Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástroje monetární politiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástroje monetární politiky"— Transkript prezentace:

1 Nástroje monetární politiky

2 „Monetární politika je součástí a nástrojem hospodářské politiky
„Monetární politika je součástí a nástrojem hospodářské politiky. Je souhrnem opatření a zásad, které mají prostřednictvím měnových nástrojů prosazovat plnění měnových cílů“

3 Centrální banka používá k prosazení svých měnově-politických cílů celou řadu různých nástrojů, které ovlivňují jak fungování jednotlivých komerčních bank, tak i chod celé ekonomiky daného státu. Nástroje monetární politiky se dělí na přímé a nepřímé.

4 Přímé nástroje monetární politiky
pravidla likvidity úvěrové kontingenty úrokové limity (úrokové stropy) povinné vklady

5 Přímé, resp. direktivní nástroje, jsou ve vyspělých ekonomických systémech využívány velmi zřídka a jejich použití svědčí o selhání nástrojů nepřímých. Pravidla likvidity jsou určována buď stanovením závazné struktury jejich aktiv a pasiv nebo formou některých vzájemných vazeb mezi nimi. Slouží k zajištění likvidity obchodních bank. Úvěrové kontingenty spočívají v direktivním stanovování limitů úvěrů. Rozlišuje se relativní a absolutní úvěrový kontingent. Úrokovými limity může centrální banka komerčním bankám stanovit maximální úrokové sazby, které mohou požadovat z jimi poskytovaných úvěrů, nebo naopak minimální úrokové sazby z přijímaných depozit. Povinné vklady se většinou týkají centrálních institucí nebo orgánů místní samosprávy.

6 nepřímé nástroje monetární politiky:
diskontní nástroje operace na volném trhu povinné minimální rezervy konverze a swapy cizích měn intervence ve prospěch (v neprospěch) devizového kurzu

7 Diskontní nástroje představují úrokové sazby a další podmínky úvěrů, které centrální banka poskytuje obchodním bankám v domácí měně – to významně ovlivňuje úvěrovou kapacitu obchodních bank. Obchody na volném trhu znamenají nákup nebo prodej cenných papírů centrální bankou od komerčních bank. Tím jsou zvyšovány nebo snižovány jejich likvidní rezervy a zároveň i jejich úvěrová kapacita. Povinné minimální rezervy jsou stanoveny procentem z celkové sumy primárních vkladů obchodních bank. Každá změna rezerv tedy ovlivňuje úvěrovou kapacitu obchodních bank, protože se změní objem prostředků, se kterými může daná komerční banka disponovat. Nákupem a prodejem cizích měn centrální bankou od komerčních bank je také ovlivňována úvěrová kapacita obchodních bank – jedná se buď o konverze (Měnová konverze je současným prodejem jedné měny a koupí měny jiné) či swapy cizích měn(termínovaný prodej za předem stanovený měnový kurz). Intervencí ve prospěch či neprospěch devizového kurzu centrální banka nejčastěji ovlivňuje vývoj obchodní bilance státu a míru inflace.

8 Diskontní sazba – sazba, za kterou centrální banka půjčuje bankám některé úvěry (zvýšení znamená zvýšení úrokové sazby a pokles čerpaných úvěrů). • Úvěry centrální banky – úvěry, které centrální banka poskytuje bankám. Liší se technikou poskytování, splatností, úrokovou sazbou a účelem (zvýšení objemu poskytovaných úvěrů = zvýšení likviditních rezerv bank). • Operace na peněžním (volném trhu) – spočívají v obchodech s cennými papíry mezi centrální bankou a obchodními bankami. Jejich dopad je jako u úvěrů (nákup cenných papírů od bank, eskont směnek). • Povinné minimální rezervy - prostředky, které banky musí udržovat jako svůj neúročený vklad u centrální banky. Jejich výše je bankám stanovena v relaci k objemu primárních vkladů. (zvýšení sazby povinných rezerv = nutnost k danému objemu vkladů držet vyšší objem rezerv; snížení objemu poskytovaných úvěrů = zvýšení povinně drženého objemu prostředků u CB při nezměněném množství vkladů).

9 Expanzivní monetární politika
Expanzivní měnová politika je charakterizována zvyšováním nabídky peněz a tím je stimulována agregátní poptávka. Krátkodobým efektem expanzivní měnové politiky je zvýšení úrovně reálného produktu a zaměstnanosti. Nedochází k vysokému růstu cen, ale využití veškerých výrobních zdrojů znamená zvýšení úrovně cen. Z dlouhodobého hlediska představují efekty expanzivní monetární politiky růst rovnovážné úrovně cen, která odpovídá růstu sumy peněz v oběhu. Nemění se úroveň reálného produktu a přirozené míry zaměstnanosti a nemění se ani výše úrokových měr. Restriktivní monetární politika Restriktivní monetární politika představuje naopak snižování nabídky peněz. V krátkodobém časovém horizontu znamenají efekty restriktivní monetární politiky pokles úrovně reálného produktu a zaměstnanosti. Případné volné zdroje výrobních faktorů znamenají pokles cenové hladiny. Dlouhodobé efekty restriktivní monetární politiky mají za následek snížení rovnovážné úrovně cen, která odpovídá snížení sumy peněz v oběhu. Nemění se úroveň reálného produktu a přirozené míry zaměstnanosti.

10 Měnověpolitické nástroje
sazba sazba platí od dvoutýdenní repo operace - 2T repo sazba 1,50 % květen 2009 depozitní facilita - diskontní sazba 0,50 % marginální zápůjční facilita - lombardní sazba 2,50 % povinné min. rezervy - banky 2,00 % říjen 1999 povinné min. rezervy - stav. spořitelny

11 Měnověpolitické nástroje
Operace na volném trhu Automatické facility Mimořádné facility Povinné minimální rezervy

12 OVT Cílem operací na volném trhu je usměrňovat vývoj úrokových sazeb v ekonomice. Operace na volném trhu jsou většinou prováděny ve formě repo operací (na základě dohod o zajištění peněžité pohledávky převodem dlužných cenných papírů). Z hlediska cíle a pravidelnosti lze operace na volném trhu rozdělit následovně: Hlavní měnový nástroj má podobu repo operací prováděných formou tendrů. Při repo operacích ČNB přijímá od bank přebytečnou likviditu a bankám předává jako kolaterál dohodnuté cenné papíry. Obě strany se zároveň zavazují, že po uplynutí doby splatnosti proběhne reverzní transakce, v níž ČNB jako dlužník vrátí věřitelské bance zapůjčenou jistinu zvýšenou o dohodnutý úrok a věřitelská banka vrátí ČNB poskytnutý kolaterál. Základní doba trvání těchto operací je stanovena na 14 dní, proto je z hlediska měnové politiky chápána jako klíčová dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba). V závislosti na predikci vývoje likvidity bankovního sektoru jsou čas od času prováděny i repo operace s dobou splatnosti kratší než 14 dní. Vzhledem k systémovému přebytku likvidity v bankovním sektoru slouží v současné době repo tendry pouze k odčerpávání likvidity. ČNB provádí repo tendry s tzv. variabilní sazbou. To znamená, že vyhlášená dvoutýdenní repo sazba slouží jako maximální limitní sazba, za kterou mohou být banky v repo tendru uspokojovány. Nabídky bank jsou vypořádány podle americké aukční procedury, tj. ČNB přijme přednostně nabídky požadující nejnižší úrokovou sazbu, a to až do výše predikovaného přebytku likvidity na daný den. V případě, že objem objednaný bankami přesáhne predikovaný přebytek likvidity, ČNB nabídky za nejvyšší sazby buď zcela odmítne nebo proporcionálně zkrátí. Repo tendr je obvykle prováděn třikrát týdně s vyhlášením kolem 9:30 hod. Banky mají možnost ve stanovené době předávat své objednávky, t.j. objem a požadovanou úrokovou sazbu. Minimální akceptovatelný objem je 300 mil. Kč a dále celé násobky 100 mil. Kč.

13 OVT význam operací na volném trhu • Nejpoužívanější nástroj CB
• Spočívají v nákupech a prodejích státních, případně jiných, vysoce kvalitních krátkodobých CP centrální bankou ve vztahu k bankám komerčním. Jejich cílem je ovlivnění MB a krátkodobé úrokové sazby. • Vliv OTC na MB: nákup/prodej CP centrální bankou vede k růstu/poklesu MB. • Vliv na kr. úrokové sazby: je přenášen přes ceny obchodovaných instrumentů. 􀂋 Při nákupu CP vzniká dodatečná poptávka, která vede k tlaku na růst jejich cen. Růst ceny instrumentu vede k poklesu jeho výnosnosti pro kupujícího. Arbitráž na FT však zabezpečí, že při poklesu výnosnosti jednoho instrumentu i pokles výnosnosti ostatních instrumentů a vede k poklesu kr. úrokové sazby. 􀂋 Při prodeji CP se vytváří dodatečná nabídka, což vede k poklesu cen a růstu výnosnosti instrumentu a růstu kr. úrokové sazby.

14 OVT Přímé operace – „jednosměrný“ nákup nebo prodej cenných papírů. Dopad do měnové báze je trvalý. • Switching („výměna“) – při této operaci dochází k výměně cenných papírů za stejný objem cenných papírů, ale s jinou lhůtou splatnosti. CB používá tento druh operací k optimalizaci časové struktury bilance centrální banky. Dopad do měnové báze je neutrální, ale ovlivňuje úrokové sazby.

15 OVT Průběh OVT iniciuje CB, tj. CB vyhlásí:
druh operace (Switching, PO, repo) 􀂋 objem a druh CP, se kterými se bude obchodovat 􀂋 typ operace (nákup nebo prodej) CP 􀂋 způsob prodeje (aukce nebo tendr)

16 OVT • Aukce – nabídky komerčních bank jsou známy všem bankám navzájem a ty mohou v průběhu obchodování své nabídky upravovat. 􀂋 Americká aukce – každý poptávající nabídne cenu a objem, který chce koupit. Následně je sestaven žebříček odn nejvyšší k nejnižší ceně a dokud se nevyčerpá nabízený objem, tak jsou postupně uspokojování zájemci od nejvyšší ceny (dle žebříčku) za jimi nabídnutou cenu. 􀂋 Holandská aukce: všichni účastníci aukce platí setejnou (tj. nejnižší nabídnutou a uspokojenou) cenu. • Tendr – při provádění tendrů nejsou nabídky komerčních bank jim vzájemně známy („obálková metoda). • Objemová aukce/tendr: CB vyhlásí úrokovou sazbu, za kterou je ochotna obchod uskutečnit a kb nabízejí objem, který jsou ochotny za tuto cenu obchodovat. Smyslem provádění objemových operací je především ovlivnění úrokové sazby na trhu. • Úroková aukce/tendr – CB stanoví objem a cena obchodu (úrok) se determinuje nabídkami kb (resp. poptávkou kb v případě prodeje CP).

17 Automatické facility Automatické facility slouží k poskytování nebo ukládání likvidity přes noc (overnight, O/N). Protože se z hlediska bank jedná o permanentní možnost uložení resp. zapůjčení peněz, vytvářejí úrokové sazby uplatňované u těchto dvou facilit koridor, v němž se pohybují krátkodobé sazby na peněžním trhu (a také dvoutýdenní repo sazba). Depozitní facilita poskytuje bankám možnost uložit přes noc u ČNB bez zajištění svou přebytečnou likviditu. Banka má na přístup do depozitní facility nárok, pokud požádá o uzavření obchodu Odbor korunových a devizových intervencí ČNB nejpozději 15 minut před uzávěrkou účetního dne systému CERTIS. Minimální objem je 10 mil. Kč, částky nad touto hranicí jsou přijímány bez dalších omezení. Depozita jsou úročená diskontní sazbou. Diskontní sazba proto zpravidla představuje dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. Marginální zápůjční facilita poskytuje bankám, které mají s ČNB uzavřenou rámcovou repo smlouvu, možnost vypůjčit si přes noc od ČNB formou repo operace likviditu. Banka má na přístup do zápůjční facility nárok, pokud požádá o uzavření obchodu Odbor korunových a devizových intervencí ČNB nejpozději 25 minut před uzávěrkou účetního dne systému CERTIS. Minimální objem je 10 mil. Kč, částky nad touto hranicí jsou poskytovány bez dalších omezení. Finanční prostředky v rámci této facility jsou úročeny lombardní sazbou. Vzhledem k trvalému přebytku likvidity je tato facilita bankami využívána minimálně. Lombardní sazba představuje horní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. ČNB je kdykoliv oprávněna z mimořádných měnově politických důvodů dočasně omezit nebo zcela pozastavit poskytování lombardních úvěrů.

18 Povinné minimální rezervy
Každá banka (včetně stavebních spořitelen) a pobočka zahraniční banky, která má v ČR bankovní licenci nebo se rozhodne v ČR podnikat na základě tzv. "Jednotné licence", je povinna držet na svém účtu u ČNB určitý předem stanovený objem likvidních prostředků, tzv. povinné minimální rezervy (PMR). Banky v současné době udržují PMR na svém účtu ve Zúčtovacím centru ČNB (tzv. účet platebního styku) a též na účtu pro výběry a skládání hotovostí, mají-li tento účet zřízen. Předepsaný objem PMR je stanoven na 2 % ze základny pro výpočet PMR. S platností od je touto základnou objem primárních závazků dané banky (tj. především vkladů od nebankovních subjektů), jejichž splatnost nepřevyšuje 2 roky. Příslušná banka je povinna udržovat na účtech pro držení PMR takový denní zůstatek, který je v průměru za udržovací období roven minimálně stanovené PMR pro dané udržovací období.

19 Repo operace 􀂋 Definovány v obchodním zákoníku ( § 497) jako úvěr se zajišťovacím převodem cenných papírů (CP). Majitel CP (dlužník) převádí na věřitele jako zajištění úvěru CP a zavazuje se úvěr včetně úroků splatit k určitému datu za podmínky vrácení ekvivalentních CP. 􀂋 Nejedná se o obchodování s CP ani o zástavní operaci; dochází totiž k převodu vlastnictví. 􀂋 RO slouží k odčerpání („přebytečné“) likvidity z finančního systému. 􀂋 Ze strany věřitele hovoříme o rezervní RO (poskytnutí prostředků). Pokud CB dodává na trh likviditu, činí tak pomocí reverzních RO.Dopad do měnové báze je trvalý.

20 Doplňkový měnový nástroj má podobu tříměsíčního repo tendru, v němž ČNB přijímá likviditu na období tří měsíců. Tříměsíční repo tendr opět probíhá podle americké aukční procedury* (viz dvoutýdenní repo tendr). ČNB nemá v úmyslu tímto nástrojem vysílat na trh signály, a proto tříměsíční repo sazba používaná pro tento tendr není sazbou ČNB, nýbrž jde o sazbu peněžního trhu aktuální v době vypsání tendru. V současnosti se tento nástroj nevyužívá, poslední tříměsíční tendr byl vypsán v lednu 2001. Nástroje jemného ladění (devizové operace, operace s cennými papíry) používá ČNB ad hoc zejména v případech nečekaných krátkodobých výkyvů v likviditě trhu, kdy je ohrožena stabilita vývoje úrokových sazeb. Použití těchto nástrojů je v praxi spíše výjimečné. * Americká aukce – každý poptávající nabídne cenu a objem, který chce koupit. Následně je sestaven žebříček od nejvyšší k nejnižší ceně a dokud se nevyčerpá nabízený objem, tak jsou postupně uspokojování zájemci od nejvyšší ceny (dle žebříčku) za jimi nabídnutou cenu. 􀂋 Holandská aukce: všichni účastníci aukce platí stejnou (tj. nejnižší nabídnutou a uspokojenou) cenu.


Stáhnout ppt "Nástroje monetární politiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google