Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V dobrém i zlém… aneb o povinnostech mezi členy rodiny ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI JUDr. Simona Corradiniová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V dobrém i zlém… aneb o povinnostech mezi členy rodiny ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI JUDr. Simona Corradiniová."— Transkript prezentace:

1 V dobrém i zlém… aneb o povinnostech mezi členy rodiny ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI JUDr. Simona Corradiniová

2 RODINNÉ PRÁVO  rodinné právo = část právního řádu, která upravuje zejména  rodinné vztahy osobní povahy  rodinné vztahy majetkové povahy  pro rodinné právo je charakteristická široká možnost státu zasahovat do soukromých rodinných vztahů v zájmu jejich ochrany 2 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

3 PRAMENY RODINNÉHO PRÁVA  ústavní pořádek: Listina základních práv a svobod – zejm. čl. 32  mezinárodní smlouvy: Úmluva o právech dítěte (1989), Evropská úmluva o lidských právech a základních svobodách (1950)  právo EU: Nařízení Brusel II bis (2003)  zákony: zákon o rodině (94/1963 Sb.), občanský zákoník (40/1964 Sb.), občanský soudní řád (99/1963 Sb.), předpisy o sociálně právní ochraně dětí atd. 3 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

4 VZTAHY MEZI MANŽELY - ÚVODEM  tři hlavní skupiny vztahů:  osobní  majetkové  ostatní  právní vztahy mezi manžely vznikají ze zákona a většinou neodvisí od vůle manželů  právní vztahy mezi manžely jsou časově vázány na vznik a zánik manželství 4 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

5 VZTAHY MEZI MANŽELY - OSOBNÍ  § 18 ZOR: „Muž a žena mají v manželství stejná práva a stejné povinnosti. Jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí.“  nejde o morální postuláty, ale o právní povinnosti, jejichž porušení má právní následky 5 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

6 VZTAHY MEZI MANŽELY – MAJETKOVÉ  základním pramenem je občanský zákoník – společné jmění manželů  SJM = komplex manželských majetkových práv a majetkových povinností; souhrn aktiv a pasiv a práv a závazků, které mohou existovat jen a pouze mezi manželi  v SJM neexistují spoluvlastnické podíly = každý z manželů je vlastníkem celé věci, nikoliv jen její poloviny 6 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

7 VZTAHY MEZI MANŽELY - MAJETKOVÉ 7 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka  pokud není prokázán opak, má se za to, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství tvoří společné jmění manželů  závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé společně a nerozdílně  z právních úkonů týkajících se společného jmění manželů jsou oprávněni a povinni oba manželé společně a nerozdílně

8 VZTAHY MEZI MANŽELY - MAJETKOVÉ 8 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka  SJM zaniká ze zákona společně se zánikem manželství a je nutné ho následně vypořádat  nedohodnou-li se manželé jinak, platí základní zákonné pravidlo, že podíly obou manželů jsou stejné a závazky jsou oba manželé povinni plnit rovným dílem  pokud do tří let od rozvodu nedojde k vypořádání SJM ani k zahájení příslušného soudního řízení, potom se uplatní nevyvratitelné zákonné domněnky

9 VZTAHY MEZI MANŽELY - OSTATNÍ 9 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka  právo se vzájemně zastupovat, pokud jde o záležitost pouze jednoho z manželů  tzv. solidární odpovědnost za závazky = jednání jednoho z manželů při obstarávání běžných záležitostí rodiny zavazuje oba manžely společně a nerozdílně  povinnost uspokojovat potřeby rodiny

10 VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI - ÚVOD  vztahy mezi rodiči a dětmi jsou vztahy privilegované a přísluší jim silná právní ochrana napříč celým právním řádem  od právních norem určených k ochraně dítěte se nelze smluvně odchýlit (kogentní normy)  vztahy rodič - dítě vznikají nezávisle na lidské vůli narozením dítěte a zanikají většinou až smrtí rodiče nebo dítěte  rodič i dítě mají vůči sobě práva, ale také povinnosti 10 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

11 VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI – RODIČOVSKÁ ZODPOVĚDNOST  rodičovská zodpovědnost = soubor nejdůležitějších práv a povinností rodiče k nezletilému dítěti  rodičovská zodpovědnost se uplatňuje při  péči o zdraví nezletilého dítěte, při péči o jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj nezletilého dítěte  při zastupování nezletilého dítěte  při správě jmění nezletilého dítěte  rodiče jsou povinni důsledně chránit zájmy dítěte  rodičovské zodpovědnosti se nelze vzdát, ale soud ji může omezit, pozastavit nebo odejmout, pokud je to třeba k ochraně zájmů dítěte 11 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

12 VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI – VÝCHOVA + OSOBNÍ PÉČE O DÍTĚ  výchova dítěte a osobní péče o dítě je jednou ze součástí rodičovské zodpovědnosti  hlavní zásada = rodiče mají být osobním životem a chováním příkladem svým dětem a musí ho řídit v jeho jednání a dohlížet nad ním  rodiče jsou oprávněni vynutit si určité chování dítěte, ale jen přiměřeným způsobem = nesmí být dotčena důstojnost dítěte, ohroženo jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj 12 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

13 VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI – ZASTUPOVÁNÍ NEZLETILÉHO OBECNĚ  nezletilý má způsobilost jen k některým právním úkonům, které jsou přiměřené jeho věku a rozumové a mravní vyspělosti  pro ostatní právní úkony potřebuje zákonného zástupce, kterým je v první řadě kterýkoliv rodič nebo oba zároveň (např. dle konkrétního úkonu)  rodič nemůže zastupovat dítě u právních úkonů, u kterých by mohlo dojít ke střetu zájmu dítěte a zájmu rodičů, nebo ke střetu zájmu dvou dětí týchž rodičů  nutné ustanovit tzv. kolizního opatrovníka 13 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

14 VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI – SPRÁVA JMĚNÍ DÍTĚTE  základní zákonné pravidlo = povinnost rodičů spravovat jmění dítěte s péčí řádného hospodáře, a to samozřejmě bez nároku na odměnu  dítě má právo na správu svého majetku  řádné hospodaření = jmění dítěte by se nemělo zmenšit nebo zhoršit, ale zhodnotit  v opačném případě hrozí odpovědnost rodičů za škodu  nakládání s majetkem dítěte, které přesahuje rámec běžného nakládání, podléhá souhlasu ze strany soudu  soud může pro ochranu jmění dítěte ustanovit opatrovníka pro správu jeho jmění 14 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

15 VÝŽIVNÉ – ÚVOD  vyživovací povinnost = zabezpečování a úhrada osobních potřeb mezi osobami, které k sobě mají příbuzenský nebo jiný rodinný vztah, přičemž mezi osobní potřeby se řadí nejen vlastní výživa, ale také uspokojování potřeb bydlení, potřeb kulturních, sportovních, rekreačních, léčebných a jiných  vyživovací povinnost vzniká na základě zákona, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky = nelze ji smluvně založit nebo ukončit 15 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

16 VÝŽIVNÉ - DRUHY  existují jen ty druhy výživného, které zakládá zákon  vyživovací povinnost rodičů k dětem  vyživovací povinnost dětí vůči rodičům  vyživovací povinnost mezi manžely  vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely  příspěvek na výživu a úhrada některých nákladů neprovdané matce a těhotné ženě. 16 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

17 VÝŽIVNÉ – PRAVIDLA PRO JEHO STANOVENÍ  základní pravidla pro stanovení výše výživného jsou pro všechny jeho druhy stejná:  schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného  odůvodněné potřeby oprávněného 17 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

18 VÝŽIVNÉ – SPLATNOST VÝŽIVNÉHO  základní pravidlo = výživné se platí v pravidelných dávkách, jelikož je určeno ke krytí opakujících se potřeb oprávněné osoby  dle zákona se výživné platí vždy na měsíc dopředu  splnit svou vyživovací povinnost jednorázovým zaplacením konkrétní částky je možné jen zcela výjimečně (např. rozvedení manželé) 18 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

19 VÝŽIVNÉ – ZÁNIK VÝŽIVNÉHO  u každého druhu výživného jsou stanovena specifická pravidla  obecně platí, že vyživovací povinnost zaniká v okamžiku, kdy k ní pominou důvody stanovené zákonem  zánik může být relativní (vyživovací povinnost se může obnovit) nebo absolutní (zánik navždy) 19 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

20 VÝŽIVNÉ – DÍLČÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI  započtení výživného je ze zákona vyloučena u výživného pro nezletilé děti  právo na výživné jako takové se nepromlčuje  promlčují se jen jednotlivá plnění výživného, a to po 3 letech od doby, kdy měly být jednotlivé splátky zaplaceny  ten, kdo zcela nebo zčásti splnil za jiného vyživovací povinnost, je oprávněn na něm požadovat úhradu svého plnění 20 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

21 VYŽIVOVACÍ POVINNOST RODIČŮ K DĚTEM  vzniká ze zákona okamžikem vzniku rodičovského vztahu a trvá tak dlouho, dokud trvá právních vztah rodičovství = nezáleží na věku dítěte  dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů a že oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů 21 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

22 VYŽIVOVACÍ POVINNOST RODIČŮ K DĚTEM TABULKA 0 – 5 let:11 – 15 % 6 – 9 let:13 – 17 % 10 – 14 let:15 – 19 % 15 – 17 let:16 – 22 % 18 a více let:19 – 25 % 22 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

23 VYŽIVOVACÍ POVINNOST K RODIČŮM  děti jsou za určitých podmínek povinny plnit svou vyživovací povinnost vůči svým rodičům  podmínkou je, aby byl rodič odkázán na výživu jiné osoby a není dostatečná vzájemná vyživovací povinnost mezi manžely  vyživovací povinnost může být stanovena jen dětem, které jsou schopny samy se živit  v takovém případě jsou povinni zajistit svým rodičům slušnou výživu 23 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

24 VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI MANŽELY  zásadou rodinného práva je, že mezi manžely by měla existovat zásadně stejná životní úroveň (povinnost vzájemně si pomáhat)  nejde jen o zajištění samotné výživy, ale o poskytnutí prostředků k úhradě všech osobních potřeb sportovních, kulturních, rekreačních ad.  vzniká ze zákona okamžikem uzavření manželství a končí se zánikem manželství 24 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

25 VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI ROZVEDENÝMI MANŽELY  vznikne mezi rozvedenými manžely, pokud jeden z nich není schopen sám se živit  oprávněný manžel má právo, aby mu ten druhý přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů = zásadně není nárok na stejnou životní úroveň jako za trvání manželství  sankční výživné = tomu manželovi, který se převážně nepodílel na rozvratu manželství porušením svých manželských povinností a vznikla mu rozvodem závažná újma, může být druhý manžel povinen platit výživné tak, jako by tomu bylo za trvání manželství = právo na stejnou životní úroveň. 25 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

26 PŘÍSPĚVEK NA VÝŽIVU A ÚHRADU NĚKTERÝCH NÁKLADŮ NEPROVDANÉ MATCE  cílem právní úpravy je ulehčit matce situaci, kdy v souvislosti s těhotenstvím, porodem a péčí o novorozené dítě klesly její výdělečné schopnosti a tedy zpravidla i její majetkové poměry  matka má vůči otci dítěte právo na  přiměřený příspěvek na výživu, tj. takový příspěvek, který pokrývá všechny odůvodněné potřeby matky,  příspěvek na svou výživu a  příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím. 26 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

27 VÝŽIVNÉ A PRÁVA TĚHOTNÉ ŽENY  jde o zvláštní předběžné opatření, kdy soud uloží na návrh matky pravděpodobnému otci příkaz, aby poskytl předem příspěvek na:  výživu pro ženu po dobu dvou let;  úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím;  výživu pro dítě po dobu, po kterou by matce- zaměstnankyni náležela mateřská dovolená.  soud nezjišťuje, kdo je skutečným otcem, ale stačí, aby našel pravděpodobného otce 27 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

28 VZTAHY V RÁMCI ŠIRŠÍ RODINY  v praxi se často řeší dvě situace:  vztah mezi vnuky a prarodiči  práva prarodičů a vnuků k sobě navzájem jsou výslovně upraveny zákonem o rodině a je možné je v případě problémů vynucovat i soudní cestou  vztah mezi dětmi a nevlastními rodiči  nevlastní rodič je povinen podílet se na výchově nezletilého dítěte, s nímž žije ve společné domácnosti 28 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

29 DĚKUJI ZA POZORNOST. Čas na dotazy.


Stáhnout ppt "V dobrém i zlém… aneb o povinnostech mezi členy rodiny ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI JUDr. Simona Corradiniová."

Podobné prezentace


Reklamy Google