Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009 Aktuální stav legislativy EU a ČR Vliv nedostatku uhlí v teplárenství Ing. Jan Pokorný Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009 Aktuální stav legislativy EU a ČR Vliv nedostatku uhlí v teplárenství Ing. Jan Pokorný Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009 Aktuální stav legislativy EU a ČR Vliv nedostatku uhlí v teplárenství Ing. Jan Pokorný Ministerstvo průmyslu a obchodu Jelenovská Leden 2010

2  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009 Obsah 1 2 3 4 1.Směrnice EU a Novela energetického zákona 2.Vyhlášky v působnosti MPO 3.Novela vyhlášky č.150/2001 4.Problematika uhlí pro teplárny 5.Shrnutí a závěr 5

3  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009 Obsah 11 1.Směrnice EU a Novela energetického zákona 2.Vyhlášky v působnosti MPO 3.Novela vyhlášky č.150/2001 4.Problematika uhlí pro teplárny 5.Shrnutí a závěr

4  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009 Směrnice 2003/54/ES (pravidla trhu s elektřinou) Směrnice 2004/8/ES (podpora KVET) Směrnice 2003/55/ES (pravidla trhu s plynem) Nařízení č. 1228/2003 (přístup k sítím pro přeshraniční výměny elektřiny) Směrnice 2005/89/ES (zabezpečení dodávek el. a investic do infrastruktury transpozice do 24. února 2008), Směrnice 2006/32/ES (energetická účinnost a energetické služby), Směrnice 2004/67/ES (bezpečnost dodávek zemního plynu) Nařízení č.1775/2005 (podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám) 1 Nové směrnice EU

5  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009 1 Novela energetického zákona Vysoceúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla: Společný proces výroby elektřiny a tepla a dodávka užitečného tepla  Osvědčení o původu elektřiny  Úspora primární energie (paliva) 10 %  Právo na příspěvek  Přednostní právo na připojení a dopravu elektřiny  Autorizace zrušena

6  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009 Obsah 22 1.Směrnice EU a Novela energetického zákona 2.Vyhlášky v působnosti MPO 3.Novela vyhlášky č.150/2001 4.Problematika uhlí pro teplárny 5.Shrnutí a závěr

7  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009 Vyhlášky v působnosti MPO  Způsob rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebíraného množství tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst – Vyhl. č.477/2006  Způsob stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie – Vyhl. č.150/2001  Pravidla pro rozúčtování nákladů v objektu na služby vytápění, chlazení, klimatizaci a poskytování teplé vody mezi konečné spotřebitele – Vyhl. č.372/2001 v působnosti MMR 2

8  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009  Způsoby určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných energetických zdrojů, způsoby výpočtu účinnosti pro zařízení s daným ročním poměrem vyrobené elektřiny a užitečného tepla – Nová vyhláška 344/2009  Způsob vyhlašování stavu nouze a oznamování předcházení stavu nouze a postupy při omezování spotřeby elektřiny, plynu a tepla - Vyhl. č.255/2001 Vyhlášky v působnosti MPO 2

9  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009  Vyhláška byla zpracována na základě zákona č.458/2000 Sb. a novely energetického zákona vydané pod č.158/2009 Sb.,  Ve vyhlášce je zakomponovaná Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES, o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií  Ve vyhlášce je zahrnuto rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2006, kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla.  Do vyhlášky byly zapracovány podrobné pokyny komise z 19.11.2008, pro provádění a uplatňování přílohy č. II směrnice č.2004/8/ES, které významně ovlivnilo určení množství elektřiny z vysokoúčinné výroby tepla a elektřiny Nová vyhláška 344/2009 2

10  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009  Za elektřinu z kombinované výroby se považuje elektřina z výroben, pro než bylo MPO vydáno osvědčení, které prokazuje schopnost držitele vyrábět elektřinu z KVET– vzor v příloze č.1  Na elektřinu z KVET je poskytován příspěvek k ceně elektřiny za uplynulý rok nebo jeho část – způsob v příloze č.3 – Nelze-li množství stanovit dle přílohy č.3 může vlastník nebo provozovatel postupovat jiným způsobem schváleným MPO  Při KVET musí být dosaženo minimálně 10% měsíční nebo roční úspory primárního paliva – výpočet v příloze č.4 Nová vyhláška 344/2009 2

11  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009  Za elektřinu z druhotných zdrojů se považuje elektřina z výroben, využívající zcela nebo z části potenciál DEZ pro než bylo MPO vydáno osvědčení o původu elektřiny z DEZ – vzor v příloze č.2  Výpočet elektřiny z DEZ se provádí na základě stanovení úspory primárního paliva za uplynulý rok nebo jeho část – způsob v příloze č.5 – Nelze-li množství stanovit dle přílohy č.3 může vlastník nebo provozovatel postupovat jiným způsobem schváleným MPO Nová vyhláška 344/2009 2

12  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009  Dokladem pro vyhodnocování množství elektřiny s příspěvkem k ceně elektřiny je měsíční nebo roční výkaz o výrobě elektřiny z KVET – vzor příloha č.6  Dokladem pro vyhodnocování množství elektřiny s příspěvkem k ceně elektřiny je měsíční nebo roční výkaz o výrobě elektřiny z DZE – vzor příloha č.7  Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky provede držitel osvědčení výpočet podle přílohy č.4. U těch zařízení, která nevyhoví parametrům, ztrácí osvědčení vydané podle předchozích předpisů platnost. Nová vyhláška 344/2009 2

13  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009  Stav nouze v teplárenství vzniká při omezení dodávek tepelné energie o více než 20%  Důvodem vyhlášení stavu nouze je omezení dodávek primárních paliv a energií nutných k výrobě tepelné a elektrické energie či jiných energetických produktů nebo technické poruchy na zařízení sloužícím k výrobě a dodávce tepelné a elektrické energie  Při zařazování odběrných míst do regulačních stupňů se přihlíží k naléhavosti dodávek tepelné energie, zejména z hlediska potřeb zdravotnictví, potravinářství, školství, obyvatelstva v případech poklesu průměrné denní teploty pod 0°C a dalších subjektů podle místních krizových plánů.  Havarijní plán obsahuje: Zařízení pro rozvod tepelné energie zásobovaných z více než 50% z jednoho zdroje, způsob, místo a podmínky připojení náhradního zdroje Novela vyhlášky o stavu nouze v teplárenství – 255/2001 2

14  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009 Obsah 3 1.Směrnice EU a Novela energetického zákona 2.Vyhlášky v působnosti MPO 3.Novela vyhlášky č.150/2001 4.Problematika uhlí pro teplárny 5.Shrnutí a závěr

15  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009  Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie je prováděcí vyhláškou k zákonu č.406/2000 Sb. o hospodaření energií.  Vyhláška se vztahuje na nově zřizovaná zařízení pro výrobu elektřiny nebo tepelné energie a na zařízení, u nichž se provádí změna dokončených staveb,  Výjimka je zařízení do 200 kW,  Výjimka jsou pístové motory do výkonu 90 kWe  Výjimka u kotlů využívajících teplo odpadních spalin Minimální účinnosti užití energie - novela Vyhl.č.150/2001 3

16  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009  Vyhláška stanovuje minimální účinnost užití energie a zároveň je zde stanoven i způsob výpočtu skutečně dosahované účinnosti  Požadavek na novelizaci vyhlášky vychází z programového prohlášení předešlé vlády  Výstavba nových a rekonstrukce stávajících zdrojů musí být posuzována:  jednak podle národní legislativy (vyhláška),  v rámci vydání integrovaného povolení  s požadavky tzv. referenčních dokumentů (BREF) obsahujících popis a požadavky na nejlepší dostupné techniky (BAT) Minimální účinnosti užití energie - novela Vyhl.č.150/2001 3

17  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009 Minimální účinnosti užití energie - novela Vyhl.č.150/2001 Vyhláška stanoví minimální účinnost užití energie při: 1)Výrobě tepelné energie a)V kotlích b)V solárních kolektorech 2)Dodávce tepelné energie 3)Výrobě elektřiny a)V parním turbosoustrojí b)Ve fotovoltaických elektrárnách (článcích) c)Ve větrných elektrárnách d)V malých vodních elektrárnách 4)Kombinované výrobě elektřiny a tepla a)V soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem b)V souboru s plynovou a parní turbínou a spalinovým kotlem c)V kogenerační jednotce s pístovým motorem d)V palivovém článku 3

18  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009 4 1.Směrnice EU a Novela energetického zákona 2.Vyhlášky v působnosti MPO 3.Novela vyhlášky č.150/2001 4.Problematika uhlí pro teplárny 5.Shrnutí a závěr

19  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009  Do konce roku 2012 skončí dlouhodobé kontrakty na uhlí celkem 16ti subjektů  V r. 2012 celkem 6 545 000 tun nedodaného hnědého uhlí.  Téměř o stejné množství poklesne při neprolomení limitů skokově těžba v roce 2013. 4 Problematika uhlí pro teplárny

20  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009  Na konci roku 2015 tak bude na dodávkách tepla přímo ohrožen 1 000 000 obyvatel  Výpadkem těchto zdrojů by došlo k nedodání dalších více jak 24 000 000 GJ tepla ročně do průmyslových podniků  Znamenalo by to zastavení výroby elektřiny o objemu 4 200 GWh v roce 2013 a dalších cca 2 700 GWh v roce 2016.  Deficit výroby elektřiny v úrovni 8 000 GWh/rok nebude možno ani fotovoltaickými, ani větrnými zdroji nahradit 4 Problematika uhlí pro teplárny

21  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009  Varianta přestavby HU zdrojů do zemního plynu je zcela neufinancovatelná, neboť se jedná o investici nenávratnou  Promítnutí všech nákladů do cen jsou na trhu neuplatitelné, v cenách 2 – 3 x vyšších než současné.  Navíc se v době ekonomické recese obtížně shánějí prostředky i na projekty, které mají jasnou návratnost.  Varianta s dřevní biomasou je z ekonomického hlediska v ještě horší, neexistují kotle o instalovaných výkonech, které by splňovaly přísné emisní podmínky platné od roku 2016. 4 Problematika uhlí pro teplárny

22  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009  Města ve kterých se teplárny nacházejí odmítají jít do těchto investičních rizik přestavby na zemní plyn, nebo biomasu.  Většina municipalit si navíc uvědomuje nutnost diverzifikace palivové základny vzhledem k loňské plynové krizi  V energetické koncepci města NEPOČÍTAJÍ se změnou palivové základny. Dalším důvodem by byl dramatický nárůst cen tepla, která je ve většině lokalit významné politikum 4 Problematika uhlí pro teplárny

23  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009  Větší část analyzovaných zdrojů, kterým končí kontrakty v letech 2012 - 2016 by byla schopna HU z ČSA spalovat bez zásadních investic.  Z tohoto důvodu by proto náhrada uhlím z ČSA za limity o výhřevnosti 17,4 MJ/kg byla ekonomicky přijatelným řešením.  Toto se však netýká zdrojů spalujících nizkosiraté uhlí z SU a.s., kde by byly investice převážně vysoké. 4 Problematika uhlí pro teplárny

24  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009  Stát nemůže určovat komu uhlí za limity bude přiděleno bez zásadního rizika žalob k Ústavnímu soudu, ÚOHS, i Evropské komisi, které by byly s vysokou pravděpodobností úspěšné  ABY STÁT MOHL URĆOVAT JAKÝM ZPUSOBEM BUDE NALOŽENO S VYTEŽENÝM UHLÍM, MUSEL BY BÝT VLASTNÍKEM PŘÍSLUŠNÉ TÉŽEBNÍ SPOLEČNOSTI. Jak z toho ven??? 4 Problematika uhlí pro teplárny

25  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009  Přímý odkup Litvínovské uhelné státem s platnými dobývacími prostory, které by umožňovaly po posunu limitů těžbu ve 2. Etapě ČSA a následné státem definované rozdělování uhlí jednotlivým subjektům. nebo  Dohoda mezi ČEZ,a.s. a Czech Coal o výměně El.Počerady a Litvínovské uhelné, a.s. a následné převedení dobývacích práv na státní společnost, která by potom uhlí těžila a distribuovala. Složitým bodem je samozřejmě finanční ocenění takového transakce Jak z toho ven??? 4 Problematika uhlí pro teplárny

26  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009 Obsah 1.Směrnice EU a Novela energetického zákona 2.Vyhlášky v působnosti MPO 3.Novela vyhlášky č.150/2001 4.Problematika uhlí pro teplárny 5.Shrnutí a závěr 5

27  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009 Závěr  Fungování energetického trhu není primárně ovlivněno novelou EZ  Hlavní vlivy přináší evropská legislativa a její implementace do národní legislativy  Novelizace energetického zákona => Novelizace vyhlášek  Příprava novely zákona o podpoře energií z OZE  Budoucí nedostatek HU pro teplárny je fakt problém 5

28  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009 Děkuji Vám za pozornost www.mpo.cz


Stáhnout ppt " Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009 Aktuální stav legislativy EU a ČR Vliv nedostatku uhlí v teplárenství Ing. Jan Pokorný Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google