Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K V E T ve světle nové legislativy. Energetika EU a ČR Předpisy mající vztah ke KVET: Směrnice 2003/54 Směrnice 2004/8 Směrnice 2001/77 Zákon č. 458/2000.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K V E T ve světle nové legislativy. Energetika EU a ČR Předpisy mající vztah ke KVET: Směrnice 2003/54 Směrnice 2004/8 Směrnice 2001/77 Zákon č. 458/2000."— Transkript prezentace:

1 K V E T ve světle nové legislativy

2 Energetika EU a ČR Předpisy mající vztah ke KVET: Směrnice 2003/54 Směrnice 2004/8 Směrnice 2001/77 Zákon č. 458/2000 Sb. Zákon č. 406/2000 Sb.

3 Dopady na KVET Největší problém – aplikace směrnice 2003/54 prakticky znemožnila povinný výkup Směrnice 2004/8 v základních rysech přejata do novely zákona 458/2000 Sb. Podrobnosti doplněny vyhláškou 439/2005 nahrazující vyhlášku 252/2001 Sb.

4 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/8/ES o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS ze dne 11. února 2004

5 Směrnice 2004/8 potenciál kombinované výroby tepla a elektřiny pro dosahování úspor energie je ve Společenství v současnosti využíván nedostatečně. Podpora vysokoúčinné výroby založené na poptávce po užitečném teple je ve Společenství prioritou vzhledem k možným přínosům kombinované výroby tepla a elektřiny, pokud jde o úspory primární energie, vyloučení ztrát energie v rozvodné síti a snížení emisí, zejména emisí skleníkových plynů. zlepšení hospodářské soutěže, rovněž vzhledem k novým účastníkům trhu

6 Směrnice 2004/8 zvýšené využívání kombinované výroby elektřiny a tepla zaměřené na dosahování úspor primární energie by se mohlo stát důležitou součástí souboru opatření nezbytných k dosažení souladu s Kjótským protokolem kombinovanou výrobou elektřiny a tepla je současná výroba tepelné energie a elektrické nebo mechanické energie v jednom procesu; užitečným teplem je teplo vyrobené v procesu kombinované výroby tepla a elektřiny k uspokojování ekonomicky odůvodněné poptávky po teple a chlazení

7 Směrnice 2004/8 vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla je kombinovaná výroba elektřiny a tepla splňující kritéria přílohy směrnice referenční hodnotou účinnosti pro oddělenou výrobu je účinnost alternativních oddělených výrob tepla a elektřiny, které mají být nahrazeny procesem kombinované výroby elektřiny a tepla

8 Směrnice 2004/8 Pro účely směrnice musí vysokoúčinná kombinovaná výroba splňovat tato kritéria: kombinovaná výroba kogeneračních jednotek musí zajišťovat úspory primární energie ve výši alespoň 10 % ve srovnání s referenčními údaji za oddělenou výrobu tepla a elektřiny, výrobu kogeneračních jednotek malého výkonu a kogeneračních mikrojednotek, která zajišťuje úspory primární energie, je možno kvalifikovat jako vysokoúčinnou kombinovanou výrobu.

9 Směrnice 2004/8 Záruka původu elektřiny z KVET Členské státy zajistí, aby záruka původu elektřiny umožňovala výrobcům prokazovat, že elektřina, kterou prodávají, je vyrobena formou vysokoúčinné KVET a aby byla vydávána za tímto účelem na žádost výrobce. Režimy záruky původu samy o sobě nezahrnují právo na požívání výhod vnitrostátních mechanizmů podpory.

10 Směrnice 2004/8 Členské státy zveřejní nejpozději do 21. února 2006 zprávu obsahující výsledky analýz a hodnocení provedených v souladu s čl. 5 odst. 3 (záruky původu), čl. 6 odst. 1(analýza potenciálu KVET) a s čl. 9 odst. 1 a 2 (správní postupy). Členské státy zveřejní zprávu s výsledkem hodnocení dosaženého pokroku při využívání KVET nejpozději do 21. února 2007 a potom vždy po čtyřech letech na žádost Komise uplatněné alespoň šest měsíců před příslušným termínem. Členské státy předloží Komisi poprvé před koncem prosince 2004 údaje za rok 2003 a potom každoročně statistiky o vnitrostátní výrobě elektřiny a tepla formou CHP, podle metodiky uvedené v příloze směrnice.

11 Osvědčení o původu elektřiny Ke dni 1. 10. 2005 MPO : Obdrželo celkem žádostí o vydání osvědčení o původu elektřiny263 Vydalo celkem osvědčení173 –Z toho KVET168 –Druhotné zdroje 5

12 Novela zákona č.458 se zabývá kombinovanou výrobou elektřiny a tepla pouze v úrovni vysoceúčinné kombinované výroby podle směrnice 2004/8 Potvrzuje povinnost vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb., přezkoumat možnost zavedení kombinované výroby elektřiny a tepla

13 Zachovává práva na přednostní dopravu a připojení při splnění podmínek stanovených příslušným předpisem (vyhláška č. 18/2002 Sb.) Rozšiřuje tato práva i na elektřinu vyrobeno z druhotných energetických zdrojů (definována v § 2 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb.) Zachovává podmínky vysoceúčinné KVET podle směrnice 2000/8

14 Stanoví, že příspěvky k ceně elektřiny z KVET a druhotných energetických zdrojů určuje Energetický regulační úřad a zavádí pojem osvědčení o původu elektřiny. Dále stanoví povinnost přednostního nákupu a dodávky elektřiny určenou obchodníkům s elektřinou

15 VYHLÁŠKA kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů

16 § 1 Způsob určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla (1) Technologiemi nebo zařízeními kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen „kombinovaná výroba“) se pro účely této vyhlášky rozumí: a) paroplynové zařízení s dodávkou tepla, b) parní protitlaková turbína, c) kondenzační odběrová turbína, d) plynová turbína s rekuperací tepla, e) spalovací pístový motor, f) mikroturbína, g) Stirlingův motor, h) palivový článek, i) parní stroj, j) organický Rankinův cyklus,nebo k) kombinace uvedených technologií a zařízení.

17 (2) Za elektřinu z kombinované výroby se považuje elektřina z výroben, pro něž bylo ministerstvem vydáno osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby (dále jen „osvědčení“) na základě žádosti, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1. Osvědčení prokazuje schopnost zařízení vyrábět elektřinu z kombinované výroby. Osvědčení se vydává pro soustrojí (výrobní jednotku), neumožňuje–li to technické provedení, vydává se pro výrobnu.

18 (3) Množství elektřiny z kombinované výroby, na které je poskytován příspěvek k ceně elektřiny, se za uplynulý kalendářní rok nebo jeho část stanoví na základě poměru tepelné energie a elektřiny způsobem uvedeným v příloze č. 2 s podmínkami: a) dosažení 10 % úspory primární energie, která se vypočte způsobem uvedeným v příloze č. 3, b) dosažení minimální účinnosti výroby v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.1)1) 1) Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů.

19 (4) U zařízení uváděného do provozu se provede výpočet pro první kalendářní rok podle předpokládané výroby a způsobu provozu. (5) Množství elektřiny a tepelné energie z kombinované výroby se při spalování směsi paliv člení v poměru energetického potenciálu vstupních paliv.

20 § 2 Způsob vyhodnocování pro určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů (1) Za elektřinu z druhotných energetických zdrojů se považuje elektřina vyrobená z energetických zdrojů využívajících zcela nebo zčásti energetický potenciál druhotných energetických zdrojů ve výrobnách elektřiny, pro něž bylo vydáno ministerstvem osvědčení na základě žádosti, jejíž vzor je uveden v příloze č. 4. Osvědčení prokazuje schopnost zařízení vyrábět elektřinu z druhotných energetických zdrojů.

21 (2) Výpočet množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů se provádí na základě stanovení úspory primárního paliva za uplynulý kalendářní rok nebo jeho část. U zařízení uváděného do provozu se provede výpočet pro první kalendářní rok podle předpokládané výroby a způsobu provozu. Výpočet se provede podle přílohy č. 5 nebo postupem navrženým výrobcem.

22 § 3 Vyhodnocování a zúčtování množství elektřiny z kombinované výroby a druhotných energetických zdrojů (1) O předpokládané výrobě elektřiny v následujícím kalendářním roce ze zařízení kombinované výroby nebo vyrobené z druhotných energetických zdrojů o instalovaném elektrickém výkonu vyšším než 1 MW informuje výrobce provozovatele příslušné distribuční soustavy přímo připojené na přenosovou soustavu nebo provozovatele přenosové soustavy do 31. července v souladu se zvláštním právním předpisem.2)2) Vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů.

23 (2) Výrobci ze zdrojů o instalovaném elektrickém výkonu do 1 MW včetně informují provozovatele příslušné distribuční soustavy o předpokládané výrobě elektřiny v následujícím kalendářním roce jednorázově a to pouze při obdržení osvědčení nebo při změně způsobu výroby či změně množství vyráběné elektřiny o více než 25 %. (3) Časovým úsekem pro vyhodnocování množství elektřiny s příspěvkem k ceně elektřiny je 1 měsíc. Vyhodnocení a vyúčtování množství elektřiny z kombinované výroby nebo z druhotných energetických zdrojů provádí provozovatel místně příslušné distribuční soustavy připojené na přenosovou soustavu nebo provozovatel přenosové soustavy.

24 (4) Dokladem pro vyhodnocování množství elektřiny s příspěvkem k ceně elektřiny jsou měsíční výkazy, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 6 a 7. Údaje uváděné v měsíčních výkazech pro vyhodnocování množství elektřiny s příspěvkem k ceně elektřiny musejí vycházet ze skutečných provozních hodnot, z měření3) a jejich vyhodnocení. Předmětem vyhodnocování je soustrojí (výrobní jednotka) s osvědčením, neumožňuje-li to technické provedení, posuzuje se výrobna.3) (5) Množství elektřiny vyrobené z kombinované výroby nebo z druhotných energetických zdrojů se posuzuje podle velikosti úspory primárních paliv a účinnosti výroby energie, přičemž dosažené hodnoty prokazuje výrobce výpočtem z provozních hodnot.. (6) K podpoře uzavírání obchodů s elektřinou pocházející z kombinované výroby a druhotných energetických zdrojů zveřejňuje operátor trhu s elektřinou nabídky a poptávky po elektřině z kombinované výroby a druhotných energetických zdrojů způsobem umožňujícím dálkový přístup. 3) Zákon č. 505/1190 Sb., zákon o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. 3)

25 § 4 Zrušovací ustanovení Zrušuje se: 1. Vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla. 2. Vyhláška č. 539/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla. § 5 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2005

26 Přílohy: výpočty množství elektřiny a vzory formulářů K příloze č. 1 - obsahuje vzor žádosti o osvědčení o původu elektřiny, které je dokladem o schopnosti výrobního zařízení vyrábět elektřinu v kombinované výrobě. K příloze č. 2 - určuje způsoby obecného výpočtu množství elektřiny z kombinované výroby. K příloze č. 3 - omezuje množství elektřiny z kombinované výroby na elektřinu s nárokem na příspěvek (stanovený Energetickým regulačním úřadem) podle zákona v souladu se směrnicí 2004/8/ES výpočtem úspory primárního paliva porovnáním s oddělenou výrobou tepla a elektřiny.

27 Tabulka referenčních hodnot palivo technologie zařízení KVET vybudované do 19951996 - 20052006 - 2010 rErE rVrV rErE rVrV rErE rVrV uhlí parní turbíny 0,33 0,780,350,79 0,40 0,80 TTO0,800,36 0,840,86 plyn + 0,850,890,90 zemní plyn plynová turbína0,330,850,360,890,400,90 paroplynový cyklus--0,420,890,500,90 olejspalovací motor0,330,850,360,870,380,88 zemní plyn0,890,90 biomasa ++ parní turbíny--0,240,780,260,80 0,350,790,35 Tabulka referenčních hodnot

28 K příloze č. 4 - obsahuje vzor žádosti o osvědčení původu elektřiny z druhotných energetických zdrojů. K příloze č. 5 - uvádí zásady výpočtu množství elektřiny vyrobené z druhotných energetických zdrojů, která má možnost obdržet příspěvek stanovený Energetickým regulačním úřadem. K příloze č. 6 - obsahuje vzor měsíčního výkazu o skutečné výrobě elektřiny z kombinované výroby, podle tohoto podkladu může být kontrolována správnost vykazovaných hodnot a proplácen příspěvek.

29 Souhrnně - výrobce elektřiny z kombinované výroby musí být držitelem osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby na základě žádosti, jejíž vzor je uveden, - dále musí výrobce postupem daným vyhláškou stanovit obecně množství elektřiny vyrobené v procesu kombinované výroby, - dále opět postupem stanoveným vyhláškou musí výrobce prokázat zvýšení celkové účinnosti výroby o 10 % oproti účinnosti oddělené výroby elektřiny a tepla (referenční hodnotě), - u zařízení stanovených zvláštním právním předpisem je dále požadavek na dodržení minimální účinnosti výroby energie, - po stanovení potřebných hodnot je výrobce vykazuje příslušnému držiteli licence na distribuci elektřiny, který kontroluje jejich správnost a následně poskytne podporu,

30 - výrobce elektřiny z druhotných energetických zdrojů musí být držitelem osvědčení o původu elektřiny z druhotných energetických zdrojů, - množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů se stanoví postupem podle vyhlášky na základě velikosti úspory nahrazovaného primárního paliva, - u zařízení stanovených zvláštním právním předpisem je rovněž požadavek na dodržení minimální účinnosti výroby energie, - po stanovení potřebných hodnot je výrobce vykazuje příslušnému držiteli licence na distribuci elektřiny, který kontroluje jejich správnost a následně poskytne podporu.

31 Děkuji za pozornost prosinec 2005 Ing. Chvátal MPO chvatal@mpo.cz


Stáhnout ppt "K V E T ve světle nové legislativy. Energetika EU a ČR Předpisy mající vztah ke KVET: Směrnice 2003/54 Směrnice 2004/8 Směrnice 2001/77 Zákon č. 458/2000."

Podobné prezentace


Reklamy Google