Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teplárenství v ČR a současná legislativa, výhled do budoucnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teplárenství v ČR a současná legislativa, výhled do budoucnosti."— Transkript prezentace:

1 Teplárenství v ČR a současná legislativa, výhled do budoucnosti.
Ing. Jan POKORNÝ – VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s

2 Obsah Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích
Vyhláška č. 441/2012 Sb., o minimální účinnosti Vyhláška č. 453/2012 Sb., o KVET a elektřině z DZ Pohled na teplárenství ze záhrobí S kým do budoucnosti 1 2 3 4 5

3 Obsah Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích
Vyhláška č. 441/2012 Sb., o minimální účinnosti Vyhláška č. 453/2012 Sb., o KVET a elektřině z DZ Pohled na teplárenství ze záhrobí S kým do budoucnosti 1

4 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje:
OBECNÁ USTANOVENÍ Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje: a)    podporu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie, druhotných energetických zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené, b)   obsah a tvorbu Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů c)    podmínky pro vydávání, evidenci a uznávání záruk původu energie z obnovitelných zdrojů, d)   podmínky pro vydávání osvědčení o původu elektřiny vyrobené z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo druhotných energetických zdrojů, e)    financování podpory na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny z podporovaných zdrojů a poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu těchto nákladů, f)     odvod z elektřiny ze slunečního záření. 1

5 OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí podpořit využití obnovitelných zdrojů, druhotných energetických zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, zajistit zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů k dosažení stanovených cílů přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti, vytvořit podmínky pro naplnění závazného cíle podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v České republice.

6 OBECNÁ USTANOVENÍ Základní pojmy Pro účely tohoto zákona se rozumí
1 Základní pojmy Pro účely tohoto zákona se rozumí g) kombinovanou výrobou elektřiny a tepla je přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím procesu v jednom výrobním zařízení, h) užitečným teplem je teplo vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla sloužící pro dodávky do soustavy zásobování tepelnou energií nebo k dalšímu využití pro technologické účely s výjimkou odběru pro vlastní spotřebu zdroje a tepelné energie využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii,

7 OBECNÁ USTANOVENÍ Základní pojmy Pro účely tohoto zákona se rozumí
j) zeleným bonusem na elektřinu je finanční částka na podporu výroby elektřiny podle tohoto zákona určená výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, l) zeleným bonusem na teplo je finanční částka na podporu výroby tepla podle tohoto zákona určená výrobcům tepla, n) výrobnou elektřiny z podporovaných zdrojů je výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, o) výrobnou tepla je zdroj tepelné energie2) z obnovitelných zdrojů, t) Vykupujícím je obchodník s elektřinou, který vykupuje vyrobenou elektřinu od výrobce, 1

8 - z obnovitelných zdrojů - druhotných zdrojů
PODPORA ELEKTŘINY - z obnovitelných zdrojů - druhotných zdrojů - vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se vztahuje na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny využívajících obnovitelné zdroje, které splňují minimální účinnost užití energie , Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se vztahuje na elektřinu vyrobenou v kombinované výrobě elektřiny a tepla ve výrobnách elektřiny využívajících druhotné zdroje, které splňují minimální účinnost užití energie (Výjimka degazační a důlní plyn) Pro účely stanovení podpory elektřiny vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se považuje elektřina při jejíž výrobě se dosahuje poměrné úspory vstupního primárního paliva ve výši nejméně 10 % 1

9 - z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
PODPORA ELEKTŘINY - z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla podle tohoto zákona se za elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla považuje elektřina vyrobená ve společném procesu spojeném s dodávkou užitečného tepla v zařízení, na které ministerstvo vydalo osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, při jejíž výrobě se dosahuje poměrné úspory vstupního primárního paliva potřebného na výrobu této elektřiny a tepla ve výši nejméně 10 % oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla, přičemž požadavek na dosažení poměrné úspory vstupního primárního paliva se vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem vyšším než 1 MW. 1

10 - z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
PODPORA ELEKTŘINY - z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 1) Podpora se vztahuje na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla vyrobenou ve výrobnách elektřiny na území České republiky připojených k elektrizační soustavě České republiky přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k elektrizační soustavě České republiky. 2) Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se poskytuje na množství elektřiny vykázané výrobcem, a to v termínech, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu. 1

11 - z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
PODPORA ELEKTŘINY - z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 3) Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se nevztahuje na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě neoprávněné dodávky elektřiny do elektrizační soustavy podle jiného právního předpisu 4) Rozsah a výši podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla stanoví Úřad podle tohoto zákona v cenovém rozhodnutí. 1

12 Podpora tepla a formy podpory tepla
Pro účely stanovení podpory tepla z obnovitelných zdrojů podle tohoto zákona se za teplo z obnovitelných zdrojů považuje teplo vyrobené využitím obnovitelného zdroje. (2) Podpora tepla z obnovitelných zdrojů se uskutečňuje formou a) investiční podpory tepla, nebo b) provozní podpory tepla. (3) Provozní podpora tepla se uskutečňuje formou zeleného bonusu na teplo. (4) Investiční podpora tepla se uskutečňuje formou programů podpory ze státních nebo evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů. (5) Právo zvolit podporu tepla formou provozní podpory tepla má pouze výrobce tepla, který vyrábí teplo z obnovitelných zdrojů podle §24 tohoto zákona. 1

13 PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ, EVIDENCI A UZNÁVÁNÍ ZÁRUK PŮVODU
1 Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů slouží k prokazování schopnosti zařízení vyrábět elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů. Osvědčení o původu vydává ministerstvo na základě žádosti výrobce elektřiny z druhotných zdrojů nebo výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

14 Obsah Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích
Vyhláška č. 441/2012 Sb., o minimální účinnosti Vyhláška č. 453/2012 Sb., o KVET a elektřině z DZ Pohled na teplárenství ze záhrobí S kým do budoucnosti 2

15 Předmět a rozsah úpravy
(1) Vyhláška stanoví minimální účinnost užití energie pro výstavbu nové výrobny elektřiny nebo tepla nebo pro výrobnu elektřiny nebo tepla, u které se provádí změna dokončené stavby, podle § 6 odst. 1 zákona o hospodaření energií a) při výrobě tepelné energie pro 1. kotle, 2. spalinové kotle a 3. solární kolektory, b) při výrobě elektřiny pro 1. parní turbosoustrojí s kondenzační turbínou, 2. plynovou turbínu, 3. paroplynové zařízení, 4. spalovací motor, c) při kombinované výrobě elektřiny a tepla pro 1. paroplynové zařízení s dodávkou tepla, 2. parní protitlakou turbínu, 3. kondenzační odběrovou turbínu, 4. plynovou turbínu, 5. spalovací motor, 6. mikroturbínu, 7. Stirlingův motor, 8. palivový článek, 9. parní stroj, 10. organický Rankinův cyklus, nebo 11. kombinace technologií uvedených v bodech 1 až 10. 2

16 Stanovení účinnosti a minimální účinnost
užití energie při výrobě tepelné energie (5) Jestliže je ve výrobně tepla instalováno více kotlů, nevztahuje se minimální účinnost výroby tepelné energie na kotel, který byl v daném roce z provozních důvodů využíván opakovaně jen v časových intervalech kratších než 168 hodin a nepřekračujících celkovou dobu provozu hodin/rok nebo jde-li o kotel provozovaný s výkonem sníženým na 60 % jmenovité hodnoty nebo méně. (6) Není-li ve výrobně tepla instalováno měření vyrobené tepelné energie a spotřeby paliva na všech kotlích, zjišťuje se dodržení minimální účinnosti výroby u kotlů, které jsou měřením vybaveny. U ostatních kotlů se dodržení minimální účinnosti výroby zjišťuje za část roku, kdy to provozní podmínky umožňují, zejména za dobu, kdy byl kotel v provozu samostatně. (7) Při rekonstrukci kotle nemusí být dodržena minimální účinnost výroby tepelné energie podle přílohy č. 15 k této vyhlášce nebo přílohy č. 16 k této vyhlášce nebo minimální účinnost dodávky tepelné energie podle přílohy č. 17 k této vyhlášce, prokáže-li energetický audit nebo energetický posudek, že její dodržení není technicky možné nebo je ekonomicky neefektivní. V takovém případě se realizují veškerá dostupná technická opatření a úpravy provozního režimu vedoucí ke zlepšení dosud dosahované účinnosti užití energie. 2

17 Stanovení účinnosti a minimální účinnost
užití energie při kombinované výrobě elektřiny a tepla v paroplynovém zařízení s dodávkou tepla se účinnost výroby energie b) v parní protitlaké turbíně nebo v kondenzační odběrové turbíně c) v plynové turbíně, d) ve spalovacím motoru a v kombinaci s kotli e) v palivovém článku a v kombinaci s kotli, f) v organickém Rankinově cyklu, a v kombinaci se spalovacím motorem g) v mikroturbíně h) ve Stirlingově motoru v parním stroji (4) Je-li ve výrobně energie více stejných technologií, vztahuje se minimální účinnost výroby elektřiny a tepelné energie na průměrnou hodnotu celé výrobny energie. (5) Při rekonstrukci parní kondenzační odběrové turbíny nemusí být dodržena minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 18 k této vyhlášce, prokáže-li energetický audit nebo energetický posudek, že pro její dodržení nelze zajistit dostatečný odběr tepelné energie nebo zavedení kombinované výroby tepla a elektřiny je technicky nevhodné nebo ekonomicky neefektivní. 2

18 Četnost vyhodnocování minimální účinnosti užití energie
1) Účinnost výroby tepelné energie, účinnost výroby elektřiny včetně účinnosti výroby elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla se vyjma případů uvedených v odstavci 2 vyhodnocuje minimálně jednou ročně. 2) V případě uplatňování nároku na podporu podle § 4, 5, 24 a 25 zákona o podporovaných zdrojích energie se vyhodnocuje účinnost jednou měsíčně. 3) Výsledky porovnání vypočtené účinnosti užití energie s minimální účinností užití energie se použijí a) ve zprávě o pravidelné kontrole kotle a tepelných rozvodů podle zákona o hospodaření energií, b) ve výkazu o výrobě elektřiny z podporovaných zdrojů a ve výkazu o výrobě tepla z obnovitelných zdrojů podle zákona o podporovaných zdrojích energie. Na vyžádání se předkládá výpočet, vyhodnocení účinnosti užití energie a porovnání s minimální účinností užití energie za požadovaná období ministerstvu nebo Státní energetické inspekci. Pozor již neplatí !!! Pro zařízení, která současně splňují účinnosti dané touto vyhláškou a platné emisní limity podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, se nevztahují postupy stanovené vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. 2

19 Obsah Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích
Vyhláška č. 441/2012 Sb., o minimální účinnosti Vyhláška č. 453/2012 Sb., o KVET a elektřině z DZ Pohled na teplárenství ze záhrobí S kým do budoucnosti 3

20 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) a) způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, b) vzor žádosti a podmínky pro vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, c) vzor žádosti a podmínky pro vydání osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů. 3

21 Způsob určení množství elektřiny
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (1) Kogenerační jednotkou se pro účely této vyhlášky rozumí a) paroplynové zařízení s dodávkou tepla, b) parní protitlaká turbína, c) kondenzační odběrová turbína, d) plynová turbína, e) spalovací motor, f) mikroturbína, g) Stirlingův motor, h) palivový článek, i) parní stroj, j) organický Rankinův cyklus, nebo k) kombinace zařízení uvedených v písmenech a) až j), pokud může pracovat v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. 3

22 Způsob určení množství elektřiny
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (2) Množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla se stanovuje pro a) jednotlivou kogenerační jednotku, nebo b) sériovou sestavu kogeneračních jednotek (3) Za elektřinu z kombinované výroby elektřiny a tepla se považuje celkové množství vyrobené elektřiny pokud celková účinnost, a) v případě kogenerační jednotky uvedené v odstavci 1 písm. b) a d) až k) nejméně 75 %, b) v případě kogenerační jednotky uvedené v odstavci 1 písm. a) a c) nejméně 80 %. 3

23 Způsob určení množství elektřiny
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (1) Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se vydává pro kogenerační jednotku nebo sériovou sestavu kogeneračních jednotek (2) Osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů se vydává pro příslušnou výrobnu elektřiny 3) V případě kogenerační jednotky s instalovaným elektrickým výkonem nejvýše 1 MW se za elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla považuje množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla, která zajišťuje kladnou hodnotu poměrné úspory primární energie stanovené postupem podle přílohy č. 2 k této vyhlášce 3

24 Obsah Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích
Vyhláška č. 441/2012 Sb., o minimální účinnosti Vyhláška č. 453/2012 Sb., o KVET a elektřině z DZ Pohled na teplárenství ze záhrobí S kým do budoucnosti 4

25 Pohled na teplárenství ze záhrobí posledního teplárníka na MPO
Nakládání tepelnou energií je usměrňováno a vymezeno v několika zákonech: zákonem energetickým zákonem o hospodaření energií zákony o odpadech a o ovzduší zákonem o podporovaných zdrojích energie zákonem o cenách stavebním zákonem a v řadě neposlední zákony daňovými. Teplo a teplárenství „v péči“ čtyř ministerstev: průmyslu a obchodu, životního prostředí, financí a pro místní rozvoj, a také, samozřejmě, Energetického regulačního úřadu. 4

26 Pohled na teplárenství ze záhrobí posledního teplárníka na MPO
Jedině v soustavách centrálního zásobování teplem lze v budoucnu efektivně využít potenciál energie: v obnovitelných a druhotných zdrojích, jakou je veškerá biomasa, komunální odpad. slunečního záření pro přímý předehřev topného média (vody) z fotovoltaických zdrojů jako výhodným doplňujícím zdrojem pro soustavy centrálního zásobování teplem. tepelných čerpadel získávajících tepelnou energii z různých prostředí, která se nám nabízejí, zejména z odpadních (stokových) vod 4

27 Pohled na teplárenství ze záhrobí Co je třeba ještě zlepšit
konečná spotřeba z celkového množství používaných zdrojů primární energie v ekonomice země se realizuje téměř z poloviny ve formě tepelné energie, teplárenství není dosud chápáno jako odvětví zahrnující nakládání s teplem v širokém pojetí, včetně malých individuálních lokálních zdrojů, tj. nejen v segmentu dálkového zásobování teplem, teplárenství je objektivně strategicky významný obor energetiky ČR využívající široce diversifikované portfolio energetických zdrojů pro ekologicky šetrné zásobování teplem a elektřinou a poskytující podpůrné služby pro provoz elektrizační soustavy, je veřejností nesprávně chápáno právo na odpojení odběrů tepla pro domy od soustav zásobování teplem bez ohledu na práva ostatních odběratelů, je třeba narovnat podmínky pro teplárenství tak, aby nedošlo k rozpadu tohoto vysoce efektivního a společensky potřebného segmentu energetiky, je nutné urychleně hledat opatření pro udržení dlouhodobé pozice teplárenství v ČR, není dosud odpovídajícím způsobem doceňován význam recyklace tepla technologií kombinované výroby elektřiny a tepla z hlediska ekologického a ekonomického, využívání malých (motorových) kogeneračních jednotek, druhotných a obnovitelných zdrojů pro účely zásobování teplem je dosud málo uplatňováno, 4

28 Obsah Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích
Vyhláška č. 441/2012 Sb., o minimální účinnosti Vyhláška č. 453/2012 Sb., o KVET a elektřině z DZ Pohled na teplárenství ze záhrobí S kým do budoucnosti 5

29 Zařízení Úpravny surovin Ocelové konstrukce Energetika klasická
včetně KJ na ZP Zařízení pro chemii… Úpravny surovin Ekoengineering Ocelové konstrukce díly koksoven části vysokých pecí mísiče surového železa zařízení pro hlubinné dobývání díly pro primární a sekundární drtiče

30 Děkuji za pozornost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Ing.Jan Pokorný
Tel.:


Stáhnout ppt "Teplárenství v ČR a současná legislativa, výhled do budoucnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google