému regionálnímu rozvoji dále přispívá ekonomická struktura regionu, institucionální charakter území, vnější ekonomika, demografická situace nebo například diferenciace v inovacích (Postránecký in Wokoun, R. – Mates, P., 2006, str.7). Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 3 Hlavní změny v politice HSS v porovnání s obdobím 2000 - 2006  politika soudržnosti a regionální politika je jasněji zaměřena na obnovenou agendu pro růst a zaměstnanost, díky čemuž se agenda na regionální a místní úrovni lépe přizpůsobí,  politika soudržnosti a regionální politika se modernizuje díky nové struktuře, která obsahuje více strategický přístup,  politika soudržnosti a regionální politika bude fungovat jednodušeji a účinněji, neboť např. počet nástrojů se sníží ze 6 na 3, nová zásada „proporcionality“ omezí byrokracii, počet kroků při programování se sníží ze 3 na 2, namísto pravidel Společenství budou platit vnitrostátní pravidla pro způsobilost a po členských státech a regionech se bude žádat více odpovědnosti a průhlednosti při správě finančních prostředků.

4 4 Hlavní znaky nové politiky 2007+ Respektování nových principů a změn pro strukturální fondy (návrhy nařízení) Reformulace cílů politiky soudržnosti (3 cíle místo původních 9) – Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, Evropská územní spolupráce Silnější provázanost mezi prioritami EU a národními rozvojovými strategiemi Vyčlenění problematiky rozvoje venkova (SZP, zřízení EFF a EAFRD) Zrušení iniciativ Společenství, jejich začlenění do OP Monofondovost a křížové financování Meziregionální spolupráce, problémy měst a řízení rizik vyplývajících ze změn v mezinárodním ekonomickém prostředí Vazba na strategické a programové dokumenty (NRP, NSRR, SOZS, ESZ, Lisabonská a Göteburská strategie, „integrované zásady“, SUR, SHR, SRK, PRK atd.), ex-ante hodnocení, SEA hodnocení, doporučení z evaluačních dokumentů, projekty TA, horizontální priority

5 Tabulka č. 1 – Srovnání Cílů a nástrojů politiky soudržnosti současného a budoucího programového období Zdroj: Třetí zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti Tabulka č. 1 – Srovnání Cílů a nástrojů politiky soudržnosti současného a budoucího programového období 2000 - 2006 2007 - 2013 CíleFinanční nástrojCíle Finanční nástroj Finanční podíl Fond soudržnosti Konvergence Fond soudržnosti ERDF ESF 81,90% (v ČR 97,1%) Cíl 1 ERDF ESF EAGGF - orientační sekce FIFG Cíl 2 ERDF ESF Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ERDF ESF 15,70% (v ČR 1,6 %) Cíl 3ESF INTERREGERDF Evropská územní spolupráce ERDF 2,40% (v ČR 1,3 %) URBANERDF EQUALESF Rozvoj venkova a restrukturalizace rybolovu mimo rámec Cíle 1 EAGGF - záruční sekce FIFG Problematika rozvoje venkova a rybolovu nebude nadále součástí politiky soudržnosti, ale zařadí se pod Společnou zemědělskou politiku - 9 CÍLŮ6 FINANČNÍCH NÁSTROJŮ3 CÍLE 3 FINANČNÍ NÁSTROJE 100% Tabulka č. 1 – Srovnání Cílů a nástrojů politiky soudržnosti současného a budoucího programového období

6 6 Zvolené zóny EU25 pro Cíle 1 a 2 v letech 2000 a 2006

7 7 Geografická způsobilost EU25 pro SF v období 2007 - 2013

8 8 Typologie finančních zdrojů EU a možnosti financování v programovacím období 2007 - 2013 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 9 Strukturální fondy 2007 - 2013 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) Evropský sociální fond (ESF) Fond soudržnosti (specifické postavení a režim v rámci SF) SZP EU – 2007 - 2013 Evropský zemědělský garanční fond (EAGF) Evropský zemědělský garanční fond (EAGF) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) – specifické postavení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) – specifické postavení Evropský rybářský fond (EFF) Evropský rybářský fond (EFF)

10 10 Další specifické fondy EU Komunitární programy Nástroj předvstupní pomoci (IPA) – v programovém období 2000 – 2006 se jednalo o Phare, SAPARD a ISPA Kromě částek schválených v rozpočtu disponuje EU mimořádnými nástroji pomoci v případě, že… --------------------------------------------------------------------------- …nastanou povodně, zemětřesení a lesní požáry Fond solidarity – 1 mld. EUR v r. 2007 Rezerva na pomoc při mimořádných událostech – 234,5 mil. EUR v 2007 …dojde k velkému úbytku pracovních příležitostí Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci – 500 mil. EUR v r. 2007 …se objeví nové potřeby, nové nápady! Nástroj pro flexibilitu: mimořádná pomoc na stávající a nové projekty 200 mil. EUR v r. 2007

11 11 Nové nástroje regionální politiky EU a finanční inženýrství v období 2007 - 2013 Tři nové nástroje regionální politiky na období 2007-2013 pomohou členským státům a regionům zavést řádné a účinné řízení fondů a lépe využívat nástrojů finančního inženýrství. Užší spolupráce mezi Evropskou komisí, Evropskou investiční bankou (EIB) a jinými finančními institucemi posílí vytváření kapacit na úrovni vnitrostátních a regionálních institucí.  JASPERS (Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech) se snaží rozvíjet spolupráci mezi Evropskou komisí, EIB a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj za účelem shromáždění odborných zkušeností a pomoci členským státům a regionům při přípravě významných projektů;  JEREMIE (Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky) je společná iniciativa Evropské komise, EIB a Evropského investičního fondu v zájmu zlepšení přístupu k financování rozvoje mikropodniků, malých a středních podniků v regionech EU;  JESSICA (Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí) je iniciativa Evropské komise ve spolupráci s EIB a Rozvojovou bankou Rady Evropy na podporu udržitelných investic do městských oblastí.

12 12 Prioritní oblasti JASPERS

13 13 SZP EU 2007 - 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) - Národní strategické plány pro rozvoj venkova - Programy rozvoje venkova vychází z NSP zajišťuje působení EAFRD pro rozvoj venkova rozpracovává NSP do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci …v případě ČR se jedná pouze jeden dokument

14 14 Systém programování politiky HSS EU v ČR období 2007 - 2013 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

15 15 Hlavní znaky nové politiky 2007+ (programování) Strategické směrnice Společenství pro soudržnost navrhuje Komise, přijímá Rada a schvaluje Evropský Parlament 1 Národní strategický referenční rámec navrhuje členský stát při použití principu partnerství; odráží zaměření Unie, stanovuje národní strategii a její programy; nakonec o něm rozhoduje Komise 2 Operační programy jeden program na fond a členský stát či region, popis priorit, řízení a finanční zdroje; navrhuje členský stát nebo region; nakonec o něm rozhoduje Komise 3 Řízení programu a výběr projektu provádí členské státy a regiony; princip „sdíleného řízení“ = společný postup s Komisí4 5 Strategická průběžná kontrola a výroční diskuse na jaře v Evropské radě, základem je výroční zpráva Komise a členských zemí SHR ČR

16 16 ČREU Obecná strategická úroveň Národní strategie, makroekonomická regulace, udržitelný rozvoj, atd. Lisabonský a Göteborský proces, hospodářská politika, atd. Konkrétní strategie – tématické, regionální Strategie regionálního rozvoje Sektorové, tématické strategie Strategické obecné zásady Společenství - Hospodářská a sociální soudržnost (HSS) Národní rozvojový plán (NRP) a Národní strategický referenční rámec (NSRR) OP / ROP Aplikace HSS v ČR – národní úroveň Aplikace HSS v ČR – operační úroveň Ostatní strategické dokumenty (venkov, politika zaměstnanosti, apod.) Priority Realizace Soustava strategických dokumentů pro podporu regionálního rozvoje 2007 - 2013 Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

17 Systém OP 2007+ Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

18 Zaměření OP v období 2007+ Cíl Konvergence OP Doprava (ERDF + FS) Infrastruktura OP Životní prostředí (ERDF + FS) OP Podnikání a inovace (ERDF) Podnikání OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF) OP LZZ (ESF) Lidské zdroje OP Vzdělávání (ESF) 7 x regionální OP (ERDF) Regionální intervence Integrovaný OP (ERDF) OP Technická pomoc (ERDF) Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (Praha) OP Konkurenceschopnost (ERDF) OP Adaptabilita a zaměstnanost (ESF) Cíl Evropská územní spolupráce 5 +1 +1 Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

19 Rozdělení finančních prostředků OP Cíl Konvergence Cíl Konvergence Původní návrh Nový návrh podíl mil. EUR podíl OP Životní prostředí 20,00% 5 176,7 19,00% 4 917,9 OP Doprava 21,50% 5 565,0 22,25% 5 759,1 OP Podnikání a inovace 11,75% 3 041,3 11,75% OP Výzkum a vývoj pro inovace 8,00% 2 070,7 8,00% OP Lidské zdroje a zaměstnanost 10,00% 2 588,4 7,00% 1 811,8 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7,00% 1 811,8 7,00% IOP7,50% 1 941,3 6,00% 1 553,0 ROP13,25% 3 429,6 18,00% 4 659,0 OP Technická pomoc 1,00%258,81,00%258,8 Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

20 20 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (financováno z EAFRD v rámci SZP EU) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

21 21 Program rozvoje venkova - alokace finančních prostředkůOSA Podíl v % Prům.částka na rok v mil. EUR Prům.částka na rok v mil. Kč OSA I 22,39106,88 3 046,08 OSA II 55,20247,43 7 051,76 OSA III 16,9380,82 2 303,37 OSA IV 5,0022,38637,83 v rámci Osy I – opatření I.3.1 – Odborné vzdělávání a informační činnost v rámci Osy III – priorita III.1 Tvorba pracovních příležitostí, opatření III.3.1 – Vzdělávání a informace (max. výše podpory 100 % způsobilých nákladů, min. 50 000 Kč apod.)

22 22 Evropský rybářský fond (EFF) opatření směřující k restrukturalizaci rybářství (např. zlepšení podmínek výlovu, podpora distribuce, marketing, vzájemné vazby dodavatelsko-odběratelské, revitalizace oblastí závislých na rybolovu, vytváření produkčních sítí). Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "Financování rozvojových projektů Evropské zdroje a financování rozvojových projektů v rámci ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google