Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Veronika Franková Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Veronika Franková Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc."— Transkript prezentace:

1 Ing. Veronika Franková Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.
Systém procesů Ing. Veronika Franková Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc. FRVŠ 1400/2010/F1/a

2 Cyklus životnosti můžeme definovat následujícími body:
Významným pozitivem v oblasti managementu kvality u stavebních investicí je to, že sleduje cyklus stavby po celou dobu její životnosti od počátku (stavební záměr) až po likvidaci (konec aktivní životnosti, demolice). Cyklus životnosti můžeme definovat následujícími body: Zadání (stavební záměr), Projekce (vypracování projektu pro stavební povolení), Realizace (koordinační příprava, zhotovení díla a odevzdání do užívání), Užívání stavby, Likvidace (konec aktivní životnosti, demolice). FRVŠ 1400/2010/F1/a

3 Schéma životního cyklu stavebního objektu vyjádřené křivkou výstavby a degradační křivkou. Opravou stavebního objektu dosáhneme funkční úrovně předpokládané původním projektem, rekonstrukcí zvýšíme úroveň dle nových požadavků. FRVŠ 1400/2010/F1/a

4 Veškeré procesy jsou znázorněny pomocí „Turtle“ diagramu.
V následujícím textu jsou uvedeny nejdůležitější (a také nejvíce běžné) procesy, které probíhají v rámci systému procesů stavebního díla. Veškeré procesy jsou znázorněny pomocí „Turtle“ diagramu. Po rozkliknutí hypertextových odkazů v „bublinách“ želvy se zobrazí informace k dané problematice procesu. FRVŠ 1400/2010/F1/a

5 Předrealizační procesy systému procesů
Regulátory Zdroje Proces 1

6 Realizační procesy systému procesů
Zdroje Regulátory Proces 3

7 Realizační procesy systému procesů
Zdroje Regulátory Proces 5

8 Realizační procesy systému procesů
Zdroje Regulátory Proces 7 Proces 8

9 Proces 0 – Investiční záměr Zpět
FRVŠ 1400/2010/F1/a

10 Proces 0 Investiční záměr
Investiční záměry lze rozdělit do dvou typů základních projektů a to: Nový projekt („zelená louka“), kdy výchozí stav je nulový a investiční záměr tedy nemůže využívat nebo naopak být zatížen výsledky nějaké předchozí ekonomické aktivity Rekonstrukce, modernizační projekt, kdy projekt musí respektovat určitý výchozí stav, daný dosavadní ekeonomickou aktivitou modernizovaného objektu, bez ohledu na to, byla – li úspěšná či ne. zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

11 Proces 0 Procedury, postupy
Příprava investičního záměru – Studie proveditelnosti Základní idea projektu Analýza trhu a marketingový záměr Hmotné vstupy a jejich dodávky Lokalizace prostředí Technický projekt Organizace a management Lidské zdroje Harmonogram realizace a rozpočet Finanční a ekonomická analýza zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

12 Proces 0 Vlastník procesu Investor zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

13 Proces 0 Vstupy Marketingový plán investora Zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

14 Proces 0 Výstupy Souhrnný přehled výsledků Studie proveditelnosti
Hodnocení efektivnosti a životaschopnosti investice zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

15 Proces 0 Zdroje Lidské zdroje Energetické, Informační, Materiálové
HW SW Regulátory Normy, Zákony, Vyhlášky zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

16 Proces 0 Měření, kritéria a meze zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a
Předmět kontroly Podklady ke kontrole Způsob kontroly Doklady o kontrole Kdo kontrolu provádí Četnost kontrol Studie proveditelnosti Dokumentace Odborné posouzení Protokol Investor Vícenásobná kontrola v průběhu procesu Hodnocení investice FRVŠ 1400/2010/F1/a

17 Matice odpovědnosti investiční záměr Provádějící organizace
Proces 0 Matice odpovědnosti P-provedl, I-informován, O-odpovědný zpět Matice odpovědnosti investiční záměr Souhrnný přehled výsledků Studie proveditelnosti Hodnocení efektivnosti a životaschopnosti investice Investor I Provádějící organizace P,O FRVŠ 1400/2010/F1/a

18 Proces 1 – Projektová dokumentace Zpět
FRVŠ 1400/2010/F1/a

19 Proces 1 Projektová dokumentace
Projektová dokumentace je nezbytnou součástí každého stavebního projektu. Účel vypracování projektové dokumentace: Objektivní zhodnocení stavu místa či objektu poskytnutí dostatku informací staviteli případně výrobci pro realizaci záměru výstavby zaznamenání všech geometrických chrakteristik staveniště, strojů, budov či komponent prezentační, orientační účel zaznamenávání předešlého (původní) stavu objektu Projektová dokumentace se obvykle sestává z: průvodní zprávy technické zprávy výkresové části (situace, pohledy, půdorysy, řezy, detaily) požárněbezpečnostního řešení zpracování architektonického a barevného řešení zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

20 Proces 1 Procedury, postupy
Projekce – objemová studie, návrh více variant řešení Posouzení variant Detailní zpracování vybrané varianty 3D vizualizace Ekonomické zhodnocení Projektová dokumentace zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

21 Proces 1 Vlastník procesu Vedoucí projekce Kompetence Kvalifikace zpět
FRVŠ 1400/2010/F1/a

22 Proces 1 Vstupy Investiční záměr Územní plán Celková rozloha území
Stávající stav lokality Skutečný stav technické infrastruktury Skutečný stav dopravní infrastruktury Zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

23 Proces 1 Výstupy Objemová studie ve více variantách
Situace řešené lokality 3D vizualizace Projektová dokumentace zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

24 Proces 1 Zdroje Lidské zdroje Energetické, Informační, Materiálové
HW SW Regulátory Normy, Zákony, Vyhlášky zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

25 Proces 1 Měření, kritéria a meze zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a
Předmět kontroly Podklady ke kontrole Způsob kontroly Doklady o kontrole Kdo kontrolu provádí Četnost kontrol Projekce – objemová studie, návrh více variant řešení Dokumentace Odborné posouzení Protokol Investor, vedoucí projekce 1x před započetím prací Posouzení variant Dokumentace jednotlivých variant Detailní zpracování vybrané varianty Dokumentace dané varianty Vedoucí projekce 3D vizualizace Projektová dokumentace, plán organizace výstavby Ekonomické zhodnocení dokumentace protokol Investor, ekonom (rozpočtář) Projektová dokumentace Projektová dokumentace, smlouva Před podáním na SÚ FRVŠ 1400/2010/F1/a

26 Matice odpovědnosti zemní práce
Proces 1 Matice odpovědnosti P-provedl, I-informován, O-odpovědný zpět Matice odpovědnosti zemní práce Smlouva o dílo Projekce – objemová studie, návrh více variant řešení Posouzení variant Detailní zpracování vybrané varianty 3D vizualizace Ekonomické zhodnocení Převzetí Projektové dokumentace Investor P Jednatel I Vedoucí projekce O Ekonom Projektant FRVŠ 1400/2010/F1/a

27 Proces 2 - zemní práce Zpět
FRVŠ 1400/2010/F1/a

28 Proces 2 Zemní práce Zemní práce jsou zpravidla po ustavení a zprovoznění objektů zařízení staveniště prováděny jako první práce v rámci zhotovování stavebního díla. Zemní práce v pozemním stavitelství se podle etap postupu rozdělují na: přípravné zemní práce, hlavní zemní práce, dokončovací zemní práce. zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

29 Proces 2 Procedury, postupy Stavební připravenost,
Převzetí staveniště, Zkoušení kontaminace zeminy, Výškové a polohové vytýčení díla, Zemní práce, Úprava plochy dna výkopu, Aj zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

30 Proces 2 Vlastník procesu Stavbyvedoucí Kompetence Kvalifikace zpět
FRVŠ 1400/2010/F1/a

31 Proces 2 Vstupy Před samotným zahájením provádění zemních prací musíme nejprve přenést obvod budoucí stavby z výkresu situace, který je součástí projektové dokumentace na plochu staveniště. Vytýčení stavby provádí autorizovaný geodet a hlavní vytyčovací prvky musí být umístěny mimo prostor budoucí stavby. Tedy tak, aby stavební práce nemohly způsobit jejich zničení. K převzetí zaměřeného obvodu stavby potřebujeme znát:      – pevné výškové body,      – obvod staveniště (včetně čísel parcel a případných právních omezení jejich užívání),      – prvky směrového – půdorysného vytýčení. Úkolem stavbyvedoucího je následně zajistit náhradní – pomocné body, které budou v období výstavby fixovány v místech bez možnosti ohrožení jejich znehodnocení. Klasifikace a vlastnosti zemin. zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

32 Proces 2 Výstupy Odkopy – slouží k odstranění terénních nerovností.
Násypy – sypané konstrukce vybudované na povrchu území. Zásypy – jsou sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu. Výkopy – provádí se hloubením pod úroveň terénu. Výkopy dělíme na: Stavební jámy, Rýhy, Šachty. Předávací protokol. zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

33 Proces 2 Zdroje Lidské zdroje Energetické, Informační, Materiálové
Roubení Pažení, Rozepření. Stavební stroje Dozery, Rýpadla, Nakladač, Nákladní sklápěč, Aj. Regulátory Normy, Zákony, Zákon č. 183/2006 Sb. Vyhlášky Vyhláška ČBÚ č. 415/1991 Sb. Vyhláška č.  85/1976 Sb. Výkresová dokumentace Harmonogramy Technologické předpisy zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

34 Proces 2 Měření, kritéria a meze zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a
Předmět kontroly Podklady ke kontrole Způsob kontroly Doklady o kontrole Kdo kontrolu provádí Četnost kontrol Stavební připravenost Smlouva, projektová dokumentace, technologický postup, skutečný stav na staveništi Vizuálně Protokol Stavbyvedoucí 1x před započetím prací Převzetí staveniště Smlouva, projektová dokumentace Odborné posouzení Protokol, stavební deník Stanovení skutečné tloušťky ornice před jejím sejmutím Projektová dokumentace, technologický postup Měření Bez dokladu Deponie a mezideponie sejmuté ornice Projektová dokumentace, plán organizace výstavby Stavební deník Stavbyvedoucí, mistr průběžně Geometrie zemního tělesa Projektová dokumentace Průběžně Převzetí základové spáry technickým dozorem investora Stavební deník, protokol Stavbyvedoucí, dozor investora Před následnou ukládkou další konstrukce FRVŠ 1400/2010/F1/a

35 Matice odpovědnosti zemní práce
Proces 2 Matice odpovědnosti P-provedl, I-informován, O-odpovědný zpět Matice odpovědnosti zemní práce Smlouva o dílo Převzetí staveniště Stavební připravenost BOZP Výškové vytýčení díla Sejmutí ornice Deponie a mezideponie Provedení zem. výkopových prací Úprava plochy dna výkopu Geometrie zem. Tělesa Převzetí základové spáry dozorem investora Jednatel P I Stavbyvedoucí Mistr O Pracovník FRVŠ 1400/2010/F1/a

36 Proces 3 – základové konstrukce Zpět
FRVŠ 1400/2010/F1/a

37 Proces 3 Základové konstrukce
Základy zabezpečují přenášení účinků stavby do základové půdy. Podle způsobu, jakým je zatížení přenášeno, rozeznáváme dva konstrukční typy základů: Základy plošné, Základy hlubinné. Pro tento proces byly použity plošné základy z ŽB zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

38 Proces 3 Procedury, postupy Stavební připravenost,
Převzetí staveniště, Pokládka výztuže, Vodorovná výztuž se vyvazuje do armokošů, rohy se vyztužují příložkami, vzdálenost svislých třmínků je obvykle 300mm. Před vlastní betonáží je důležitá pečlivá kontrola uložení výztuže, délka přesahů napojovaných prutů, příložky v rozích, rovinnost bednění a prostupy pro inženýrské sítě. Betonáž Ověříme stav základové spáry, voda, bláto, napadaná hlína je nepřípustná, Urovnáme zemnící pásek – vývody, Doplníme chráničky a prostupy, Zkontrolujeme rozměry domu ve vztahu k výkopům, Provedeme betonáž dle předepsané třídy betonu v projektu, Betonujeme do nivelety = roviny, ne po svahu, povrch nezahlazujeme, hrubý beton se lépe spojí s další vrstvou betonu, Po betonáži doporučujeme beton udržovat vlhký až mokrý, při vysychání kropit. Příprava bednění pro betonáž, Při vlastní betonáži musí být pracovní spára prvního kroku betonáže čistá, bez bláta písku apod. Beton je nutno zavibrovat vibrační jehlou, po betonáži výztuž vždy očistit. Ošetřování ČB a odbednění základů. zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

39 Proces 3 Vlastník procesu Stavbyvedoucí Kompetence Kvalifikace zpět
FRVŠ 1400/2010/F1/a

40 Proces 3 Vstupy Převzetí vyhotovení základové spáry (předávací protokol), Projektová dokumentace. zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

41 Proces 3 Výstupy Základové konstrukce Předávací protokol zpět Plošné
Patky, Pásy, Rošty, Desky. Předávací protokol zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

42 Proces 3 Zdroje Lidské zdroje, Energetické, Informační, Infrastruktura
Svářecí technika, Vibrační zařízení. Materiálové zdroje Materiál pro bednění. Armovací výztuž, ČB, Ochranné prostředky pro ošetřování betonu po betonáži. Regulátory Normy, Zákony, Zákon č. 183/2006 Sb. Vyhlášky Vyhláška 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce na stavbě . Výkresová dokumentace Harmonogramy Technologické předpisy zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

43 Proces 3 Měření, kritéria a meze zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a
Předmět kontroly Podklady ke kontrole Způsob kontroly Doklady o kontrole Kdo kontrolu provádí Četnost kontrol Stavební připravenost Smlouva, projektová dokumentace, technologický postup, skutečný stav na staveništi Vizuálně Protokol Stavbyvedoucí 1x před započetím prací Převzetí staveniště Smlouva, projektová dokumentace Odborné posouzení Protokol, stavební deník Pokládka výztuže Projektová dokumentace, technologický postup Stavební deník 1x před započetím následných prací Betonáž Vizuálně, měření Stavební deník, protokol Stavbyvedoucí, mistr Průběžně Bednění Projektová dokumentace Měření Ošetřování ČB a odbednění základů. Technologický postup Mistr Převzetí základové konstrukcetechnickým dozorem investora Stavbyvedoucí, dozor investora Před následnou ukládkou další konstrukce FRVŠ 1400/2010/F1/a

44 Matice odpovědnosti základové konstrukce
Proces 3 Matice odpovědnosti P-provedl, I-informován, O-odpovědný zpět Matice odpovědnosti základové konstrukce Smlouva o dílo Převzetí staveniště Stavební připravenost BOZP Pokládka výztuže Betonáž Bednění Ošetřování ČB Odbednění Převzetí základové konstrukce dozorem investora Jednatel P I Stavbyvedoucí Mistr O Pracovník FRVŠ 1400/2010/F1/a

45 Proces 4 svislé nosné konstrukce Zpět
FRVŠ 1400/2010/F1/a

46 Proces 4 Svislé nosné konstrukce
Svislé nosné konstrukce jsou konstrukce, které přenášejí veškeré zatížení stavby z vertikálních konstrukcí (zatížení od střešní konstrukce, stropy, užitné zatížení, vlastní hmotnost, sníh ...) do základů a odsud dále do základové spáry. Hlavním požadavkem na svislou nosnou konstrukci je její nosnost (pevnost). Dalšími důležitými vlastnostmi pro rozhodování jsou zvuková a tepelná izolace, odolnost proti požáru. keramické - cihelné zdivo pórobetonové a betonové tvárnice a tvarovky betonové a ŽB stěny - (do ztraceného bednění apod.) dřevo a dřevěné sendvičové konstrukce speciální a kombinované materiály (hliněné cihly apod.) Pro tento proces byla zvolena technologie výstavby svislých nosných konstrukcí pomocí cihelných bloků POROTHERM zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

47 Proces 4 Procedury, postupy Stavební připravenost,
Převzetí staveniště, Osazení cihel v rozích budoucích stěn, Zdění první řady, Zdění následujících vrstev, Kontrola jednotné výšky vrstev zdiva pomocí připravené latě a kontrola svislosti zdiva pomocí vodováhy či olovnice. Ochrana zdiva před provlhnutím a kontrola povětrnostních podmínek. zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

48 Proces 4 Vlastník procesu Stavbyvedoucí Kompetence Kvalifikace zpět
FRVŠ 1400/2010/F1/a

49 Proces 4 Vstupy Převzetí základové konstrukce, Projektová dokumentace.
zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

50 Proces 4 Výstupy Svislá nosná konstrukce systému POROTHERM
POROTHERM P+D, superizolační cihly POROTHERM Si, broušené cihly POROTHERM CB, akustické cihly POROTHERM AKU. Předávací protokol zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

51 Proces 4 Zdroje Lidské zdroje, Infrastruktura Energetické, Informační,
Pracovní nástroje, Stroje. Energetické, Informační, Materiálové Cihelné tvárnice POROTHERM P+D, superizolační cihly POROTHERM Si, broušené cihly POROTHERM CB, akustické cihly POROTHERM AKU. Zdící malta Lehká malta, Obyčejná malta. Regulátory Zákony Vyhlášky Normy Výkresová dokumentace Harmonogramy Technologické předpisy zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

52 Proces 4 Měření, kritéria a meze zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a
Předmět kontroly Podklady ke kontrole Způsob kontroly Doklady o kontrole Kdo kontrolu provádí Četnost kontrol Stavební připravenost Smlouva, projektová dokumentace, technologický postup, skutečný stav na staveništi Vizuálně Protokol Stavbyvedoucí 1x před započetím prací Převzetí staveniště Smlouva, projektová dokumentace Odborné posouzení Protokol, stavební deník Osazení rohů Projektová dokumentace, technologický postup Vizuálně, měření Mistr 1x před započetím následných prací Zdění zakládací řady Zdění Měření Stavební deník Průběžně Kontrola svislosti a rovinosti Technologický postup Stavební deník, Převzetí svislé nosné konstrukce technickým dozorem investora Stavební deník, protokol Stavbyvedoucí, dozor investora Před následnou ukládkou další konstrukce FRVŠ 1400/2010/F1/a

53 Matice odpovědnosti svislé nosné konstrukce
Proces 4 Matice odpovědnosti P-provedl, I-informován, O-odpovědný zpět Matice odpovědnosti svislé nosné konstrukce Smlouva o dílo Převzetí staveniště Stavební připravenost BOZP Osazení rohů Zdění zakládací řady Zdění Kontrola svislosti Kontrola rovinosti Převzetí svislé nosné konstrukce dozorem investora Jednatel P I Stavbyvedoucí Mistr O Pracovník FRVŠ 1400/2010/F1/a

54 Proces 5 vodorovné nosné konstrukce Zpět
FRVŠ 1400/2010/F1/a

55 Proces 5 Vodorovné nosné konstrukce
Mezi vodorovné nosné konstrukce používané v pozemním stavitelství, patří: Stropní konstrukce Vyložené konstrukce Konstrukce ustupující Pro tento proces byla zvolena technologie výstavby vodorovných nosných konstrukcí pomocí keramických nosníků a vložek. zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

56 Proces 5 Procedury, postupy Stavební připravenost,
Převzetí staveniště, Montáž podpůrné konstrukce pro osazení stropních nosníků, Osazení stropních nosníků - trámečkové stropní konstrukce se skládají přímo na stavbě z keramobetonových stropních nosníků Osazení cihelných vložek které se svými bočními ozuby osazují mezi nosníky. Betonáž Ošetřování betonu Demontáž podpůrné konstrukce zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

57 Proces 5 Vlastník procesu Stavbyvedoucí Kompetence Kvalifikace zpět
FRVŠ 1400/2010/F1/a

58 Proces 5 Vstupy Převzetí svislé nosné konstrukce,
Projektová dokumentace. zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

59 Proces 5 Výstupy Vodorovná nosná konstrukce z keramických panelů a vložek. Předávací protokol. Zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

60 Proces 5 Zdroje Lidské zdroje, Infrastruktura Energetické, Informační,
Pracovní nástroje, Stroje. Energetické, Informační, Materiálové Keramické stropní panely Keramické stropní vložky Beton Regulátory Zákony Vyhlášky Normy Výkresová dokumentace Harmonogramy Technologické předpisy zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

61 Proces 5 Měření, kritéria a meze zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a
Předmět kontroly Podklady ke kontrole Způsob kontroly Doklady o kontrole Kdo kontrolu provádí Četnost kontrol Stavební připravenost Smlouva, projektová dokumentace, technologický postup, skutečný stav na staveništi Vizuálně Protokol Stavbyvedoucí 1x před započetím prací Převzetí staveniště Smlouva, projektová dokumentace Odborné posouzení Protokol, stavební deník Montáž podpůrné konstrukce pro osazení stropních nosníků Projektová dokumentace, technologický postup Vizuálně, měření Stavební deník Mistr 1x před započetím následných prací Osazení stropních nosníků Stavbyvedoucí,Mistr Osazení cihelných vložek Betonáž Technologický postup Stavební deník, Průběžně Převzetí vodorovné nosné konstrukce technickým dozorem investora Stavební deník, protokol Stavbyvedoucí, dozor investora Před následnou ukládkou další konstrukce FRVŠ 1400/2010/F1/a

62 Matice odpovědnosti vodorovné nosné konstrukce
Proces 5 Matice odpovědnosti P-provedl, I-informován, O-odpovědný zpět Matice odpovědnosti vodorovné nosné konstrukce Smlouva o dílo Převzetí staveniště Stavební připravenost BOZP Montáž podpůrné konstrukce pro osazení stropních nosníků Osazení stropních nosníků Osazení cihelných vložek Betonáž Ošetřování betonu Převzetí vodorovné nosné konstrukce dozorem investora Jednatel P I Stavbyvedoucí Mistr O Pracovník FRVŠ 1400/2010/F1/a

63 Proces 6 – střešní konstrukce Zpět
FRVŠ 1400/2010/F1/a

64 Proces 6 Střešní konstrukce
Střecha je definována jako konstrukce nad posledním podlažím stavebního objektu. Skládá se z nosné střešní konstrukce a ze střešního pláště. Nosnou střešní konstrukcí se rozumí část střechy, přenášející zatížení od střešního pláště, vody, sněhu, větru, provozu apod. do ostatních nosných částí objektů a může plnit i funkci nosné vrstvy střešního pláště. Podle konstrukčního systému a materiálu nosné střešní konstrukce rozlišujeme tyto druhy zastřešení: krovy s krokvemi (dřevěné, kovové, betonové) převážně malé rozpony vazníkové a rámové soustavy (dřevěné, betonové, kovové) - zpravidla středněrozponové konstrukce, používané především pro jednopodlažní průmyslové haly skořepinové a lomenicové konstrukce (betonové, dřevěné, kovové, keramické) - na střední rozpony prostorové příhradové a prutové konstrukce (kovové) - na střední a velké rozpony visuté lanové střešní konstrukce - na střední a velké rozpony pneumatické střešní konstrukce - zpravidla na střední rozpony prostorové střešní konstrukce z plastických hmot Pro tento proces byla zvolena varianta dřevěného krovu (ležatá stolice) s krytinou z pálených tašek zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

65 Proces 6 Procedury, postupy Stavební připravenost,
Převzetí staveniště, Montáž konstrukce krovu Montáž bednění Pokládka pojistné hydroizolace Montáž kontralatí a latí Pokládka krytiny zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

66 Proces 6 Vlastník procesu Stavbyvedoucí Kompetence Kvalifikace zpět
FRVŠ 1400/2010/F1/a

67 Proces 6 Vstupy Převzetí svislé nosné konstrukce, popřípadě vodorovné nosné konstrukce. Projektová dokumentace. zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

68 Proces 6 Výstupy Nosná konstrukce krovu a krytina keramických tašek.
Předávací protokol. zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

69 Proces 6 Zdroje Lidské zdroje, Infrastruktura Energetické, Informační,
Pracovní nástroje, Stroje. Energetické, Informační, Materiálové Dřevo na konstrukci krovu Spojovací materiály hydroizolace Keramické tašky Regulátory Zákony Vyhlášky Normy Výkresová dokumentace Harmonogramy Technologické předpisy zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

70 Proces 6 Měření, kritéria a meze zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a
Předmět kontroly Podklady ke kontrole Způsob kontroly Doklady o kontrole Kdo kontrolu provádí Četnost kontrol Stavební připravenost Smlouva, projektová dokumentace, technologický postup, skutečný stav na staveništi Vizuálně Protokol Stavbyvedoucí 1x před započetím prací Převzetí staveniště Smlouva, projektová dokumentace Odborné posouzení Protokol, stavební deník Montáž konstrukce krovu Projektová dokumentace, technologický postup Stavební deník Stavbyvedoucí,Mistr 1x před započetím následných prací Montáž bednění Mistr Pokládka pojistné hydroizolace Pokládka krytiny Technologický postup Stavební deník, Průběžně Převzetí střešní konstrukce technickým dozorem investora Stavební deník, protokol Stavbyvedoucí, dozor investora Před následnou ukládkou další konstrukce FRVŠ 1400/2010/F1/a

71 Matice odpovědnosti střešní konstrukce
Proces 6 Matice odpovědnosti P-provedl, I-informován, O-odpovědný zpět Matice odpovědnosti střešní konstrukce Smlouva o dílo Převzetí staveniště Stavební připravenost BOZP Montáž konstrukce krovu Montáž bednění Montáž kontralatí a latí Pokládka pojistné hydroizolace Pokládka krytiny Převzetí střešní konstrukce dozorem investora Jednatel P I Stavbyvedoucí Mistr O Pracovník FRVŠ 1400/2010/F1/a

72 Proces 7 – tepelná izolace fasády Zpět
FRVŠ 1400/2010/F1/a

73 Proces 7 Tepelná izolace fasády
Z hlediska materiálů je možno tepelné izolace na mnoho druhů, které lze používat ve stavebnictví. vláknité materiály pěněné plasty materiály na bázi dřeva materiály na bázi papíru minerální materiály Zvláštní Z hlediska konstrukce TI lze dělit na Kontaktní ZS, Bezkontaktní ZS. Pro tento proces byl použit kontaktní ZS z pěnového polystyrenu zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

74 Proces 7 Procedury, postupy Stavební připravenost,
Převzetí staveniště, Přípravné práce Lepení desek TI Kotvení hmoždinkami Provedení základní vrstvy Provedení konečné povrchové úpravy zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

75 Proces 7 Vlastník procesu Stavbyvedoucí Kompetence Kvalifikace zpět
FRVŠ 1400/2010/F1/a

76 Proces 7 Vstupy Převzetí svislé nosné konstrukce, popřípadě vodorovné nosné konstrukce. Projektová dokumentace. zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

77 Proces 7 Výstupy Zateplení RD tepelnou izolací Předávací protokol.
zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

78 Proces 7 Zdroje Lidské zdroje, Infrastruktura Energetické, Informační,
Pracovní nástroje, Stroje. Energetické, Informační, Materiálové TI Spojovací materiál Omítkové směsi Regulátory Zákony Vyhlášky Normy Výkresová dokumentace Harmonogramy Technologické předpisy zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

79 Proces 7 Měření, kritéria a meze zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a
Předmět kontroly Podklady ke kontrole Způsob kontroly Doklady o kontrole Kdo kontrolu provádí Četnost kontrol Stavební připravenost Smlouva, projektová dokumentace, technologický postup, skutečný stav na staveništi Vizuálně Protokol Stavbyvedoucí 1x před započetím prací Převzetí staveniště Smlouva, projektová dokumentace Odborné posouzení, měření Protokol, stavební deník Přípravné práce Technologický postup Stavební deník Mistr 1x před započetím následných prací Lepení desek TI Projektová dokumentace, technologický postup Vizuálně, měření Provedení základní vrstvy Stavbyvedoucí,Mistr Provedení konečné povrchové úpravy Stavební deník, Průběžně Převzetí zateplené konstrukce technickým dozorem investora Odborné posouzení Stavební deník, protokol Stavbyvedoucí, dozor investora Před následnou ukládkou další konstrukce FRVŠ 1400/2010/F1/a

80 Matice odpovědnosti zemní práce
Proces 7 Matice odpovědnosti P-provedl, I-informován, O-odpovědný zpět Matice odpovědnosti zemní práce Smlouva o dílo Převzetí staveniště Stavební připravenost BOZP Přípravné práce Lepení desek TI Provedení základní vrstvy Kotvení TI Provedení konečné povrchové úpravy Převzetí zateplené konstrukce dozorem investora Jednatel P I Stavbyvedoucí O Mistr Pracovník FRVŠ 1400/2010/F1/a

81 Proces 8 – Užívání stavby Zpět
FRVŠ 1400/2010/F1/a

82 Proces 8 Užívání staveb Stavby lze z hlediska zahájení rozdělit do tří skupin: Stavby s volným režimem Stavby v tzv. volném režimu, tj. stavby, které nevyžadovaly stavební povolení ani ohlášení a 10 druhů ohlašovaných staveb, terénních úprav a zařízení uvedených v § 104 odst. 2 písm. f) až m), o) a p) stavebního zákona. Stavby vyžadující oznámení o záměru stavbu užívat Stavby nepodléhající kolaudačnímu souhlasu a jejichž užívání mohou uživatelé v době od návrhu do realizace ovlivnit, tzn. zejména stavby občanů a drobných podnikatelů. Před započetím užívání této stavby je povinen stavebník oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnu předem. Stavby vyžadující vydání kolaudačního souhlasu stavby, které nemohou jeho budoucí obyvatelé ovlivnit Nemocnice, bytové domy, školy Stavby u kterých bylo stanoveno provedení zkušebního provozu Změny staveb, které jsou kulturní památkou V tomto procesu je zpracováno Užívání stavby vyžadující kolaudační souhlas zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

83 Proces 8 Procedury, postupy Závěrečná kontrolní prohlídka
U staveb podléhajících kolaudačnímu souhlasu je závěrečná (kolaudační) prohlídka povinná (vyjma zjednodušeného vydání kolaudačního souhlasu). Stavební úřad je povinen stanovit termín závěrečné kontrolní prohlídky do 15 dnů ode dne doručení žádosti. Stavební úřad při závěrečné prohlídce zkoumá, zda je stavba provedena v souladu s ohlášením stavebnímu úřadu nebo podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, včetně bezbariérového užívání stavby, pokud je právním předpisem požadováno. Dále musí stavební úřad ověřit, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Pokud je vše splněno vydá stavební úřad kolaudační souhlas, pokud není vše splněno vydá stavební úřad rozhodnutí, kterým užívání stavby zakáže. zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

84 Proces 8 Vlastník procesu Investor zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

85 Proces 8 Vstupy Závazná stanoviska dotčených orgánů Geometrický plán
Popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí nebo souhlasu, stavebního povolení aj. Doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek Dokumentace skutečného provedení stavby Zápis o odevzdání a převzetí stavby Doklady prokazující shodu použitých výrobků s požadavky na stavby Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury Aj. Zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

86 Proces 8 Výstupy Kolaudační souhlas Rozhodnutí o zákazu užívání stavby
zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

87 Proces 8 Zdroje Lidské zdroje Energetické, Informační, Materiálové
HW SW Regulátory Normy, Zákony, Vyhlášky zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a

88 Proces 8 Měření, kritéria a meze zpět FRVŠ 1400/2010/F1/a
Předmět kontroly Podklady ke kontrole Způsob kontroly Doklady o kontrole Kdo kontrolu provádí Četnost kontrol Dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace Odborné posouzení Kolaudační souhlas Stavební úřad 1x při závěrečné prohlídce Doklady o výsledcích zkoušek 1x před závěrečnou prohlídkou Závazná stanoviska dotčených orgánů Stavební úřad, dotčené orgány Doklad o převzetí stavby FRVŠ 1400/2010/F1/a

89 Matice odpovědnosti užívání stavby Zainteresované orgány
Proces 8 Matice odpovědnosti P-provedl, I-informován, O-odpovědný zpět Matice odpovědnosti užívání stavby Dokumentace skutečného provedení stavby Doklady o výsledcích zkoušek Závazná stanoviska dotčených orgánů Doklad o převzetí stavby Doklady prokazující shodu použitých výrobků Další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení Kolaudační souhlas Investor O I Stavební úřad P Zainteresované orgány FRVŠ 1400/2010/F1/a


Stáhnout ppt "Ing. Veronika Franková Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google