Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KKI/KPSG1 Téma: paměť, inteligence, tvořivost;, učení – motorické, problémové, zážitkem 13.9.09.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KKI/KPSG1 Téma: paměť, inteligence, tvořivost;, učení – motorické, problémové, zážitkem 13.9.09."— Transkript prezentace:

1 KKI/KPSG1 Téma: paměť, inteligence, tvořivost;, učení – motorické, problémové, zážitkem 13.9.09

2

3 Paměť  soubor psychických procesů a vlastností umožňující osvojení zkušeností; jejich zapamatování, uchování a vybavení  v nejširším slova smyslu – schopnost zaznamenávat životní zkušenosti  existence paměti = základní předpoklad pro schopnost učit se

4 Klasifikace paměti dle trvání 1)krátkodobá -sekundy - minuty -omezená kapacita, starší informace jsou vytěsňovány novými -informace dále přesunuta do střednědobé paměti nebo zapomenuta 2)střednědobá -minuty - hodiny -významné informace přesunuty do dlouhodobé paměti, ostatní zapomenuty 3)dlouhodobá -hodiny, dny, roky, trvale

5 Proces paměti 1) tvorba paměťové stopy 2) upevnění (konsolidace) paměťové stopy 3) retence 4) vybavení- vybavení na základě podnětů, připomenutí - vyvolání bez podnětů (recall) - rozpoznání mezi jinými (recognition) reaktivace stopy: prodlužuje retenci, snižuje pravděpodobnost zapomenutí nová expozice podnětu nebo vybavení opětná konsolidace stopy retence Proces konsolidace paměťové stopy je citlivý vůči rušivým vlivům. Ve fázi retence je naopak paměťová stopa stabilní. tvorba stopy konsolidace stopy retencevybavení zapomínání např. otřes mozku, elektrošok, hypoglykémie, hypotermie, intoxikace (alkohol) amnézie

6 INTELIGENCE

7 Charakteristika pojmu INTELIGENCE n schopnost efektivně zpracovávat informace, představovat tvořivé nápady a úspěšně se adaptovat v životě n vrozená vlastnost n můžeme ji rozvíjet získáváním zkušeností a prováděním modelových situací

8 Testování inteligence n Skupinové (tužka-papír) a individuální zkoušky (administrovány indiv., pomůcky jako kostky, lístky, zvl. u menších dětí) n Wechslerova inteligenční škála pro děti (WISC) n Dospělá verze WAIS n SAT test školních schopností n Raven (culture fair)

9 Ukázka otázek testu IQ n Doplňte vhodné číslo do řady: 1, 2, 3, 5, 8, ? n 2 n 3 n 12 n 13 n Doplňte vhodné číslo do řady: 17, 56, 66, 72, 18, ? n 13 n 63 n 72 n 94 n Které slovo má podobný význam jako ORAT? n kypřit n vozit n tahat n čeřit n Doplňte druhou dvojici dle vzoru: HRAD, PŘÍKOP - RŮŽE, ? n květ n listy n trny n vůně

10 Raven

11 Popisná označení inteligence Normální rozložení inteligence v populaci: Skór IQ popisný název Skór IQ popisný název n 130 a více vysoce vynikající (2,5% populace) n 120-129 vynikající n 110-119 lepší průměr n 90 – 109 průměr (50% populace) n 80-89 horší průměr n 70 – 79 hraniční (MR) n 55 – 69 lehce zaostávající n 40 – 54 středně zaostávající n 25 – 39 těžce zaostávající n 0 – 24 hluboce zaostávající

12 Struktura inteligence n Psychologické teorie se v pojetí inteligence liší: n inteligence jako komplexní schopnost X inteligence jako souboru dílčích složek.

13 Obecná inteligence n Ch. Spearman: n g faktor = obecná rozumová schopnost, na jeho základě se rozvíjejí duševní schopnosti n s faktory = jednotlivé specifické schopnosti (faktorová analýza) n IQ lze částečně vysoudit ze způsobů reakce kojence n Lidé s vysokým IQ zpracovávají informace rychle a účelně

14 Model inteligence R. B. Cattela n R. Cattel: n Fluidní - vrozená inteligence: vliv biologických činitelů na rozumový vývoj n Krystalická - socio-kulturně ovlivněná: výsledek působení prostředím poskytované zkušenosti. n Fluidní inteligence po dosažení 15 let už příliš nevzrůstá, zatímco úroveň krystalické inteligence se může rozvíjet po celý život. n Úroveň fluidní inteligence ve stáří klesá.

15 Sternbergova triarchická teorie inteligence Analytická inteligence Mentální kroky či složky používané k řešení problémů Tvořivá inteligence Využití zkušeností způsobem, který podporuje získání vhledu Praktická inteligence Schopnost poznávat každodenní souvislosti a přizpůsobovat se jim

16 Gardnerova teorie mnohočetné inteligence

17

18 Tvořivost

19 Řešení

20 Spoj 9 bodů jedním tahem 4mi čarami

21

22 Tvořivost – skupinové cvičení n Vystřihni papír tak, abys byl schopen prolézt, papír nesmí být rozpojen n Vystřihni papír tak, abys byl schopen prolézt, papír nesmí být rozpojen

23 Tvořivost n Pojem kreativita z latinského creatio= tvorba. n Činnost člověka, vytvářející nové materiální a duchovní hodnoty n Kreativitu chápeme jako schopnost člověka vytvářet jakékoli nové a původní myšlenky, které jejich původce dříve neznal. n každý člověk má jistý stupeň tvořivosti n tvořivost lze do značné míry rozvíjet n Tvořivost se vyskytuje v každé lidské aktivitě (organizační, poznávací, produkční, umělecké, výchovné, zdravotnické, při poskytovaní služeb, sportu,...).

24 Rozvíjení tvořivosti žáků a studentů Rozvíjení tvořivosti žáků a studentů n Podporovat volnou hru dětí n Začleňovat děti do organizace práce n Vést děti k přímému vyjadřování pocitů n Povzbuzovat děti, aby trávili čas samy n Povzbuzovat děti, aby se vyjadřovali mnoha různými způsoby n Povzbuzovat děti, aby vyjadřovali své nápady n Respektovat, jak se dítě vyjadřuje n Hodnotit s ohledem na individuální zlepšení, snahu n Podporovat divergentní (nabízející více řešení problému) myšlení

25 10 rysů přispívajících k tvořivé osobnosti n Tolerance vůči nejednoznačnosti n Stimulační svoboda (člověk se nebojí vystoupit z vymezených hranic) n Funkční svoboda (schopnost použít věci jiným novým způsobem) n Flexibilita n Ochota riskovat n Preference zmatku n Prodleva uspokojení n Oproštění od stereotypu gender role n Vytrvalost n Odvaha

26 Principy kreativně orientovaného vyučování n Princip samostatnosti při pohybové činnosti n Princip vlastního tempa při pohybové činnosti n Princip postupu při problémově orientovaných situacích n Princip fantazie, plynulosti, flexibility, originality při pohybové činnosti n Princip divergentního (více než jedno možné řešení) myšlení při pohybové činnosti n Princip svobody rozhodování žáka při pohybové činnosti n Princip radostnosti, prožitkovosti, emocionality při pohybové činnosti n Princip dominující role žáka ve vyučovacím procesu

27 Příklad-kreativní výuka lyžování n Slalom – dáme žákům kolíky nebo kužely, aby si samy vytyčili slalom. Žáci vymýšlí různé varianty obtížnosti, aby jej byli schopni projet řezanými oblouky n Škola pocitů Snaže se jezdit: aktivně – pasivně; vesele – smutně, křečovitě – uvolněně; hlasitě- tiše Jezdit podle nálady: arogantně, nudně, báječně, nafoukaně, stydlivě, zuřivě Jezdit podle nálady: arogantně, nudně, báječně, nafoukaně, stydlivě, zuřivě Jezdit podle hudby: zpívat, představovat si, poslouchat písničky Využití pomůcek: kolečka, ringo kroužky, míče, provázek, tyče, chrastítka – jezdit se zavázanýma očima jen s naváděním hlasem (Valenta, 2005)

28 Zadání úkolu - nepovinné n Zadání úkolu z pedagogické psychologie: n Individuální vypracování n Podmínka: pro rozvoj vlastní kreativity vymysli svoji vlastní novou tvořivou aktivitu, můžeš se nechat inspirovat literaturou nebo internetem, v praxi se setkáš s případy, kdy budeš muset improvizovat a vymyslet vlastní program. n NAVRHNI TVOŘIVOU AKTIVITU n Prostředí: vyber les, tělocvična nebo třída, bazén n Cílová skupina: 9-18 n Cíl: rozvoj síly, vytrvalosti nebo rovnováhy n Čas na aktivitu: 20 - 25 minut n Počet instruktorů:1 n Počet hráčů: 12-24 n Můžeš vybrat pomůcky, se kterými budeš pracovat (například obruče, míče, klády, klacky, lano, lavice, balanční pomůcky, švihadla atd.; pro bazén míče, destičky, plovoucí žíněnky – můžeš vymyslet sám) n Důležité je také cvičence vhodně motivovat, abyste vzbudili u nich zájem o danou aktivitu a zároveň jim sdělit cíl, proč tuto aktivitu provádíme. Můžete vymyslet příběh do kterého hru zasadíte. Veďte žáky k odpovědnosti a spolupráci.

29 UČENÍ = n PROCES ZÍSKÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ V PRŮBĚHU CELÉHO ŽIVOTA n UMOŽŇUJE ORGANISMU PŘIZPŮSOBIT SE PODMÍNKÁM PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJE n UMOŽŇUJE ORGANISMU PŘIZPŮSOBIT SE I ZMĚNÁM PODMÍNEK – U ČLOVĚKA PŘÍRODNÍM A SPOLEČENSKÝM

30 FORMY UČENÍ n SENZOMOTORICKÉ UČENÍ n UČENÍ SE SYSTEMATICKÝM POZNATKŮM A POJMŮM n UČENÍ SE JAK ŘEŠIT PROBLÉMY n SOCIÁLNÍ UČENÍ

31 CO SI OSVOJUJEME UČENÍM? n VĚDOMOSTI n DOVEDNOSTI n NÁVYKY

32 DRUHY UČENÍ n ZÁMĚRNÉ n BEZDĚČNÉ (PODNĚTNÉ A NEPODNĚTNÉ PROSTŘEDÍ) n NAPODOBOVÁNÍM

33 OTÁZKY : n Co jste se naučil(a) bezděčně? n Kterou dovednost z vašeho oboru jste se naučil(a) nápodobou?

34 Vlastnosti učícího se  Inteligence, zpracování informace, tvořivost  Afektivní činitele (úzkost, sebepojetí, intro- extraverze)  Motivace  Zrání  Věk  Pohlaví  Sociální prostředí  Studijní návyky  Paměť (Fontana 1997, 151)

35 Jaké učivo (vjemy) si nejlépe zapamatujeme? nVizuálnězajímavénVizuálnězajímavénVizuálnězajímavénVizuálnězajímavé n Neobvyklé n Emocinálně zabarvené

36 Učební styly n Vizuální styl – nejvíce se naučí pozorováním, sledováním n Auditivní styl - poslechem n Kinestetický styl – nejvíce věcí se naučí, když do učení zapojí svoje tělo

37 Jak připravit mozek na učení Přísun krve Přísun krve

38 Čas pro studium n Vytvořte si časový plán n Domácí příprava n Studium ve škole n Opakování n Udělejte si čas na odpočinek n Volnočasové aktivity n Tělesná cvičení n Osvojte si pozitivní přístup

39 Jak zefektivnit paměť aneb 2 půlky mozku pracují lépe než jedna… logika jazyky matematika učení zpaměti poslech psaní čtení intuice prostorová orientace rytmus hudba obraz barva tvořivost L

40 Jak zapojit do učení celý mozek? Corpus Callosum Konverzní činnosti: Popište slovy (L) Nakreslete si obrázek nebo diagram (P) Představte si daný jev (P) Napište jeho popis (L) Identifikujte klíčová slova(L) Přepište si je různými barvami (P)

41 Dobře se připravte a učte se efektivně 1. Připravte mysl na učení n Rozvrhněte si čas pro studium a věnujte čas odpočinku n Relaxujte pro správné krevní zásobení mozkových center důležitých pro proces učení 2. Využívejte techniky pro zlepšení paměti n Vizuální n Neobvyklé n Emocionálně zabarvené 3. Používejte konverzní techniky pro použití obou mozkových hemisfér

42 MOTORICKÉ UČENÍ MOTORICKÉ UČENÍ  učení se manuálním zručnostem, návykům, dovednostem a motorickým operacím  při učení se např. řízení motorového vozidla, při zvládání různých druhů sportu, při nácviku psaní, chůze, tance  Opakováním se zvětšuje kapacita vodivého kanálu a snižuje se možnost chyb v přenosu a provedení.  Klíčové postavení v poznávacím procesu má zpětná aferentace (zpětná vazba, posilování)

43 3 fáze učení 3 fáze učení Dle Fittse a Posnera, 1995 Začátečník, nováček Mírně pokročilý nácvik Pokročilý Zdokonalování KognitivníAsociační Autonomní

44 Kognitivní fáze n Velké množství chyb n Zaměřuje pozornost na každý detail pohybu n Není schopen vyselektovat nepotřebné informace n Nepravidelný výkon n Pomalý, nekoordinovaný n Zvyšte korektivní zpětnou vazbu n Používejte krátké slovní pokyny n Používejte ukázku, video atd. n Poskytněte možnost pochopit dovednost Učící se Učitel

45 Asociační fáze Asociační fáze n Méně chyb n Dovednost se rozvíjí n Cvičící si osvojuje základní prvky dovednosti n Rozvíjí se předvídavost n Učí se monitorovat svůj výkon, vytváří si vlastní zpětnou vazbu n Korektivní zpětnou vazbu používejte v menší míře n Soustřeďte se na správné hrubé provedení prvku n Zdůrazněte zlepšení a pokrok n Poskytněte velké množství času na procvičení Učící seUčitel

46 Autonomní fáze n Tréninkové jednotky zaměřené na upevnění dovednosti n Menší nároky na pozornost n Upevnění sebedůvěry, vnitřní řeč zaměřena na strategii vnitřní řeč zaměřena na strategii n Malá míra zlepšení výkonnosti n Zaměření na strategii n Práce na mentální stránce výkonu n Zdůrazňujte samostatnost v učení a hodnocení vlastních výkonů n Povzbuzujte, motivujte, podporujte Učící seUčitel

47 Změny výkonnosti během fází učení Změny a zlepšení nemusí probíhat plynule,ale v krocích, nejrychlejší změny během kognitivní fáze Změny v tempu zdokonalování dovednosti

48 Transfer, interference  Při osvojování nové senzomotorické dovednosti využíváme podobné dovednosti osvojené dřív = transfer. Při zvládání např. nových druhů sportovních činností výhoda – minulá bohatá zkušenost s pohybovými aktivitami různého druhu Interference -při učení dovednosti podobné dříve osvojeným – chyby  Příklad jízda na lyžích a na snowboardu (některé prvky, které jsou žádoucí při lyžování, mohou na snowboardu vést k chybám; hokej-golf; tenis- stolní tenis)

49 Problémové učení = pokládáno za nejsložitější druh učení  vyřešením problému získává žák novou formu chování, kterou může uplatnit i v dalších podobných situacích.  člověk samostatně odhaluje princip či vztah mezi předměty a pojmy, zjištění principu nebo pravidla, podle něhož jsou předměty uspořádány.  Samostatné odhalení principu - pozitivní vliv na další chování jedince.  Získané poznatky mají velkou trvalost.

50 Charakteristické znaky PU n Změření na problémy při tvorbě kurikula n Otevřené problémy n Studenti jsou řešitely problémů n Studenti mají k dispozici pouze stručný návod n Autentické hodnocení zaměřené na výkon

51 n Učitel je koučem a tutorem n Posuzuje výsledky, poskytuje prostředí pro zkoumání a nápady a diskutuje se studenty o jejich názorech n Povzbuzuje studenty v přejímání vlastní zodpovědnosti za své učení n Musí být připraven zčásti se vzdát své autority – nelektoruje, neřídí, nenabízí jednoduchá řešení Role učitele

52 6 kroků PU 1. Definování úkolu– zásadní otázka 2. Strategie získávání informací 3. Lokalizace a přístup k info 4. Použití informace 5. Syntéza 6. Hodnocení

53 1. Definování úkolu– dotazování Co je třeba udělat?

54 2. Strategie získávání info Jaké zdroje mohu použít? Knihovna? Web? Email? Rozhovor? Data?

55 3. Lokalizace a přístup Kde mohu najít zdroje informací?

56 4. Použití informací Co z těchto zdrojů můžu použít?

57 5. Syntéza Co je potřeba pro zdárné dokončení úkolu?

58 6. Hodnocení Jak si ověřím, zda jsem odvedl dobrou práci ? Naučili se žáci danou věc? Byli motivovaní? Post test?

59 Problémové učení - příklady n Opičí dráha: pohybová jednotka pro děti s využitím nářadí (lavičky, žebřiny, skluzavky, švédské bedny, odrazový můstek, žíněnky, balanční destičky)- rozvoj koordinace, rovnováhy, zlepšování tělesné zdatnosti) n Létající koberec – kooperace, koordinace n Zeměpis: mapa Evropy (puzzle) n 5 dní v indické džungli (fotografie, obrázky z kalendářů, barvené látky; tělocvičné nářadí, dřevěné kostky na prolézání) (metodický portál)

60 Motorické učení  Problémově orientovaný trénink  Motorické učení je podněcováno, pokud se děti aktivně zapojí do řešení pohybového problému (př. lezecká stěna)  Příklad: dovednost se nedá nalít do hlavy – autonomie  Bernstein: koncepce opakování bez opakování  Dobrý trénink je nezapojovat stále stejné prostředky řešení motorického problému, důležitý je proces řešení stále stejného problému znova a znova.

61 Problémově orientovaný trénink n Podmínka 1: Zaměření na cíl pohybové akce, kterého chceme dosáhnout (dávat instrukce tak, aby bylo jasné, co je cílem akce, zaměření pozornosti na proces učení) příklad komix n Podmínka 2: Učení objevováním  Dítě zná cíl akce  Má pouze základní informace,jak pohyb provést  Musí samo najít způsob, jak pohybový úkol řešit (př. lezení na umělé stěně; lanové centrum)

62 Problémově orientovaný trénink n Podmínka 3: Variabilita tréninku Co se může měnit:  Dovednost, která bude používána v podmínkách zápasu  Fyzické podmínky  Situace, ve kterých bude dovednost prováděna Pozn. Větší variabilita tréninku může přinášet více chyb při tréninku, ale následně méně chyb v situaci zápasu

63 Feed back - zpětná vazba n Informace o provedeném výkonu, kterou sportovec obdrží z okolních zdrojů Principy:  Lidé, děti zvláště, si mohou najednou zapamatovat jen velmi malé množství informací  Zaměřte zpětnou vazbu jen na 1-2 věci (na to nejdůležitější)  Lidé zaměří pozornost na ty pohyby, které mají podle zpětné vazby změnit  Zpětná vazba po každém pokusu není optimální pro učení – vede k závislosti na zpětné vazbě Důležitá je podpora samostatnosti – autonomie (situace zápasu)

64 UČENÍ ZÁŽITKEM, HROU „Výchova zážitkem je proces, ve kterém si žák buduje znalosti, dovednosti a hodnoty na základě přímé zkušenosti.“ (Luckman, 1996, str. 7)

65 Učení zážitkem a hrou Vzdělávání zážitkem: n Snaha o osobní rozvoj n Prvek dobrodružství (nejen fyzická zátěž) n Určitá míra nejistoty a přijímání rizik n Výzva n Reflexe n Zasazení do neobvyklého prostředí n Přítomnost hry n Využití metafor n Rozbor proběhlých aktivit (review) (Franc D., Zounková, D., Martin A., 2007)

66 Zážitkové vzdělávání v ČR n Historické kořeny: Komenský (1592-1670) n Celostní rozvoj osobnosti:“Je třeba vzdělávat ducha, jazyk, srdce i ruku.“ n Nejdůležitější zkušenost člověk získává pomocí vlastních smyslů n Cestování, hry, hraní při výuce n „Vzdělávání začíná a končí u opravdové zkušenosti, učení musí být spojeno s pobytem v přírodě, musí připravovat na život.“ Velká didaktika: n Propojení teorie a praxe n Propojení jednotlivých vyučovacích předmětů n Podpora samostatného vzdělávání a řešení problémů, motivovaného vlastním zájmem

67 Zážitkové vzdělávání v ČR n 20. léta 20. stol. Junácké hnutí – výchova v přírodě (outdoor education) n Ovlivňování sebe sama a vztahů k ostatním lidem n Schopnost sebekontroly n Nezávislé přijímání rozhodnutí


Stáhnout ppt "KKI/KPSG1 Téma: paměť, inteligence, tvořivost;, učení – motorické, problémové, zážitkem 13.9.09."

Podobné prezentace


Reklamy Google