Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ostrava Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Investice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ostrava Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Investice."— Transkript prezentace:

1 Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ostrava Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj 28.8.2012

2 Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír Historie Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj 28.8.2012 Usnesení vlády ČSR č. 2500 z roku 1956, které se zabývalo „neudržitelným stavem znečišťování ovzduší na Ostravsku“ Vláda uložila zodpovědným orgánům vypracovat komplexní návrh výhledového plánu opatření k radikálnímu ozdravění ovzduší v Ostravsko–karvinské pánvi Vládní usnesení č. 494 z roku 1960, které bylo rozpracováno na úrovni kraje až na osobní zodpovědnost za splnění jednotlivým podnikovým ředitelům

3 Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír Legislativa - národní Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj 28.8.2012 Zákon č. 35/1967 Sb., o opatřeních proti znečišťování ovzduší  obsahoval v podstatě „imisní“ princip  zavedl pojem „přípustná míra znečišťování“  povolené množství vypouštěných škodlivin (kg/hod) v závislosti na výšce komínu – „přípustný úlet“  povinnost platit roční poplatky za znečišťování ovzduší – „nad přípustný úlet“, výjimky  nekategorizoval stacionární zdroje znečišťování ovzduší  zřídil Státní technickou inspekci ochrany ovzduší  stanovil povinnost platit pokuty jestliže provozovatel: a)neprovedl včas nebo vůbec opatření uložená Státní technickou inspekcí ochrany ovzduší, popřípadě orgány hygienické služby k ochraně ovzduší b)nedbá o řádnou údržbu, obsluhu a bezporuchový provoz zařízení sloužících k omezení znečišťování ovzduší, včetně složišť zachycených exhalátů, podle provozních řádů 1/4

4 Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír Legislativa - národní Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj 28.8.2012 Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami  využití principů definovaných v TA LUFT  zákon zavedl kategorizaci stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší  princip „plošně platných“ emisních limitů – kvalitativní parametr, nikoliv kvantitativní omezení  imisní limity  seznam znečišťujících látek  povinnost provádění autorizovaného měření emisí a další povinnosti provozovatelů (prov. řády, evidence)  souhlasy orgánu státní správy ochrany ovzduší  smogové varovné a regulační systémy (za nepříznivých meteorologických podmínek a zvýšeného znečištění ovzduší) Zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování  kompetence orgánů ochrany ovzduší- Ministerstvo životního prostředí, ČTIO, okresní úřady, obce  sazby poplatků a způsob jejich stanovení (v závislosti na vypouštěném množství)  pokuty (až do výše 10 milionů Kč) 2/4

5 Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír Legislativa - (národní) Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj 28.8.2012 TA Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft  "Technické instrukce pro kvalitu ovzduší "  první verze vydaná v roce 1964  V roce 1974 se stal federálním zákonem ochrany ovzduší ve Spolkové republice Německo 3/4

6 Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír Legislativa - národní Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj 28.8.2012 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)  definuje zařízení – průmyslové činnosti spadající pod působnost zákona (příloha č. 1)  pouze u „definovaných“ zařízení umožnil zpřísnění emisních limitů  pouze u „ definovaných“ zařízení umožnil stanovení emisních stropů (kvantitativní omezení)  nutnost vydání integrovaného povolení „zpětně“ na všechna zařízení spadající pod účinnost zákona (30.10.2007) 4/4 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů  převzal základní principy zákonů č. 309/1991 Sb. a 389/1991 Sb.  nová kategorie zdrojů – Zvláště Velké Zdroje  ochrana ozonové vrstvy Země (regulované látky - freony)  problematika pachových látek (emisní limity)  kompetence krajských úřadů (povolování zdrojů od 1.1.2003)  možnost stanovení emisních stropů pro skupinu zdrojů nebo území – spalovací zdroje

7 Emise TZL ze stacionárních zdrojů v SmK a MSK Emise REZZO1, REZZO2, REZZO3 Do roku 1989 - Severomoravský kraj Od roku 1993 - Moravskoslezský kraj Zdroj dat ČTIO, ČIŽP, ČHMÚ tisíce tun rok 1957 - emise TZL jen z resortu energetiky v SmK500 tis. tun rok 1962 - emise TZL podniků NHKG, VŽKG a TŽ VŘSR 359 tis. tun Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj 28.8.2012

8 Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír Legislativa - Evropská unie Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj 28.8.2012 Akční programy Evropských společenství pro životní prostředí z let 1973, 1977 a 1983 - důraz na prevenci a snižování znečištění ovzduší Směrnice Rady 84/360/EHS ze dne 28. června 1984 o boji proti znečišťování ovzduší z průmyslových zařízení Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) Zdroj: http://europa.eu

9 Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj 28.8.2012 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) ZveřejněnoÚřední věstník EU L 334 ze dne 17.12.2010 Platnost6.1.2011 Lhůta pro provedení v členských státech 7.1.2013 Obsah 7 kapitol, 84 článků, 10 příloh V českém překladu v úředním věstníku EU č. 334 má 103 stran Tato směrnice slučuje směrnici 2008/1/ES (tzv. „směrnici IPPC“) a šest dalších směrnic do jedné směrnice o průmyslových emisích 1/4 Zdroj: http://europa.eu

10 Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj 28.8.2012 Směrnice 2010/75/EU nahrazuje ode dne 7. ledna 2014  směrnici 78/176/EHS o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého,  směrnici 82/883/EHS o postupech monitorování životního prostředí ovlivněného vypouštěním odpadů z průmyslu oxidu titaničitého a dozoru nad ním,  směrnici 92/112/EHS o snižování odpadů z průmyslu oxidu titaničitého,  směrnici 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC),  směrnici 2000/76/ES o spalování odpadů,  směrnici 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění Směrnice 2010/75/EU nahrazuje ode dne 1. ledna 2016  směrnici 2001/80/ES o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení 2/4 Zdroj: http://europa.eu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU 2/4

11 Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj 28.8.2012 Každé průmyslové zařízení, které provádí činnosti uvedené v příloze č. I, musí dodržovat základní povinnosti  učinit preventivní opatření proti znečišťování  používat nejlepší dostupné techniky („závěry o BAT“ – rozhodnutí EU obsahující úrovně emisí spojených s BAT, závěry slouží jako referenční dokument pro stanovení podmínek povolení)  nepůsobit významné znečišťování  omezit, recyklovat nebo likvidovat odpady nejméně znečišťujícím způsobem  maximalizovat energetickou účinnost  předcházet haváriím a omezovat jejich následky  při ukončení činnosti navrátit místo provozu do uspokojivého stavu 2/4 Zdroj: http://europa.eu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU 4/4

12 Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj 28.8.2012 Směrnice obsahuje zvláštní ustanovení pro tato zařízení  spalovací zařízení (≥ 50 MW)  zařízení na spalování nebo spoluspalování odpadů  některá zařízení a činnosti užívající organická rozpouštědla  zařízení vyrábějící oxid titaničitý Tato směrnice se nevztahuje na činnosti výzkumu a vývoje, ani na zkoušení nových výrobků a postupů. 2/4 Zdroj: http://europa.eu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU 3/4

13 Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj 28.8.2012 Inspekce v oblasti životního prostředí Kapitola II článek 23 Členské státy zřídí systém pro inspekce zařízení v oblasti životního prostředí, zaměřené na přezkoumání plné šíře významných účinků dotyčného zařízení na životní prostředí. Plán inspekcí v oblasti životního prostředí se musí vztahovat na všechna zařízení. Tento plán musí být pravidelně přezkoumáván a podle potřeby aktualizován. Příslušný orgán na základě plánů inspekcí pravidelně vypracovává programy běžných inspekcí v oblasti životního prostředí, včetně četnosti prohlídek na místě u různých druhů zařízení. Doba mezi dvěma prohlídkami na místě se stanoví na základě systematického posuzování rizik v oblasti životního prostředí u dotyčných zařízení. V případě zařízení představujících nejvyšší riziko nesmí být delší než jeden rok a v případě zařízení představujících nejnižší riziko delší než tři roky. 2/4 Zdroj: http://europa.eu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU 4/4

14 Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj 28.8.2012 KAPITOLA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět Tato směrnice stanoví pravidla týkající se integrované prevence a omezování znečištění vznikajícího v důsledku průmyslových činností. Článek 2, 3 - Oblast působnosti, definice pojmů Tato směrnice se vztahuje na průmyslové činnosti, které způsobují znečištění, uvedené v kapitolách II až VI.2. Tato směrnice se nevztahuje na výzkum, vývoj a zkoušení nových výrobků a postupů. KAPITOLA II USTANOVENÍ PRO ČINNOSTI UVEDENÉ V PŘÍLOZE č. I Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby byla zařízení provozována v souladu s těmito zásadami: … jsou použity nejlepší dostupné techniky … Článek 14 - Podmínky povolení … Při stanovení podmínek povolení se jako reference použijí „závěry o BAT“ … „závěry o BAT“ dokument EU obsahující části referenčního dokumentu o BAT stanovící závěry o nejlepších dostupných technikách, jejich popis, informace k hodnocení jejich použitelnosti, úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami, související monitorování, související úrovně spotřeby a případně příslušná sanační opatření 2/4 Směrnice 2010/75/EU - obsah 1/3

15 Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj 28.8.2012 KAPITOLA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ Tato kapitola se vztahuje na spalovací zařízení o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více, bez ohledu na typ použitého paliva. KAPITOLA IV ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ZAŘÍZENÍ NA SPALOVÁNÍ ODPADU A ZAŘÍZENÍ NA SPOLUSPALOVÁNÍ ODPADU KAPITOLA V ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ZAŘÍZENÍ A ČINNOSTI POUŽÍVAJÍCÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA KAPITOLA VI ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU OXIDU TITANIČITÉHO KAPITOLA VII USTANOVENÍ O VÝBORU, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 2/4 Směrnice 2010/75/EU - obsah 2/3

16 Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj 28.8.2012 PŘÍLOHA I Kategorie činností podle článku 10 PŘÍLOHA II Seznam znečišťujících látek (ovzduší, voda) PŘÍLOHA III Kritéria pro určování nejlepších dostupných technik PŘÍLOHA IV Účast veřejnosti na rozhodování PŘÍLOHA V Technická ustanovení týkající se spalovacích zařízení PŘÍLOHA VI Technická ustanovení týkající se zařízení na spalování odpadu a zařízení na spoluspalování odpadu PŘÍLOHA VII Technická ustanovení týkající se zařízení a činností využívajících organická rozpouštědla PŘÍLOHA VIII Technická ustanovení týkající se zařízení vyrábějících oxid titaničitý PŘÍLOHA IX Zrušené směrnice PŘÍLOHA X Srovnávací tabulka 2/4 Směrnice 2010/75/EU - obsah 3/3

17 Děkuji za pozornost. Kontakt: sterba_radomir@ov.cizp.cz Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj 28.8.2012


Stáhnout ppt "Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ostrava Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Investice."

Podobné prezentace


Reklamy Google