Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monetární politika. Představuje souhrn opatření a zásad, které mají prostřednictvím měnových nástrojů prosazovat plnění měnových cílů. Je to nástroj Centrální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monetární politika. Představuje souhrn opatření a zásad, které mají prostřednictvím měnových nástrojů prosazovat plnění měnových cílů. Je to nástroj Centrální."— Transkript prezentace:

1 Monetární politika

2 Představuje souhrn opatření a zásad, které mají prostřednictvím měnových nástrojů prosazovat plnění měnových cílů. Je to nástroj Centrální banky, jejíž základní funkcí je ovlivňování inflace prostřednictvím regulace nabídky peněz. Míra vládního vlivu je závislá na míře samostatnosti centrální banky.

3 Funkce centrální banky Je bankou emisní, tj. má jako jediná banka v daném státě právo emitovat hotovostní peníze. Je bankou vlády (státu); vede účty a provádí některé operace pro vládu, centrální orgány, orgány místní správy a samosprávy. Je banka bank – prostřednictvím různých nástrojů reguluje do určité míry (převážně nepřímo) činnost obchodních bank, poskytuje jim úvěry, shromažďuje část depozit těchto bank, vede jim účty ap. Je vrcholným subjektem měnové politiky. Bývá vrcholnou institucí bankovního dozoru, někdy bývá správcem státního dluhu; bývá pověřena správou devizových rezerv země.

4 Hlavní úlohy centrální banky emise bankovek a mincí, kontrola množství peněz v ekonomice, regulace úrokových sazeb, stanovení podmínek úvěrování, vyhlašování kurzu dané měny vůči cizím měnám, spravování zlaté a devizové rezervy. Stav ke dniv mil. USDv mil. Kčv mil. EUR 28.02.201345.350,7885.472,234.541,5 Na konci roku 2011 měla ČNB zlato v tržní hodnotě cca 12,4 mld. Kč

5 Ovlivňování peněžní zásoby Ke zvýšení peněžní zásoby v ekonomice dochází zejména když: Centrální banka nakupuje CP (operace na volném trhu) případně devizy Centrální banka emituje bankovky a mince Centrální banka snižuje PMR Opačnými zásahy dochází ke snížení peněžní zásoby

6 ČNB rozlišuje následující druhy (vrstvy) peněžní zásoby tzv. peněžní agregáty: Úzké peníze (M1) zahrnují oběživo, tj. bankovky a mince, a také zůstatky, které lze okamžitě převést na oběživo nebo použít k bezhotovostní platbě, např. jednodenní vklady. "Střední" peníze (M2) zahrnují úzké peníze (M1) a navíc vklady se splatností do 2 let a vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců. V závislosti na likvidnosti lze tyto vklady převést na složky úzkých peněz, ale v některých případech se mohou objevit určitá omezení, jako např. nutnost dát výpověď, prodlení, penále nebo poplatky. Definice M2 odráží zájem o analýzu a sledování peněžního agregátu, který kromě oběživa zahrnuje i likvidní vklady. Široké peníze (M3) zahrnují M2 a obchodovatelné nástroje emitované sektorem měnových finančních institucí. Do tohoto agregátu patří některé nástroje peněžního trhu, zejména akcie/podílové listy fondů peněžního trhu a repo operace. Vysoká míra likvidity a cenová jistota zajišťují, že jsou tyto instrumenty blízkými substituty vkladů. Jejich zahrnutí vede k tomu, že M3 je méně ovlivňován substitucí mezi různými kategoriemi likvidních aktiv než jsou užší definice peněz a díky tomu je stabilnější. Harmonizované peněžní agregáty ČR Cca 13 %

7 Typy monetární politiky Nositelem MP v ČR je ČNB (vznikla k 1. 1. 1993). Je nezávislá na výkonné moci. Řídícím orgánem je sedmičlenná bankovní rada v čele s guvernérem. ČNB z dosažených výnosů hradí svou činnost, doplňuje rezervní a další fondy, a zbytek zisku odvádí do SR. Rozlišujeme dva typy monetární politiky –Expanzivní MP – zvyšování nabídky peněz v ekonomice, –Restriktivní MP – snižování nabídky peněz v ekonomice. Důsledky MP na úrokovou míru (cenu peněz) a množství peněz –Expanzivní MP – při stejné D M zvyšuje peněžní zásobu a snižuje úrokovou míru –Restriktivní MP - při stejné D M snižuje peněžní zásobu a zvyšuje úrokovou míru

8 Domácnosti Firmy Stát Ovlivňování množství peněz ČNB Peněžní přítoky Vklady (deposita) Půjčky, úvěry, hypotéky, atd. Odtoky peněz Komerční banky Prodej CP Vklady (deposita) bank, PMR, aj. Nákup CP, emise peněz Půjčky bankám

9 Nástroje monetární politiky - přímé Můžeme je členit podle různých hledisek na přímé a nepřímé, krátkodobé a dlouhodobé, běžné a výjimečné, bankovní a nebankovní Přímé nástroje CB – většinou administrativní nařízení narušující tržní fungování bankovního sektoru –Pravidla likvidity – určení závazné struktury aktiv a pasiv obchodních bank –Úvěrové kontingenty – určení limitů úvěrů, jeden z nejtvrdších nástrojů –Úrokové limity (úrokové stropy) - centrální banka může komerčním bankám stanovit maximální úrokové sazby, které mohou požadovat z jimi poskytovaných úvěrů, nebo naopak minimální úrokové sazby z přijímaných depozit. –Doporučení, výzvy, dohody – častokráte nepsaná pravidla a dohody mezi CB a obchodními bankami Pravděpodobně nejtěžším nástrojem, který může být uvalen na banku je tzv. nucená správa. Jde o extrémní opatření k nápravě značně omezující autonomii vůle dohlížené banky, jehož podstata spočívá v dosazení speciálního orgánu banky, tzv. nuceného správce, který banku v podstatě neomezeně řídí. Úkolem nuceného správce je odstranění závažných nedostatků v činnosti banky, které byly důvodem pro zavedení nucené správy.

10 Nástroje monetární politiky - nepřímé Nepřímé nástroje CB – využívají zákonů trhu, působí plošně (neadresně) Operace na volném trhu CP – CB prodává (odčerpání peněz, oběh se zpomalí) nebo nakupuje (načerpání peněz, oběh se zrychlí) státní CP, banky si půjčují u CB prodejem svých CP Emise státních CP slouží i k získání peněz do SR, což může být proti cílům MP (např.  peněz v hosp. krizi). Reeskont směnek – repo sazba – když potřebují banky rychle peníze, může od nich CB odkoupit (reeskontovat) směnky, které banky předtím odkoupily (eskontovaly) od svých klientů. Úroková sazba se nazývá repo sazba, je vyšší než diskontní sazba a na krátkou dobu (např. 14 dní) Regulace výše diskontu – diskontní (úrokové) sazby, za kterou si půjčují banky a stát. Ovlivňuje výši úvěrů a tím i množství peněz v ekonomice –  diskontu  zdražení peněz  oběh se zpomalí  restriktivní MP (snížením diskontu opačný dopad) Lombardní úvěr – lombardní sazba – banky si mohou půjčit u CB zástavou CP (lombardní úvěr). Lomb. sazba bývá větší než repo sazba –Změny lombardní sazby mají stejný dopad jako diskontní sazba Intervence na devizových trzích - centrální banka takto ovlivňuje vývoj obchodní bilance státu a míru inflace

11 Regulace PMR – CB stanovuje povinný podíl minimálních rezerv z primárních vkladů u bank –  PMR  odčerpání peněz z ekonomiky  restriktivní MP Vkladatel (domácnost) Banka A ČNB: Povinné minimální rezervy = 5 % 1 000 000 50 000 Banka B 950 000 Podnik 902 500 47 500 Nástroje monetární politiky - nepřímé

12 Situace u ČNB Operace na volném trhu –Hlavní měnový nástroj má podobu repo operací prováděných formou tendrů (aukcí). Při repo operacích ČNB přijímá od bank přebytečnou likviditu a bankám předává jako kolaterál dohodnuté cenné papíry. –Nástroje jemného ladění (devizové operace, operace s cennými papíry) používá ČNB ad hoc zejména v případech nečekaných krátkodobých výkyvů v likviditě trhu, kdy je ohrožena stabilita vývoje úrokových sazeb. Automatické facility –Depozitní facilita poskytuje bankám možnost uložit přes noc u ČNB svou přebytečnou likviditu. –Marginální zápůjční facilita poskytuje bankám možnost vypůjčit si přes noc od ČNB formou repo operace likviditu.

13 Účinnost monetární politiky Uvedli jsme si, že cílem monetární politiky je zejména ovlivňování množství peněz v ekonomice a tím se snaží o stabilitu cenové hladiny. Konkrétně v ČR je cílem MP tzv. cílování inflace. Pokud centrální banka provádí expanzivní MP, zvyšuje množství peněz v ekonomice. Problémem je, že tyto nové peníze obvykle způsobují v ekonomice inflační tlaky. Za určitých podmínek tomu však nemusí být. Pokud CB zvýší množství peněz v ekonomice a zároveň subjekty (zejména firmy) uvítají tuto dlouho očekávanou „finanční injekci“, neboť ji chtějí využít k plánovaným investicím, pak se tyto nové peníze „přelijí“ téměř výhradně do nárůstu produktu a inflační tlaky s tím spojené budou velice malé, případně žádné. Obvykle je důležité aby měly také subjekty pozitivní výhled (očekávání) do budoucna a byli tudíž ochotny peníze investovat a utrácet. Pokud tedy ekonomické subjekty další peníze nepotřebují a CB provede monetární expanzi, „přelijí“ se naopak tyto nové peníze téměř výhradně do nárůstu cenové hladiny. Stimulace ekonomiky expanzivní MP je obvykle vhodná, pokud se ekonomika dostane pod potenciální produkt.

14


Stáhnout ppt "Monetární politika. Představuje souhrn opatření a zásad, které mají prostřednictvím měnových nástrojů prosazovat plnění měnových cílů. Je to nástroj Centrální."

Podobné prezentace


Reklamy Google