Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RODIČOVSTVÍ, VZTAHY V RODINĚ Mgr. Michal Oblouk. RODIČOVSTVÍ  obsahuje všechny úlohy spojené s výchovou dítěte, které vedou k utváření nezávislé dospělé.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RODIČOVSTVÍ, VZTAHY V RODINĚ Mgr. Michal Oblouk. RODIČOVSTVÍ  obsahuje všechny úlohy spojené s výchovou dítěte, které vedou k utváření nezávislé dospělé."— Transkript prezentace:

1 RODIČOVSTVÍ, VZTAHY V RODINĚ Mgr. Michal Oblouk

2 RODIČOVSTVÍ  obsahuje všechny úlohy spojené s výchovou dítěte, které vedou k utváření nezávislé dospělé osobnosti  začíná už před narozením nebo adopcí dítěte a je součástí rodinných vztahů  aspekty: 1)fyzická péče - odpovědné poskytování přístřeší, lékařské péče, fyzické bezpečnosti a potravy 2)sociální vývoj a emocionální podpora - láska, zábava a fyzický kontakt, společenská výchova a etiketa, morální a mentální vývoj 3)finanční podpora - pojištění a poplatky spojené se vzděláním dítěte, případně výživné poskytované jedním rodičem po rozvodu

3 ÚKOLY RODINY 1)soudržnost a emocionální stabilizace členů 2)reprodukce 3)péče o děti a jejich výchova 4)vedení domácnosti, zdraví, rekreace 5)vzájemná pomoc Rodiče mají právo při výchově svých dětí používat přiměřená výchovná opatření a děti mají povinnost se jim podřídit!

4 VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI  rodičovství zavazuje k řadě povinností vůči vlastním potomkům: 1) rodičovská zodpovědnost - souhrn práv a povinností při péči o dítě, která zahrnuje péči o jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, zastupování dítěte a správa jeho majetku, náleží oběma rodičům bez výjimky, nekončí tedy rozvodem (ve výjimečných případech může být rozhodnutím soudu rodičovská zodpovědnost odebrána) 2) vyživovací povinnost - jedná se o povinnost rodiče vůči dítěti, ten je povinen přispívat na výživu a životní úroveň dítěte, platí také mezi manžely navzájem a recipročně (děti mají vyživovací povinnost vůči rodičům, pokud to oni potřebují) 3) práva a povinnosti dětí - vychází ze zákona o rodině a mezinárodních smluv, dítě má právo na život a jméno, nebýt odděleno od rodičů, právo na vlastní názor a svobodu projevu, má právo být živeno (dokud se není schopno samo uživit), soukromí a také na ochranu cti a pověsti, má povinnost ctít a respektovat rodiče, pomáhat dle svých schopností, přispívat na úhrady rodiny (pokud je výdělečně činné) a přispívat rodičům na jejich životní úroveň ve stáří 4) výchova a všestranná péče

5 RODIČE  aby rodina dobře fungovala, musí mít členové vymezené role – role matky je nezastupitelná  v rodině je nutný dialog, autorita, vztah porozumění mezi sourozenci, pěkný vztah ke starším členům rodiny  typy rodičů: a)POVOLNÝ – rodič nedokáže jasně vymezit pravidla, nestanoví ani důsledky jejich porušování, snadno podléhá nátlaku a vynucování b)ODMÍTAJÍCÍ – je vůči vám velmi kritický, nevyhledává vaši společnost, netěší se z vás, zřídka dokáže povzbudit, k potřebám a názorům je odmítavý c)PŘIJÍMAJÍCÍ – rodič je s vámi spokojen, vyhledává vaši společnost, má z vás radost, povzbuzuje vás, je citlivý k vašim potřebám a vyslechne vaše názory d)OMEZUJÍCÍ – jasně stanovuje a prosazuje pravidla, předvídá následky jejich porušování, trvá na dodržení pravidel, trvá na stanoveném trestu, zřídka podlehne nátlaku či vynucování

6 VÝŽIVNÉ  alimenty  nejčastěji představuje peníze, kterými má rodič povinnost přispívat na potřeby svého dítěte, pokud není schopno samo se živit - převážně se hradí v každý měsíc se opakujících částkách, a to vždy na měsíc dopředu  mezi rodiči a dětmi platí vzájemná vyživovací povinnost, stejně jako mezi ostatními příbuznými i manžely  o vyživovací povinnosti rozhoduje vždy soud, výjimkou je pouze jím schválená dohoda rodičů o výživném na nezletilé dítě  při stanovení výživného se přihlíží jak k odůvodněným potřebám oprávněného, tak ke schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného  vyživovací povinnost mají i všichni předci a potomci navzájem, ovšem jen tehdy, pokud ji nutně potřebují - platí, že příbuzní vzdálenější ji musí plnit, jen pokud ji nemohou dostát příbuzní bližší

7 STŘÍDAVÁ PÉČE  vztahuje se k rodinnému uspořádání a odpovědnosti v opatrovnické péči o dítě nebo v porozvodovém uspořádání - jedná se o péči o dítě rozdělenou mezi biologické rodiče  soud může dítě svěřit do střídavé výchovy obou rodičů v době po rozvodu manželství, pokud jsou oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a pokud je to v zájmu dítěte  podporuje děti v tom, že vidí zapojení obou rodičů do procesu výchovy a také do odpovědnosti za výchovu

8 VZTAHY MEZI MANŽELY  muž a žena mají v manželství stejná práva a stejné povinnosti - jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí  o uspokojování potřeb rodiny jsou povinni oba manželé pečovat podle svých schopností, možností a majetkových poměrů  neplní-li jeden z manželů svoji povinnost hradit náklady společné domácnosti, rozhodne na návrh druhého manžela ve věci soud  o záležitostech rodiny rozhodují manželé společně - nedohodnou-li se o podstatných věcech, rozhodne na návrh jednoho z nich soud  manžel je oprávněn zastupovat druhého manžela v jeho běžných záležitostech, zejména přijímat za něho běžná plnění  manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost - neplní-li jeden z manželů tuto povinnost, určí soud na návrh některého z nich její rozsah, přičemž přihlédne k péči o společnou domácnost, rozsah vyživovací povinnosti stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná

9 VZTAHY MEZI MANŽELY  rozvedený manžel, který není schopen sám se živit, může žádat od bývalého manžela, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů - nedohodnou-li se, rozhodne soud o výživném na návrh některého z nich  výživné lze přiznat nejdéle na dobu tří let od rozvodu  právo na výživné zanikne, jestliže oprávněný manžel uzavře nové manželství nebo povinný manžel zemře, právo též zanikne poskytnutím jednorázové částky na základě písemné smlouvy  otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím

10 ZDROJE        pb5-/deti.aspx?c=A091123_132710_ona_deti_ves pb5-/deti.aspx?c=A091123_132710_ona_deti_ves    alimenty-kupon-na-pravni-pomoc-zdarma.html alimenty-kupon-na-pravni-pomoc-zdarma.html  tyden-u-mamy-tyden-u-taty tyden-u-mamy-tyden-u-taty  mazlete-se.html mazlete-se.html  kazdemu.html kazdemu.html


Stáhnout ppt "RODIČOVSTVÍ, VZTAHY V RODINĚ Mgr. Michal Oblouk. RODIČOVSTVÍ  obsahuje všechny úlohy spojené s výchovou dítěte, které vedou k utváření nezávislé dospělé."

Podobné prezentace


Reklamy Google