Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FRVŠ 1400/2010/F1/a Systém procesů Ing. Veronika Franková Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FRVŠ 1400/2010/F1/a Systém procesů Ing. Veronika Franková Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc."— Transkript prezentace:

1 FRVŠ 1400/2010/F1/a Systém procesů Ing. Veronika Franková Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.

2 FRVŠ 1400/2010/F1/a Významným pozitivem v oblasti managementu kvality u stavebních investicí je to, že sleduje cyklus stavby po celou dobu její životnosti od počátku (stavební záměr) až po likvidaci (konec aktivní životnosti, demolice). Cyklus životnosti můžeme definovat následujícími body: –Zadání (stavební záměr), –Projekce (vypracování projektu pro stavební povolení), –Realizace (koordinační příprava, zhotovení díla a odevzdání do užívání), –Užívání stavby, –Likvidace (konec aktivní životnosti, demolice).

3 FRVŠ 1400/2010/F1/a Schéma životního cyklu stavebního objektu vyjádřené křivkou výstavby a degradační křivkou. Opravou stavebního objektu dosáhneme funkční úrovně předpokládané původním projektem, rekonstrukcí zvýšíme úroveň dle nových požadavků.

4 FRVŠ 1400/2010/F1/a V následujícím textu jsou uvedeny nejdůležitější (a také nejvíce běžné) procesy, které probíhají v rámci systému procesů stavebního díla. Veškeré procesy jsou znázorněny pomocí „Turtle“ diagramu. Po rozkliknutí hypertextových odkazů v „bublinách“ želvy se zobrazí informace k dané problematice procesu.

5 Proces 0 Proces 1 Předrealizační procesy systému procesů Regulátory Zdroje

6 Realizační procesy systému procesů Proces 2 Proces 3 Regulátory Zdroje

7 Realizační procesy systému procesů Proces 4 Proces 5 Regulátory Zdroje

8 Realizační procesy systému procesů Proces 6 Proces 7 Regulátory Zdroje Proces 8

9 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 0 – Investiční záměr Zpět Zpět Investiční záměr Vstup Měření, kritéria, meze Procedury, postupy Výstup Zdroje Regulátory Vlastník procesu

10 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 0 Investiční záměr Investiční záměry lze rozdělit do dvou typů základních projektů a to: –Nový projekt („zelená louka“), kdy výchozí stav je nulový a investiční záměr tedy nemůže využívat nebo naopak být zatížen výsledky nějaké předchozí ekonomické aktivity –Rekonstrukce, modernizační projekt, kdy projekt musí respektovat určitý výchozí stav, daný dosavadní ekeonomickou aktivitou modernizovaného objektu, bez ohledu na to, byla – li úspěšná či ne. zpět

11 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 0 Procedury, postupy Příprava investičního záměru – Studie proveditelnosti –Základní idea projektu –Analýza trhu a marketingový záměr –Hmotné vstupy a jejich dodávky –Lokalizace prostředí –Technický projekt –Organizace a management –Lidské zdroje –Harmonogram realizace a rozpočet –Finanční a ekonomická analýza zpět zpět

12 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 0 Vlastník procesu Investor zpět

13 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 0 Vstupy –Marketingový plán investora Zpět

14 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 0 Výstupy –Souhrnný přehled výsledků –Studie proveditelnosti –Hodnocení efektivnosti a životaschopnosti investice zpět

15 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 0 Zdroje Lidské zdroje Energetické, Informační, Materiálové –HW –SW Regulátory –Normy, –Zákony, –Vyhlášky zpět

16 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 0 Měření, kritéria a mezezpětzpět Předmět kontrolyPodklady ke kontroleZpůsob kontroly Doklady o kontrole Kdo kontrolu provádí Četnost kontrol Studie proveditelnosti DokumentaceOdborné posouzení ProtokolInvestor Vícenásobná kontrola v průběhu procesu Hodnocen í investice DokumentaceOdborné posouzení ProtokolInvestor Vícenásobná kontrola v průběhu procesu

17 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 0 Matice odpovědnosti P-provedl, I-informován, O-odpovědnýzpětzpět Matice odpovědnosti investičn í z á měr Souhrnný přehled výsledků Studie proveditelnosti Hodnocen í efektivnosti a životaschopnosti investice InvestorIII Prov á děj í c í organizace P,O

18 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 1 – Projektová dokumentace Zpět Zpět Projektová dokumentace Vstup Měření, kritéria, meze Procedury, postupy Výstup Zdroje Regulátory Vlastník procesu

19 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 1 Projektová dokumentace Projektová dokumentace je nezbytnou součástí každého stavebního projektu. Účel vypracování projektové dokumentace: –Objektivní zhodnocení stavu místa či objektu –poskytnutí dostatku informací staviteli případně výrobci pro realizaci záměru výstavby –zaznamenání všech geometrických chrakteristik staveniště, strojů, budov či komponent –prezentační, orientační účel –zaznamenávání předešlého (původní) stavu objektu Projektová dokumentace se obvykle sestává z: –průvodní zprávy –technické zprávy –výkresové části (situace, pohledy, půdorysy, řezy, detaily) –požárněbezpečnostního řešení –zpracování architektonického a barevného řešení zpět

20 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 1 Procedury, postupy Projekce – objemová studie, návrh více variant řešení Posouzení variant Detailní zpracování vybrané varianty 3D vizualizace Ekonomické zhodnocení Projektová dokumentace zpět

21 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 1 Vlastník procesu Vedoucí projekce –Kompetence –Kvalifikace zpět

22 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 1 Vstupy –Investiční záměr –Územní plán –Celková rozloha území –Stávající stav lokality –Skutečný stav technické infrastruktury –Skutečný stav dopravní infrastruktury Zpět

23 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 1 Výstupy –Objemová studie ve více variantách –Situace řešené lokality –3D vizualizace –Projektová dokumentace zpět

24 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 1 Zdroje Lidské zdroje Energetické, Informační, Materiálové –HW –SW Regulátory –Normy, –Zákony, –Vyhlášky zpět

25 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 1 Měření, kritéria a mezezpětzpět Předmět kontrolyPodklady ke kontroleZpůsob kontroly Doklady o kontrole Kdo kontrolu provádí Četnost kontrol Projekce – objemová studie, návrh více variant řešení DokumentaceOdborné posouzení ProtokolInvestor, vedoucí projekce 1x před započetím prací Posouzení variantDokumentace jednotlivých variant Odborné posouzení ProtokolInvestor, vedoucí projekce 1x před započetím prací Detailní zpracování vybrané varianty Dokumentace dané varianty Odborné posouzení ProtokolVedoucí projekce 1x před započetím prací 3D vizualizaceProjektová dokumentace, plán organizace výstavby Odborné posouzení ProtokolVedoucí projekce 1x před započetím prací Ekonomické zhodnocenídokumentaceOdborné posouzení protokolInvestor, ekonom (rozpočtář) 1x před započetím prací Projektová dokumentaceProjektová dokumentace, smlouva Odborné posouzení protokolInvestor, vedoucí projekce Před podáním na SÚ

26 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 1 Matice odpovědnosti P-provedl, I-informován, O-odpovědnýzpětzpět Matice odpovědnosti zemní práce Smlouva o dílo Projekce – objemová studie, návrh více variant řešení Posouzení variant Detailní zpracování vybrané varianty 3D vizualizaceEkonomické zhodnocení Převzetí Projektové dokumentace InvestorPP JednatelPIP Vedoucí projekce IOOOOOI EkonomO ProjektantPPPPP

27 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 2 - zemní práce Zpět Zpět Zemní práce Vstup Měření, kritéria, meze Procedury, postupy Výstup Zdroje Regulátory Vlastník procesu

28 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 2 Zemní práce Zemní práce jsou zpravidla po ustavení a zprovoznění objektů zařízení staveniště prováděny jako první práce v rámci zhotovování stavebního díla. Zemní práce v pozemním stavitelství se podle etap postupu rozdělují na: –přípravné zemní práce, –hlavní zemní práce, –dokončovací zemní práce. zpět

29 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 2 Procedury, postupy Stavební připravenost, Převzetí staveniště, Zkoušení kontaminace zeminy, Výškové a polohové vytýčení díla, Zemní práce, Úprava plochy dna výkopu, Aj.zpětzpět

30 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 2 Vlastník procesu Stavbyvedoucí –Kompetence –Kvalifikace zpět

31 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 2 Vstupy –Před samotným zahájením provádění zemních prací musíme nejprve přenést obvod budoucí stavby z výkresu situace, který je součástí projektové dokumentace na plochu staveniště. –Vytýčení stavby provádí autorizovaný geodet a hlavní vytyčovací prvky musí být umístěny mimo prostor budoucí stavby. Tedy tak, aby stavební práce nemohly způsobit jejich zničení. –K převzetí zaměřeného obvodu stavby potřebujeme znát: – pevné výškové body, – obvod staveniště (včetně čísel parcel a případných právních omezení jejich užívání), – prvky směrového – půdorysného vytýčení. –Úkolem stavbyvedoucího je následně zajistit náhradní – pomocné body, které budou v období výstavby fixovány v místech bez možnosti ohrožení jejich znehodnocení. –Klasifikace a vlastnosti zemin. zpět

32 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 2 Výstupy –Odkopy – slouží k odstranění terénních nerovností. –Násypy – sypané konstrukce vybudované na povrchu území. –Zásypy – jsou sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu. –Výkopy – provádí se hloubením pod úroveň terénu. Výkopy dělíme na: Stavební jámy, Rýhy, Šachty. –Předávací protokol. zpět

33 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 2 Zdroje Lidské zdroje Energetické, Informační, Materiálové –Roubení Pažení, Rozepření. –Stavební stroje Dozery, Rýpadla, Nakladač, Nákladní sklápěč, Aj. Regulátory –Normy, –Zákony, Zákon č. 183/2006 Sb. –Vyhlášky Vyhláška ČBÚ č. 415/1991 Sb. Vyhláška č. 85/1976 Sb. –Výkresová dokumentace –Harmonogramy –Technologické předpisy zpět

34 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 2 Měření, kritéria a mezezpětzpět Předmět kontrolyPodklady ke kontrole Způsob kontroly Doklady o kontrole Kdo kontrolu provádí Četnost kontrol Stavební připravenostSmlouva, projektová dokumentace, technologický postup, skutečný stav na staveništi VizuálněProtokolStavbyve doucí 1x před započetím prací Převzetí staveništěSmlouva, projektová dokumentace Odborné posouzení Protokol, stavební deník Stavbyve doucí 1x před započetím prací Stanovení skutečné tloušťky ornice před jejím sejmutím Projektová dokumentace, technologický postup MěřeníBez dokladu Stavbyve doucí 1x před započetím prací Deponie a mezideponie sejmuté ornice Projektová dokumentace, plán organizace výstavby VizuálněStavební deník Stavbyve doucí, mistr průběžně Geometrie zemního tělesaProjektová dokumentace MěřeníStavební deník Stavbyve doucí, mistr Průběžně Převzetí základové spáry technickým dozorem investora Projektová dokumentace, technologický postup Odborné posouzení Stavební deník, protokol Stavbyve doucí, dozor investora Před následnou ukládkou další konstrukce

35 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 2 Matice odpovědnosti P-provedl, I-informován, O-odpovědnýzpětzpět Matice odpovědnosti zemní práce Smlouva o dílo Převzetí staveniště Stavební připravenost BOZPVýškové vytýčení díla Sejmutí ornice Deponie a mezideponie Provedení zem. výkopových prací Úprava plochy dna výkopu Geometrie zem. Tělesa Převzetí základové spáry dozorem investora JednatelPI StavbyvedoucíIPPPPIIIIPP MistrPPOOOO PracovníkPPPP

36 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 3 – základové konstrukce Zpět Zpět Základové konstrukce Vstup Měření, kritéria, meze Procedury, postupy Výstup Zdroje Regulátory Vlastník procesu

37 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 3 Základové konstrukce Základy zabezpečují přenášení účinků stavby do základové půdy. Podle způsobu, jakým je zatížení přenášeno, rozeznáváme dva konstrukční typy základů: –Základy plošné, –Základy hlubinné. Pro tento proces byly použity plošné základy z ŽBzpětzpět

38 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 3 Procedury, postupy Stavební připravenost, Převzetí staveniště, Pokládka výztuže, –Vodorovná výztuž se vyvazuje do armokošů, rohy se vyztužují příložkami, vzdálenost svislých třmínků je obvykle 300mm. –Před vlastní betonáží je důležitá pečlivá kontrola uložení výztuže, délka přesahů napojovaných prutů, příložky v rozích, rovinnost bednění a prostupy pro inženýrské sítě. Betonáž –Ověříme stav základové spáry, voda, bláto, napadaná hlína je nepřípustná, –Urovnáme zemnící pásek – vývody, –Doplníme chráničky a prostupy, –Zkontrolujeme rozměry domu ve vztahu k výkopům, –Provedeme betonáž dle předepsané třídy betonu v projektu, –Betonujeme do nivelety = roviny, ne po svahu, povrch nezahlazujeme, hrubý beton se lépe spojí s další vrstvou betonu, –Po betonáži doporučujeme beton udržovat vlhký až mokrý, při vysychání kropit. Příprava bednění pro betonáž, Betonáž –Při vlastní betonáži musí být pracovní spára prvního kroku betonáže čistá, bez bláta písku apod. Beton je nutno zavibrovat vibrační jehlou, po betonáži výztuž vždy očistit. Ošetřování ČB a odbednění základů.zpětzpět

39 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 3 Vlastník procesu Stavbyvedoucí –Kompetence –Kvalifikace zpět

40 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 3 Vstupy Převzetí vyhotovení základové spáry (předávací protokol), Projektová dokumentace. zpět

41 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 3 Výstupy Základové konstrukce –Plošné Patky, Pásy, Rošty, Desky. Předávací protokol zpět

42 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 3 Zdroje Lidské zdroje, Energetické, Informační, Infrastruktura –Svářecí technika, –Vibrační zařízení. Materiálové zdroje –Materiál pro bednění. –Armovací výztuž, –ČB, –Ochranné prostředky pro ošetřování betonu po betonáži. Regulátory –Normy, –Zákony, Zákon č. 183/2006 Sb. –Vyhlášky Vyhláška 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce na stavbě. –Výkresová dokumentace –Harmonogramy –Technologické předpisy zpět

43 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 3 Měření, kritéria a mezezpětzpět Předmět kontrolyPodklady ke kontroleZpůsob kontrolyDoklady o kontrole Kdo kontrolu provádí Četnost kontrol Stavební připravenostSmlouva, projektová dokumentace, technologický postup, skutečný stav na staveništi VizuálněProtokolStavbyvedoucí1x před započetím prací Převzetí staveništěSmlouva, projektová dokumentace Odborné posouzení Protokol, stavební deník Stavbyvedoucí1x před započetím prací Pokládka výztužeProjektová dokumentace, technologický postup VizuálněStavební deníkStavbyvedoucí1x před započetím následných prací BetonážProjektová dokumentace, technologický postup Vizuálně, měření Stavební deník, protokol Stavbyvedoucí, mistr Průběžně BedněníProjektová dokumentaceMěřeníStavební deníkStavbyvedoucí, mistr Průběžně Ošetřování ČB a odbednění základů. Technologický postupVizuálněStavební deník, protokol MistrPrůběžně Převzetí základové konstrukcetechnickým dozorem investora Projektová dokumentace, technologický postup Odborné posouzení Stavební deník, protokol Stavbyvedoucí, dozor investora Před následnou ukládkou další konstrukce

44 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 3 Matice odpovědnosti P-provedl, I-informován, O-odpovědnýzpětzpět Matice odpovědnosti základové konstrukce Smlouva o dílo Převzetí staveniště Stavební připravenost BOZPPokládka výztuže BetonážBedněníOšetřování ČB OdbedněníPřevzetí základové konstrukce dozorem investora JednatelPI StavbyvedoucíIPPPIIIIP MistrPP P OOOO Pracovník P PPPP

45 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 4 svislé nosné konstrukce Zpět Zpět Svislé nosné konstrukce Vstup Měření, kritéria, meze Procedury, postupy Výstup Zdroje Regulátory Vlastník procesu

46 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 4 Svislé nosné konstrukce Svislé nosné konstrukce jsou konstrukce, které přenášejí veškeré zatížení stavby z vertikálních konstrukcí (zatížení od střešní konstrukce, stropy, užitné zatížení, vlastní hmotnost, sníh...) do základů a odsud dále do základové spáry. Hlavním požadavkem na svislou nosnou konstrukci je její nosnost (pevnost). Dalšími důležitými vlastnostmi pro rozhodování jsou zvuková a tepelná izolace, odolnost proti požáru. –keramické - cihelné zdivo –pórobetonové a betonové tvárnice a tvarovky –betonové a ŽB stěny - (do ztraceného bednění apod.) –dřevo a dřevěné sendvičové konstrukce –speciální a kombinované materiály (hliněné cihly apod.) Pro tento proces byla zvolena technologie výstavby svislých nosných konstrukcí pomocí cihelných bloků POROTHERM. zpětzpět

47 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 4 Procedury, postupy Stavební připravenost, Převzetí staveniště, Osazení cihel v rozích budoucích stěn, Zdění první řady, Zdění následujících vrstev, Kontrola jednotné výšky vrstev zdiva pomocí připravené latě a kontrola svislosti zdiva pomocí vodováhy či olovnice. Ochrana zdiva před provlhnutím a kontrola povětrnostních podmínek.zpětzpět

48 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 4 Vlastník procesu Stavbyvedoucí –Kompetence –Kvalifikace zpět

49 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 4 Vstupy Převzetí základové konstrukce, Projektová dokumentace. zpět

50 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 4 Výstupy Svislá nosná konstrukce systému POROTHERM POROTHERM P+D, superizolační cihly POROTHERM Si, broušené cihly POROTHERM CB, akustické cihly POROTHERM AKU. Předávací protokol zpět

51 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 4 Zdroje Lidské zdroje, Infrastruktura –Pracovní nástroje, –Stroje. Energetické, Informační, Materiálové –Cihelné tvárnice POROTHERM P+D, superizolační cihly POROTHERM Si, broušené cihly POROTHERM CB, akustické cihly POROTHERM AKU. –Zdící malta Lehká malta, Obyčejná malta. Regulátory Zákony Vyhlášky Normy Výkresová dokumentace Harmonogramy Technologické předpisy zpět

52 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 4 Měření, kritéria a meze zpětzpět Předmět kontrolyPodklady ke kontroleZpůsob kontrolyDoklady o kontrole Kdo kontrolu provádí Četnost kontrol Stavební připravenostSmlouva, projektová dokumentace, technologický postup, skutečný stav na staveništi VizuálněProtokolStavbyvedoucí1x před započetím prací Převzetí staveništěSmlouva, projektová dokumentace Odborné posouzení Protokol, stavební deník Stavbyvedoucí1x před započetím prací Osazení rohůProjektová dokumentace, technologický postup Vizuálně, měřeníMistr1x před započetím následných prací Zdění zakládací řadyProjektová dokumentace, technologický postup Vizuálně, měřeníMistr1x před započetím následných prací ZděníProjektová dokumentace, technologický postup MěřeníStavební deníkMistrPrůběžně Kontrola svislosti a rovinostiTechnologický postupVizuálně, měřeníStavební deník, MistrPrůběžně Převzetí svislé nosné konstrukce technickým dozorem investora Projektová dokumentace, technologický postup Odborné posouzení Stavební deník, protokol Stavbyvedoucí, dozor investora Před následnou ukládkou další konstrukce

53 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 4 Matice odpovědnosti P-provedl, I-informován, O-odpovědnýzpětzpět Matice odpovědnosti svislé nosné konstrukce Smlouva o dílo Převzetí staveniště Stavební připravenost BOZPOsazení rohů Zdění zakládací řady ZděníKontrola svislosti Kontrola rovinosti Převzetí svislé nosné konstrukce dozorem investora JednatelPI StavbyvedoucíIPPPIIIIIP MistrPP P OOOO Pracovník P PPPP

54 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 5 vodorovné nosné konstrukce Zpět Zpět Vodorovné nosné konstrukce Vstup Měření, kritéria, meze Procedury, postupy Výstup Zdroje Regulátory Vlastník procesu

55 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 5 Vodorovné nosné konstrukce Mezi vodorovné nosné konstrukce používané v pozemním stavitelství, patří: –Stropní konstrukce –Vyložené konstrukce –Konstrukce ustupující Pro tento proces byla zvolena technologie výstavby vodorovných nosných konstrukcí pomocí keramických nosníků a vložek. zpět

56 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 5 Procedury, postupy Stavební připravenost, Převzetí staveniště, Montáž podpůrné konstrukce pro osazení stropních nosníků, Osazení stropních nosníků - trámečkové stropní konstrukce se skládají přímo na stavbě z keramobetonových stropních nosníků Osazení cihelných vložek které se svými bočními ozuby osazují mezi nosníky. Betonáž Ošetřování betonu Demontáž podpůrné konstrukcezpětzpět

57 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 5 Vlastník procesu Stavbyvedoucí –Kompetence –Kvalifikace zpět

58 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 5 Vstupy Převzetí svislé nosné konstrukce, Projektová dokumentace. zpět

59 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 5 Výstupy Vodorovná nosná konstrukce z keramických panelů a vložek. Předávací protokol. Zpět

60 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 5 Zdroje Lidské zdroje, Infrastruktura –Pracovní nástroje, –Stroje. Energetické, Informační, Materiálové –Keramické stropní panely –Keramické stropní vložky –Beton Regulátory Zákony Vyhlášky Normy Výkresová dokumentace Harmonogramy Technologické předpisy zpět

61 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 5 Měření, kritéria a mezezpětzpět Předmět kontrolyPodklady ke kontroleZpůsob kontrolyDoklady o kontrole Kdo kontrolu provádí Četnost kontrol Stavební připravenostSmlouva, projektová dokumentace, technologický postup, skutečný stav na staveništi VizuálněProtokolStavbyvedoucí1x před započetím prací Převzetí staveništěSmlouva, projektová dokumentace Odborné posouzení Protokol, stavební deník Stavbyvedoucí1x před započetím prací Montáž podpůrné konstrukce pro osazení stropních nosníků Projektová dokumentace, technologický postup Vizuálně, měřeníStavební deníkMistr1x před započetím následných prací Osazení stropních nosníkůProjektová dokumentace, technologický postup Vizuálně, měřeníStavební deníkStavbyvedoucí, Mistr 1x před započetím následných prací Osazení cihelných vložekProjektová dokumentace, technologický postup Vizuálně, měřeníStavební deníkStavbyvedoucí, Mistr 1x před započetím následných prací BetonážTechnologický postupVizuálně, měřeníStavební deník,MistrPrůběžně Převzetí vodorovné nosné konstrukce technickým dozorem investora Projektová dokumentace, technologický postup Odborné posouzení Stavební deník, protokol Stavbyvedoucí, dozor investora Před následnou ukládkou další konstrukce

62 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 5 Matice odpovědnosti P-provedl, I-informován, O-odpovědnýzpětzpět Matice odpovědnosti vodorovné nosné konstrukce Smlouva o dílo Převzetí staveniště Stavební připravenost BOZPMontáž podpůrné konstrukce pro osazení stropních nosníků Osazení stropních nosníků Osazení cihelných vložek BetonážOšetřování betonu Převzetí vodorovné nosné konstrukce dozorem investora JednatelPI StavbyvedoucíIPPPIIIIP MistrPP O OOOO Pracovník P PPPP

63 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 6 – střešní konstrukce Zpět Zpět Střešní konstrukce Vstup Měření, kritéria, meze Procedury, postupy Výstup Zdroje Regulátory Vlastník procesu

64 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 6 Střešní konstrukce Střecha je definována jako konstrukce nad posledním podlažím stavebního objektu. Skládá se z nosné střešní konstrukce a ze střešního pláště. Nosnou střešní konstrukcí se rozumí část střechy, přenášející zatížení od střešního pláště, vody, sněhu, větru, provozu apod. do ostatních nosných částí objektů a může plnit i funkci nosné vrstvy střešního pláště. Podle konstrukčního systému a materiálu nosné střešní konstrukce rozlišujeme tyto druhy zastřešení: –krovy s krokvemi (dřevěné, kovové, betonové) převážně malé rozpony –vazníkové a rámové soustavy (dřevěné, betonové, kovové) - zpravidla středněrozponové konstrukce, používané především pro jednopodlažní průmyslové haly –skořepinové a lomenicové konstrukce (betonové, dřevěné, kovové, keramické) - na střední rozpony –prostorové příhradové a prutové konstrukce (kovové) - na střední a velké rozpony –visuté lanové střešní konstrukce - na střední a velké rozpony –pneumatické střešní konstrukce - zpravidla na střední rozpony –prostorové střešní konstrukce z plastických hmot Pro tento proces byla zvolena varianta dřevěného krovu (ležatá stolice) s krytinou z pálených tašek. zpětzpět

65 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 6 Procedury, postupy Stavební připravenost, Převzetí staveniště, Montáž konstrukce krovu Montáž bednění Pokládka pojistné hydroizolace Montáž kontralatí a latí Pokládka krytiny zpětzpět

66 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 6 Vlastník procesu Stavbyvedoucí –Kompetence –Kvalifikace zpět

67 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 6 Vstupy Převzetí svislé nosné konstrukce, popřípadě vodorovné nosné konstrukce. Projektová dokumentace. zpět

68 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 6 Výstupy Nosná konstrukce krovu a krytina keramických tašek. Předávací protokol. zpět

69 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 6 Zdroje Lidské zdroje, Infrastruktura –Pracovní nástroje, –Stroje. Energetické, Informační, Materiálové –Dřevo na konstrukci krovu –Spojovací materiály –hydroizolace –Keramické tašky – Regulátory Zákony Vyhlášky Normy Výkresová dokumentace Harmonogramy Technologické předpisy zpět

70 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 6 Měření, kritéria a mezezpětzpět Předmět kontrolyPodklady ke kontroleZpůsob kontrolyDoklady o kontrole Kdo kontrolu provádí Četnost kontrol Stavební připravenostSmlouva, projektová dokumentace, technologický postup, skutečný stav na staveništi VizuálněProtokolStavbyvedoucí1x před započetím prací Převzetí staveništěSmlouva, projektová dokumentace Odborné posouzení Protokol, stavební deník Stavbyvedoucí1x před započetím prací Montáž konstrukce krovuProjektová dokumentace, technologický postup VizuálněStavební deníkStavbyvedoucí, Mistr 1x před započetím následných prací Montáž bedněníProjektová dokumentace, technologický postup VizuálněStavební deníkMistr1x před započetím následných prací Pokládka pojistné hydroizolaceProjektová dokumentace, technologický postup VizuálněStavební deníkMistr1x před započetím následných prací Pokládka krytinyTechnologický postupVizuálněStavební deník,MistrPrůběžně Převzetí střešní konstrukce technickým dozorem investora Projektová dokumentace, technologický postup Odborné posouzení Stavební deník, protokol Stavbyvedoucí, dozor investora Před následnou ukládkou další konstrukce

71 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 6 Matice odpovědnosti P-provedl, I-informován, O-odpovědnýzpětzpět Matice odpovědnosti střešní konstrukce Smlouva o dílo Převzetí staveniště Stavební připravenost BOZPMontáž konstrukce krovu Montáž bednění Montáž kontralatí a latí Pokládka pojistné hydroizolace Pokládka krytiny Převzetí střešní konstrukce dozorem investora JednatelPI StavbyvedoucíIPPPIIIIIP MistrPP O OOOO Pracovník P PPPP

72 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 7 – tepelná izolace fasády Zpět Zpět Tepelná izolace Vstup Měření, kritéria, meze Procedury, postupy Výstup Zdroje Regulátory Vlastník procesu

73 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 7 Tepelná izolace fasády Z hlediska materiálů je možno tepelné izolace na mnoho druhů, které lze používat ve stavebnictví. –vláknité materiály –pěněné plasty –materiály na bázi dřeva –materiály na bázi papíru –minerální materiály –Zvláštní Z hlediska konstrukce TI lze dělit na –Kontaktní ZS, –Bezkontaktní ZS. Pro tento proces byl použit kontaktní ZS z pěnového polystyrenu.zpětzpět

74 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 7 Procedury, postupy Stavební připravenost, Převzetí staveniště, Přípravné práce Lepení desek TI Kotvení hmoždinkami Provedení základní vrstvy Provedení konečné povrchové úpravy zpět

75 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 7 Vlastník procesu Stavbyvedoucí –Kompetence –Kvalifikace zpět

76 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 7 Vstupy Převzetí svislé nosné konstrukce, popřípadě vodorovné nosné konstrukce. Projektová dokumentace. zpět

77 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 7 Výstupy Zateplení RD tepelnou izolací Předávací protokol. zpět

78 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 7 Zdroje Lidské zdroje, Infrastruktura –Pracovní nástroje, –Stroje. Energetické, Informační, Materiálové –TI –Spojovací materiál –Omítkové směsi Regulátory Zákony Vyhlášky Normy Výkresová dokumentace Harmonogramy Technologické předpisy zpět

79 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 7 Měření, kritéria a mezezpětzpět Předmět kontrolyPodklady ke kontroleZpůsob kontrolyDoklady o kontrole Kdo kontrolu provádí Četnost kontrol Stavební připravenostSmlouva, projektová dokumentace, technologický postup, skutečný stav na staveništi VizuálněProtokolStavbyvedoucí1x před započetím prací Převzetí staveništěSmlouva, projektová dokumentace Odborné posouzení, měření Protokol, stavební deník Stavbyvedoucí1x před započetím prací Přípravné práceTechnologický postupVizuálněStavební deníkMistr1x před započetím následných prací Lepení desek TIProjektová dokumentace, technologický postup Vizuálně, měřeníStavební deníkMistr1x před započetím následných prací Provedení základní vrstvyTechnologický postupVizuálně, měřeníStavební deníkStavbyvedoucí, Mistr 1x před započetím následných prací Provedení konečné povrchové úpravyTechnologický postupVizuálněStavební deník,Stavbyvedoucí, Mistr Průběžně Převzetí zateplené konstrukce technickým dozorem investora Projektová dokumentace, technologický postup Odborné posouzení Stavební deník, protokol Stavbyvedoucí, dozor investora Před následnou ukládkou další konstrukce

80 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 7 Matice odpovědnosti P-provedl, I-informován, O-odpovědnýzpětzpět Matice odpovědnosti zemní práce Smlouva o dílo Převzetí staveniště Stavební připravenost BOZPPřípravné práce Lepení desek TI Provedení základní vrstvy Kotvení TIProvedení konečné povrchové úpravy Převzetí zateplené konstrukce dozorem investora JednatelPI StavbyvedoucíIPPPIIIIOP MistrPP O OOOO Pracovník P PPPP

81 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 8 – Užívání stavby Zpět Zpět Užívání stavby Vstup Měření, kritéria, meze Procedury, postupy Výstup Zdroje Regulátory Vlastník procesu

82 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 8 Užívání staveb Stavby lze z hlediska zahájení rozdělit do tří skupin: Stavby s volným režimem –Stavby v tzv. volném režimu, tj. stavby, které nevyžadovaly stavební povolení ani ohlášení a 10 druhů ohlašovaných staveb, terénních úprav a zařízení uvedených v § 104 odst. 2 písm. f) až m), o) a p) stavebního zákona. Stavby vyžadující oznámení o záměru stavbu užívat –Stavby nepodléhající kolaudačnímu souhlasu a jejichž užívání mohou uživatelé v době od návrhu do realizace ovlivnit, tzn. zejména stavby občanů a drobných podnikatelů. Před započetím užívání této stavby je povinen stavebník oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnu předem. Stavby vyžadující vydání kolaudačního souhlasu –stavby, které nemohou jeho budoucí obyvatelé ovlivnit Nemocnice, bytové domy, školy Stavby u kterých bylo stanoveno provedení zkušebního provozu Změny staveb, které jsou kulturní památkou V tomto procesu je zpracováno Užívání stavby vyžadující kolaudační souhlas zpět

83 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 8 Procedury, postupy Závěrečná kontrolní prohlídka –U staveb podléhajících kolaudačnímu souhlasu je závěrečná (kolaudační) prohlídka povinná (vyjma zjednodušeného vydání kolaudačního souhlasu). –Stavební úřad je povinen stanovit termín závěrečné kontrolní prohlídky do 15 dnů ode dne doručení žádosti. –Stavební úřad při závěrečné prohlídce zkoumá, zda je stavba provedena v souladu s ohlášením stavebnímu úřadu nebo podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, včetně bezbariérového užívání stavby, pokud je právním předpisem požadováno. –Dále musí stavební úřad ověřit, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. –Pokud je vše splněno vydá stavební úřad kolaudační souhlas, pokud není vše splněno vydá stavební úřad rozhodnutí, kterým užívání stavby zakáže.zpětzpět

84 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 8 Vlastník procesu Investor zpět

85 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 8 Vstupy –Závazná stanoviska dotčených orgánů –Geometrický plán –Popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí nebo souhlasu, stavebního povolení aj. –Doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací –Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek –Dokumentace skutečného provedení stavby –Zápis o odevzdání a převzetí stavby –Doklady prokazující shodu použitých výrobků s požadavky na stavby –Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury –Aj. Zpět

86 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 8 Výstupy –Kolaudační souhlas –Rozhodnutí o zákazu užívání stavby zpět

87 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 8 Zdroje Lidské zdroje Energetické, Informační, Materiálové –HW –SW Regulátory –Normy, –Zákony, –Vyhlášky zpět

88 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 8 Měření, kritéria a mezezpětzpět Předmět kontrolyPodklady ke kontroleZpůsob kontroly Doklady o kontrole Kdo kontrolu provádí Četnost kontrol Dokumentace skutečn é ho proveden í stavby DokumentaceOdborné posouzení Kolaudačn í souhlas Stavebn í ú řad 1x při závěrečné prohlídce Doklady o výsledc í ch zkou š ek DokumentaceOdborné posouzení Kolaudačn í souhlas Stavebn í ú řad 1x před závěrečnou prohlídkou Z á vazn á stanoviska dotčených org á nů DokumentaceOdborné posouzení Kolaudačn í souhlas Stavebn í ú řad, dotčen é org á ny 1x před závěrečnou prohlídkou Doklad o převzet í stavby DokumentaceOdborné posouzení Kolaudačn í souhlas Stavebn í ú řad 1x před závěrečnou prohlídkou

89 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 8 Matice odpovědnosti P-provedl, I-informován, O-odpovědnýzpětzpět Matice odpovědnosti už í v á n í stavby Dokumentace skutečn é ho proveden í stavby Doklady o výsledc í ch zkou š ek Z á vazn á stanoviska dotčených org á nů Doklad o převzet í stavby Doklady prokazuj í c í shodu použitých výrobků Dal ší doklady stanoven é v podm í nk á ch stavebn í ho povolen í Kolaudačn í souhlas InvestorOOOOOOI Stavebn í ú řad IIIIIIP Zainteresovan é org á ny OOOOOO


Stáhnout ppt "FRVŠ 1400/2010/F1/a Systém procesů Ing. Veronika Franková Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google