Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01A30 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníprosinec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01A30 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníprosinec."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01A30 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníprosinec 2012 Ročník/věková kategorie4. ročník Vyučovací předmět/klíčová slova Monetární politika, cíle monetární politiky, nástroje p ř ímé a nep ř ímé monetární politiky, expanzivní a restriktivní m ě nová politika Anotace Studenti se seznamují s cíly a úkoly monetární politiky. Jsou jim vysvětleny přímé a nepřímé nástroje monetární politiky a důsledky expanzivní a restriktivní měnové politiky. Studenti získají přehled o funkcích ČNB v této oblasti hospodářské politiky.

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Helena Svršková, svrskovah@seznam.cz

3 Nástroje hospodá ř ské politiky Stát dosahuje cíl ů hospodá ř ské politiky nástroji, kterými disponuje. Jsou to tyto skupiny nástroj ů : 1) Právní systém, legislativní proces (funkce právní jistoty a bezpe č í) 2) Monetární politika (pen ěž ní) 3) Rozpo č tová politika (fiskální) 4) D ů chodová a cenová politika 5) Zahrani č n ě obchodní politika K jednotlivým cíl ů m hospodá ř ské politiky nelze jednozna č n ě p ř i ř adit konkrétní nástroje. Ty mají č asto vliv na n ě kolik cíl ů sou č asn ě a naopak jeden cíl lze splnit kombinací n ě kolika nástroj ů.

4 Monetární politika je sou č ástí a nástrojem hospodá ř ské politiky. Je souhrnem opat ř ení a zásad, které mají prost ř ednictvím m ě nových nástroj ů prosazovat pln ě ní m ě nových cíl ů. Monetární politika je nástroj centrální banky a jejím základním cílem je udržení stability měny, hlídání a aktivní ovliv ň ování míry znehodnocení pen ě z – inflace. V č eské republice plní funkci centrální banky Č eská národní banka.

5 Cíle monetární politiky Monetární politika p ř edstavuje regulaci mno ž ství pen ě z v ekonomice za ú č elem dosa ž ení ur č itých makroekonomických cíl ů. Jedná se o pen ěž ní a úv ě rovou politiku. Z dlouhodobého hlediska sleduje monetární politika p ř edevším tyto cíle:  udr ž ení stability cenové hladiny  zabezpe č ení vyrovnanosti platební bilance,  dosa ž ení plánovaného ekonomického r ů stu  udr ž ení únosné míry nezam ě stnanosti

6 Podle Ústavy Č R a zákona o Č eské národní bance je hlavním cílem Č NB pé č e o cenovou stabilitu. Svého hlavního cíle - cenové stability - Č NB dosahuje zm ě nami v nastavení základních úrokových sazeb. Centrální banka pou ž ívá k prosazení svých m ě nov ě - politických cíl ů celou ř adu r ů zných nástroj ů, které ovliv ň ují jak fungování jednotlivých komer č ních bank, tak i chod celé ekonomiky daného státu. Nástroje monetární politiky se d ě lí na:  p ř ímé  nep ř ímé

7 P ř ímé nástroje monetární politiky P ř ímé, resp. direktivní nástroje, jsou ve vysp ě lých ekonomických systémech vyu ž ívány velmi z ř ídka a jejich pou ž ití sv ě d č í o selhání nástroj ů nep ř ímých. Jedná se v ě tšinou o tyto nástroje: Pravidla likvidity - jsou ur č ována bu ď stanovením závazné struktury aktiv a pasiv obchodních bank nebo formou n ě kterých vzájemných vazeb mezi nimi. Slou ž í k zajišt ě ní likvidity obchodních bank. Úv ě rové kontingenty - spo č ívají v direktivním stanovování limit ů úv ě r ů. Rozlišuje se relativní a absolutní úv ě rový kontingent. Úrokové limity (úrokové stropy) - centrální banka m ůž e komer č ním bankám stanovit maximální úrokové sazby, které mohou po ž adovat z jimi poskytovaných úv ě r ů, nebo naopak minimální úrokové sazby z p ř ijímaných depozit. Povinné vklady - v ě tšinou se týkají centrálních institucí nebo orgán ů místní samosprávy.

8 Nep ř ímé nástroje monetární politiky V moderních ekonomikách jsou mnohem č ast ě ji vyu ž ívány nep ř ímé nástroje monetární politiky: Diskontní nástroje - p ř edstavují úrokové sazby a další podmínky úv ě r ů, které centrální banka poskytuje obchodním bankám v domácí m ě n ě – to významn ě ovliv ň uje úv ě rovou kapacitu obchodních bank. Diskontní sazba - úroková sazba, za kterou CB poskytuje bankám mo ž nost ulo ž it u ní bez zajišt ě ní svou p ř ebyte č nou likviditu. P ř i zvýšení diskontní sazby o č ekává vyšší zájem po ulo ž ení pen ě z. Lombardní sazba - úroková sazba, za kterou CB nabízí úv ě ry a tím ovliv ň uje nabídku pen ě z ostatních bank. P ř i zvýšení lombardní nebo diskontní sazby se sní ž í nabídka pen ě z a tím objem pen ě z v ekonomice a obrácen ě. Operace na volném trhu - znamenají nákup nebo prodej cenných papír ů centrální bankou od komer č ních bank. Tím jsou zvyšovány nebo sni ž ovány jejich likvidní rezervy a zárove ň i jejich úv ě rová kapacita. Nákupem zvyšuje mno ž ství pen ě z, prodejem cenných papír ů sni ž uje mno ž ství pen ě z v ob ě hu.

9 Povinné minimální rezervy - jsou stanoveny procentem z celkové sumy primárních vklad ů obchodních bank. Od 12.7.2001 jsou bankám úro č eny dvoutýdenní repo sazbou Č NB (d ř íve úro č eny nebyly). Ka ž dá zm ě na rezerv tedy ovliv ň uje úv ě rovou kapacitu obchodních bank, proto ž e se zm ě ní objem prost ř edk ů, se kterými m ůž e daná komer č ní banka disponovat. Zvýšením rezerv klesá množství peněz v oběhu a obráceně. Konverze a swapy cizích m ě n - nákupem a prodejem cizích m ě n centrální bankou od komer č ních bank je také ovliv ň ována úv ě rová kapacita obchodních bank – jedná se bu ď o konverze č i swapy cizích m ě n. Intervence ve prosp ě ch (v neprosp ě ch) devizového kurzu - tímto nástrojem centrální banka nej č ast ě ji ovliv ň uje vývoj obchodní bilance státu a míru inflace. V krátkodobém č asovém horizontu reguluje monetární politika mno ž ství pen ě z v ob ě hu a úrokové sazby.

10 Typy monetární politiky Expanzivní měnová politika sleduje pokles úrokových sazeb prost ř ednictvím r ů stu nabídky pen ě z. Restriktivní měnová politika je orientována opa č ným sm ě rem prost ř ednictvím poklesu nabídky pen ě z. M ě nová politika je oblastí ekonomické politiky, která usiluje o dosa ž ení ekonomicko-politických cíl ů p ů sobením na monetární veli č iny, jako jsou zejména nabídka pen ě z a výše úrokové míry. Úst ř ední místo v m ě nové politice zaujímá centrální banka.

11 Expanzivní monetární politika Expanzivní m ě nová politika je charakterizována zvyšováním nabídky pen ě z a tím je stimulována agregátní poptávka. Krátkodobým efektem expanzivní m ě nové politiky je zvýšení úrovn ě reálného produktu a zam ě stnanosti. Nedochází k vysokému r ů stu cen, ale vyu ž ití veškerých výrobních zdroj ů znamená zvýšení úrovn ě cen. Z dlouhodobého hlediska p ř edstavují efekty expanzivní monetární politiky r ů st rovnová ž né úrovn ě cen, která odpovídá r ů stu sumy pen ě z v ob ě hu. Nem ě ní se úrove ň reálného produktu a p ř irozené míry zam ě stnanosti a nem ě ní se ani výše úrokových m ě r.

12 Restriktivní monetární politika Restriktivní monetární politika p ř edstavuje sni ž ování nabídky pen ě z. V krátkodobém č asovém horizontu znamenají efekty restriktivní monetární politiky pokles úrovn ě reálného produktu a zam ě stnanosti. P ř ípadné volné zdroje výrobních faktor ů znamenají pokles cenové hladiny. Dlouhodobé efekty restriktivní monetární politiky mají za následek sní ž ení rovnová ž né úrovn ě cen, která odpovídá sní ž ení sumy pen ě z v ob ě hu. Nem ě ní se úrove ň reálného produktu a p ř irozené míry zam ě stnanosti.

13  ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stru č ný p ř ehled 2009/2010. Zlín: CEED, 2009. s. 223-225. ISBN 978-80-903433-8-2. Zdroje:


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01A30 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníprosinec."

Podobné prezentace


Reklamy Google