Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OCHRANA OVZDUŠÍ. Oblasti právní úpravy I. ochrana vnějšího ovzduší II. ochrana ozónové vrstvy III. ochrana klimatického systému Země.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OCHRANA OVZDUŠÍ. Oblasti právní úpravy I. ochrana vnějšího ovzduší II. ochrana ozónové vrstvy III. ochrana klimatického systému Země."— Transkript prezentace:

1 OCHRANA OVZDUŠÍ

2 Oblasti právní úpravy I. ochrana vnějšího ovzduší II. ochrana ozónové vrstvy III. ochrana klimatického systému Země

3 I. Ochrana vnějšího ovzduší ZÁKLADNÍ POJMY: (vnější) ovzduší: „ovzduší v troposféře, s výjimkou ovzduší na pracovištích a v uzavřených prostorách“ emise (znečišťování): „vnášení znečišťujících látek do ovzduší“ - lidská činnost imise (znečištění) „výskyt znečišťující látky v ovzduší“ – stav ovzduší

4 Přehled právní úpravy mezinárodní úmluvy –Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (Ženeva 1979) + protokoly (síra, dusík, těkavé organické látky, těžké kovy, přízemní ozón,...) komunitární předpisy zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší prováděcí předpisy

5 Hlavní instituty ochrany ovzduší obecné povinnosti kategorizace a zařazování zdrojů znečištění regulace znečišťování a znečištění zvláštní ochrana ovzduší povinnosti provozovatelů zdrojů zpřístupňování informací veřejnosti

6 Obecné povinnosti k ochraně ovzduší předcházení a omezování znečišťování regulace těkavých organických látek regulace paliv, zákaz spalování jiných látek; odpad není palivo (výjimka pro suché rostlinné materiály – ale lze omezit či zakázat) omezení otevřených ohnišť povinnost využívat nejlepší dostupné techniky povinnost využívat centrální a alternativní zdroje tepla preference kombinované výroby tepla a energie poskytování informací, rozptylová studie povinný podíl biopaliv v pohonných hmotách požadavky na kvalitu paliv

7 Kategorizace zdrojů znečišťování A) mobilní zdroje dopravní prostředky nesilniční stroje přenosná zařízení zdroje znečišťování ovzduší A) mobilní B) stacionární

8 B) Stacionární zdroje znečišťování podle míry vlivu na kvalitu ovzduší zvláště velkéstřednímalévelké spalovny odpadu (nebezpečného, komunálního, jiného)

9 Regulace znečišťování a znečištění Přípustná úroveň znečišťování ovzduší –emisní limity (obecné, specifické) –přípustná tmavost kouře –přípustná míra obtěžování zápachem (pachové číslo) –emisní stropy –redukční cíle –plán snížení emisí, plán zavedení zásad správné zemědělské praxe (pro jednotlivé znečišťující látky nebo skupiny látek)

10 Regulace znečišťování a znečištění Přípustná úroveň znečištění ovzduší –imisní limity –meze tolerance a četnost překročení –cílové imisní limity, dlouhodobé imisní cíle (pro jednotlivé znečišťující látky) „Imisní limit nesmí být překročen více než o mez tolerance a nad stanovenou četnost překročení.“

11 Zvláštní ochrana ovzduší oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší –území, v němž překročen(y) imisní limit(y) –sledování a řízení kvality ovzduší –smogový varovný a regulační systém (pro oblasti se ZKO) smogové situace –„stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění ovzduší znečišťující látkou překročí zvláštní imisní limit stanovený prováděcím právním předpisem „ –regulační řády (ústřední, krajský, místní) signály: upozornění, regulace, varování (sdělovací prostředky) zvláštní oprávnění k realizaci regulačních opatření (omezení nebo zastavení provozu, …)

12 Povinnosti provozovatelů zvláště velké, velké a střední stacionární zdroje dodržování podmínek povolení k provozu monitoring vedení provozní evidence o stacionárních zdrojích, zpracování a předání souhrnné evidence bezodkladné odstraňování nebezpečných stavů a provádění opatření k předcházení havárií zvláštní povinnosti při haváriích, poruchách, smogových sit.,... nepřetržité měření emisí látek znečišťujících ovzduší včetně zaznamenávání, vyhodnocování a uchovávání jeho výsledků poskytování informací (orgány ochrany ovzduší, veřejnost) plnit úkoly vyplývající z plánů a programů vypracování, aktualizace a dodržování provozního řádu

13 Povinnosti provozovatelů malé stacionární zdroje dodržovat podmínky a technologii provozu (návod, povolení) umožnit pověřeným osobám přístup ke zdroji oznámit stacionární zdroj, který vypouští těkavé organické látky, obecnímu úřadu, vést evidenci těkavých látek a poskytnout každoročně přehled o jejich spotřebě obci, dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem a neobtěžovat kouřem a zápachem, zdroje spalující tuhá paliva: zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů oznámit obecnímu úřadu provedení povinného měření a kontroly a jejich výsledky do 30 dnů

14 Nástroje ochrany ovzduší institucionální –soustava orgánů ochrany ovzduší: MŽP MZd ČIŽP Česká obchodní inspekce krajské úřady, obecní úřady I. a III. stupně celní úřady

15 Nástroje ochrany ovzduší administrativní –povolování (umisťování a povolování staveb zdrojů, uvedení zdrojů do provozu,...) –stanoviska (územně plánovací dokumentace,...) –monitoring, evidence (orgány ochrany ovzduší, provozovatelé) –autorizace (vybrané činnosti: měření emisí a imisí,...) –správní dozor, ukládání sankcí a nápravných opatření

16 Koncepční nástroje Programy snižování emisí znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin národní programy –schvaluje vláda usnesením (u emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů – nařízení vlády) krajské programy snižování emisí (nařízení kraje) místní programy snižování emisí (fakultativní, nařízení obce)

17 Koncepční nástroje Programy zlepšení kvality ovzduší úrovně: národní, oblastní, místní „Z programů... se vychází při výkonu veřejné správy na krajské a místní úrovni, zejména při územním plánování, územním rozhodování a povolování staveb nebo jejich změn a při posuzování vlivů staveb nebo technologií na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu.“

18 Ekonomické nástroje Ekonomické nástroje poplatky za znečišťování ovzduší –sazby a způsob výpočtu –správa poplatku –systém výjimek (velmi malé zdroje, „ušlechtilá“ paliva) –možnosti odkladu a prominutí placení daně a daňová zvýhodnění –doprava –energetika

19 II. Ochrana ozónové vrstvy

20 Přehled právní úpravy mezinárodní úmluvy –Úmluva o ochraně ozónové vrstvy Země (Vídeň, 1985) –Protokol o látkách porušujících ozónovou vrstvu Země (Montreal, 1987) + změny a dodatky (Londýn, Kodaň, Montreal, Peking) komunitární předpisy – zejména: –nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, ve znění nařízení č. 2038/2000 a nařízení č. 2039/2000 zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (hlava III) prováděcí předpisy (nařízení vlády)

21 Nástroje ochrany zákaz (omezení) výroby, dovozu a používání regulovaných látek – výjimky, povolení licencování a další omezení dovozu, zákaz vývozu (zvláštní režim pro země mimo Montrealský protokol) regulace emisí – opatření na podporu znovuzískávání, opětovného využívání, recyklace, regenerace a zneškodňování regulovaných látek zabránění únikům (kvalifikace osob, označování obalů a výrobků, povinnost předávat pouze oprávněným osobám) registrace, evidence zpoplatnění výroby a dovozu regulovaných látek monitoring, dozor, sankce

22 III. Ochrana klimatického systému Země

23 globální oteplování, globální změny klimatu „látky ovlivňující klimatický systém Země“ (tzv. skleníkové plyny) např.: oxid uhličitý, metan, oxid dusný, fluorované uhlovodíky, fluorid sírový IPCC – Mezivládní panel pro změny klimatu

24 Přehled právní úpravy mezinárodní úmluvy – Úmluva o ochraně klimatu (OSN, Rio 1992) + protokoly (Kjóto 1997, …) komunitární předpisy – zejména směrnice EP a Rady č. 2003/87/ES, upravující schéma pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v rámci Společenství a o změně směrnice č. 96/61/ES,... zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů... prováděcí předpisy (nařízení vlády, vyhlášky MŽP)

25 Metody a nástroje ochrany Národní program ke zmírnění změny klimatu Země  národní redukční cíle, emisní stropy  lhůty k dosažení inventarizace zdrojů a emisí „skleníkových plynů“ podmínky produkce u zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů:  povolení  povolenka : „majetková hodnota práva emitovat ekvivalent tuny CO 2“

26 Trh s obchodovatelnými povolenkami nástroj „efektivního“ dosažení národního redukčního cíle základní schéma:  rozdělení národní kvóty jednotlivým sektorům a producentům  odpis povolenek dle skutečné produkce emisí  umožnění a organizace obchodování povolenek na trhu nástroje:  Národní alokační plán  organizace trhu s povolenkami Evropský systém emisního obchodování (EU ETS)


Stáhnout ppt "OCHRANA OVZDUŠÍ. Oblasti právní úpravy I. ochrana vnějšího ovzduší II. ochrana ozónové vrstvy III. ochrana klimatického systému Země."

Podobné prezentace


Reklamy Google