Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

aneb o povinnostech mezi členy rodiny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "aneb o povinnostech mezi členy rodiny"— Transkript prezentace:

1 aneb o povinnostech mezi členy rodiny
ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI JUDr. Simona Corradiniová V dobrém i zlém… aneb o povinnostech mezi členy rodiny

2 RODINNÉ PRÁVO rodinné právo = část právního řádu, která upravuje zejména rodinné vztahy osobní povahy rodinné vztahy majetkové povahy pro rodinné právo je charakteristická široká možnost státu zasahovat do soukromých rodinných vztahů v zájmu jejich ochrany JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

3 PRAMENY RODINNÉHO PRÁVA
ústavní pořádek: Listina základních práv a svobod – zejm. čl. 32 mezinárodní smlouvy: Úmluva o právech dítěte (1989), Evropská úmluva o lidských právech a základních svobodách (1950) právo EU: Nařízení Brusel II bis (2003) zákony: zákon o rodině (94/1963 Sb.), občanský zákoník (40/1964 Sb.), občanský soudní řád (99/1963 Sb.), předpisy o sociálně právní ochraně dětí atd. JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

4 VZTAHY MEZI MANŽELY - ÚVODEM
tři hlavní skupiny vztahů: osobní majetkové ostatní právní vztahy mezi manžely vznikají ze zákona a většinou neodvisí od vůle manželů právní vztahy mezi manžely jsou časově vázány na vznik a zánik manželství JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

5 VZTAHY MEZI MANŽELY - OSOBNÍ
§ 18 ZOR: „Muž a žena mají v manželství stejná práva a stejné povinnosti. Jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí.“ nejde o morální postuláty, ale o právní povinnosti, jejichž porušení má právní následky JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

6 VZTAHY MEZI MANŽELY – MAJETKOVÉ
základním pramenem je občanský zákoník – společné jmění manželů SJM = komplex manželských majetkových práv a majetkových povinností; souhrn aktiv a pasiv a práv a závazků, které mohou existovat jen a pouze mezi manželi v SJM neexistují spoluvlastnické podíly = každý z manželů je vlastníkem celé věci, nikoliv jen její poloviny JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

7 VZTAHY MEZI MANŽELY - MAJETKOVÉ
pokud není prokázán opak, má se za to, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství tvoří společné jmění manželů závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé společně a nerozdílně z právních úkonů týkajících se společného jmění manželů jsou oprávněni a povinni oba manželé společně a nerozdílně JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

8 VZTAHY MEZI MANŽELY - MAJETKOVÉ
SJM zaniká ze zákona společně se zánikem manželství a je nutné ho následně vypořádat nedohodnou-li se manželé jinak, platí základní zákonné pravidlo, že podíly obou manželů jsou stejné a závazky jsou oba manželé povinni plnit rovným dílem pokud do tří let od rozvodu nedojde k vypořádání SJM ani k zahájení příslušného soudního řízení, potom se uplatní nevyvratitelné zákonné domněnky JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

9 VZTAHY MEZI MANŽELY - OSTATNÍ
právo se vzájemně zastupovat, pokud jde o záležitost pouze jednoho z manželů tzv. solidární odpovědnost za závazky = jednání jednoho z manželů při obstarávání běžných záležitostí rodiny zavazuje oba manžely společně a nerozdílně povinnost uspokojovat potřeby rodiny JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

10 VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI - ÚVOD
vztahy mezi rodiči a dětmi jsou vztahy privilegované a přísluší jim silná právní ochrana napříč celým právním řádem od právních norem určených k ochraně dítěte se nelze smluvně odchýlit (kogentní normy) vztahy rodič - dítě vznikají nezávisle na lidské vůli narozením dítěte a zanikají většinou až smrtí rodiče nebo dítěte rodič i dítě mají vůči sobě práva, ale také povinnosti JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

11 VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI – RODIČOVSKÁ ZODPOVĚDNOST
rodičovská zodpovědnost = soubor nejdůležitějších práv a povinností rodiče k nezletilému dítěti rodičovská zodpovědnost se uplatňuje při péči o zdraví nezletilého dítěte, při péči o jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj nezletilého dítěte při zastupování nezletilého dítěte při správě jmění nezletilého dítěte rodiče jsou povinni důsledně chránit zájmy dítěte rodičovské zodpovědnosti se nelze vzdát, ale soud ji může omezit, pozastavit nebo odejmout, pokud je to třeba k ochraně zájmů dítěte JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

12 VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI – VÝCHOVA + OSOBNÍ PÉČE O DÍTĚ
výchova dítěte a osobní péče o dítě je jednou ze součástí rodičovské zodpovědnosti hlavní zásada = rodiče mají být osobním životem a chováním příkladem svým dětem a musí ho řídit v jeho jednání a dohlížet nad ním rodiče jsou oprávněni vynutit si určité chování dítěte, ale jen přiměřeným způsobem = nesmí být dotčena důstojnost dítěte, ohroženo jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

13 VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI – ZASTUPOVÁNÍ NEZLETILÉHO OBECNĚ
nezletilý má způsobilost jen k některým právním úkonům, které jsou přiměřené jeho věku a rozumové a mravní vyspělosti pro ostatní právní úkony potřebuje zákonného zástupce, kterým je v první řadě kterýkoliv rodič nebo oba zároveň (např. dle konkrétního úkonu) rodič nemůže zastupovat dítě u právních úkonů, u kterých by mohlo dojít ke střetu zájmu dítěte a zájmu rodičů, nebo ke střetu zájmu dvou dětí týchž rodičů nutné ustanovit tzv. kolizního opatrovníka JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

14 VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI – SPRÁVA JMĚNÍ DÍTĚTE
základní zákonné pravidlo = povinnost rodičů spravovat jmění dítěte s péčí řádného hospodáře, a to samozřejmě bez nároku na odměnu dítě má právo na správu svého majetku řádné hospodaření = jmění dítěte by se nemělo zmenšit nebo zhoršit, ale zhodnotit v opačném případě hrozí odpovědnost rodičů za škodu nakládání s majetkem dítěte, které přesahuje rámec běžného nakládání, podléhá souhlasu ze strany soudu soud může pro ochranu jmění dítěte ustanovit opatrovníka pro správu jeho jmění JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

15 VÝŽIVNÉ – ÚVOD vyživovací povinnost = zabezpečování a úhrada osobních potřeb mezi osobami, které k sobě mají příbuzenský nebo jiný rodinný vztah, přičemž mezi osobní potřeby se řadí nejen vlastní výživa, ale také uspokojování potřeb bydlení, potřeb kulturních, sportovních, rekreačních, léčebných a jiných vyživovací povinnost vzniká na základě zákona, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky = nelze ji smluvně založit nebo ukončit JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

16 VÝŽIVNÉ - DRUHY existují jen ty druhy výživného, které zakládá zákon
vyživovací povinnost rodičů k dětem vyživovací povinnost dětí vůči rodičům vyživovací povinnost mezi manžely vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely příspěvek na výživu a úhrada některých nákladů neprovdané matce a těhotné ženě. JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

17 VÝŽIVNÉ – PRAVIDLA PRO JEHO STANOVENÍ
základní pravidla pro stanovení výše výživného jsou pro všechny jeho druhy stejná: schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného odůvodněné potřeby oprávněného JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

18 VÝŽIVNÉ – SPLATNOST VÝŽIVNÉHO
základní pravidlo = výživné se platí v pravidelných dávkách, jelikož je určeno ke krytí opakujících se potřeb oprávněné osoby dle zákona se výživné platí vždy na měsíc dopředu splnit svou vyživovací povinnost jednorázovým zaplacením konkrétní částky je možné jen zcela výjimečně (např. rozvedení manželé) JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

19 VÝŽIVNÉ – ZÁNIK VÝŽIVNÉHO
u každého druhu výživného jsou stanovena specifická pravidla obecně platí, že vyživovací povinnost zaniká v okamžiku, kdy k ní pominou důvody stanovené zákonem zánik může být relativní (vyživovací povinnost se může obnovit) nebo absolutní (zánik navždy) JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

20 VÝŽIVNÉ – DÍLČÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI
započtení výživného je ze zákona vyloučena u výživného pro nezletilé děti právo na výživné jako takové se nepromlčuje promlčují se jen jednotlivá plnění výživného, a to po 3 letech od doby, kdy měly být jednotlivé splátky zaplaceny ten, kdo zcela nebo zčásti splnil za jiného vyživovací povinnost, je oprávněn na něm požadovat úhradu svého plnění JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

21 VYŽIVOVACÍ POVINNOST RODIČŮ K DĚTEM
vzniká ze zákona okamžikem vzniku rodičovského vztahu a trvá tak dlouho, dokud trvá právních vztah rodičovství = nezáleží na věku dítěte dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů a že oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

22 VYŽIVOVACÍ POVINNOST RODIČŮ K DĚTEM TABULKA
0 – 5 let: 11 – 15 % 6 – 9 let: 13 – 17 % 10 – 14 let: 15 – 19 % 15 – 17 let: 16 – 22 % 18 a více let: 19 – 25 % JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

23 VYŽIVOVACÍ POVINNOST K RODIČŮM
děti jsou za určitých podmínek povinny plnit svou vyživovací povinnost vůči svým rodičům podmínkou je, aby byl rodič odkázán na výživu jiné osoby a není dostatečná vzájemná vyživovací povinnost mezi manžely vyživovací povinnost může být stanovena jen dětem, které jsou schopny samy se živit v takovém případě jsou povinni zajistit svým rodičům slušnou výživu JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

24 VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI MANŽELY
zásadou rodinného práva je, že mezi manžely by měla existovat zásadně stejná životní úroveň (povinnost vzájemně si pomáhat) nejde jen o zajištění samotné výživy, ale o poskytnutí prostředků k úhradě všech osobních potřeb sportovních, kulturních, rekreačních ad. vzniká ze zákona okamžikem uzavření manželství a končí se zánikem manželství JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

25 VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI ROZVEDENÝMI MANŽELY
vznikne mezi rozvedenými manžely, pokud jeden z nich není schopen sám se živit oprávněný manžel má právo, aby mu ten druhý přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů = zásadně není nárok na stejnou životní úroveň jako za trvání manželství sankční výživné = tomu manželovi, který se převážně nepodílel na rozvratu manželství porušením svých manželských povinností a vznikla mu rozvodem závažná újma, může být druhý manžel povinen platit výživné tak, jako by tomu bylo za trvání manželství = právo na stejnou životní úroveň. JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

26 PŘÍSPĚVEK NA VÝŽIVU A ÚHRADU NĚKTERÝCH NÁKLADŮ NEPROVDANÉ MATCE
cílem právní úpravy je ulehčit matce situaci, kdy v souvislosti s těhotenstvím, porodem a péčí o novorozené dítě klesly její výdělečné schopnosti a tedy zpravidla i její majetkové poměry matka má vůči otci dítěte právo na přiměřený příspěvek na výživu, tj. takový příspěvek, který pokrývá všechny odůvodněné potřeby matky, příspěvek na svou výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím. JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

27 VÝŽIVNÉ A PRÁVA TĚHOTNÉ ŽENY
jde o zvláštní předběžné opatření, kdy soud uloží na návrh matky pravděpodobnému otci příkaz, aby poskytl předem příspěvek na: výživu pro ženu po dobu dvou let; úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím; výživu pro dítě po dobu, po kterou by matce-zaměstnankyni náležela mateřská dovolená. soud nezjišťuje, kdo je skutečným otcem, ale stačí, aby našel pravděpodobného otce JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

28 VZTAHY V RÁMCI ŠIRŠÍ RODINY
v praxi se často řeší dvě situace: vztah mezi vnuky a prarodiči práva prarodičů a vnuků k sobě navzájem jsou výslovně upraveny zákonem o rodině a je možné je v případě problémů vynucovat i soudní cestou vztah mezi dětmi a nevlastními rodiči nevlastní rodič je povinen podílet se na výchově nezletilého dítěte, s nímž žije ve společné domácnosti JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

29 DĚKUJI ZA POZORNOST. Čas na dotazy.


Stáhnout ppt "aneb o povinnostech mezi členy rodiny"

Podobné prezentace


Reklamy Google